Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-03-31

Sammanträde 2005-03-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde. Därefter har allmänheten möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (7/4)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollens justering
(24/2, 3/3)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd

a) Förslag att sänka farten på Spångavägen samt trafikljus i korsningen Spångavägen/Täbylundsvägen

b.) Förslag att satsa mer på Hjulsta med bla mataffär

_____________________

4 Redovisning av beviljade bidrag till ideella organisationer 2002-2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-21.
(D nr 008 – 121 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner sammanställningen och lägger den till handlingarna.

_____________________

5 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Bordlagt ärende, utsänds ej på nytt

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-02-14.
(D nr 013 – 99 / 05)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna att förslag från samverkansgruppens möte 2005-02-03 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna projektförslagen

1. Tensta-Hjulsta rent och snyggt 2005; föreningsstädning, 400 200 kr

2. Syriska föreningen i Stockholm; Start av seniorboende och äldreboende för äldre arabisktalande i kooperativ regi, 441 000 kr.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ansökan om verksamhets-/föreningsbidrag för 2005

Bordlagt ärende, utsänds ej på nytt

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-02-09.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar Järva Folkets Park verksamhetsbidrag med 150 000 kronor. Medel får tas ur anslaget för föreningsbidrag.

2. Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Kultur och Musikcentrum bidrag med 40 000 kronor. Medel får tas ut anslaget för föreningsbidrag.

3. Stadsdelsnämnden beviljar Skärgårdsstiftelsen bidrag med 45 000 kronor för aktiviteter och bussresor. De direkta kostnaderna får finansieras av tillgängliga medel för kolloverksamhet inom avdelningen för barn och ungdom. Kostnad för medföljande fritidsledare får belasta förvaltningens ordinarie anslag.

4. Stadsdelsnämnden beviljar SMU i Tenstakyrkan bidrag med 40 000 kronor. Medel får tas ur anslaget för föreningsbidrag.

5. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga PRO 4 000 kronor. Medel får tas ur anslaget för föreningsbidrag.

6. Stadsdelsnämnden beviljar Stiftelsen Tensta Konsthall bidrag med 750 000 kronor. Bidrag till hyran beviljas med högst 452 000 kronor. Medel får tas av medel som särskilt anvisats i budget 2005 för ändamålet.

7. Stadsdelsnämnden beviljar Tensta Unga Örnar bidrag med 7 000 kronor. Medel får tas ur anslaget för föreningsbidrag.

8. Stadsdelsnämnden beviljar Verdandi Tensta föreningsbidrag med 259 000 kronor, varav 20 000 kronor till alternativt helgfirande, 75 000 kronor till utveckling av kvinnoprojektet, 75 000 kronor till flickors verksamhet samt 89 000 kronor till sommarverksamhet. Medel får tas ur anslaget för föreningsbidrag.

9-18. Stadsdelsnämnden avslår övriga ansökningar p.g.a. brist på medel.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökningar om föreningsbidrag, mars 2005

Bilagorna utsända tidigare till nämndens ledamöter

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-09.
(D nr 008–41/05, 008–83/05, 008–120/05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar avslå ansökan från Brottsofferjouren Spånga-Kista med hänvisning till att anslaget för föreningsbidrag är slut.

2. Stadsdelsnämnden beslutar avslå ansökan från Föreningen Brobyggare mellan svensk och iransk kultur med hänvisning till att anslaget för föreningsbidrag är slut.

3. Stadsdelsnämnden beslutar avslå ansökan från Syriska föreningen i Stockholm med hänvisning till att beviljade bidrag till vattengymnastik bör ske genom individuell biståndsbedömning.
___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Återremiss av genomförandebeslut om tillbyggnad av idrottssal vid Hjulstaskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-07.
(D nr 303 – 128 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens förslag till svar på återremissen enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer på nytt till kommunfullmäktiges ekonomiutskott om godkännande av byggnationen av tillbyggnaden för en ny idrottssal vid Hjulstaskolan till en investeringskostnad om 15,2 mnkr i kostnadsläge november 2004 och med ett hyrestillägg första året på 1,5 mnkr

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet
_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nominering av enheter till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-21
(D nr 099 – 124 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna att Familjeresursen inom avdelningen för individ- och familjeomsorg samt Lunda Nova Näringslivsenhet och enheten Vaktmästeri och städning i egen regi inom tekniska avdelningen anmälts till stadens kvalitetsutmärkelse 2005.
_____________________

10 Medborgarförslag om allsång i Tensta gymnasiepark

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-01.
(D nr 009 – 50 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt tjänsteutlåtandet.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på medborgarförslag om 30 km/tim och farthinder på Sundbyvägen

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-02-23.
(D nr 306 – 73 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning av ärendet i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Medborgarförslag om snöröjning av gång- och cykelbanor längs Duvbovägen i Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-03.
(D nr 306 – 69 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.
______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Medborgarförslag om att sätta upp gamla radiomasterna i Spånga i miniatyr

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-02.
(D nr 099 – 46 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslag om att sätta upp radiomaster i miniatyr.
_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Remissvar angående rökförbud i restauranger och andra servicemiljöer

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-14.
(D nr 004 – 40 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Omedelbar justering.

