Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2004-03-23

Sammanträde 2004-03-23

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat den 29 mars 2004

Margareta Olofsson           Sekreterare

Peter Lundén-Welden        Lisbeth Westerlund

Plats: Socialtjänstförvaltningen Tid: 15.00 – 15.55

A-salen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

Närvarande

Ordförande
Margareta Olofsson (v)

Vice ordförande
Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Karin Rågsjö (v)

Monika Lindh (s)

Jari Visshed (s)

Lilian Falkbäck (s)

Ian Hamilton (s)

Christer Öhgren (mp)

Hanna Broberg (m)

Anna Kinberg Batra (m)

Ann-Katrin Åslund (fp)

Abit Dundar (fp)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Ersättare
Jackie Nylander (v)

Inga Näslund (s)

Britta Andersson (s)

Björn Kron (s)

Jamie Bolling (mp)

Kerstin Gustavsson (m)

Elias Wästberg (m)

Patrik Silverudd (fp)

Maria Olin (kd)

Förhinder hade anmälts av ersättarna Victor Montero (s), Saied Tagavi (s), Anita Hillerström Vagli (m) och Malin Strid (fp).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Anette Eriksson, Eddie Friberg, Pia Hofmeijer, Ann Hilmersson, Anders Häregård, Vera Josefsson, Rita Kahn, Fredrik Jurdell, Eva Sandberg, Karin Wallander och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

Peter Carlsten, enhetschef Preventionscentrum Stockholm (Precens), och

Anders Häregård, utvecklingsledare Precens, informerade om stadens preventionsarbete.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 29 mars 2004.

§5 Anmälan av protokolljustering

Protokoll från sammanträdet den 17 februari 2004 hade justerats den 20 februari 2004.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll från sammanträdet den 18 mars 2004 hade justerats den 18 mars 2004.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 4 mars 2004 hade justerats den 8 mars 2004.

Protokoll från individutskottets sammanträden den 28 januari och 19 februari 2004 hade justerats den 2 och 26 februari 2004.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Dag Helin, förvaltningschef, hade den 31 oktober 2003 beslutat om organi-sationsutveckling enligt uppdragsplan avseende förvaltningens utbud av boenden och institutioner för vuxna till en kostnad av 100 625 kr, (ersättning för halva genomförandearbetet fram till den 31 oktober 2003), den 16 december 2003 beslutat om internat för kansliavdelningen på Södertuna slott till en kostnad av 100 870 tkr, den 14 februari 2004 utsett en ställföreträdande kassaförvaltare samt den 24 februari 2004 beslutat att Sig Hanno, Gunilla Kvist och Zdenka Sramkova den 23-24 mars 2004 deltar i ett arbetsmöte i Zetubal, Portugal, inom ramen för Alfaprojektet ”Ett tillgängligt arbetsliv för alla).

Eddie Friberg, biträdande förvaltningschef, hade den 31 oktober 2003 beslutat om konsultstöd vid upphandling av föräldrakampanj till en kostnad av 59 761 kr.

Pia Hofmeijer, ekonomichef, hade den 12 februari 2004 beslutat om nedskriv-ning av fordringar på sammanlagt 72 578 kr.

Eva Sandberg, avdelningschef kundorienterade verksamheter, hade den 9 februari 2004 beslutat att Maria Hannäs och Maria Nylander, Stockholms äldre- och handikappjour beviljas deltagande vid utbildning av personal vid larmmottagningen i Riga, Lettland, den 9-14 februari 2004, den 25 februari 2004 beslutat att en klient vid institutionen Riddaren, HVB Vuxna beviljas ersättning för stulna tillhörigheter till en kostnad av 6 000 kr.

Agneta Borg, enhetschef Uppsökarenheten, hade den 1 januari 2004 anställt socialsekreterare Sandra Lindegren.

Göran Gustavsson, vik institutionschef Riddaren, hade den 12 februari 2004 beslutat om uppsägning av kontrakt på träningslägenhet från och med den 1 februari 2004 i Skarpnäck.

Britt Larsson, institutionschef Västberga, hade den 10 februari 2004 beslutat att hyra träningslägenhet i Aspudden från och med den 1 mars 2004, den 13 februari 2004 beslutat om uppsägning av kontrakt för försökslägenhet från och med den 1 februari 2004, kontraktet övertas av klient som avslutat behand-lingen.

Hillevi Leidén, institutionschef Ankaret, hade den 15 december 2003 beslutat om uppsägning av två försökslägenheter, kontrakten övertas av klienter efter avslutad behandling.

Ingrid Norberg, verksamhetsledare KrAmi/Moa, hade den 23 december 2003 anställt datapedagog Daniel Widén.

Inge Odstam, verksamhetsledare HVB barn och ungdom, hade den 1 september 2003 anställt behandlingsassistenterna Niklas Eklöf och Anette Wennersten.

Mia Pauesander, institutionschef Älvis Tumba/Älvsjöhemmet, hade den 29 september 2003 beslutat om uppsägning av kontrakt på träningslägenhet i Aspudden från och med den 1 mars 2004.

Jan Olov Tilling, sektionschef Enheten för hemlösa, hade den 9 december 2003 anställt bidragshandläggare Mino Sajadi.

§9 Inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 12 mars 2004 hade justerats den 17 mars 2004.

