Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2006-02-14

Sammanträde 2006-02-14

Datum
Klockan
15:00
Plats
A-salen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr. (ingång genom receptionen, 2 tr.)

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Nya ärenden

11 Verksamhetsberättelse för 2005 samt bokslut med kommentarer för socialtjänstnämnden

12 Svar på skrivelsen ”Utred de apatiska barnens situation”

13 Familjevården i Stockholm – Yttrande över revisionskontorets rapport nr 14/2005

14 Handbok för trygghetsvandringar ökar säkerheten

Svar på skrivelse från
Ann-Katrin Åslund (fp)
Dnr 106-0729/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Stadens kvalitetsutmärkelse 2006

Nominering av Ungdomsjouren/ungdomsuppsökarna på Maria Ungdomsenhet
Dnr 113-0026/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

17 Ansökan om medel för utvecklingsarbete i fölköls- och tobakstillsynen

19 Förvaltningschefens information:

- PM om kartläggning av missbrukare på Sergels Torg
Dnr 447-0036/2006


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Justerat den 20 februari 2006

Margareta Olofsson Sekreterare
Peter Lundén-Welden, Lisbeth Westerlund

Närvarande

Ordförande Margareta Olofsson (v)
Vice ordförande Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Ian Hamilton (s)
Monika Lindh (s)
Lilian Falkbäck (s)
Karin Rågsjö (v)
Henrik Mannerstråle (mp)
Hanna Broberg (m)
Oskar Öholm (m)
Ann-Katrin Åslund (fp)
Désirée Pethrus Engström (kd)

Tjänstg. ersättare
Inga Näslund (s)
Malin Strid (fp)

Ersättare
Victor Montero (s)
Britta Andersson (s)
Jackie Nylander (v)
Kerstin Gustavsson (m)
Anita Hillerström Vagli (m)
Marie-Helena Ohlsson (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Jari Visshed (s) och Abit Dundar (fp) samt ersättarna Björn Kron (s), Karin Gustafsson (s), Elias Wästberg (m), Patrik Silverudd (fp) och Hardy Hedman (kd).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Eddie Friberg, Carina Cannertoft, Peter Carlsten, Anders Eriksson, Anders Fall, Pia Hofmeijer, Vera Josefsson, Fredrik Jurdell, Rita Kahn, Rosa Lundmark, Olli Puhakka och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 20 februari 2006.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 26 januari 2006 hade justerats den 1 februari 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 9 februari 2006 hade justerats den 10 februari 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 2 februari 2006 hade justerats den 9 februari 2006.

Anmäldes att protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 24 januari 2006 hade justerats den 26 januari 2006.

Anmäldes att protokoll från individutskottets sammanträden den 17 och den 25 januari 2006 hade justerats den 24 januari 2006 och 3 februari 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 301-0010/2006 och dnr 202-0044/2006 till handlingarna.

§9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 13 januari 2006 till och med den 23 januari 2006 till handlingarna.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Anmäldes att protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 3 februari 2006 hade justerats den 7 februari 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§11 Verksamhetsberättelse för 2005 samt bokslut med kommentarer för socialtjänstnämnden

Dnr 201-0015/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet med kommentarer.

 2. Verksamhetsberättelsen samt bokslutet med kommentarer överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

 3. Socialtjänstnämnden hemställer om ombudgetering av under 2005 inte förbrukade medel om 1,1 mkr för utbyggnad av Hamnvikshemmet.

 4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Enligt stadens Regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder årligen avge en berättelse med redogörelse för sin verksamhet under det närmast föregående räkenskapsåret. Till verksamhetsberättelsen ska nämndens bokslut fogas. I tjänsteutlåtandet anges nämndens ansvarsområden och mål för verksamheten enligt kommunfullmäktiges beslut. I en särskild verksamhetsberättelse i två delar med bilagor beskrivs förvaltningens organisation och verksamheten under 2005.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver anförs följande.

Den ideologiskt färgade tillbakagången inom Stockholms socialtjänst som inleddes efter valet 2002 fortsatte under 2005. Vänstermajoritetens styre har inneburit minskad valfrihet för medborgarna, en hårdnande attityd mot frivilligorganisationer, och en oförmåga att hitta lösningar på problemen inom områden som hemlöshet, missbruk och prostitution.

Den passivitet som präglat majoritetens politik på det sociala området under de senaste tre åren får som resultat att de prioriterade inriktningarna inte kan uppfyllas. Bland annat växer socialbidragsberoendet och hemlösheten ökar i staden. En rapport från Socialstyrelsen visar att antalet hemlösa i Stockholm ökat med 822 personer från 1999 till 2005. Inte minst oroande är att antalet hemlösa kvinnor nu ökar.