____________________________

15 Remissvar angående projektansökningar till miljömiljarden

Remissen utsänd tidigare

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-21.
(D nr 310 – 65 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Omedelbar justering.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förslag till ny bebyggelse vid fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i Solhem

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-02-25
(D nr 302 – 68 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslag till nya bostäder vid fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i Solhem

2. Stadsdelsnämnden framför behov av, i första hand, två boenden med fyra lägenheter i vardera boendet eller, i andra hand, ett boende med fem till sex lägenheter.

Omedelbar justering.

__________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Förslag till inriktningsbeslut om förhyrning av en gruppbostad för funktionshindrade i kv Järinge, Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-01.
(D nr 303 – 115 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut om förhyrning av en gruppbostad med platser för 6 funktionshindrade i kv Järinge, Hjulsta till en preliminärt bedömd bruttohyra på ca 0,7 mnkr per år.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om stimulansbidrag med 0,1 mnkr för beställarstöd samt 0,5 mnkr till förprojektering.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel till projekt Skol-ART

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-03.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 149 000 kr avseende utveckling av arbetet med utagerande högstadieelever i regional grupp genom ART.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Månadsrapport februari 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-11.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Tensta som kulturarena. Boutställningen 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-02-01.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 2 mkr för genomförandet
av tema 2 i boutställningen, Tensta Bo 2006, Tensta som kulturarena.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Verksamhetsuppföljning särskilda boendeformer, Elinsborgsbacken 9, Gullvivan, Violen, Blomsterborgen 1 och 2

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-02-09.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporterna.

___________________________

22 Studieresa till Istanbul för personal från förskolan Kämpingebacken 3 och 7

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-15.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att personal från förskolan Kämpingebacken 3 och 7 får resa i tjänsten till Istanbul 4 – 8 maj 2005.

___________________________

23 Studieresa till London för personal i parkleken Erikslund och Spånga By

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-14.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att två fritidsledare från parkleken Erikslund och tre fritidsledare från Spånga By får resa i tjänsten till London under perioden 4 – 6 maj 2005.

_____________________________

24 Delegation av beslut i ärenden/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-15.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta i följande ärendegrupper inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde:

- Ärenden inom förskola och skola, enligt bilaga 3

- Ärenden inom individ- och familjeomsorg, enligt bilaga 4-7

- Ärenden avseende omsorgen om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård, enligt bilaga 8

- Personalärenden, enligt bilaga 12.

- Ärenden av ekonomisk och administrativ art, enligt bilaga 13.

- Ärenden gällande bygglov och markupplåtelser enligt bilaga 14

- Ärenden gällande flyktingmottagning, enligt bilaga 15

- Övriga ärenden, enligt bilaga 9 - 11.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt bilaga 1

4. Stadsdelsnämnden beslutar om s k kompletterande beslutanderätt enligt bilaga 2.

5. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

6. Anmälan av beslut tagna i delegation skall ske i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

7. Beslutet gäller omedelbart och tills vidare.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Inkomna allmänna offentliga handlingar i februari 2005

Anmäles rubricerade förteckning 2005-03 14.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av beslut från Arbetsmiljöverket

Utsänd endast till nämndens ledamöter

Anmäles beslut 2005-02-11 från Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön i Bromstensskolan. Ärendet avslutat pga att de påtalade bristerna är åtgärdade.

Förslag till beslut

1. Beslutet läggs till handlingarna.

__________________________

27 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Anmäles protokoll från ungdomsrådets sammanträden

a) 2005-01-26

b) 2005-03-02

Förslag till beslut

1. Protokollen läggs till handlingarna.

_________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av protokoll från Brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta

Anmäles protokoll från stadsdelens brottsförebyggande råd

a) 2005-01-20

b) 2005-03-10

Förslag till beslut

1. Protokollen läggs till handlingarna.

______________________

29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2005-02-17.

1. Protokollet läggs till handlingarna

__________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2005-02-10.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Anmälan av svar från gatu- och fastighetskontoret avseende medborgarförslag

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles gatu- och fastighetskontorets svar 2005-03-07 avseende Anordnande av BMX-cykelbana i Spånga.

Förslag till beslut

1. Svaret läggs till handlingarna.

______________________

32 Kurser/Konferenser

33 Information/rapporter
_______________________________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter

Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Eva Andersson-Ney (s) from § 85
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare

Jan Håkansson (fp)
Madeleine Jacobsson (m)
Ghalia Malki (s) tom § 86
Nagwa Mourad (kd)
Ziad Odesson (mp)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)

Tjänstgörande ersättare

Ghalia Malki (s) tom § 84
Madeleine Jacobsson (m)

Anmält förhinder

Björn Begner (m)

I tjänsten närvarande

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 80 - 111 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 10-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vad dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet inleddes kl 18.40.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2005-04-07

Paragrafer: 80 - 121

§80 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2005-04-07.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 3/2005 från 2005-02-24 blivit justerat 2005-03-03.