§11 Månadsrapport per 2004-02-29

Dnr 201-023/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar godkänna månadsrapporten per 2004-02-29.

Ärendet

Under förutsättning att vårdkostnaderna vid Enheten för hemlösa inte ökar jämfört med nuvarande prognos samt att beläggningen och intäkterna inom HVB-institutionerna inte minskar bedömer förvaltningsledningen att socialtjänstnämnden sammantaget kommer att redovisa en budget i balans för verksamhetsåret 2004. Därutöver prognostiseras ett underskott om 5 mkr för ökade ersättningar för utomlänsplaceringar av funktionshindrade. Förvaltningen avser att återkomma i tertialrapport 1/2004 angående förslag till finansiering av dessa kostnader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Det prognostiserade underskottet i de kundorienterade samt individorienterade verksamheterna uppgår till över 10 mkr vilket är allvarligt. Budgeten ska hållas men besparingar får inte ske så att det drabbar de mest utsatta i samhället.

§12 Plan för internkontroll och internrevision år 2004 för socialtjänstnämnden

Dnr 203-092/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner plan för internkontroll och internrevision år 2004.

Ärendet

Förvaltningen har för år 2004 utarbetat en plan för internkontroll och internrevision utifrån en risk- och väsentlighetsanalys enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning (Kf 2000-05-08, utl. 226/00). Internrevisionen utförs av ekonomi- och personalavdelningarna. Resultatet av årets granskning redovisas för nämnden vid decembersammanträdet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Förslag till ändrade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd till feriearbetande ungdomar

Dnr 105-038/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del förslaget till ändringar i riktlinjerna.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Ärendet har aktualiserats genom en skrivelse till socialtjänstnämnden från Margareta Olofsson (v) m.fl. För att alla barn i Stockholm ska behandlas lika föreslås i skrivelsen att förvaltningen får i uppdrag att revidera riktlinjerna för försörjningsstöd så att inkomster för feriearbetande ungdom under 18 år inte reducerar familjens försörjningsstöd.

Förvaltningens bedömning är att åldersgränsen inte bör sättas till ”under 18 år” vilket föreslås i skrivelsen, utan ”till och med det år den unge fyller 18 år”, dvs. till och med det sista sommarlovet för majoriteten av gymnasieungdomarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 februari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström anslöt sig till detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Bilagor
13.pdf (89 kb)

§14 Förslag till ändring av riktlinjerna ”Medföljare vid semesterresa”

Dnr 105-093/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden avslår för egen del förslaget om ändrade riktlinjer för medföljare vid funktionshindrads semesterresa

2. Socialtjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå förslaget till ändrade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

3. Därutöver anför nämnden följande.

Stadens riktlinjer är ett verktyg för att garantera ett likvärdigt behandlande av enskilda oavsett var i staden man bor. Riktlinjerna hanterar anpassning till lagstiftning och rättspraxis och är utformade för att ge handläggare aktivt stöd vid utredningar och behovsbedömningar. De aktuella riktlinjerna om ”Medföljare vid semesterresa” är ett av få exempel på riktlinjer som går utöver gällande lagstiftning och rättspraxis. Detta har föranlett reaktioner från handläggare på vissa stadsdelsförvaltningar att riktlinjerna bör ändras. Som förvaltningen visar i sitt utlåtande rör det sig om små kostnader för insatsen och argumentet om att riktlinjerna på grund av just denna insats skulle vara kostnadsdrivande är därför inte hållbart.

Stadens riktlinjer går i detta fall utöver rådande rättspraxis. Diskussioner behöver ständigt föras om anpassningar till förändringar på andra samhällsnivåer, utifrån rättsläge m.m. Vi vill poängtera att staden också har ett ansvar att ha riktlinjer som bedöms lämpliga utifrån andra kriterier, t.ex. specifika behov och omständigheter som råder inom olika verksamhetsområden. Det är till denna senare kategori som den aktuella frågan hör.

Ett antal utredningar och översyner pågår, på såväl statlig som kommunal nivå, som kan påverka stadens arbete med riktlinjer och policys både till struktur och innehåll. Majoriteten avser att återkomma i den takt som översynerna och utredningarna kräver det. I avvaktan på detta måste vikten av att aktuella riktlinjer följs och respekteras understrykas. Det är inte acceptabelt att enskilda stadsdelar deklarerar att man inte avser att följa av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer.

Ärendet

Från chefer inom stadsdelsförvaltningarnas handikappomsorg har framförts önskemål om att nuvarande riktlinjer för medföljare vid semesterresa ska göras mindre generösa. Förvaltningen har därför utarbetat ett förslag med denna snävare inriktning. Den föreslagna åtstramningen är en anpassning till aktuell rättspraxis.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag till beslut.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden avslår förslaget.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Det är synnerligen allvarligt att man föreslår besparingar som kommer att drabba de funktionshindrade i Stockholm hårt. Funktionshindrade måste ges möjlighet att åka på semester och för att det ska vara möjligt att genomföra en semester krävs det i vissa fall en medföljande. Att begränsa denna möjlighet till vartannat år är fel. Den besparing som förutspås är mindre än 1,5 mkr. En skamlig besparing.

