Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2007-08-30

Sammanträde 2007-08-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr.

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Nya ärenden

11 Månadsrapport per 31 augusti 2007

12 Ansökan om stimulansbidrag till fortsatt samarbetsprojekt med kriminalvården (Färingsöprojektet)

13 Ansökan om stimulansbidrag till fortsatt implementering av ASI inom stadens missbrukarvård

14 Uppdrag från kommunfullmäktige om hedersrelaterat våld

Val till styrgruppen
Dnr 105-0332/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Utvärdering och vidareutveckling av Komet för föräldrar till ungdomar 12-18 år

16 Förslag till fördelning av statsbidrag avseende Hiv/Aids-insatser för 2007 i Stockholms stad

17 Ansökan om projektmedel till projektet Unga vuxna på Härbärge

18 Yttrande över remiss av förslag till nytt miljöprogram för Stockholm 2007-2010

19 Snabb och lättillgänglig service till stockholmarna Förslag till organisation, modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster

20 Familjevårdsrapport 2006

21 Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms stad i samverkan med Stockholms läns landsting

Svar på remiss av motion 2007:23 från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v)
Dnr 106-0412/2007

22 Rättvisemärkning av krogar som inte diskriminerar

Svar på motion av Ann-Margarethe Liv (v) och Jackie Nylander (v)
Dnr 106-0416/2007

23 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning - nytt schablonsystem.

24 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0384/2007

25 Yttrande över remiss om rekommendation att anta riktlinjer för ärendehantering avseende hemlösa i Stockholms län

Svar på remiss från Kommunförbundet i Stockholms län
Dnr 106-0349/2007

26 Ansökan om projektmedel till utvecklingsarbete på Kriscentrum för kvinnor

27 Kundval i kommunal familjerådgivning i Stockholm - inriktningsärende

28 Kartläggning av personer med psykiskt funktionshinder och insatser från socialpsykiatrin

29 Inrättande av Jobbtorg

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-479/2007

31 Förvaltningschefens information:

Anmälan av läsarunderökning "Det spelar
ingen roll var alkoholen kommer ifrån"
Dnr 119-0445/2007

Anmälan av skrivelse från RSMH om
ekonomiskt bistånd till funktionshindrade
Dnr 119-0452/2007

Utveckling av arbetet med Tak-över-huvudet-garantin (TÖG)
Anna Mattsson, Uppsökarenheten
Claudette Skilving, Enheten för hemlösa
Maj-Stina Samuelsson, Socialjouren
Muntlig föredragning
Mötesinformation

Justerat den 3 september 2007
Karin Rågsjö Peter Lundén-Welden
Lisbeth Westerlund, sekreterare

Närvarande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v)

Ledamöterna
Peter Lundén-Welden (m)
Kerstin Gustavsson (m)
Lena Kling (fp)
Dikran Dison (kd)
Elisabeth Brandt Ygeman (s)
Karin Gustafsson (s)
Arhe Hamednaca (s)
Gertrud Brorsson (mp)

Tjänstg. ersättare
Christina Elffors-Sjödin (m)
Bengt Carlsson (m)
Tina Ghasemi (m)
Malin Dahlberg Markstedt (s)

Ersättare
Patrik Silverudd (fp)
Cecilia Önfält (c)
Per-Olof Ångman
Dimitrios Soulios (s)
Jackie Nylander (v)
Stefan Nilsson (mp)

Förhinder hade anmälts av ordföranden Ulf Kristersson (m), ledamöterna Anna K.B. Lövheim (m), Jonas Nilsson (m) och Tomas Rudin (s) samt ersättarna Ulf Segander (m), Maryam Barkadehi (fp) och Mia Sundelin (s)

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Fredrik Elgh, Eddie Friberg, Fredrik Jurdell, Rita Kahn, Rosa Lundmark, Anna Mattsson, Katarina Munier, Kristin Norrbom, Maj-Stina Samuelsson, Eva Sandberg, Eva C Sandberg, Evin Sarac, Claudette Skilving, Karin Wallander och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Peter Lundén-Welden (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 3 september 2007.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 14 juni 2007 hade justerats den 18 juni 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 27 augusti 2007 hade justerats den 28 augusti 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från individutskottets sammanträden den 14, 20 och 28 juni samt den 5, 12och 18 juli 2007 hade justerats den 19 och 26 juni samt den 5, 16, och 23 juli 2007.