_______________________

§81 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a) Förslag att sänka farten på Spångavägen samt trafikljus i korsningen Spångavägen/Täbylundsvägen

(D nr 306 – 109 / 05)

b) Förslag att satsa mer på Hjulsta med bl.a. mataffär

(D nr 004 – 114 / 05)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnades till förvaltningen för beredning.

_____________________


§82 Redovisning av beviljade bidrag till ideella organisationer 2002-2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-21.

(D nr 008 – 121 / 05)

ÄRENDET

Vid novembersammanträdet fick förvaltningen i uppdrag att redovisa beviljade bidrag under de senast tre åren. Av redovisningen framgår att nämnden under tiden 2002 – 2004 beviljat bidrag med 15 809 000 kr, varav 6 420 000 kr avser föreningsbidrag, 3 446 000 kr avser stadsdelsförnyelse samt 5 943 000 kr avser bidrag från storstadssatsningen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner sammanställningen och lägger den till handlingarna.

_____________________


§83 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Förelåg bordlagt tjänsteutlåtande 2005-02-14.

(D nr 013 – 99 / 05)

ÄRENDET

Vid sammanträdet 24 februari bordlades samverkansgruppens förslag:

- Tensta-Hjulsta rent och snyggt, föreningsstädning. Förvaltningens förslag: 400 200 kr

- Syriska föreningen i Stockholm, start av boende för äldre arabisktalande.

Förvaltningens förslag 441 000 kr.

Ärendet återupptogs nu på nytt till behandling.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext vilket övriga i nämnden anslöt sig till.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna att förslag från samverkansgruppens möte
2005-02-03 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna projektförslagen

a. Tensta-Hjulsta rent och snyggt 2005; föreningsstädning, 400 200 kr

b. Syriska föreningen i Stockholm; Start av seniorboende och äldreboende för äldre arabisktalande i kooperativ regi, 441 000 kr.

2. Nämnden anför i övrigt

Projektet Tensta-Hjulsta rent och snyggt som pågått i tre år har fallit väl ut och föreslås här fortsätta och utvecklas till att också omfatta Hjulsta centrum.

Även i Gamla Spånga finns alltför många skräpiga platser som bidrar till att skapa minskad trivsel och otrygghet. Vi ser det som synnerligen angeläget att ett liknande projekt initieras snarast också där. I Gamla Spånga finns troligtvis föreningar som skulle kunna medverka på samma sätt som idag sker i Tensta-Hjulsta. De beslutade riktlinjerna för stadsdels- förnyelse omfattar idag hela stadsdelen.

Även Spångabor i alla åldrar vill ha rent och snyggt i närmiljön.

____________________

§84 Ansökan om verksamhets-/föreningsbidrag för 2005

Förelåg bordlagt tjänsteutlåtande 2005-02-09.

(D nr 008-431/04, 008-518/04, 008-488/04, 008-17/05, 008-19/05, 009-511/04,008-23/05, 008-449/04, 008-496/04, 008-497/04, 008-24/05, 008-444/04, 008-445/04, 008-13/05,

008-26/05, 008-18/05, 008-25/05, 008-481/04, 008-16/05, 008-474/04, 008-22/05)

ÄRENDET

Ansökningar för sammanlagt ca 2,9 Mkr har kommit från 18 föreningar:

(1) Järva Folkets Park. Sökt: 300 000 kr. Förslag: 150 000 kr

(2) Kultur och Musikcentrum. Sökt: 50 000 kr. Förslag: 40 000 kr

(3) Skärgårdsstiftelsen. Sökt: 45 000 kr. Förslag: 45 000 kr

(4) SMU i Tenstakyrkan. Sökt: 40 000 kr. Förslag: 40 000 kr

(5) Spånga PRO. Sökt: 4 000 kr. Förslag: 4 000 kr

(6) Stiftelsen Tensta konsthall. Sökt 750 000 kr + 452 000 kr. Förslag: 750 000 kr + högst 452 000 till hyra