§15 Familjevård för barn och ungdom – förslag till reviderade riktlinjer Dnr 105-094/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att staden fr.o.m. den 1 januari 2005 ska följa Svenska Kommunförbundets rekommendationer om familjehemsersättningar i sin helhet, vilket innebär att även släktinghem får arvode för sina uppdrag. Kostnaden för en sådan förändring beräknas uppgå till 9,8 mkr årligen.

Förvaltningen föreslår vidare att administrativa rutiner utarbetas för uppföljning, dokumentation och förvaring av avtal med familjehem som blivit vårdnadshavare.

Slutligen föreslår förvaltningen att frågan om ansvar, organisation och finansiering av rekrytering och utbildning av familjehem utreds inför budget 2005.

Den intervjumetod som används vid val av familjehem bör enligt förvaltningen uppdateras (Kälvestenmetoden).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§16 Ansökan om utvecklingsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län för att utveckla utredning och uppföljning i samarbete med hemlösa klienter med missbruksproblematik

Dnr 402-095/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner ansökan om utvecklingsbidrag från länsstyrelsen med 495 tkr för 2004.

2. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Enheten för hemlösa ansöker om 495 tkr från länsstyrelsen för 2004 för att utveckla utredning och uppföljning i samarbete med hemlösa klienter med missbruksproblematik. Projektet beräknas pågå under två år. Utvecklingsarbetet syftar till att ge svar på hur teoretiska kunskaper ska kunna omsättas i praktiskt utrednings- och uppföljningsarbete och hur ett sådant arbete ska gå till i praktiken på en missbruksgrupp inom socialtjänsten, som arbetar med hemlösa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Komet föräldraskapscirklar (PMT) och Ledarskap i klassrummet, projekt för metod- och kompetensutveckling för utvecklandet av förebyggande insatser

Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till förebyggande och tidiga insatser

Dnr 448-015/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om fortsatta medel till utveckling av förebyggande och tidiga insatser i enlighet med tjänsteutlåtandet.

2. Socialtjänstnämnden godkänner finansieringsplanen med de åtaganden för socialtjänstförvaltningen som angivits i ansökan.

Ärendet

Med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen påbörjades PMT-projektet (PMT - Parent Management Training) i juli 2003 och ska i första hand pågå till och med 31 december, 2005. Syftet med projektet är att utbilda personal inom stadsdelsförvaltningarna i föräldraskapscirklar samt ledarskap i klassrummet för utveckla och införa förebyggande och tidiga insatser som är verksamma. Det är två strukturerade metoder för att arbeta med föräldrar respektive lärare som har svårigheter eller problem med utagerande och trotsiga barn. Metoderna har starkt stöd i forskningen, både som individuell behandlingsform och som förebyggande insats på gruppnivå. Målet är att de ska ge goda och bestående resultat för barn, som har sociala svårigheter, och deras familjer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Stadens arbete för att minska bidragsberoendet

Slutrapport från socialtjänstnämndens och integrationsnämndens gemensamma uppdrag

Dnr 013-609/2001

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del slutrapporten och beslutar överlämna den till kommunstyrelsen för godkännande och till stadsdelsnämnderna för kännedom.

2. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att biträda det stadsdelstyrda socialmedicinska nätverket i arbetet med att i ökad omfattning utnyttja befintlig kunskap för att nå stadens mål att färre hushåll ska vara i behov av ekonomiskt bistånd och att den genomsnittliga bidragstiden ska förkortas.

3. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att inom områdena arbetslöshet och invandring understödja ett stadsdelsövergripande samarbete för att analysera, jämföra och ta till vara lokala, nationella och internationella erfarenheter som leder till att färre hushåll är i behov av ekonomiskt bistånd och att den genomsnittliga bidragstiden förkortas.

4. Socialtjänstnämnden tillstyrker förvaltningens stöd till stadsdelsförvaltningarnas styrgrupp för kompetensutveckling av bidragshandläggare.

5. Socialtjänstnämnden tillstyrker att förvaltningen utvecklar samarbetet med städer i Sverige och inom EU för att inhämta och sprida framgångs-rika arbetsmetoder och processer.

6. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en redovisning över kostnader för olika åtgärder under 2004.

7. Därutöver anför nämnden följande.

Slutrapporten av arbetet med att minska antalet personer i behov av ekonomiskt bistånd visar att konjunkturläget och situationen på arbetsmarknaden är de starkaste enskilda faktorerna som påverkar utvecklingen. Rapporten visar också på behovet av metodutveckling och spridning av goda exempel. Det är därför positivt att de erfarenheter som gjorts under de senaste åren kan spridas vidare. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning över kostnaderna för de olika åtgärder som vidtas i det fortsatta arbetet under 2004.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav i budget 2002 socialtjänstnämnden och integrations-nämnden i gemensamt uppdrag att tillsammans med stadsdelsnämnderna genom flexibla arbetsformer finna nya vägar för att minska bidragsberoendet i staden. Målsättningen var att halvera antalet bidragstagare med 50 procent. mellan 1999 och 2004.

Resultatet blev en minskning med 37,5 procent. Även om stadens målsättning inte har uppnåtts har det skett en stor minskning av antalet bidragstagare och bidragshushåll i staden under den senaste femårsperioden. Minskningen beror sannolikt främst på konjunkturläget men också på en kombination av faktorer som fler aktiva insatser att erbjuda de bidragssökande samt utvecklingen av arbetsmetoder och förhållningssätt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lind m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lind m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en genomförandebeskrivning för det fortsatta arbetet med att minska bidragsberoendet.

