Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-12-09

Sammanträde 2003-12-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.
Förhinder anmäls till Isa Bremark Tel: 08 - 508 03 020

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (16/12)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(30/10, 6/11)

_________________
3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och ledningsgrupp

a. Förslag om lagning av trappräcke i trappan mot gångväg i korsningen Hagstråket – Elinsborgsbacken.


_____________________

4 Ansökningar om föreningsbidrag, december 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-14.

Förslag till beslut

1. 500 000 kr av bufferten för verksamhetsområdet övrig administration avsätts för föreningsaktiviteter.

2. Kultur- och Musikcentrum beviljas 40 000 kr till anordnande av Midsommar Latino 2004.

3. Spånga Blåbandsförening beviljas 75 000 kr, varav 70 000 kr till daglägerverksamhet under sommaren 2004 och 5 000 kr till föräldravandringar vid 10 tillfällen under 2004. Ansökan om bidrag till ”Ungdomsarbete för integration avslås.

4. Verdandi beviljas 200 000 kr, varav 120 000 kr till utveckling av kvinnoprojekt, 60 000 kr till flickors verksamhet 2004 samt 20 000 kr till alternativt helgfirande 2004.
_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Förslag till användande av återstående medel inom storstadssatsningen 2003-2004 i Tensta/Hjulsta samt anmälan av oktoberrapport

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-24.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till användning av återstående medel inom storstadssatsningen enligt förvaltningens förslag.

2. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan dels av den oktoberrapport för 2003 som beskriver storstadsarbetet i staden, dels av förvaltningens underlag till stadens oktoberrapport.
________________________6 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-25.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna att 1 mkr per år under projekttiden 2003-2006 avsätts ur stadsdelsförnyelse för genomförandekostnader.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förslaget till handlingsprogram.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna anmälan av minnesanteckningar från samverkansgruppens möte 5 november 2003.

4. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna att förslag från samverkansgruppens möten räknas till ytterstadssatsningen/ /stadsdelsförnyelse genom nämnda kommunala bolag:
- Föreningsstädning under 2003 för 540 tkr varav Svenska
Bostäder 190 tkr, Familjbostäder 150 tkr samt SISAB 200 tkr;
samverkansgruppens möte 2002-12-05.
- Tensta marknad 2003 för 95 tkr varav Familjebostäder 20 tkr,
Svenska Bostäder 50 tkr och CentrumKompaniet 25 tkr;
samverkansgruppens möte 2002-12-05.
- Gårdsupprustningar inom Familjebostäders bestånd avsedda att
genomföras under 2003 gällande Glömmingegränd och
Faringeplan samt tvättstugor, miljöstugor och garageburar,
för sammanlagt 12,75 mkr; samverkansgruppens möte
2003-02-11.
- Hjulstaskolan, upprustning av omklädnadsdelarna att
genomföras sommaren 2004 för 4 mkr och upprustning av
skolgården att projekteras 2004 och genomföras 2005 för
2,5 mkr genom SISAB; samverkansgruppens möte 2003-03-11.
- Upprustning av Kvinnojourens lokal på Tenstagången 6 för
150 tkr genom Svenska Bostäder; samverkansgruppens möte
2003-06-05.

_____________________


7 Svar på medborgares önskemål om trafikljus utanför Sundbyskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-19.
(D nr 305 - 395 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning av medborgarförslaget i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Medborgarförslag om färger på husfasader och ett äventyrsbad

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-21.
(D nr 001 – 326 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förslag till tillbyggnad av djurhuset vid Spånga gymnasium

Föreligger gemensamt tjänsteutlåtande 2003-10-21 från utbildningsförvaltningen och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt yttrande 2003-10-30 från Referensgruppen för skollokaler.
(D nr 303 – 30 / 03)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningarnas förslag till tillbyggnad av djurhuset vid Spånga gymnasium.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av tillbyggnad av djurhuset vid Spånga gymnasium till en investeringskostnad om 15,7 Mkr och med en årlig hyresökning om 1,2 Mkr samt att den slutliga hyran beräknas efter det nya ramavtal som kommunfullmäktige förväntas fastställa.