(7) Tensta Unga Örnar. Sökt: 7 000 kr. Förslag: 7 000 kr

(8) Verdandi. Sökt: 520 000 kr. Förslag: 259 000 kr

(9) Essinge/Vasalund. Sökt: 214 000 kr. Förslag: Avslag

(10) Gulan Förening. Sökt: 43 000 kr. Förslag: Avslag

(11) Iranska Jebhe Melli. Sökt: 265 890 kr. Förslag: Avslag

(12) Lions Club Sth-Spånga. Sökt: 30 000 kr. Förslag: Avslag

(13) Nälsta Baseball Softboll. Sökt: 16 500 kr. Förslag: Avslag

(14) Spånga Blå Band. Sökt: 165 000 kr. Förslag: Avslag

(15) Spånga Föreningsråd. Sökt: 120 000 kr. Förslag: Avslag

(16) Spånga IS Fotboll. Sökt: 200 000 kr. Förslag: Avslag

(17) Stiftelsen Manscentrum. Sökt: 20 000 kr. Förslag: Avslag

(18) Sundby Flysta Folkhälsoförening. Sökt: 216 000 kr. Förslag: Avslag

Ärendet bordlades vid sammanträdet 24 februari och återupptogs nu till behandling.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) anmälde jäv under punkt (1) och ledamöterna Rune
Olofsson (s) och Nils Thulén (s) anmälde jäv under punkt (5). Dessa deltog ej i handläggningen av aktuella punkter.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att bevilja (1) 300 000 kr,
(13) 16 500 kr, (14) 85 000 kr samt i övrigt (2-7, 9-12 och 15-18) bifall till förvaltningens förslag .

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd (1) 120 000 kr, (2) 20 000 kr, (5) avslag, (6) 673 000 samt högst 452 000 kr till hyra, (8) 239 000 kr, (13) 16 500 kr, (14) 85 000 kr, (16) 30 000 kr samt (3-4, 7, 9-12, 15, 17-18) enligt förvaltningens förslag samt anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beviljar Järva Folkets Park verksamhetsbidrag med 300 000 kronor. Medel får tas ur anslaget för föreningsbidrag.

 2. Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Kultur och Musikcentrum bidrag med 40 000 kronor. Medel får tas ut anslaget för föreningsbidrag.

 3. Stadsdelsnämnden beviljar Skärgårdsstiftelsen bidrag med 45 000 kronor för aktiviteter och bussresor. De direkta kostnaderna får finansieras av tillgängliga medel för kollo- verksamhet inom avdelningen för barn och ungdom. Kostnad för medföljande fritidsledare får belasta förvaltningens ordinarie anslag.

 4. Stadsdelsnämnden beviljar SMU i Tenstakyrkan bidrag med 40 000 kronor. Medel får tas ur anslaget för föreningsbidrag.

 5. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga PRO 4 000 kronor. Medel får tas ur anslaget för föreningsbidrag.

 6. Stadsdelsnämnden beviljar Stiftelsen Tensta Konsthall bidrag med 750 000 kronor. Bidrag till hyran beviljas med högst 452 000 kronor. Medel får tas av medel som särskilt anvisats i budget 2005 för ändamålet.

 7. Stadsdelsnämnden beviljar Tensta Unga Örnar bidrag med 7 000 kronor. Medel får
  tas ur anslaget för föreningsbidrag.

 8. Stadsdelsnämnden beviljar Verdandi Tensta föreningsbidrag med 259 000 kronor,
  varav 20 000 kronor till alternativt helgfirande, 75 000 kronor till utveckling av kvinnoprojektet, 75 000 kronor till flickors verksamhet samt 89 000 kronor till sommarverksamhet. Medel får tas ur anslaget för föreningsbidrag.

 9. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Essinge/Vasalund.

 10. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Gulan Förening.

 11. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Iranska Jebhe Melli.

 12. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Lions Club Stockholm-Spånga.

 13. Stadsdelsnämnden beviljar Nälsta Baseboll Softboll 16 500 kr.

 14. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga Blå Band 85 000 kr.

 15. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Spånga Föreningsråd.

 16. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Spånga IS Fotboll.

 17. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Stiftelsen Manscentrum.

 18. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Sundby Flysta Folkhälsoförening.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-
Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m)
samt tjänstgörande ersättaren Madeleine Jacobsson (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

1. Stadsdelsnämnden beviljar Järva Folkets park verksamhetsbidrag med 120 000 kronor. (1)

2. Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Kultur och Musikcentrum bidrag med 20 000 kronor. (2)

3. Stadsdelsnämnden beviljar Skärgårdsstiftelsen bidrag med 45 000 kronor för aktiviteter och bussresor. I enlighet med förvaltningens förslag. (3)

4. Stadsdelsnämnden beviljar SMU i Tenstakyrkan bidrag med 40 000 kr. (4)

5. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag att bevilja Spånga PRO 4 000 kronor. (5)

6. Stadsdelsnämnden beviljar Stiftelsen Tensta Konsthall bidrag med 673 000 kronor. Bidrag till hyran beviljas med högst 452 000 kronor. (6)

7. Stadsdelsnämnden beviljar Unga Örnar bidrag med 7 000 kronor (7)

8. Stadsdelsnämnden beviljar Verdandi Tensta föreningsbidrag med 239 000 kronor, varav 20 000 kr till alternativt helgfirande, 65 000 kronor till utveckling av kvinnoprojektet, 75 000 kronor till flickors verksamhet samt 79 000 kronor till sommarverksamhet. (8)

