Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-03-17

Sammanträde 2011-03-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att förvaltningen inform Läs mer...erar om avdelningarnas verksamhetsplaner 2011. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.alvkall@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 24 mars 2011.
Protokollet från sammanträdet den 15 februari 2011 justerades den 23 februari 2011.

2 Svar på remiss om motion om försköning av Stockholms tråkiga miljöer

Dnr 1.5.3-668/2010
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Svar till Trafikkontoret om önskemål för parkinvesteringar 2012-2014

Dnr 1.3-18/2011
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens önskemål om parkinvesteringar 2012-2014.
2. Omedelbar justering av ärendet.

4 Tensta Marknad 2011

Dnr 5-138/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och beviljar 120 tkr till Tensta Marknadskommitté.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Utveckling av Medborgarkontoret i Spånga-Tensta

Dnr 1.2.1-117/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner medborgarkontorets nya inriktning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Rapport från Järva rent och snyggt 2010 samt planering för 2011-2014

Dnr 1.2.6-55/2011
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens planering för 2011-2014 med ansökan till Järvalyftet om 4,5 mnkr per år, totalt 18 mnkr.

7 Policy för hot- och våldssituationer

Dnr 1.1-97/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fastställer policy för hot- och våldssituationer.

8 Reviderad plan för boenden för äldre i region Västerort; Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsnämnder

Dnr 1.1-109/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner reviderad äldreboendeplan för region Västerort med avseende på den del som berör Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

9 Studieresa till Birmingham i England

Dnr 1.2.5-98/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja enhetschefen för parklekarna, Pasi Rosenqvist inom avdelningen för förskola och fritid, att under tiden 4-8 april, genomföra en studieresa till Birmingham.

10 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet med Trygghetsringningen

Dnr 5-91/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om trettiofemtusen kronor (35,000:-) för 2011.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Entledigande av ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd

Dnr 1.1-122/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden entledigar Karl-Olof Entenius från sitt uppdrag som ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Redovisning av avvikelser inom avdelningen för äldre och funktionshinder år 2010

Dnr 1.2.1-61/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

13 Anmälan av miljöaktiviteter inom projekt Hållbara Järva

Dnr 2.6-56/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av synpunkter och klagomål inom förskolan under perioden 2010-07-01 - 2010-12-31

Dnr 1.2.3-38/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan om synpunkter och klagomål inom förskolan 2010-07-01 - 2010-12-31 till handlingarna.

15 Anmälan av tjänstemannabeslut anmälningskategori B

Dnr 1.1-36/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen om uppföljande tillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av Solhem 1 & 2

Dnr 1.2.1-432/2010
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

17 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Dnr 3-2010-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

18 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under februari 2011

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

19 Information, kurser och konferenser

20 Nämndens och förvaltningens frågor

21 Månadsrapport februari 2011

Dnr 1.2.1-123/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2011.

22 Yttrande över revisionsrapport om stöd för person som vårdar eller stödjer äldre närstående

Dnr 4.5-85/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar yttrande över revisionsrapporten i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av yttrande till Arbetsmiljöverket, Solhem 1 & 2

Dnr 1.4-119/2011
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§10 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 24 mars 2011.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 15 februari 2011 justerades den 23 februari 2011.

______________________

§11 Svar på remiss om motion om försköning av Stockholms tråkiga miljöer

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

En remiss har inkommit till nämnden om en motion om försköning av Stockholms tråkiga miljöer. Motionären önskar att staden utlyser en tävling riktad till konstfackselever, om bästa utsmyckningen av stadens fula torn. Tensta vattentorn är med som ett exempel på ett sådant fult torn.

Förvaltningen ser positivt på utsmyckningen men önskar en större förankring med det lokala arbetet som sker idag bland annat genom Järvaandan. Ramarna för tävlingen bör också göras mycket tydliga så att försköningen också kan genomföras i verkligheten.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 februari 2011.

Dnr 1.5.3-668/2010

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V),
Rune Olofsson (S), Derya Uzel (MP) och tjänstgörande ersättaren Emanuel Öz (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

-Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
-Att därutöver anföra följande.

Denna motion lyfter upp ett vattentorn i vår stadsdel. Sedan vattentornet kom tillhar det funnits diskussioner och förslag på att försköna denna byggnad. Tyvärr harde inte lett till ett förverkligande och anledningarna har varit många allt från ekonomi till säkerhet.
Vi vill se att denna motion realiseras och att detta inte bara blir ännu ett förslag som läggs till högenav förslag som aldrig förverkligas.
Vi tror att det är möjligt att göra vattentornet till ett ansikte för Stockholm, vår stadsdel och hela Järva.