3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om uppdrag att hänskjuta ärendet till ny prövning i det fall investeringskostnaderna efter närmare kalkylering eller anbudsöppning visar sig överstiga den förutsatta kostnaden med mer än 10% utöver vad som följer utvecklingen av Entreprenadindex E84 från 2003-01-01.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Godkännande av förslag till inriktning avseende tillbyggnad av en idrottsbyggnad vid Spånga gymnasium

Föreligger gemensamt tjänsteutlåtande 2003-10-27 från utbildningsförvaltningen och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
(D nr 303 – 30 / 03)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningarnas förslag till inriktning avseende tillbyggnad av en idrottsbyggnad vid Spånga gymnasiums sim- och idrottshall för Solhemsskolans behov och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag till genomförandebeslut.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av kritik på Fristad sjukhem

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-27.
(D nr 506 – 309 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar föreliggande tjänsteutlåtande.

____________________


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remiss avseende Stockholms stads utredning om flyktingmottagande, sfi-verksamhet samt angränsande frågor

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-25.
(D nr 004 – 332 / 03)

Förslag till beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Omedelbar justering.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Yttrande över revisionskontorets rapport: Familjevården i Stockholm

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-20.
(D nr 503 – 408 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisionskontorets rapport.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Om förutsättningar för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-20.
(D nr 504 – 372 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar föreliggande tjänsteutlåtande.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Motion om att införa en årlig kulturnatt i Stockholm

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-24.
(D nr 009 – 431 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

___________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Begränsning av anlitande av bemanningsföretag

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-17.

Förslag till beslut

1. Anlitande av extern inhyrd personal genom bemanningsföretag får i stadsdelsförvaltningen endast ske i särskilda fall och när andra alternativ först uttömts.
_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Skrivelse från(v) och (mp) om att lägga E18 i tunnel

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-19.
(D nr 004 – 474 / 03)

Förslag till beslut

1. Skrivelsen lämnas utan åtgärd mot bakgrund av att kommunfullmäktige den 6 oktober 2003 fattade ett inriktningsbeslut om överdäckning av väg E18 i stadsdelarna Tensta och Rinkeby.
______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Kvalitetsgarantier 2004 Avdelningen för individ- och familjeomsorg

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-17.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för 2004.
____________________

19 Kvalitetsuppföljning av Elinsborg, Stranninge och Flysta gruppbostäder

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-21.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen av gruppbostäderna Elinsborg, Stranninge och Flysta.

_____________________

20 Uppföljning av ramavtal för enstaka platser för funktionshindrade, s.k. HUR-uppföljning

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-22.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen av ramavtal för enstaka platser för funktionshindrade vid Hajdes ekonomisk förening, Fröjel, Klintehamn.

_______________________

21 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

Utsänds endast till nämnd och ledning

Föreligger Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2003-11-05 och rapport gällande verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen.
(D nr 503 – 465 / 03)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

____________________


22 Anmälan av nämndledamöters deltagande i seminarium/konferens

Anmäles förteckning över nämndledamöters deltagande i konferenser mm under tiden 24/4-03 – 11/11-03.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

____________________

23 Månadsrapport november 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-12-02.

Förslag till beslut

1. Föreliggande rapport godkänns.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Plan för befintliga äldreboenden

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-27.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner den föreslagna planen.

________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2003-10-30.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________

26 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2003-11-25.

Förslag till beslut

1. Anmälan godkänns.

__________________

27 Inkomna allmänna offentliga handlingar i oktober och november 2003

Anmäles rubricerade förteckning 2003-11-28.

Förslag till beslut

1. Anmälan godkänns.

___________________

28 Anmälan av tjänstemannabeslut

Utsänds endast till nämnd och ledning

Anmäles att vik avdelningschef 2003-10-28 fattat beslut om deltagande i parklekskonferens och studiebesök i Helsingfors för 8 personer från parkleken Erikslund och kvartersgården Spånga By 2003-11-27 – 2003-11-28.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna

________________________

29 Livstycket