I arbetet med att hjälpa de hemlösa är det av stor vikt att så många krafter som möjligt engageras. Frivilligorganisationernas arbete är i sammanhanget ovärderligt. Vänstermajoritetens njugga inställning gentemot frivilligorganisationerna riskerar därmed att få långtgående konsekvenser för de hemlösa. Frivilligorganisationer och andra aktörer utanför den kommunala sfären har fått känna av det hårdare ideologiska klimatet, genom att staden på område efter område börjat dra undan fötterna för enskilda verksamheter och ersätta dem med verksamheter i egen regi.

Ett ökat företagande bör uppmuntras och stödjas genom att staden skapar bättre förutsättningar för att driva företag och genom att driva en politik som skapar möjligheter att knoppa av verksamheter som hittills dominerats av offentliga aktörer. Genom att konkurrensutsätta offentlig verksamhet som inte är myndighetsutövning och uppmuntra egna medarbetare att knoppa av verksamheter skulle fler kunna få äga och driva sin egen verksamhet.

Under året har de i kompetensfonden avsatta medlen använts till verksamhet som inte är kompetensutveckling. Resultatet är att ordinarie verksamhet finansierats med extraordinära medel. År 2007 är de medel som avsatts till kompetensfonden slut vilket riskerar få konsekvenser för funktioner där ordinarie verksamhet finansierats med medel från kompetensfonden.

Arbetet med att halvera socialbidragsberoendet i Stockholm har havererat fullständigt under de senaste åren. Den styrande majoriteten har vid upprepade tillfällen skjutit halveringsmålet på framtiden, vilket visar på en förödande handfallenhet inför problemen.

Socialbidragskostnaderna fortsatte öka kraftigt under 2005 och kostar årligen staden mer än 1,2 miljarder kronor. Detta är inte bara ett stort ekonomiskt problem för staden, utan framför allt ett hårt slag mot alla de människor som inte får arbete och möjlighet att försörja sig själv. Behovet av att ställa ökade krav för att få människor att gå från bidrag till arbete är påtagligt, och därför bör Skärholmsmodellen snarast börja tillämpas i hela Stockholm.

Individutskottet ska arbeta för att förbättra för de mest utsatta i samhället. Behovet av stöd för dess grupper har inte minskat utan snarare ökat. Insatserna för att förbättra och hjälpa dessa grupper måste därför förstärkas.

Organisations och föreningsutskottet ska arbeta för att välkomna och utveckla samarbetet med frivilligverksamheterna istället för att stoppa och hindra. I dag ser majoriteten endast frivilligverksamheterna som ett komplement till den verksamhet som staden själv driver. Vi vill betona att flera av organisationerna sedan lång tid bedriver verksamheter som når de mest utsatta samt att de arbetar med stor kompetens, erfarenhet och engagemang.

Tillståndsutskottet ska arbeta för ett levande restaurang- och nöjesliv där stockholmarna ges möjlighet att umgås under ordnade former. Det ska vara enkelt att erhålla serveringstillstånd och samtidigt som kontrollen av att lagar och förordningar följs ska skärpas och krogar som inte följer reglerna ska förlora sina tillstånd.

2005 års bokslut och verksamhetsberättelse visar tydligt på behovet av en ny politisk ledning i staden.

Särskilt uttalande

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Under mandatperioden har bidragen till frivilligorganisationerna ökat med 12 mnkr, vilket vi inte tycker ger uttryck för en njugg inställning som oppositionen felaktigt påstår.

§12 Svar på skrivelsen ”Utred de apatiska barnens situation”

Dnr 106-0728/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Lotta Edholm (fp) och Ann-Katrin Åslund (fp) har i en skrivelse till kommunstyrelsen framfört oro för de apatiska flyktingbarnens situation. Socialtjänstförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen inväntar den fördjupningsstudie som regeringens samordnare för asylsökande barn med uppgivenhetssymtom ska publicera i mars 2006 om bakgrund och orsaker, resultatet av polisens utredningar rörande misstanke om brott samt länsstyrelsens granskning av berörda stadsdelsnämnder i Stockholm. Vidare ska Justitieombudsmannen (JO) granska Migrationsverkets handläggning och även den rapporten kommer att bidra till att belysa det som inträffat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Flyktingbarn som drabbas av apati är en av de mest tragiska konsekvenserna av misslyckandet inom svenskt flyktingmottagande. Vi instämmer i förvaltningens slutsats att staden bör avvakta den pågående studien kring polisens brottsmisstankar rörande apatiska flyktingbarn innan ytterligare åtgärder vidtas inom ramen för socialtjänstens arbete.

