Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2020-05-26

Sammanträde 2020-05-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storforsplan 36, Farsta

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

6 Skrivelse om familjehem – Svar på skrivelse från (V)

7 Boendeplanen 2020-2030 - Bostäder med särskild service enligt SoL och LSS

8 Etableringscentrum samlokaliseras med Intro Stockholm

9 Myndighetsutövande socialtjänst på skolan

10 Arbetet med Krog 2022 - Delredovisning

11 Nulägesbeskrivning – Konsekvenser av nya utskrivningsregler – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

12 Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i Stockholms stad 2019

13 Årsrapport för personligt ombud 2019

14 Socialtjänstrapporten 2019 – En beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad

15 Fördelning av statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

16 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2019

17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1003:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS och socialtjänstlagen - SoL

18 Deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2020

19 Hyresstöd till Fryshuset 2020 – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från stiftelsen Fryshuset

20 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2020-05-20 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2020-05-19 (utsändes senare)
C. Tjänstemannabeslut, finns tillgängligt vid sammanträdet
D. Inkomna skrivelser