Anmäldes att protokoll från tillståndsutskottets sammanträden den 21 juni och den 19 juli 2007 hade justerats den 26 juni och den 23 juli 2007.

Anmäldes att protokoll från organisations- och föreningsutskottets samman-träde den 18 juni hade justerats den 21 juni 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 202-0031/2007, dnr 307-0419/2007 och dnr 307-0034/2007 till handlingarna.

§9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 11 maj 2007 till och med den 9 juli 2007 till handlingarna.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 17 augusti 2007 hade justerats den 21 augusti 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§11 Månadsrapport per den 31 juli 2007

Dnr 201-0002/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per den 31 juli 2007.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en ekonomi i balans verksamhetsåret 2007. Bedömningen grundas på beslut om nämndens budget till och med tertialrapport 1 2007. Sammantaget bedöms att den egna driftverksamheten kommer att redovisa ett nollresultat. Därutöver prognostiseras 15,0 mnkr i outnyttjat anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade. Dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen i samband med bokslutet 2007.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Ansökan om stimulansbidrag till fortsatt samarbetsprojekt med krimi-nalvården (Färingsöprojektet)

Dnr 119-0397/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner ansökan hos Länsstyrelsen i Stockholms län om 900 tkr i stimulansbidrag till fortsatt samarbetsprojekt med kriminalvården (Färingsöprojektet)

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

 

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har i avvaktan socialtjänstnämndens beslut lämnat in en ansökan om bidrag om 900 tkr kr till länsstyrelsen daterad 2007-06-11. Ansökan avser fortsatt stimulansbidrag för att utveckla samarbetet mellan socialtjänstens missbrukarvård och kriminalvården i det s.k. Färingsöprojektet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 juni 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Ansökan om stimulansbidrag till fortsatt implementering av ASI inom stadens missbrukarvård

Dnr 119-0396/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner ansökan hos Länsstyrelsen i Stockholms län om 800 tkr i stimulansbidrag till fortsatt implementering av den systematiska bedömningsmetoden ASI inom stadens missbrukarvård.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har i avvaktan socialtjänstnämndens beslut lämnat in en ansökan om stimulansbidrag om 800 tkr till länsstyrelsen daterad 2007-06-11. Ansökan avser fortsatt bidrag för att implementera den systematiska bedömningsmetoden ASI (Addiction Severity Index) inom stadens missbrukarvård.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 juni 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Uppdrag från kommunfullmäktige om hedersrelaterat våld

Val till styrgruppen

Dnr 105-0332/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att Joachim Götz, enhetschef vid utbildningsförvaltningens Språkcentrum, ersätter Thomas Persson, förvaltningsdirektör utbildningsförvaltningen, i styrgruppen.

§15 Utveckling och vidareutveckling av Komet för föräldrar till ungdomar 12- 18 år

Dnr 119-0408/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att hos Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika ansöka om 685 tkr för utvärdering och vidareutveckling av Komet för föräldrar till ungdomar 12-18 år.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har sedan 2003 drivit Komet som ett utvecklingsprojekt med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Stockholms län, kompetensfonden, Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika och Statens Institutionsstyrelse, SiS. Komet är ett så kallat evidensbaserat föräldraprogram, med olika förgreningar, det innebär att programmet ska utvärderas för att påvisa om det har effekt . Det är därför av vikt att programmet för föräldrar till ungdomar 12-18 år utvärderas, samt vid behov revideras i enlighet med forskningsresultaten.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särkilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är fantastiskt roligt att följa utvecklingsarbetet inom det evidensbaserade föräldraprogrammet Komet som visat sig vara så verkningsfullt. Föräldrautbildning är en av de bästa och billigaste förebyggande insatserna för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor.

FoU-enhetens utvärdering av det ursprungliga programmet visar att problemen i hemmen minskade med 40 procent och är därmed en utmärkt grund för att permanenta verksamheten.