Precis som förvaltningen tar upp så tycker vi att det är viktigt att medborgarna i stadsdelen är involverade i processen från början.

I och med alla byggen som sker i vår stadsdel och runt Järva så tror vi att vårt vattentorn kan bli Norra Stockholmsporten.”

______________________

§12 Svar till Trafikkontoret om önskemål för parkinvesteringar 2012-2014

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens önskemål om parkinvesteringar 2012-2014.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen får årligen förfrågan från Trafikkontoret att insända önskemål om större parkinvesteringar i stadsdelen. Fem önskemål för perioden 2012-2014 ska redovisas på särskild blankett och förslagen ska numreras i prioriteringsordning.

Vid framtagande av önskemålen har förvaltningen främst prioriterat åtgärder utifrån Järvalyftets intention och de lokala parkplanerna som finns för Spånga och Tensta-Hjulsta.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 februari 2011.

Dnr 1.3-18/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Tensta Marknad 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och beviljar 120 tkr till Tensta Marknadskommitté.

Ärendet

Marknaden drivs utan vinstsyfte av den ideella föreningen Tensta Marknadskommitté. Medlemmar till kommittén väljs varje år och av tradition har ett antal tjänstemän i förvaltningen deltagit i att genomföra marknaden. Nämndens och förvaltningens önskemål är att 2011 minska sitt engagemang och personella resurser i marknadskommittén. Förvaltningens roll blir istället att arbeta för att överföra så mycket kunskap som möjligt till den nya marknadskommittén som väljs den 28 mars 2011 vid ett öppet möte på Tensta Träff. Förslaget är att Tensta Marknad ska äga rum första helgen i september. Syftet med marknaden är att skapa en god stämning och positiv bild av främst Tensta men också av
Spånga-Tensta som helhet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 februari 2011.

Dnr 5-138/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V),
Rune Olofsson (S), Derya Uzel (MP) och tjänstgörande ersättaren Emanuel Öz (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

- Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
- Att därutöver anföra följande

Det är positivt att det Tensta Marknadskommitté har kommit till och är intresserade av att ta över Tensta Marknad. Det här är ett arrangemang som blir bäst om det är aktiva i lokalföreningar och andra boende som har det avgörande inflytande och ansvaret. Vi vill se en successiv nedtrappning av förvaltningens arbete med genomförandet av Tensta Marknad, men tror att det kommer att finnas behov av en viss anknytning även fortsättningsvis. Det skulle kunna ske genom att någon från förvaltningen blir adjungerad till marknadskommittén.

De mänskliga resurserna som förvaltningen bidrar med i arbetet för attmarknaden ska bli av är oersättliga.Personalen har en kompetens som är ovärderlig. Den tid som de lägger ner är inte inräknadi budgeten som en kostnad. Vi befarar att dessa 120 000 kronor som är bidraget från förvaltningen inte kommer räcka till när förvaltningen inte längre kommer vara med iarbetet med att genomföra Tensta Marknad. Det är en kostnad som Tensta Marknadskommitté kommeratt fåoch som måste täckas.Vi vill se en höjning av bidraget till Tensta Marknadskommitté till 250 000 kronor. Vi anser att kostnaden för Tensta Marknad ska ha en egen budgetpost, och inte blandas ihop med föreningsbidrag eller annan verksamhet.”

______________________

§14 Utveckling av Medborgarkontoret i Spånga-Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner Medborgarkontorets nya inriktning.

Ärendet

Den 1 mars 2011 flyttar Skatteverkets och Försäkringskassans Servicekontor från lokalerna i Tensta och etablerar sig i Kista. Flytten av Servicekontoret innebär att samverkansfördelar gällande personal och materiella resurser går förlorade.

För att garantera Medborgarkontorets öppethållande och samhällsservice behövs ett utökat formellt samarbete med förvaltningens olika verksamheter samt med fastighetsägare, myndigheter/organisationer.

Förvaltningen söker inom projekt Järva rent och snyggt extra medel från Järvalyftet för att anställa ett antal medborgarguider/linkworkers som knyts till Medborgarkontoret och stadsdelens trygghet och trivselarbete.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 februari 2011.

Dnr 1.2.1-117/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vår omedelbara reaktion när vi läste det här ärendet var begreppsförvirring.
Är det frågan om en utveckling av verksamheten eller faktiskt frågan om en avveckling?

Att medborgarkontoret är förstärks med ny verksamhet är välkommet. Medborgarguider och närmare samarbete med ideella föreningar är ett initiativ vi länge efterfrågat. Men för att samarbetet med ideella krafter ska blomstra behövs det tillföras stora resurser.