2. Därutöver anför nämnden följande.

När den förra borgerliga majoriteten överlämnade makten till vänster-majoriteten i oktober 2002 hade socialbidragskostnaderna minskat med drygt 45 procent jämfört på månadsbasis med strax innan maktövertagandet 1998.

Utvecklingen var då fortsatt positiv och allt talade för att målet skulle gå att uppfylla. Tyvärr genomfördes sedan den största skattechocken i modern tid. Sammantaget har kommunal- och landstingsskatten höjts med 2,45 kronor per intjänad hundralapp vilket motsvarar en dryg tusenlapp i månaden för en vanlig familj. Därutöver har SL-kortet, avgifterna inom sjukvården samt parkeringsavgifterna höjts. Detta är illa. Allvarligast är dock att en hel del människor med låga inkomster återigen tvingas stå med mössan i hand utanför socialkontoret och be om bidrag.

Vänstermajoritetens högskattepolitik har starkt bidragit till att tillväxten säckat ihop och nu är negativ i regionen. Konsekvensen för de lägst avlönade är därmed dubbel. Skattehöjningarna gör att många inte längre kan försörja sig själva med eget arbete, den låga tillväxten gör att människor blir arbetslösa och att det är svårt att finna ett nytt. Den förda vänsterpolitiken de senaste 18 månaderna har varit förödande för den positiva utvecklingen när det gäller målsättningen att halvera socialbidragsberoendet. Vi är nu när perioden är avslutad betydligt längre ifrån målet är vid valet.

Att som majoriteten skylla utvecklingen av socialbidragsberoendet på den rådande och till stor del självframkallade lågkonjunkturen är oförsvarligt. Den rådande lågkonjunkturen ställer extra stora krav på politiskt ledarskap och initiativ för att öka människors förutsättningar att klara sin egen försörjning genom arbete. För att bryta utvecklingen mot ett allt större socialbidrags-beroende krävs aktiva åtgärder av en helt annan kaliber än den nuvarande majoriteten orkat med. Exempelvis bör en jobbgaranti likt den som praktiseras i Skärholmen, där arbetslösa garanteras jobb inom fem dagar, införas i hela Stockholm.

Det är särskilt allvarligt att majoriteten inte gör mer för att invandrargrupper ska få ett stadigt jobb på arbetsmarknaden. Majoritetens integrationspolitik haltar allvarligt när man hellre ger bidrag än riktiga jobb eller praktikplatser. Detta innebär ett resursslöseri med mänskliga resurser som inte är acceptabelt.

Vänsterpolitik är sammanfattningsvis förödande för människor som vill kunna försörja sig själva och sina anhöriga med eget arbete.

§19 Revidering av fortsättningsansökan avseende utvecklingsbidrag till förebyggande arbete i Stockholms stad 2004

Dnr 010-438/2001

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om 2,5 mkr inom ramen för Nationella handlingsplanens medel avseende drogföre-byggande samordnare år 2004.

Ärendet

I februari 2001 beslutade regeringen om en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. Enligt beslutet skulle medel som avsattes för det lokala arbetet i landet i första hand utnyttjas som ett stöd för att utveckla ett samordnat, långsiktigt förebyggande arbete, exempelvis genom att anställa lokala samordnare. Länsstyrelserna uppdrogs att fördela medlen lokalt efter ansökan från kommunerna. Ett villkor för ansökan var att kommunen själv sköt till motsvarande medel. Stockholms stad har beviljats utvecklingsmedel för anställning av samordnare i samtliga 18 stadsdelsområden i Stockholm under åren 2002 och 2003. Socialtjänstnämnden har skjutit till motsvarande medel i egeninsats.

Staden sände redan i höstas in en fortsättningsansökan avseende utvecklingsmedel för 2004. I tjänsteutlåtandet revideras denna ansökan utifrån att förutsättningarna delvis har förändrats. Underlaget som redovisas i senaste ansökan är dock fortfarande relevant. Här kompletteras således tidigare gjord ansökan med tydliggöranden angående stadens inriktning framöver samt redovisningar av verksamheten under 2003.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Stadens kvalitetsutmärkelse 2004

Nominering av Planeringshemmen AB

Dnr 113-096/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar nominera Planeringshemmen AB till stadens kvalitetsutmärkelse 2004.

2. Socialtjänstnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Under 2004 delar Stockholms stad ut kvalitetsutmärkelser i klasserna förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård och omsorg samt övrig verksamhet. Utmärkelsen delas från och med i år endast ut på enhetsnivå. Inför kvalitetsutmärkelsen 2004 föreslår förvaltningen att socialtjänstnämnden nominerar Planringshemmen AB i klassen övrig vård och omsorg.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 februari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
20.pdf (93 kb)

§21 Ansökan om medel från miljömiljarden

Dnr 114-069/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2,4 mkr till miljöprojekt från miljömiljarden.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 2 juni 2003 att i bokslutet för 2002 avsätta 1,0 mdkr för miljöinriktade insatser, som t.ex. sanering av miljöföroreningar och för att undvika miljö- och hälsoskyddsproblem i framtiden. Stadens nämnder och bolag kan söka medel från miljömiljarden i två omgångar, nämligen den 1 april 2004 och den 3 januari 2005.