Självklart ska även Komet för ungdomar utvärderas, så att vi vet om programmet har effekt eller behöver ändras för att få bättre effekt. I utvärderingen är det viktigt att även låta berörda ungdomar komma till tals. Vi beklagar dock att staden inte längre har en FoU-enhet som kan utvärdera Komet för ungdom. Staden har därmed tyvärr frånhänt sig en viktig källa till kunskap om socialt utvecklingsarbete.

§16 Förslag till fördelning av statsbidrag avseende hiv/aids-insatser för 2007 i Stockholms stad

Dnr 420-0593/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Organisations- och föreningsutskottet (OFU) beslutade 2007-02-01 om fördelning av det så kallade extrabidraget till hiv/aids-insatser och stöd till aids-sjuka för första halvåret 2007 och beslutade 2007-06-18 om fördelning för andra halvåret 2007.

Socialstyrelsen har för 2007 beslutat bevilja Stockholms stad statsbidrag med 12 130 tkr för insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. Detta innebär en sänkning med 1 230 tkr jämfört med 2006 års anslag. Socialstyrelsen har vidare underrättat förvaltningen om att det minskade bidraget bör dras från ungdomsmottagningarna. Socialstyrelsen har beslutat att för 2008 kommer inte ungdomsmottagningar att beviljas pengar ur det statliga anslaget. Effektuering av de förslag som läggs i ärendet förutsätter statligt bidrag med 13 360 tkr.

Enligt OFU:s beslut har 1 465 tkr reserverats för ungdomsmottagningarna inom stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden och 405 tkr för Stadsmissionens ungdomsmottagning. Beslut om fördelning av pengar till ungdomsmottagningarna fattas av kommunstyrelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 juli 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden begär omgående ett möte med regeringen och Socialstyrelsen om den mycket skeva fördelningen av hiv/aids-medel från Socialstyrelsen samt om den nästan totala frånvaron av information om hiv/aids riktat till olika målgrupper.

 2. Socialtjänstnämnden begär budgetsförstärkning om 1,5 mnkr från kommunstyrelsen för att kompensera bortfallet i de statliga medlen till ungdomsmottagningarna.

 3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utforma ett förslag till årliga kampanjer för att öka kunskapen om hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

 4. Därutöver framförs följande.

Att socialstyrelsen i sin fördelning har valt att skära ner medlen till storstadsregionerna är mycket märkligt med tanke på att 80 % av de hiv-smittade finns i storstadsregionerna. Det finns ingen som helst rimlig förklaring till detta.

Vi är också mycket förvånade över att statsmakterna inte ser ungdomsmottagningarna som viktiga arenor i det förebyggande arbetet mot hiv/aids.

Anslagen till ungdomsmottagningarna halveras och nästa år fördelas inga statliga pengar alls till ungdomsmottagningarna. Enligt statistiken finns inte så många hiv-smittade ungdomar men många av dem som finns bor i Stockholm. De som blev morbarnsmittade under 80- och tidigt 90-tal är idag tonåringar med ett aktivt sexualbeteende. Invandrade unga hiv-smittade finns också i Stockholm. Därtill är antalet unga som smittats med andra sexuellt överförbara sjukdomar också förhöjt i Stockholm.

Den allvarliga situationen kräver att staden vidtar flera olika åtgärder. På kort sikt måste resurser tillskjutas som motsvarar bortfallet av de statliga medlen för att inte tillgängligheten och rådgivningen ska försämras i ungdomsmottagningarna. På lång sikt behöver kunskaperna om hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar förbättras både bland ungdomar och vuxna. Vi bedömer att det behövs årliga kampanjer i samverkan med andra myndigheter, skolor och organisationer för att de nya generationerna av unga ska få kunskap om hur de kan skydda sig mot de smittsamma sjukdomarna.

§17 Ansökan om projektmedel till projektet Unga vuxna på härbärge

Dnr 119-0426/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om projektmedel med 1,1 mkr för finansiering av projektet “Unga vuxna på härbärge”.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Andelen unga vuxna på härbärge har ökat oroväckande på senare år. En preliminär ansökan om projektmedel har inlämnats till Länsstyrelsen i Stockholms län till ett projekt, som syftar till att skapa en snabb vårdkedja för målgruppen från akutboende/härbärge till en mer långvarig insats. Projektet planeras pågå under ett år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 juni 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt

Ygeman m.fl. (s) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt

Ygeman m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller förvaltningens förslag.