Förvaltningen har mycket riktigt konstaterat att det finns en risk att boende i området reagerar negativt på servicekontorets flytt. Det påverkar förtroendet för myndigheters sätt att arbeta. Vi instämmer i förvaltningens analys av frågan. Vi är faktiskt bekymrade över den ständigt försämrade samhällsservicen i området. Vi anser att god och nära samhällsservice är en förutsättning för god social utveckling i området. Den kommunala servicen är också väldig viktig för ett bra företagarklimat.

Framförallt ser vi att de människor som har sämst ekonomisk förutsättning i samhället kommer att drabbas mest då de kommer att behöva åka över fältet eller till Sundbyberg, många av dessa människor saknar SL-kort.

Medborgarkontoret har hittills ingått i avdelningen stadsmiljö och medborgarservice, den avdelningen kommer att försvinna. Denna trend, med en krympande förvaltning är något vi sett alltsedan alliansen tog över styret i Stockholm.”

______________________

§15 Rapport från Järva rent och snyggt 2010 samt planering för 2011-2014

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens planering för 2011-2014 med ansökan till Järvalyftet om 4,5 mnkr per år, totalt 18 mnkr.

Ärendet

Under 2010 har Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar organiserat och administrerat föreningsstäd i stadsdelarna Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. 55 föreningar har varit engagerade i städningen, 35 i Akalla, Husby och Rinkeby och 20 i Hjulsta och Tensta. Totalt samlades cirka 5200 stycken 240-liters säckar in med skräp. I samarbete med Familjebostäder, Kista brandstation och polisen har förvaltningen genomfört utbildning av ”bo-piloter” för att driva studiecirklar, så kallad bo-skola, i sina respektive föreningar. Vid tre utbildnings-tillfällen har 69 bo-piloter deltagit och 67 bo-skolor har nu genomförts ute i föreningarna på respektive modersmål. Genom dessa studiecirklar har cirka 650 innevånare i stadsdelarna runt Järvafältet fått lära sig bostads-, brand- och miljökunskap.

Under perioden 2011-2014 planeras föreningsstäd utökas med fler städområden, däribland Kista, och ökat antal städtillfällen. Projektet utvecklas med begreppet Tryggt, Järva Rent och Snyggt och Tryggt, där fem så kallade ”linkworkers” anställs bland aktiva föreningsmedlemmar för att öka tryggheten och trivseln på Järvafältet. Bo-skolan fortsätter med cirka 100 studiecirklar per år och miljöutbildningar planeras tillsammans med miljöförvaltningen inom ramen för Hållbara Järva.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 januari 2011.

Dnr 1.2.6-55/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Policy för hot- och våldssituationer

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer policy för hot- och våldssituationer.

Ärendet

I förvaltningens strävan att ständigt förbättra personalens arbetsmiljö och säkerhet har ett förslag till policy för hot- och våldssituationer tagits fram. Policyn utgör grund för den riktlinje som ska styra och hjälpa förvaltningens olika verksamheter i arbetet med att ta fram verksamhetsanpassade hot- och våldsprogram. Policyn stödjer också det krav på ökad rapportering i stadens incidentrapporteringsverktyg RISK som stadsledningskontoret ställer på stadens verksamheter.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 februari 2011.

Dnr 1.1-97/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§17 Reviderad plan för boenden för äldre i region Västerort; Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsnämnder

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner reviderad äldreboendeplan för region Västerort med avseende på den del som berör Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Ärendet

De förvaltningar som ingår i region Västerort har i samarbete tagit fram en plan för boende för äldre. Äldreboendeplanen innehåller en inventering av befintliga servicehuslägenheter och platser i vård- och omsorgsboende, samt en bedömning av framtida behov i förhållande till de befintliga platser och inriktningar som finns i regionen.

Planeringen har utgått från den planering för boenden för äldre i Stockholms stad som gjordes 2008. Utrednings- och statistikkontorets senaste framskrivning av äldreomsorgsbehov i Stockholms stad 2010-2040 har använts för att beräkna regionens behov av bostäder för äldre.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande.

Dnr 1.1-109/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V),
Rune Olofsson (S), Derya Uzel (MP) och tjänstgörande ersättaren Emanuel Öz (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Det är positivt att Fristad ska fortsätta som servicehus. Vi tycker att det är bra att det finns olika boendeformer för äldre, bland annat trygghetsboende. Men det ska inte ske på bekostnad av att servicehusen avvecklas. Vi anser också att det ska finnas möjlighet att välja servicehus som är drivna i egen regi av kommunen.”