Socialtjänstförvaltningen ansöker om medel dels till energibesparande projekt dels till projekt med bilpool för miljöbilar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi stödde inte beslutet om att i bokslutet för 2002 inrätta miljömiljarden. Det är i grunden ett felaktigt sätt att använda skattebetalarnas medel. I den mån medel ska avsättas för miljöförstärkande åtgärder bör det redan från början vara för klart definierade insatser och tas inom den ordinära budgeten.

De åtgärder som föreslås är lovvärda och det är tråkigt att vänstermajoriteten väljer en finansieringsform som är av engångskaraktär och inte i stället inarbetar miljöarbetet till en naturlig del av verksamheten.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

Investeringar för en god miljö är ett angeläget mål för Stockholms stad. Risken blir dock alltmer uppenbar att den ”miljömiljard” som tillskapats av fullmäktiges majoritet blir en kassako för en rad projekt med mer eller mindre konstruerade kopplingar till miljöinvesteringar.

Tillgänglighetsanpassning av LSS-kollo är en viktig investering för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten i verksamheten för barn och ungdomar. Att denna investering fått rubriken ”energisparprojekt” och därmed anpassats för ansökan ur miljömiljarden är minst sagt märkligt. Investeringen borde istället finansieras inom ramen för gatu- och fastighetsnämndens ordinarie budget.

§22 Deltagande i konferens i Peking, Kina

Dnr 307-097/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att Birgitta Blomgren får delta i konferens i Kina, anordnad av Beijing Children Welfare Institute och Föreningen För Internationella Adoptioner, under tiden den 28 mars 2004 – den 3 april 2004.

2. Kostnaderna för resa och uppehälle finansieras av Familjeföreningen för internationell adoption.

Ärendet

I oktober 2003 tog förvaltningen emot ett studiebesök från Peking i Kina. De besökande är alla engagerade i ett projekt för utbildning och träningsverksamhet för fosterfamiljer i Daxingområdet, Kina. Som en följd av studiebesöket hösten 2003 har Birgitta Blomgren av Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA) inbjudits att delta och föreläsa i en konferens anordnad av FFIA och Beijing Children Welfare Institute (BJCWI) , som äger rum strax utanför Peking i Kina under tiden den 28 mars 2004 – 3 april 2004.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 februari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Rapport från studieresa till USA november 2003

Dnr 444-499/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningens skuldrådgivningskonsulter gjorde under tiden den 15 - 22 november 2003 en studieresa till USA. Avsikten med resan var att de skulle få kunskap om hur man där arbetar för att komma till rätta med skuldsättningsproblem, hur arbetet är organiserat, vilka metoder man använder och vilka erfarenheter man har gjort. USA fungerar inom kreditvärlden som ett ”föregångsland”, och har en betydligt längre budget- och skuldrådgivningstradition än Sverige.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Kompletteringar till socialtjänstnämndens delegationsordning

Dnr 103-125/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner i tjänsteutlåtandet föreslagna kompletteringar till delegationsordningen.

Ärendet

Ändringarna i delegationsordningen berör områdena Förvaltningsorganisation/delegater inom organisationen, Ekonomi, upphandling m.m., Personalärenden, samt Individärenden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Förslag till yttrande över remiss om hemställan om en stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker - Bordlagt ärende

Dnr 106-538/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden anför som svar på remissen följande.

Vi anser att ordningsstadgan är fullt tillräcklig för att möjliggöra ingripanden om problem med alkoholförtäring förekommer i offentliga miljöer såsom exempelvis parker. Alkoholproblematik bemöts bäst genom ett förebyggande arbete och ett medvetandegörande om alkoholens skadeverkningar.

Även utifrån fritidsaspekten, för storstadsmänniskor som bor i lägenhet kanske t.o.m. utan balkong, är det tveksamt att ytterligare begränsa möjligheterna till picknick och uteliv.

Gällande överförfriskade ungdomar anser vi att ett bättre sätt att möta problematiken än rena polisingripanden, är en väl fungerande uppsökande verksamhet såväl i frivilligorganisationers regi (såsom Föräldrar på stan) som i socialtjänstens/stadsdelsnämndernas regi. Detta förutsätter naturligtvis en utbyggd uppsökande verksamhet.

Ärendet

Ordningsproblem i flera offentliga miljöer i innerstaden har uppmärksammats alltmer och förvaltningen anser att de förändringar som gjorts vartefter i lokala ordningsföreskrifterna, visar på att det finns behov av restriktioner.

Enligt socialtjänstförvaltningen bör en mer restriktiv bedömning göras för alkoholförtäring i offentliga miljöer i innerstaden. Förvaltningen anser att det bör göras en ny inventering av på vilka platser förbud mot alkoholförtäring bör införas i staden och särskilt precisera områden i innerstaden. Detta arbete bör ske i stadsdelsnämnderna i samråd med lokala polismyndigheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2004.

Förslag till beslut

Ledamoten Christer Öhgren (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag. Vice ordföranden Peter

Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) anslöt sig till detta förslag.

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v) och ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Christer Öhgren (mp), vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) förslag till beslut.