9. Stadsdelsnämnden beviljar Nälsta Baseboll Softbollklubb 16 500 kronor till daglägerverksamhet. (13)

10. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga Blåbandsförening 85 000 kronor, varav 75 000 kronor till daglägerverksamhet och 10 000 kronor till föräldravandringar. (14)

11. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga IS Fotbollsklubb 30 000 kronor till projekt för aktivering av fotbollsungdomar i Tensta-Hjulsta. (16)

Samt att i övrigt anföra

Under alla år som Tensta Konsthall funnits har det största bidraget (förutom stiftelse-kapitalet) kommit från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Konsthallens verksamhet kan i dagsläget inte betraktas som en lokal verksamhet och stadsdelsnämndens budget är inte dimensionerad för denna typ av verksamheter. För att säkra en långsiktig överlevnad och för att verksamheten ska kunna fortsätta att utvecklas ser vi det som nödvändigt att ansvaret för konsthallens finansiering övergår till kulturnämnden från och med 2006. Det är ett alldeles för stort åtagande för en stadsdelnämnd att stå för huvuddelen av bidragen till en av stadens större konstanläggningar.”

______________________


§85 Ansökningar om föreningsbidrag, mars 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-09.

(D nr 008–41/05, 008–83/05, 008–120/05)

ÄRENDET

Ytterligare tre föreningar har inkommit med ansökningar:

- Brottsofferjouren Spånga-Kista. Sökt: 35 000 kr. Förvaltningens förslag: Avslag

- Föreningen Brobyggare mellan svensk och iransk kultur. Sökt: 224 520 kr.

Förvaltningens förslag: Avslag

- Syriska föreningen. Sökt: 31 000 kr. Förvaltningens förslag: Avslag

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att bifalla ansökan från Brottsofferjouren på 35 000 kr samt i övrigt avslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att bevilja Brottsofferjouren 30 000 kr samt i övrigt avslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget
yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beviljar Brottsofferjouren Spånga-Kista 35 000 kr.

 2. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Föreningen Brobyggare mellan svensk och
  iransk kultur med hänvisning till att anslaget för föreningsbidrag är slut.

 3. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Syriska föreningen i Stockholm med hänvisning
  till att beviljade bidrag till vattengymnastik bör ske genom individuell biståndsbedömning.


Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-
Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Madeleine Jacobsson (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till Brottsofferjouren Spånga-Tensta med 30 000

kronor.

Att Avslå övriga ansökningar.”

___________________________


§86 Återremiss av genomförandebeslut om tillbyggnad av idrottssal vid Hjulstaskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-07.

(D nr 303 – 128 / 04)

ÄRENDET

Kommunfullmäktiges ekonomiutskott har vid sammanträdet 2005-02-23 återremitterat stadsdelsförvaltningens hemställan om godkännande av tillbyggnad för en ny idrottssal vid Hjulstaskolan. Stadsledningskontoret anser att stadsdelsnämnden ska pröva alternativa lösningar innan beslut om nya investeringar görs.

Stadsdelsförvaltningen har nu utrett möjligheten till alternativa lösningar för att högstadieeleverna i Hjulstaskolan ska kunna få en kontinuerlig och tidsenlig idrottsundervisning. Några tillfredsställande lösningar finns inte i närområdet.

Budgetutrymme att förhyra den tilltänkta nya idrottssalen vid Hjulstaskolan räknar förvaltningen med att det finns vid den aktuella tidpunkten, vårterminen –07, under förutsättning att hyressystemet eller skolschablonen inte ändras.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens förslag till svar på återremissen enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer på nytt till kommunfullmäktiges ekonomiutskott om godkännande av byggnationen av tillbyggnaden av en ny idrottssal vid Hjulstaskolan till en investeringskostnad om 15,2 mnkr i kostnadsläge november 2004 och med ett hyrestillägg första året på 1,5 mnkr.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

_________________________


§87 Nominering av enheter till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-21

(D nr 099 – 124 / 05)

ÄRENDET

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse ska för elfte året i rad delas ut på enhetsnivå. Ambitionen med utmärkelsearbetet är enligt stadsledningskontoret att sprida goda exempel på hur enheter lyckats skapa så mycket värde som möjligt till brukarna.

Den årliga kvalitetsutmärkelsen bidrar till att skapa en gemensam förståelse för
stadens styrsystem och en gemensam bedömningskultur, vilket är viktigt för stadens utveckling.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna att Familjeresursen inom avdelningen
för individ- och familjeomsorg samt Lunda Nova Näringslivsenhet och enheten Vaktmästeri och städning i egen regi inom tekniska avdelningen anmälts till stadens kvalitetsutmärkelse 2005.

_____________________


§88 Medborgarförslag om allsång i Tensta gymnasiepark

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-01.

