Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2017-12-12

Sammanträde 2017-12-12

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Bistånd till illegala invandrare, motion (2017:48). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

6 Månadsrapport november 2017

8 Förslag till riktlinjer för socialförvaltningens EU-policyarbete

9 Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021

10 Tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och påfyllandsbehållare

11 Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 2008-2016

12 Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser. Granskning av Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnder

13 Stadens insatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn

14 Dagliga verksamheters incitament för att arbeta mot arbetsmarknaden samt samverkan och resursfördelning mellan berörda parter

15 Utvärdering av införandet av korttidstillsyn enligt LSS inom valfrihetssystemet

16 Beställning och finansiering av bostäder med särskild service. Förutsättningar för en centralisering av ansvaret

Anmälningsärenden

17 Anmälan avseende rutiner mellan Socialtjänsten Stockholms stad och Metadonverksamheten Beroendecentrum Stockholm

18 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

19 Övriga frågor

Sekretessärenden

20 Upphandling av cateringtjänst till boendeverksamheter inom socialförvaltningen och vid framtida behov

Dnr 2.11.2-671/2016
Justeras omedelbart

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Bistånd till illegala invandrare, motion (2017:48) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-608/2017

§6 Månadsrapport november 2017 Dnr 1.3.1-585/2016

§8 Förslag till riktlinjer för socialförvaltningens EU-policyarbete Dnr 3.1.1-595/2017

§9 Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021 Dnr 3.1.1-529/2017

§10 Tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och påfyllandsbehållare Dnr 3.5.1-675/2017

§11 Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 2008-2016ill riktlinjer för socialförvaltningens EU-policyarbete Dnr 3.1.1-51/2017

§12 Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser Granskning av Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnder Dnr 3.4.2-767/2016

§13 Stadens insatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn Dnr 3.1.1-524/2017

§14 Dagliga verksamheters incitament för att arbeta mot arbetsmarknaden samt samverkan och resursfördelning mellan berörda parter Dnr 3.1.1-523/2017

§15 Utvärdering av införandet av korttidstillsyn enligt LSS inom valfrihetssystemet Dnr 3.1.1-601/2017

§16 Beställning och finansiering av bostäder med särskild service Förutsättningar för en centralisering av ansvaret Dnr 3.1.1-593/2017

§17 Anmälan avseende rutiner mellan Socialtjänsten Stockholms stad och Metadonverksamheten Beroendecentrum Stockholm Dnr 2.11.6-615/2017

§18 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§20 Upphandling av cateringtjänst till boendeverksamheter inom socialförvaltningen och vid framtida behov Dnr 2.11.2-671/2016