Reservation

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v) och ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande; Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi har förståelse för den oro många känner för de problem som uppstår i våra parker. Men dessa problem löses inte automatiskt med ett generellt förbud mot att dricka alkohol i alla offentliga miljöer. Enligt vårt förmenande borde ordningsstadga och polislag räcka för att kunna avlägsna personer som stör den allmänna ordningen i våra parker, alldeles oavsett om de är berusade eller inte.

§26 Införande av familjerådgivningspeng

Remissvar på motion (nr 43) från Ewa Samuelsson (kd)

Dnr 106-017/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Förvaltningen anser att Ewa Samuelssons (kd) förslag om införande av en familjerådgivningspeng kan genomföras om man vill att stadens invånare ska ha fler utförare av familjerådgivning att välja mellan. Däremot finns inget självklart samband mellan fler utförare och kortare väntetider till familjerådgivning. Om väntetiderna ska kunna nedbringas måste resurserna till familjerådgivning öka.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§27 Säkerheten kring stadens krogar

Svar på skrivelse från Désirée Pethrus Engström (kd)

Dnr 446-431/2003

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen från Désirée Pethrus Engström (kd).

2. Därutöver anför nämnden följande.

Vi avser att återkomma med ett separat initiativ rörande de uppdrag som föreslås i tjänsteutlåtandet, tillsammans med andra frågor som berör stadens tillståndsgivning.

Ärendet

Förvaltningens anser att de frågeställningar som Désirée Pethrus Engström (kd) tar upp i sin skrivelse i huvudsak är omhändertagna. Arbetet pågår mot narkotika och kriminalitet på stadens krogar samt för en ansvarsfull alkoholservering. Arbetet som hitintills bedrivits har varit framgångsrikt även om mycket återstår att göra.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lind m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lind m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden avslår förslagen i skrivelsen från Desirée Pethrus Engström .

2. Därutöver anför nämnden följande.

Stockholms krögare tar ett stort ansvar för att hålla våld, narkotika m.fl. säkerhetsproblem utanför krogmiljön. Det arbetet är också framgångsrikt, vilket förvaltningen också framhäver i sitt förslag till beslut. Redan i dag ställs hårda krav på alla stadens krogar och särskilt hårda på dem med öppettider efter 01. Villkor om vakter och metalldetektor hör till de åtgärder som närmast regelmässigt följer med senare tillstånd. Dessa regler, i kombination med tillräckliga polisresurser, ger krogarna värdefulla verktyg för att hålla våldet utanför krogarna.

Tyvärr har Stockholm problem med grovt kriminella och psykiskt sjuka människor som begår brott, men dessa kan inte kopplas till krogar oavsett deras öppettid. Snarare är det polis och psykvård som behöver redskap och resurser för att bekämpa organiserad brottslighet och hjälpa psykiskt sjuka individer. Som Sveriges Hotell- och restaurangföretagare (SHR) framhäver i sitt remissvar är vapenlagstiftning och resurser till tull och polis prioriterade åtgärder för att komma tillrätta med våldet. Att skuldbelägga krogarna är orättvist och löser framför allt inga säkerhetsproblem.

Förvaltningen öppnar i sitt förslag för utredning av obligatorisk kameraövervakning, utredning av vaktbehov och reglering av köer. Sådana åtgärder skulle emellertid försvåra mer för laglydiga krogar och gäster än för våldsmännen. Både stadens och statens resurser bör i stället koncentreras till bästa möjliga förutsättningar för polisen och psykvården.

Reservation

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden tillstyrker i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om förändringar i kommunfullmäktiges beslut om säkerheten vid krogarna vad avser ordningsvakter.

3. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om hur övervakningskameror kan bli ett verktyg i stadens tillståndsgivning för att förstärka säkerheten vid krogarna.

4. Socialtjänstnämnden hemställer att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att uppvakta regeringen med krav om ändringar i vapenlagen och om krav på obligatorisk utbildning för personal på restauranger med serveringstillstånd.

5. Därutöver anför nämnden följande.

Många vålds- och vapenbrott sker i och utanför krogarna. Polisens tillsyn över krogarna visar att narkotikan flödar, restaurangerna överserverar, att personal är berusad och att situationen allmänt sett är ohållbar. Enligt krogkommissionen i Stockholm har narkotikaanvändningen ökat markant i krogmiljö. 2002 visar en undersökning att 60 % av krogpersonalen någon gång själva använt narkotika och att 14 % av personalen ser narkotikapåverkade gäster varje kväll. Många krogar är därtill lokaliserade längs mycket trafikerade gator. Götgatan, Birger Jarlsgatan, Folkungagatan och Ringvägen är exempel på detta. Enligt en undersökning skadades 377 personer på de farligaste gatorna i Stockholm, varav många är krogtäta gator (Polisens trafikenhet).

Fler åtgärder bör därför vidtas såväl av staden, som av krogarna, Polisen och av lagstiftaren.

Förvaltningen bör ges i uppdrag att återkomma med förslag om förändringar i kommunfullmäktiges beslut om säkerheten vid krogarna vad avser ordningsvakter. Restauranger med serveringstillstånd efter kl. 01 bör ha obligatorisk utbildning av sina ordningsvakter. En uppvaktning av regeringen bör därtill ske för att påverka den pågående utredningen inom Justitiedepartementet om ordningsvakter. Staden bör eftersträva tydligare bestämmelser om vilka befogenheter ordningsvakterna har och att de står under Polisens befäl.