Några av Stockholms stadsdelar har en mycket stor erfarenhet av att hantera insatser via socialtjänsten för apatiska flyktingbarn och deras familjer. Det visar inte minst remissvaren på denna skrivelse som även behandlas i stadsdelsnämnderna. I det framtida arbetet med stöd och insatser till apatiska flyktingbarn är det därför mycket angeläget att dessa stadsdelars erfarenheter tas tillvara.

§13 Familjevården i Stockholm

Yttrande över revisionskontorets rapport nr 14/2005

Dnr 442-0753/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att i huvudsak hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 3. Förvaltningen får i uppdrag att ta upp de brister som redovisas i revisionsrapporten i det så kallade Barn- och ungdomschefsnätverket.

 4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till reviderade riktlinjer utifrån de brister som framkommit i revisionsrapporten.

 5. Därutöver anförs följande.

Revisorerna konstaterar att de nya riktlinjerna och de anpassningar som gjorts i paraplysystemet skapar förutsättningar för en mer enhetlig handläggning och dokumentation i familjevårdsarbetet. Trots detta kvarstår brister, till exempel när det gäller dokumentation och internkontroll. Revisorerna anser att behandlings-/arbetsplaner inte upprättas i tillräcklig utsträckning vid sidan av vårdplaner. Enligt revisorernas bedömning finns det otydligheter i systemet för styrning och uppföljning när det gäller ansvarsfördelningen mellan socialtjänstnämnden och kommunstyrelsen.

Stadens riktlinjer som uppdaterats efter förra revisionsrapporten är tydliga på de flesta områden som omfattas av revisorernas påpekanden. Utifrån revisorernas rapport ska socialtjänstförvaltningen inom professionella nätverk i staden, utbildningar och andra kontakter komma med förslag om förtydliganden som ytterligare kan förbättra familjevården.

Socialtjänstnämnden konstaterar att en del påpekanden rör områden som ingår i en statlig översyn inom ramen för SOU 2005:81. Det gäller till exempel familjehemsutbildning, krav om arbetsplaner och tydligare reglering av placering i jourhem. En nationell handlingsplan kommer att leda till förändringar i lagstiftning, allmänna råd och i stadens riktlinjer.

Socialtjänstnämnden konstaterar att riktlinjer som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antar inte är rekommendationer utan styrande för handläggningen. I ärendet om översyn av socialtjänstnämnden som kommunfullmäktige har behandlat efter revisionsrapporten tydliggörs socialtjänstnämndens och kommunstyrelsens reglementen och ansvarsfördelning.

Enligt socialtjänstnämndens uppfattning är det grundläggande att följa lagens krav om uppföljning av familjehemsplacerade barn var sjätte månad samt att varje stadsdelsnämnd har rutiner för anmälningar om missförhållanden.

Ärendet

Under våren och sommaren 2005 genomförde revisionskontoret en uppföljande granskning av arbetet med barn och ungdomar i familjevård vid stadsdelsnämnderna Bromma, Norrmalm, Maria-Gamla stan och Skärholmen samt socialtjänstnämnden. Socialtjänstförvaltningen kommenterar revisionsrapporten i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden, ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) föreslog att nämndens skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Handbok för trygghetsvandringar ökar säkerheten

Svar på remiss av skrivelse från Ann-Katrin Åslund (fp)

Dnr 106-0729/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ann-Katrin Åslund (fp) föreslår att kommunstyrelsen skyndsamt tar fram en manual för trygghetsvandringar för att underlätta stadsdelsförvaltningarnas och andra aktörers arbete för att öka tryggheten i stadens utemiljöer. Förvaltningen instämmer i Ann-Katrin Åslunds (fp) bedömning att trygghetsvandringar förebygger våldsbrott och ökar säkerheten i staden. Stockholm bör kunna använda sig av det arbete som gjorts i Göteborg med att ta fram en manual för trygghetsvandringar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Stadens kvalitetsutmärkelse 2006

Nominering av Ungdomsjouren/ungdomsuppsökarna på Maria ungdomsenhet

Dnr 113-0026/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar nominera Ungdomsjouren på Maria ungdomsenhet till stadens kvalitetsutmärkelse 2006.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

 3. Beslutet skickas till stadsledningskontoret för kännedom.

Ärendet

Den 10 oktober 2006 delas årets kvalitetsutmärkelse ut i Blå Hallen i Stadshuset. Nämnderna inbjuds att nominera verksamheter till tävlan som ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 13 mars 2006. Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden nominerar Ungdomsjouren/ ungdomsuppsökarna på Maria Ungdomsenhet att delta i tävlan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

Dnr 105-0635/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till folkhälsoprogram.