(D nr 009 – 50 / 05)

ÄRENDET

I medborgarförslaget ”Allsång i Tensta” skriver förslagsställaren att den lilla scenen i Gymnasieparken är en fin mötesplats och skulle kunna användas för allsång för lokala grupper familjer, äldre och unga.

Förvaltningen menade att om ”Tensta som kulturarena” får pengar att genomföra de projekt som finns i projektkatalogen skulle det även kunna fylla det syfte som medborgarförslaget nämner.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt tjänsteutlåtandet.

___________________________

§89 Svar på medborgarförslag om 30 km/tim och farthinder på Sundbyvägen

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-02-23.

(D nr 306 – 73 / 05)

ÄRENDET

En medborgare som bor på Sundbyvägen föreslår att hela vägsträckan får 30 km/timme samt att farthinder byggs utmed hela Sundbyvägen.

Förvaltningen föreslog att förslaget går vidare till gatu- och fastighetskontoret som har hand om investeringar i gatumarken samt trafikfrågor.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning av ärendet i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

____________________


§90 Medborgarförslag om snöröjning av gång- och cykelbanor längs Duvbovägen i Bromsten

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-03.

(D nr 306 – 69 / 05)

ÄRENDET

En medborgare som bor i Bromsten önskar att båda gångbanorna och cykelbanan på Duvbovägen snöröjs.

Förvaltningen svarade att gångbanorna ska hållas öppna på båda sidorna av vägen vid ”normalt snöfall”. Vid ”extraordinära snöfall”, överstigande 130 mm per dygn kan stadsdelsförvaltningens entreprenör inte lova att båda sidor kan hållas helt öppna.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

______________________


§91 Medborgarförslag om att sätta upp gamla radiomasterna i Spånga i miniatyr

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-02.

(D nr 099 – 46 / 05)

ÄRENDET

En medborgare önskar att en miniatyr av de radiomaster som förut stod på gräsytan vid Spånga IP sätts upp på den gamla betongplattan som fortfarande finns kvar.

Förvaltningen ansåg att själva idén är behjärtansvärd. Nämnden har dock inga investeringsmedel för denna typ av åtgärder.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslag om att sätta upp radiomaster i miniatyr.

_____________________


§92 Remissvar angående rökförbud i restauranger och andra servicemiljöer

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-14.

(D nr 004 – 40 / 05)

ÄRENDET

Från den 1 juni 2005 införs rökförbud i restauranger och andra servicemiljöer.

Nämnden har fått frågan om vem eller vilka som ska ansvara för tillsynen av rökförbudet i stadsdelarna på remiss.

Förvaltningen ansåg att rökförbudet var bra ur ett hälsoperspektiv.

Stadsdelsnämnderna har redan idag ansvar för den fortlöpande tillsynen av försäljning
av folköl och tobak i livsmedelsbutikerna. Stadsdelsförvaltningen har inga särskilda
medel avsatta för tillsynsarbetet. Om stadsdelarna får ansvaret för tillsyn av rökförbudet kommer det att leda till att tillsynsärendena ökar markant. Dessa resurser saknas idag.
Vidare måste det göras klart vilket ansvar och vilka uppgifter som ska åläggas stadsdelsnämnderna.

Förvaltningen ansåg att ansvarsfrågan liksom resursfrågan måste klargöras innan ställning
kan tas i denna fråga.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

____________________________


§93 Remissvar angående projektansökningar till miljömiljarden

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-21.

(D nr 310 – 65 / 05)

ÄRENDET

Miljö- och konsumentroteln i Stockholms stad har sammanställt och remitterat projektansökningar till miljömiljarden till nämnder och bolag i staden för att de ska yttra sig över om projektförslagen står i strid med den egna expertkompetensen eller gällande uppdrag och planer.

Spånga-Tensta har fått följande ansökningar på remiss:

- från Stockholm Vatten; projekt om Igelbäcken

- från Stockholms Brandförsvar; projekt om extern brandskyddsutbildning

- från Idrottsförvaltningen; projekt om biotopvård

- från Gatu- och fastighetskontoret; projekt om energibesparande armaturbyte, restaurering av Igelbäcken och dess strandmiljöer, nyskapande av våtmarker och markförbättrande åtgärder för stadens gatuträd.

Förvaltningen ansåg inte att projekten berör förvaltningens verksamhet och de står inte heller i strid med förvaltningens egna expertkompetens eller gällande uppdrag och planer.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________________________


§94 Förslag till ny bebyggelse vid fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i Solhem

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-02-25

(D nr 302 – 68 / 05)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att bostadshus kan byggas i kvarteren. Bebyggelsen består av fyra byggnader som bildar ett gemensamt gårdsrum, tre lamellhus, fem våningar höga, samt ett punkthus, åtta våningar högt, som trappar ner mot sex våningars höjd mot väster. Totalt kan cirka 120 lägenheter inrymmas.