 2. Socialtjänstnämnden ger därutöver förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till tidsgräns för hur länge unga vuxna ska kunna bo på härbärge.

Det är förödande för unga vuxna att hamna på härbärge. Målet måste vara att i varje enskilt fall snabbt hitta andra former av boende kombinerat med andra insatser. Allt annat är ett misslyckande. Vi anser att en tidsgräns måste tas fram för hur länge unga vuxna ska kunna bo på härbärge. En sådan gräns ska kombineras med en obligatorisk handlingsplan för hur det fortsatta boendet enligt boendetrappan ska utformas för den enskilde.

§18 Yttrande över remiss av förslag till nytt miljöprogram för Stockholm 2007 - 2010

Dnr 106-0366/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker det reviderade förslaget till nytt miljöprogram för Stockholm 2007-2010 som utgår från stadsledningskontorets tjänstemannaförslag som togs fram i bred samverkan med stadens förvaltningar och bolag men har kompletterats med bland annat bakgrundsbeskrivningar av delmålen samt en översikt av mål och regleringar internationellt samt nationellt. Det nya förslaget har anpassats till stadens nya politiska inriktning, organisation och aktualitetsprövningen av stadsövergripande styrdokument i Budget 2007.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt

Ygeman m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

§19 Snabb och lättillgänglig service till stockholmarna

Förslag till organisation, modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster

Dnr 106-0439/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsledningskontoret (SLK) föreslås få en samordnande funktion för delar i de tre satsningarna gemensam serviceförvaltning, kontaktcenter och nya e-tjänster som hänger samman. Arbetet kommer att bedrivas i ett nära samarbete mellan berörda verksamheter eller förvaltningar, SLK:s IT-avdelning och kommunikationsstab, förnyelseavdelningen m fl. E-tjänstprogrammet kommer att samordna en mängd delprojekt som realiserar e-tjänster i nära samarbete med övriga programområden som därmed ska säkerställa att gemensamma utvecklingsfrågor kan samordnas.

Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till förslaget till organisation, modell för finansiering, utveckling och införande av förvaltningsövergripande e-tjänster. Förvaltningen delar också helt uppfattningen att medborgaren ska stå i centrum för stadens verksamhet och att informations- och kommunikationstekniken ska stödja medborgarnas rätt till insyn i verksamheten och underlätta tillgången till stadens tjänster.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 juli 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Familjevårdsrapport 2006

Dnr 442-0448/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

I rapporten redovisas den uppföljning av familjevård för barn och ungdom som sedan många år tillbaka görs årligen i Stockholm. År 2004 befann sig totalt 849 Stockholmsbarn och ungdomar i familjehem vid årets slut. Antalet sjönk 2005 till 792, och har fortsatt minska till 784 år 2006. Det sammanlagda antalet barn i familjehem har minskat på åtta stadsdelsförvaltningar, tydligast i Rinkeby, Kista, Östermalm och Enskede-Årsta. Det har ökat på sju stadsdelsförvaltningar, tydligast i Vantör och Älvsjö. Totalantalet barn i familjehem är oförändrat i Norrmalm, Maria-Gamla stan och Liljeholmen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 juli 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§21 Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms stad i samverkan med Stockholms läns landsting

Svar på remiss av motion 2007:23 från Karin Rågsjö (v) och Jackie

Nylander (v)

Dnr 106-0412/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad tillsammans med Stockholms läns landsting tillsätter en utredning för att förbereda en ansökan till Socialstyrelsen om att få starta sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare. Förvaltningen bedömer att en gemensam utredning av staden och landstinget skulle kunna öka förutsättningarna att kunna ta ställning till ett eventuellt införande av sprututbytesverksamhet i Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 juli 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§22 Rättvisemärkning av krogar som inte diskriminerar

Svar på motion från Ann-Margarethe Liv (v) och Jackie Nylander (v)

Dnr 106-0416/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med socialtjänstförvaltningen och berörda intresseorganisationer ta fram ett förslag till ”rättvisemärkning” av krogar.