De sena serveringstillstånden till kl. 05 påstås ha inneburit att svartkrogarna försvunnit. Man ska då vara medveten om att inte fler än tre-fyra sådana svartkrogar fanns dokumenterade före det att 05-tillstånden infördes. I kommunfullmäktiges bestämmelser framgår att den årliga omprövningen av 05-tillstånden ska diskvalificera restauranger som haft anmärkningar under året. Det senaste årets många vapenbrott och överservering har inte inneburit att något tillstånd dragits in. Det finns skäl att ifrågasätta om socialtjänstnämndens tillståndsutskott verkligen efterlever de regler fullmäktige fastställt.

Sveriges Hotell- och Restaurang företagare och Polisen menar att kameror utanför krogar ökar säkerheten för både personal och gäster. Därtill kan de bidra till att brott klaras upp. Förvaltningen bör ges i uppdrag att återkomma med förslag om hur övervakningskameror kan bli ett verktyg för att förstärka säkerheten vid krogarna. I dagsläget är det ca 20 krogar som har kameraövervakade entréer.

I Stockholms innerstad, där många krogar med serveringstillstånd ligger, råder en hög brottsnivå. Många medborgare rör sig till och från bussar och tunnelbana, teatrar och restauranger. Krogarnas köer befinner sig i princip helt utomhus på trottoarerna. Andra näringsidkare får i de allra flesta fall lov att ordna sina kundköer inomhus.

Det ska självklart vara möjligt att inta alkohol på restaurang. Stockholm ska ha en levande restaurang- och nöjesmiljö. Men det ska också vara möjligt att utan risker besöka krogen eller att gå förbi utanför utan att riskera att bli utsatt för våld av berusade eller narkotikapåverkade kroggäster eller köande.

§28 Krafttag mot den skenande ungdomsarbetslösheten

Remissvar på skrivelse av Mikael Söderlund(m)

Dnr 106-021/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänstnämnden justerar paragrafen omedelbart.

4. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Majoriteten har identifierat ungdomsarbetslösheten som ett särskilt problem och vidtagit åtgärder genom att satsa 5 mkr speciellt riktade mot denna fråga. En aspekt som måste kommas ihåg är situationen för de ungdomar som kommer in på en gymnasieutbildning, men som hoppar av utan att ha fullgjort studierna utan andra alternativ. Majoriteten har inlett ett arbete för att stärka förutsättningarna för arbetslösa ungdomar. Bland annat har en arbetsgrupp med representanter för stadsdelsförvaltningar, stadsledningskontoret och kompetensfondens kansli tillsatts för att inventera målgrupper och aktiviteter. De ska även söka samverkan med länsarbetsnämnden för att komma överens om ansvarsfördelning. Diskussioner har också inletts med näringslivsorganisationer för att inrätta fler lärlingsplatser.

Ärendet

Förvaltningen delar uppfattningen som redovisas i skrivelsen att det är viktigt att staden medverkar till insatser för att stötta unga arbetslösa in på arbetsmarknaden. Förvaltningens bedömning är att arbetet kräver en effektiv samverkan mellan stadens stadsdelsförvaltningar, arbetsförmedlingen och näringslivet men också med utbildningsförvaltningen. Det är viktigt att staden i det fortsatta arbetet satsar på att ta tillvara befintlig kunskap om framgångsrika metoder och förhållningssätt från de senaste årens satsningar i staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden tillstyrker förslagen i skrivelsen från Mikael

Söderlund (m).

2. Därutöver anför nämnden följande som svar på remissen.

Socialdemokraternas skattechock och avgiftshöjningar har lett till en hemmagjord depression i Stockholm. De senaste rapporterna tecknar en i stort samstämmig bild av en rejäl uppförsbacke för företagen i Stockholmsregionen. Ett särskilt allvarligt resultat av den förda politiken är att antalet arbetslösa ungdomar ökat med över 20 procent under det senaste året. Vi instämmer därför i skrivelsens krav på att staden agerar för att främja tillväxt, företagande och en politik för att bekämpa arbetslösheten bland unga stockholmare.

Bilagor
28.pdf (81 kb)

§29 Ansvarsfördelningen gällande omsorgen av de funktionshindrade i staden

Svar på skrivelse av Désirée Pethrus Engström (kd)

Dnr 105-458/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningens uppfattning är att den i skrivelsen föreslagna utredningen och översynen bör invänta resultatet av SPO-utredningen (Stadens politiska organisation) där det bland annat föreslås en ”genomlysning” av socialtjänstförvaltningens samtliga verksamheter. Utredningen har för övrigt lagt ett förslag som berör frågan om lokalt/centralt ansvar och det gäller heminstruktörernas verksamhet. Fortsatt ansvar föreslås ligga på stadsdelsnämnderna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s), ledamoten Christer Öhgren (mp) och vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden tillstyrker i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Det finns skäl som talar för att det bör göras en översyn av de olika funktionerna inom handikappomsorgen genom socialtjänstens försorg. Översynen ska ge underlag för en bedömning av vilka funktioner som lämpar sig bäst att sköta centralt i staden respektive på stadsdelsnämndsnivå.

