Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2021-04-27

Sammanträde 2021-04-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storforsplan 36 Farsta Lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Inrättande av etableringscentrum - svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/208

7 Motion (Fi) om bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor- svar till kommunstyrelsen KS 2020/1276

Dnr 1.7.1-737/2020 (omedelbar justering)

8 Motion (S) om att säkra Fryshusets trygghetsskapande verksamhet- svar till kommunstyrelsen KS 2021/265

9 Motion (Fi) om att öppna ett skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld- svar till kommunstyrelsen KS 2020/1339

10 Motion (Fi) om att rädda Egalia i Skärholmen- svar till kommunstyrelsen KS 2020/1349

11 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - svar till kommunstyrelsen KS 2021/364

12 Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030- svar till kommunstyrelsen KS 2020/1473 ÄRENDET UTGÅR

14 Månadsrapport för mars 2021

16 Modell för ett långsiktigt stöd till personer som har blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

17 Svar på skrivelse (V),(S) gällande majoritetens satsningar mot sexuella övergrepp och psykisk ohälsa

19 Uppföljningskartläggning av utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård

20 Förstärkt uppföljning av utförarverksamhet i egen regi -likställd uppföljning av verksamheter som bedrivs enligt SoL och LSS inom funktionsnedsättning och socialtjänst

21 Kartläggning av personer i hemlöshet i Stockholms stad den 25 september 2020

22 Kommunernas arbete med att motverka akut hemlöshet - fördelning av statsbidrag

23 Inriktning FOU medel 2022 samt redovisning av LUM 2020

24 Vägledning för stadsdelsförvaltningarnas arbete med sociala insatsgrupper (målgruppen 12-20 år)

25 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om stöd till vissa funktionshindrade (LSS)

26 Lättnader gällande avgifter för serveringstillstånd med anledning av Coronapandemin

27 Fullmakt LVM - Enheten för hemlösa

28 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-04-21
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2021-04-22 (utsändes senare)
C. Protokoll från Individutskottet 2021-03-23
D. Protokoll från Tillståndsutskottet 2021-03-10
E. Inkomna skrivelse
F. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap eller föräldraskap samt utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning -kontorsutlåtande dnr 1.6-102/2021

Sekretess

30 Upphandlingsdokument för upphandling av poänggivande kurser inom vuxengymnasium

Dnr 2.11.2-534/2020 (omedelbar justering)

31 Upphandlingsdokument för upphandling av trygghetstjänster

Dnr 2.11.2-818/2020 (omedelbar justering)