Det är angeläget att diskriminering inte förekommer på stadens restauranger. Frågan är sedan länge uppmärksammad och ett aktivt arbete mot diskriminering pågår. Kommunfullmäktige har tydligt markerat stadens uppfattning i gällande riktlinjer för serveringstillstånd. Det finns lagstiftning om diskriminering som alla ska följa. En ”rättvisemärkning” skulle kunna få legitimitet om branschen själv utvecklar regelverket för denna utifrån gällande lagstiftning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 juli 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller som svar på remissen förslaget att staden i samverkan med intresseorganisationer tar fram ett förslag till Rättvisemärkning av krogar.

 2. Därutöver framförs följande.

Självfallet måste en rättvisemärkning av krogarna uppfattas som något positivt av branschen själv, om den ska vara möjlig att genomföra och få de önskade effekterna. Vi menar dock att staden bör ta initiativ i den här frågan och inleda diskussioner med intresseorganisationerna, eftersom diskrimineringen är ett stort samhällsproblem. Intresset från krögarnas sida skulle kunna stimuleras om staden visar att man är villig att medverka i arbetet. Vi är övertygade om att en tydlig varudeklaration av krogarna både fungerar som god marknadsföring för den enskilde krogen och bidrar till bilden av Stockholm som en attraktiv, generös och öppen stad. Samtidigt kan en rättvisemärkning bidra till att minska diskrimineringen vilket sannolikt skulle gagna ordningen på krogarna och inte minst i krogköerna.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m) lämnade följande särskilda uttalande. Samtliga partier anslöt sig till uttalandet.

Det finns idag vetenskapliga studier som behandlar ämnena berusning och underåriga på krogen. Socialtjänstförvaltningen bör inom ramen för sin medverkan i STAD-samarbetet verka för att en vetenskaplig studie genomförs kring frågan om diskriminering på krogen. Detta för att få fram ett väl underbyggt underlag att utgå ifrån i vårt fortsatta arbete med att motverka och minska diskrimineringen på bland annat våra krogar.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Under den förra mandatperioden bedrevs ett mycket omfattande anti- diskrimineringsarbete. Bland annat fattade 2005 kommunfullmäktige beslut om att samtliga verksamheter skulle tillämpa en antidiskrimineringsklausul vid upphandlingar av varor och tjänster. Klausulen gav staden rätt att häva avtal med entreprenörer som bryter mot gällande diskrimineringslagstiftning. Syftet var att markera att diskriminering inte accepteras och att säkerställa att skattemedel inte kommer företag och andra organisationer till del om de bryter mot diskrimineringslagstiftningen. Arbetet med att upprätta jämställdhets- och mångfaldsplaner utvidgades också till att gälla alla nämnder och bolagsstyrelser i staden. Vi provade också att använda oss av SPRINT- modellen vid rekryteringar inom staden. SPRINT är en rekryteringsmetod som syftar till att rekrytera utan att diskriminera.

Frågan om krogdiskriminering är en viktig fråga att hantera och staden bör i exempelvis tillståndsärenden göra vad som är möjligt för att motverka diskriminering. Under förra mandatperioden skärptes därför villkoren för serveringstillstånden genom att krav började ställas på tillståndshavaren att inte diskriminera. Vi instämmer dock med förvaltningen att just ”rättvisemärkning” är lämpligare för branschen själv än för kommunen att utveckla.

Särskilt uttalande

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet har tidigare drivit frågan om kvalitetsmärkning av krogar, där frågan om diskriminering är en viktig del. Vi kan bara beklaga att nuvarande majoritet inte tycker att dessa frågor behöver en egen nämnd. Naturligtvis har dessa frågor fortfarande hög prioritet och en märkning av krogar underlättar för gästernas val och för kvalitetssäkring av kommunens ansvar gentemot att krogarna sköter sig. Denna typ av arbete har redan bedrivits med framgång bl.a. på flera håll i Danmark och i Kalmar.

§23 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning – nytt schablonsystem

Svar på remiss från kommunstyrelsen/finansroteln

Dnr 106-0440/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Remissen avser etapp två i en översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning. I denna remiss inhämtas synpunkter på vilken ersättning som ska gälla i de nya föreslagna ersättningsnivåerna, på vilket sätt nivåbedömningar ska utföras samt förslag och konsekvensbeskrivningar utifrån kommunfullmäktiges principbeslut. De schabloner som föreslås är en metod för att fördela medel till stadens stadsdelsnämnder. Nytt schablonsystem föreslås gälla från och med första januari 2008.