I staden finns t.ex. expertis inom områden som betyder mycket för ett begränsat antal invånare. En sådan expertis kan knappast finnas på varje stadsdelsförvaltning. Det finns också verksamheter som riktar sig till få personer men som för dem är av avgörande betydelse för deras livskvalitet. Varje stadsdelsnämnd har inte ett eget underlag för dem. Många får då inte välja verksamhet i annan stadsdel och råkar då ut för det som brukar kallas ”stadsdelsarrest”.

Å andra sidan finns åtskilliga funktioner som riktar sig till många personer inom varje stadsdel. När det gäller dessa personer bör kunskap finnas på varje stadsdelsförvaltning. Förutsättningar finns också att ordna verksamheter med god kvalitet på ett rationellt sätt. Närheten till dem som ansvarar för verksamheten är då en viktig kvalitet för brukarna.

I SPO-utredningen föreslås en ”genomlysning ” av socialtjänstförvaltningens samtliga verksamheter. Det är värdefullt att denna verkligen kommer till stånd, särskilt med hänvisning till de frågor som idag är oklara och behöver förtydligas.

En översyn av de olika funktionerna inom socialtjänsten med ovannämnda syfte är nödvändig och det är synnerligen viktigt att företrädare för handikapprörelsen ges möjlighet att delta i detta arbete.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) lämnade följande särskilda uttalande.

Ansvaret för de funktionshindrade bör ligga centralt i staden för att säkerställa en likabehandling över hela staden. Dagens uppdelning på 18 stadsdelar skapar problem för stadens möjligheter att uppfylla likabehandlingskravet enligt kommunallagen och för de enskilda som drabbas av ekonomiska och administrativa problem i respektive stadsdel. Vi måste se Stockholm som en stad, inte 18 städer.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

Ett exempel på verksamhet som skulle kunna erbjuda stora förbättringar vid en centralisering är heminstruktörerna, en tjänst som ständigt hotas av nerdragningar i stadsdelarnas ansträngda ekonomi. En centraliserad enhet för stadens heminstruktörer skulle innebära att alla, oavsett stadsdel, skulle ha samma möjlighet till stöd. Det är därför mycket olyckligt att SPO-utredningen dragit slutsatsen att heminstruktörernas verksamhet ska förbli utspridd på Stockholms 18 stadsdelar.

§30 Stadens jämställdhetspolitik

Svar på motion (nr 41) av Désirée Pethrus Engström (kd)

Dnr 106-088/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionären föreslår att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda hur stadens arbete skulle kunna utföras med 3 R – metoden som förebild. 3 R metoden används som ett analysinstrument för jämtegrering (begreppet jämtegrering är framför allt en medveten strategi att stärka kvinnor och män att kunna ta ansvar och påverka ”där de är”).

Förvaltningen instämmer med motionären i det övergripande syftet att använda ett analysinstrument för att konkretisera och precisera jämställdhetsarbetet i staden. Eftersom det finns andra metoder utvecklade inom samma projekt på Kommunförbundet bör dock användningen av andra analysinstrument också övervägas. Förvaltningen föreslår också att arbetet med 3 R-metoden eller annan lämplig metod för jämställdhetsarbete utvecklas i nära samarbete med jämställdhetsrådet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s), ledamoten Christer Öhgren (mp) och vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Att arbeta med jämställdhetsfrågor kräver att man ständigt har jämställdhetsglasögonen på och analyserar hur olika förslag gynnar respektive missgynnar män eller kvinnor. Detta kräver kunskap, uthållighet och en medveten strategi för jämställdhetsarbetet.

Idag finns fler analysinstrument att använda för jämställdhetsarbete inom kommunal verksamhet. Självklart kan staden välja annan metod än den enligt motionen föreslagna 3R – metoden. Viktigast är naturligtvis att det blir ett genomtänkt och regelbundet system.

SPO-utredningen har föreslagit att stadens jämställdhetsråd ska läggas ner till förmån för att lägga in jämställdhetsfrågorna direkt under kommunstyrelsen. Det verkar råda relativt stor politisk enighet om att det är viktigt att lyfta dessa frågor högre upp, närmare dem som har den viktiga beslutfunktionen inom kommunstyrelsen. Därför bör staden snarast genom sina borgarråd komma med förslag till hur man avser att arbeta med jämställdhetsanalys av exempelvis stadens budget. Borgarråden bör ge direktiv till nämnder och förvaltningar om vilka mål man vill uppnå på jämställdhetsområdet. För socialtjänstens del kan det exempelvis handla om att utreda om vi ger lika stora resurser till manliga respektive kvinnliga missbrukare, om vi ger kvinnojourer tillräckligt med resurser för att förbättra situationen för utsatta kvinnor jämfört med vilka stödformer som finns för män i vår stad.

Ett sådant arbetssätt kan initialt uppfattas som omfattande, men det kommer förhoppningsvis att med tiden bli en naturlig verksamhet som ses som självklar.

§31 Nämndens frågor

Skrivelse om ”de glömda barnen” från Karin Rågsjö (v), Monika Lindh (s) och Christer Öhgren (mp) överlämnades till förvaltningen för beredning.

§32 Förvaltningschefens information

Villkor för prevention, studie om drogförebyggande samordnare anmäldes.

Information om nämndens studieresa till Baltikum vecka 17 delades ut.

§33 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Margareta Olofsson (v) avslutade sammanträdet.

__________________________________