Förvaltningen tillstyrkte i huvudsak förslaget och pekade på vikten av att erforderliga saneringsåtgärder görs före byggstart. Vidare pekade förvaltningen på vikten av att
minimera buller samt att vibrationsmätningar utförs enligt stadsbyggnadskontorets utlåtande.

Förvaltningen framförde även behov av två boenden med fyra lägenheter i vardera boendet. Om detta ej är möjligt, önskar förvaltningen ett boende med fem till sex lägenheter.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i
huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) och ledamoten Jonas Ljungstedt (v) anslöt sig till Ann-Katrin Åslunds yrkande.

Ledamoten Folke Nässla (mp) yrkade avslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för det gemensamma yrkandet från fp+m+kd+s+v.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker i huvudsak förslag till nya bostäder vid fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i Solhem.

2. Stadsdelsnämnden framför behov av, i första hand, två boenden med fyra lägenheter i vardera boendet eller, i andra hand, ett boende med fem till sex lägenheter.

3. Stadsdelsnämnden anför i övrigt

De parkeringstal för ytterstaden som planeras för området (0,6-0,9 parkeringsplatser/ /lägenhet) är alltför lågt. Antalet parkeringsplatser som planeras för området kommer inte att räcka till, det kommer att resultera i parkeringsproblem med trafiksäkerhetsproblem som följd. Detta kommer också med största sannolikhet att försvåra och fördyra såväl renhållning som snöröjning i området. Parkeringstalet i området bör därför vara 1,0-1,2.

Reservation anmäldes av ledamoten Folke Nässla (mp) till förmån för eget yrkande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________________


§95 Förslag till inriktningsbeslut om förhyrning av en gruppbostad för funktionshindrade i kv. Järinge, Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-01.

(D nr 303 – 115 / 05)

ÄRENDET

Ett nytt flerbostadshus för ca 50 lägenheter planeras i kv. Järinge vid Hagstråket i Tensta. Stadsdelsförvaltningen har behov av ytterligare platser för funktionshindrade varför en gruppbostad för 6 personer planeras ingå i byggnadsprojektet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut om förhyrning av en gruppbostad med platser för 6 funktionshindrade i kv. Järinge, Hjulsta till en preliminärt bedömd bruttohyra på ca 0,7 mnkr per år.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om stimulansbidrag med 0,1 mnkr för beställarstöd samt 0,5 mnkr till förprojektering.

__________________________


§96 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel till projekt Skol-ART

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-03.

(D nr 405 – 134 / 05)

ÄRENDET

Projekt Skol-ART syftar till att genom ett tätt samarbete mellan Hjulsta skolor och Familjeresursen, pedagogik – behandling, i den regionala gruppen för högstadieelever och med ART (Aggression Replacement Training) som samlad metod, skapa en skolform som svarar mot utagerande elevers behov. Projektet förväntas öka elevernas möjlighet att ta till sig undervisningen och att, på ett bättre sätt än nu, ta emot elever från skolor med behandling.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 149 000 kr
avseende utveckling av arbetet med utagerande högstadieelever i regional grupp genom ART.

________________________


§97 Månadsrapport februari 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-11.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för februari som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom februari månad.

Budgetläget bedöms osäkert, det gäller framför allt verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshindrade. Nämnden har dessutom nya ansvarsområden där kostnadsbilden fortfarande är oklar. Det är ansvaret för flyktingmottagande, där budgeten skall omprövas under året med hänsyn till det faktiska antalet personer 2005. Ett annat nytt ansvarsområde är eftermiddagstillsynen för särskolebarn över 12 år. Kostnadsbilden är fortfarande oklar och det är osäkert om budgeterade medel räcker.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

_________________________


§98 Tensta som kulturarena. Boutställningen 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-02-01.

(D nr 014 – 100/ 05)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2003 att godkänna en boutställning i Tensta enligt förstudien ”Boutställningen i Tensta”. I beslut den 6 oktober uppdrog kommunfullmäktige åt gatu- och fastighetskontoret (gfk) att vara huvudman för boutställningen och återkomma med finansiering av denna. Tema 1 i boutställningen, ”Tensta som boplats på 2000-talet”, finansierar gfk. För tema 2, ”Tensta som kultur-arena och mötesplats”, har gfk uttryckt att den inte ligger inom deras kompetensområde och kan därför inte finansiera denna del. Stadsdelsnämnden har inte egna medel att finansiera tema 2 i boutställningen.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) samt Patrick Simonson (kd) anmälde att de lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 2 mkr för genomförandet av tema 2 i boutställningen, Tensta Bo 2006, Tensta som kulturarena.Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

_____________________________


§99 Verksamhetsuppföljning särskilda boendeformer, Elinsborgsbacken 9, Gullvivan, Violen, Blomsterborgen 1 och 2

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-02-09.

(D nr 504 – 135 /05)

ÄRENDET

Årliga uppföljningar ska göras av stadsdelens verksamheter. Ansvarig chef har tillsammans med personal fyllt i checklistan. Biståndshandläggare och medicinskt ansvarig sjuksköterska har sedan besökt enheten och tillsammans med enhetschefen gått igenom de uppgifter som lämnats.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporterna.