Under utredningen har framkommit frågeställningar som behöver ytterligare belysning och stadsledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att utreda och följa upp resursfördelningssystemet för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen instämmer i förslaget att projekttiden för bedömningskansliet förlängs till och med december 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 juli 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Det centrala kansliet för nivåplaceringar inrättades som en projektorganisation som ett led i utvecklingen av resursfördelningssystemet och inte som en permanent organisation. Kansliet motiverades med att likställigheten skulle öka men var ett avsteg från stadens organisation, eftersom stadsdelsnämnderna har det fulla ansvaret för handläggning av ärenden. I samband med utvärderingen av systemet och kansliet är det viktigt att enligt utlåtande 2005:182 RVII (dnr 326-2101/2005) belysa hur nivåbedömningen kan organiseras för att både tillgodose likställigheten ur brukarnas perspektiv och stadens grundläggande principer för styrning.

§24 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Dnr 106-0384/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Äldrenämndens förslag till nya riktlinjer förtydligar och konkretiserar på vilket sätt en likvärdig och rättssäker handläggning ska åstadkommas. En viktig del i riktlinjerna är att de klargör vad som är skälig levnadsnivå. När det gäller handläggning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, inom äldreomsorgen anser förvaltningen att LSS-lag-stiftningen och dess innebörd borde ha fått större utrymme i riktlinjerna. De avgörande skillnader som råder mellan de båda lagarna SoL och LSS bör framgå och i vissa delar av riktlinjerna kunde detta kommenteras och förklaras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 juni 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver anförs följande:

Det är viktigt att den äldres egen upplevelse, social oro och ohälsa ska kunna utgöra grund för plats i särskilt boende. Till detta bör även hög ålder läggas som ett kriterium. Hög ålder gör en människa särskilt sårbar för påfrestningar.

Ur valfrihetssynpunkt bör den enskilde ha rätt att välja något av stadens vård och omsorgsboenden, oavsett var i staden det är beläget.

Alla över 75 år bör ha rätt till minst fyra timmars hemtjänst, med förenklad biståndsbedömning. Det har bedrivits som ett lyckat försök under förra mandatperioden och nu bör det införas i hela staden.

Vaktmästartjänsten (Fixar-Malte) ska kunna fås av alla från 67 års ålder. Ingen begränsning av antalet timmar bör gälla, dvs. inte högst sex timmar om året per hushåll.

Vi anser också att i arbetet med riktlinjerna bör mer hänsyn tas till kommunens pensionärsråds synpunkter.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt

Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att riktlinjerna för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen nu äntligen är på väg fram. I huvudsak hade dessa förslag redan kunnat vara verklighet om inte det tidigare genomarbetade och förankrade förslaget hade återremitterats av den sittande borgerliga majoriteten.

Vid en genomgång kan vi konstatera att detta ärende i huvudsak håller sig till de tidigare förslagen som togs fram innan valet. Jämfört med nu gällande riktlinjer finns flera viktiga förbättringar. Särskilt vill vi lyfta fram att kriterierna för äldreboende förändras så att den enskilde äldres egen upplevelse, social oro eller ohälsa ska kunna utgöra grund för särskilt boende. Att de äldre ska kunna välja mellan hemlagat och matlåda är också en viktig förändring. Sammantaget är det mycket positivt att det på ett tydligare sätt framgår vad som anses vara ”skälig levnadsnivå”. Förslaget konkretiserar också på vilket sätt en likvärdig och rättssäker handläggning ska åstadkommas och detta välkomnar vi.