 2. Socialtjänstnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att i samverkan med stadsledningskontoret ta fram indikatorer för uppföljning av folkhälsoprogrammet.

 3. Socialtjänstnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa ett folkhälsoprogram för staden i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Det finns för närvarande ingen samlad bild av stockholmarnas hälsa, och heller inget system för att bevaka de bestämningsfaktorer som kan påverkas genom stadens arbete. Många av stadens verksamheter gör viktiga insatser för att främja en god utveckling av hälsan, men det saknas ett helhetsperspektiv på folkhälsoarbetet. Stockholms folkhälsoprogram utgår från de elva nationella folkhälsomålen och ger en ram för hur det samlade arbetet med folkhälsofrågorna i staden ska bedrivas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut, som innebar avslag på förvaltningens förslag samt att ärendet skulle återremitteras och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget om återremiss av ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning att avslå förslaget om återremiss.

Ordföranden ställde därefter ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) förslag mot vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) förslag att avslå förvaltningens förslag.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag.

 2. Ärendet återremitteras.

 3. Därutöver anförs följande.

Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folkhälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

Programmet har tagits fram under stor tidspress vilket omöjliggjort en bredare förankring i partigrupperna. Denna tidspress har även lett till att viktiga områden glömts bort. Som exempel kan nämnas att åtgärder för tandhälsa saknas i programmet. Detta trots att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om åtgärder inte vidtas.

Ett av de målområden som anges i programmet är ”delaktighet och inflytande”. Trots detta har den styrgrupp som hänvisas till i ärendet enbart fått agera alibi för samsyn. Som exempel kan nämnas att slutprodukten, innehållande helt nya förslag, presenterades utan att deltagarna i styrgruppen fick någon möjlighet att påverka eller ha synpunkter på denna.

På det hela taget är folkhälsan en fråga som måste prioriteras högre och samarbete över partigränserna bör eftersträvas. Vi föreslår därför att ärendet återremitteras med syfte att åstadkomma bland annat gemensamt framtagna och mätbara mål.

Det är i detta arbete viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar bland annat god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.

§17 Ansökan om medel för ett utvecklingsarbete i folköls- och tobakstillsynen

Dnr 447-0035/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att hos länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om 125 000 kr för utvecklingsarbete om folköls- och tobakstillsynen i Stockholms stad.

Ärendet

På grund av ändrade bestämmelser i alkohol- och tobakslagarna gäller bl.a. nya regler för försäljning av folköl och tobaksvaror. Med anledning av detta ansöker förvaltningen om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen för inköpsstudier i alla stadsdelsområden och fyra utbildningstillfällen under år 2006 för livsmedels- och tobakshandlare i Stockholms stad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) lämnade följande särskilda uttalande.

I ärendet föreslås att medel avsätts för kontroll och tillsyn av att stadens riktlinjer om marknadsföring av tobak efterlevs. Detta ska bli ett komplement till den rådande egentillsynen näringsidkarna enligt lag är skyldiga att utöva. Vidare vill man avsätta medel för att ta fram bland annat dekaler och pennor kring folköls- och tobaksfrågor.

Vi anser att det är viktigt att aktivt informera och agera för att minska användandet av alkohol och tobak, inte minst bland ungdomar. Emellertid är det på informationsinsatser, riktade mot ungdomar, pengarna bör satsas inte på utvecklingsarbete i folköls- och tobakstillsyn.

§18 Förvaltningschefens information

Anmäldes PM om kartläggning av missbrukare på Sergels Torg, dnr 447-0036/2006.

Anmäldes PM om redovisning av aktuella projekt finansierade av kompetensfonden respektive Miltonpengar, dnr 118-0051/2006.

§19 Studieresa till Bryssel för organisations- och föreningsutskottet

Dnr 120-066/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner att organisations- och föreningsutskottet och två tjänstemän från socialtjänstförvaltningen gör en studieresa till Bryssel.

Ärendet

Organisations- och föreningsutskottet avser att göra en studieresa till Bryssel, den 28 – 30 mars 2006, i syfte att orientera sig om pågående planering och utveckling vad gäller samverkan mellan frivilligorganisationer och myndigheter inom det sociala området.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.