___________________________

§100 Studieresa till Istanbul för personal från förskolan Kämpingebacken 3 och 7

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-15.

(D nr 299 – 136 / 05)

ÄRENDET

Under år 2004 deltog förskolan Kämpingebacken 3 och 7 i Stockholms stads tävling om kvalitetsutmärkelse och vann hederspriset och 100 000 kronor. Bidraget önskar förskolan använda till en studieresa till Istanbul, Turkiet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att personal från förskolan Kämpingebacken 3 och 7 får resa i tjänsten till Istanbul 4 – 8 maj 2005.

___________________________


§101 Studieresa till London för personal i parkleken Erikslund och Spånga By

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-14.

(D nr 299 – 137 / 05)

ÄRENDET

Parklekarna i Stockholm har under många år haft ett nätverk för utveckling av parkleksverksamhet. Nätverket har erhållit medel för utbildning och studiebesök från EFS växtkraft mål 3. Ett 20-tal parklekar från 11 stadsdelar i Stockholm deltar hösten 2004 och våren 2005 i denna utbildningssatsning.

Parklekskonceptet är unikt och finns endast i vissa delar av Sverige och andra länder.
London har en väl utvecklad parkleksverksamhet som är värd att studera.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att två fritidsledare från parkleken Erikslund och tre fritidsledare från Spånga By får resa i tjänsten till London under perioden 4 – 6 maj 2005.

_____________________________


§102 Delegation av beslut i ärenden/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-15.

(D nr 002 – 138 / 05)

ÄRENDET

Förvaltningen har gjort en översyn av delegationsbestämmelserna. De olika avdelningarna har lämnat synpunkter och förslag till ändringar. Det nu föreliggande ärendet har diskuterats fram i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och politiker.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta i följande ärendegrupper inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde:

- Ärenden inom förskola och skola, enligt bilaga 3

- Ärenden inom individ- och familjeomsorg, enligt bilaga 4-7

- Ärenden avseende omsorgen om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård, enligt bilaga 8

- Personalärenden, enligt bilaga 12.

- Ärenden av ekonomisk och administrativ art, enligt bilaga 13.

- Ärenden gällande bygglov och markupplåtelser enligt bilaga 14

- Ärenden gällande flyktingmottagning, enligt bilaga 15

- Övriga ärenden, enligt bilaga 9 - 11.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt bilaga 1 A.

4. Stadsdelsnämnden beslutar om s k kompletterande beslutanderätt enligt bilaga 2.

5. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

6. Anmälan av beslut tagna i delegation skall ske i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

7. Beslutet gäller omedelbart och tills vidare.

____________________


§103 Inkomna allmänna offentliga handlingar i februari 2005

Anmäldes rubricerade förteckning 2005-03 14.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________


§104 Anmälan av beslut från Arbetsmiljöverket

Anmäldes beslut 2005-02-11 från Arbetsmiljöverket .

(D nr 205 – 434 / 05)

ÄRENDET

Ärendet gällde arbetsmiljön i Bromstensskolan. Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet pga. att de påtalade bristerna är åtgärdade.

BESLUT

1. Beslutet läggs till handlingarna.

__________________________


§105 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Anmäldes protokoll från ungdomsrådets sammanträden 2005-01-26 och 2005-03-02.

BESLUT

1. Protokollen läggs till handlingarna.

_________________


§106 Anmälan av protokoll från Brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta

Anmäldes protokoll från stadsdelens brottsförebyggande råd 2005-01-20 och 2005-03-10.

BESLUT

1. Protokollen läggs till handlingarna.

______________________

§107 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2005-02-17.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

__________________


§108 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2005-02-10.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________


§109 Anmälan av svar från gatu- och fastighetskontoret avseende medborgarförslag

Anmäldes gatu- och fastighetskontorets svar 2005-03-07.

(Dnr 304 – 447 /04)

ÄRENDET

Ärendet gällde svaret på ett medborgarförslag gällande BMX-cykelbana i Spånga.

I avvaktan gatu- och fastighetskontorets nya organisation ansåg kontoret att det vore bra om förslagsställarna bildar en arbetsgrupp inom ramen för stadsdelsförnyelsen.

BESLUT

1. Svaret läggs till handlingarna.

______________________


§110 Kurser/Konferenser

Följande konferenser togs upp för beslut om deltagande:

- Barnens bästa i centrum, 15/4

- Mobilisering mot narkotika, 21/4

- Hearing om hedersrelaterat våld, 26/4

- Temadag med organisationer och föreningar som organiserar och stödjer människor med psykiska funktionshinder, 3/6.

BESLUT

1. Stadsdelnämnden beslutar att två ledamöter från varje politiskt block kan delta i konferenserna.

_____________________


§111 I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 111)

_________________