§25 Yttrande över remiss om rekommendation att anta riktlinjer för ärendehantering avseende hemlösa i Stockholms län

Dnr 106-0349/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har tagit fram riktlinjer för ärendehantering avseende hemlösa i Stockholms län. KSL:s styrelse fattade 2006-12-07 beslut om att rekommendera länets kommuner att anta riktlinjerna och beslutade samtidigt att följa upp erfarenheterna av riktlinjerna senast 2007-12-31. Eftersom riktlinjerna redan börjat användas i det praktiska arbetet och de bedöms fungera bra föreslår socialtjänstförvaltningen att Stockholms stad antar riktlinjerna för ärendehantering avseende hemlösa i Stockholms län. Förvaltningen är positiv till att KSL beslutat att följa upp riktlinjerna under 2007 och vill betona att det är angeläget att revidering sker om det bedöms nödvändigt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 juni 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Ansökan om projektmedel till utvecklingsarbete på Kriscentrum för kvinnor

Dnr 407-0455/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om projektmedel med 850 tkr för finansiering av utvecklingsarbete på Kriscentrum för kvinnor.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden ansöker om utvecklingsmedel med 850 tkr från Länsstyrelsen i Stockholms län till att förstärka och kvalitetsutveckla stödet på Kriscentrum för kvinnor till våldsutsatta kvinnor och deras barn som bevittnat våld. Ansökan avser tiden 2007-10-01 – 2008-12-31.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 juli 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§27 Kundval i kommunal familjerådgivning i Stockholm - inriktningsärende

Dnr 105-0355/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja arbetet med införandet av kundval i kommunal familjerådgivning i enlighet med förslagen i tjänsteutlåtandet.

 2. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden innan utgången av år 2007 med förslag till utformning av kundvalssystemet med sikte på införande från och med 2008-03-01.

Ärendet

Förvaltningen fick i samband med budget 2007 i uppdrag att utreda införandet av familjerådgivningspeng i Stockholm. Förvaltningen förordar ett system med auktorisation av nya utförare och en central reception dit kunden först vänder sig för personlig check/kontrollnummer. Denna modell ger möjligheter att granska målgrupp och kommuntillhörighet. Den möjliggör också en sammanhållen ekonomisk uppföljning genom att man vet hur många checker/kontrollnummer man har distribuerat. Rutiner för uppföljning etableras från starten och verksamheten utvärderas efter ett år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 augusti 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt

Ygeman m.fl. (s) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt

Ygeman m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden avslår förslaget om kundvalsmodell i familjerådgivningen.

 2. Socialtjänstnämnden begär budgetförstärkning för år 2007 med 2 mnkr hos kommunstyrelsen för att minska den nuvarande kön i familjerådgivningen.

 3. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi är kritiska till införandet av ett pengsystem inom familjerådgivningen. Som vi har kunnat se i klientundersökningen är klienterna mycket nöjda med stadens familjerådgivning, vilket gör det än märkligare att de borgerliga partierna vill införa en familjerådgivningspeng.

Behovet av rådgivning är dock stort och köer har uppstått. Många har därför avstått från att boka tid på grund av väntetiderna. För att minska kön förstärktes budgeten med 1,2 mnkr under år 2006 när vi styrde staden. Alliansen har däremot inte tillskjutit extra resurser, vilket tyvärr har förlängt köerna för familjerna. Att införa en kundvalsmodell innebär inte i sig en ökad servicenivå, allt beror på hur mycket pengar som staden tillför verksamheten.

För oss är det obegripligt att man vill införa ett krångligt system som försvårar uppföljningen. Hur ska verksamheten hållas ihop? Hur ska kvalitén följas upp? Hur ska man säkerställa att debiterade konsultationstimmar är utförda? Hur ska man säkra att familjerådgivning erbjuds och ingen annan terapi? Oklarheterna i det föreslagna systemet är djupt olyckligt, eftersom familjerådgivningen är mycket viktig, särskilt för barn som lever i familjer där det råder en konflikt. Det är bara att konstatera att den borgerliga konkurrensutsättningshetsen går före allt.

Det självklara vore att utveckla det vinnande konceptet istället för att införa ett system som kanske inte ens är lagligt. Förvaltningens förslag är att införa auktorisation av privata utförare, vilket stadsledningskontoret avråder från inom äldreomsorgen (dnr 327-1752/2007). Ett överklagande skulle troligen inte klara en rättslig prövning.

Vi beklagar att alliansen inte vill bygga ut familjerådgivningen utifrån en dialog med stadens egna erkänt duktiga utförare och besluta om ett ordentligt budgettillskott. För att mildra de värsta effekterna av de långa köerna bör nämnden omgående begära en budgetförstärkning om 2 mnkr. Ytterligare 5-7 mnkr behövs på sikt för att öka servicenivån enligt förvaltningen. För att få en långsiktig lösning behöver antalet kommunala familjerådgivare utökas, gärna med breddad kompetens för att fånga upp behov i olika delar av staden

§28 Kartläggning av personer med psykiska funktionshinder och insatser från psykiatrin

Dnr 105-0593/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden återremitterar ärendet.

Ärendet

I ärendet presenteras en kartläggning av psykiskt funktionshindrade samt hur deras behov av insatser tillgodoses. Kartläggningen har gjorts dels genom bearbetningar av registerdata dels genom enkäter till handläggare och chefer inom socialtjänsten, chefer inom landstinget, bostadsföretag och brukarorganisationer.

Resultaten visar att drygt 3000 personer hade någon form av socialpsykiatrisk insats under ett år. Huvuddelen är ensamstående, ca 7 % har missbruksproblem, merparten bor i eget boende, de flesta klarar sin ekonomi själva, könsfördelningen är jämn och andelen med utländsk härkomst motsvarar sin andel i totalbefolkningen. Det finns ca 300 barn under 18 år som har förälder med psykiskt funktionshinder. Behoven för de psykiskt funktionshindrade tillgodoses till stor del men förbättringar behövs framför allt inom områdena boende, sysselsättning och boendestöd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 augusti 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att se över faktamaterialet.

§29 Inrättande av Jobbtorg

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 106-0479/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att fem Jobbtorg inrättas från den 1 januari 2008. Syftet med införande av Jobbtorg är att förstärka stadens insatser för att fler arbetslösa ska komma ut i arbete, och därmed minska stadens kostnader för försörjningsstöd.

I tjänsteutlåtandet lämnar förvaltningen dels allmänna synpunkter, dels en redovisning av förvaltningens arbetsmarknadsverksamhet – START. Förvaltningen är positiv till att staden inrättar en samlad organisation för arbetsmarknadsåtgärder. Att ge stöd till människor så att de kan få egen försörjning i stället för bidrag har under flera år varit en prioriterad fråga. Staden har bedrivit en rad arbetsmarknadsåtgärder i form av tillfälliga projekt . Det är därför bra att dessa verksamheter nu får en fast förankring i stadens organisation. Förvaltningen tillstyrker mot denna bakgrund förslaget att inrätta Jobbtorg i Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 augusti 2007.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v)föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§30 Övriga frågor

Skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v) om stadens arbete med familjehemsplacerade barn överlämnades till förvaltningen för beredning.

§31 Förvaltningschefens information

Anmäldes läsarunderökning av broschyren ”Det spelar ingen roll var alkoholen kommer ifrån” som sändes till stadens tonårsföräldrar i april 2007 i anslutning till Precens årliga mediainsats till tonårsföräldrar.

Dnr 119-0445/2007

Anmäldes skrivelse från RSMH om ekonomiskt bistånd till funktionshindrade.

Dnr 119-0452/2007

Anmäldes skrivelse från RSMH om stadens planer att konkurrensutsätta verksamheter för psykiskt funktionshindrade.

Dnr 118-0494-2007

Anmäldes skrivelse från Per-Ola Larsson om kartläggning inom socialpsykiatrin.

Dnr 108-0489-2007

Anmäldes skrivelse från BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter med anledning av förlängningen av avtalet mellan Stockholms stad och BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter.

Dnr 118- 0104/2007

Inbjudan överlämnades till konferens på Hässelby slott om Relationsvåldscentrum vid Västerorts polismästardistrikt den 7 september 2007.

Muntlig föredragning om utvecklingen av arbetet med Tak-över-huvudet-garantin (TÖG) gjordes av Anna Mattsson, Uppsökarenheten, Claudette Skilving, Enheten för hemlösa och Maj-Stina Samuelsson, Socialjouren.

Information lämnades om sökandet av ny lokal till föreningen Convictus dagverksamhet för hemlösa . Övriga dagverksamheter för hemlösa i staden klarar dock att ta emot fler besökare när Convictus nuvarande lokal i city måste stänga när kontraktstiden går ut 2007-08-31.