______________________

§18 Studieresa till Birmingham i England

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja enhetschefen för parklekarna, Pasi Rosenqvist inom avdelningen för förskola och fritid, att under tiden 4-8 april, genomföra en studieresa till Birmingham.

Ärendet

FöreståndarAkademin är ett nätverk för chefer inom fritidsverksamheterna i Stockholms län. I FöreståndarAkademin ingår enhetschefen för parklekarna, Pasi Rosenqvist inom avdelningen för förskola och fritid.

FöreståndarAkademin har sedan länge haft ett utbyte med organisationer och verksamheter i Birmingham. Nu har de fått en inbjudan från Birmingham Association of Youth Clubs (BAYC) att besöka Birmingham för att diskutera arbetsledarfrågor och ledningsfunktioner på central och lokal nivå. Två studiebesök är även inplanerade.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 februari 2011.

Dnr 1.2.5-98/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§19 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet med Trygghetsringningen

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om trettiofemtusen kronor (35,000:-) för 2011.

Ärendet

Föreningen Spånga Trygghetsringning bedriver sedan 1999 verksamhet i stadsdelen. Verksamheten fungerar årets alla dagar och är trygghetsskapande både för de äldre och för deras anhöriga. Verksamheten har idag 65 ensamboende pensionärer som är anslutna och 65 personer som i team om två ansvarar för verksamheten varje dag.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 februari 2011.

Dnr 5-91/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades. Vice ordföranden Ornina Younan (S) trädde in som tjänstgörande ordförande under denna paragraf.

______________________

§20 Entledigande av ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd samt fyllnadsval

Beslut

1. Stadsdelsnämnden entledigar Karl-Olof Entenius från sitt uppdrag som ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd.

2. Stadsdelsnämnden utser Hans von Schmalensee till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2011.

Ärendet

Stadsdelsnämnden utsåg den 3 januari 2011 ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2011. Ersättaren Karl-Olof Entenius, SPF Spångaveteranerna, har begärt att entledigas från sitt uppdrag i rådet.

SPF Spångaveteranerna har nominerat Hans von Schmalensee till den vakanta platsen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 februari 2011.

Dnr 1.1-122/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag samt att nämnden skulle utse Hans von Schmalensee till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom ordförandens förslag.

______________________

§21 Redovisning av avvikelser inom avdelningen för äldre och funktionshinder år 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Verksamheterna har till uppdrag att anmäla alla avvikelser, Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 6 kap.§4), som sker i både omvårdnads- samt hälso- och sjukvårdsarbetet. Enheterna diskuterar fortlöpande vikten av att noga registrera händelser för att på så sätt få kunskap om vilka speciella svårigheter som finns i arbetet. Antalet avvikelser är betydligt fler under 2010 än tidigare år. Detta behöver inte betyda att antalet avvikelser ökat utan att benägenheten att och kunskapen om att anmäla händelser/avvikelser har blivit bättre.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kvalitetsuppföljningar med ambitionen att förbättra verksamheterna på olika sätt. Bearbetning av avvikelserna är ett led i det arbetet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 februari 2011.

Dnr 1.2.1-61/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§22 Anmälan av miljöaktiviteter inom projekt Hållbara Järva

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Miljöförvaltningen sammankallade förvaltningar och bolag inom Stockholms stad, våren 2009, för att söka medel från delegationen för Hållbara Städer. I december samma år beviljades den särskilda satsningen på Järva (projekt Hållbara Järva) stöd om 55,29 mnkr för delar av ansökan. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har nu tillsammans med Rinkeby-Kista tecknat ett samarbetsavtal med Miljöförvaltningen för perioden 2011-2014. Avtalet innefattar arbetsområdena transporter och ökad delaktighet och information. Aktiviteterna består i huvudsak av cykelfrämjande åtgärder och cirkelledarutbildningar inom miljöområdet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 januari 2011.

Dnr 2.6-56/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§23 Anmälan av synpunkter och klagomål inom förskolan under perioden 2010-07-01 – 2010-12-31

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan om synpunkter och klagomål inom förskolan 2010-07-01 – 2010-12-31 till handlingarna.

Ärendet

Enligt beslut i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd den 12 juni 2008 ska inkomna synpunkter och klagomål till avdelningen för förskola och fritid anmälas halvårsvis. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att anmälan om synpunkter och klagomål inom förskolan som inkommit till avdelningen för förskola och fritid under perioden
2010-07-01 – 2010-12-31 läggs till handlingarna.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 februari 2011.

Dnr 1.2.3-38/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§24 Anmälan av tjänstemannabeslut anmälningskategori B

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.

Ärendet

Enligt gällande delegationsordning ska tjänstemannabeslut som hör till anmälningskategori B anmälas med vissa tidsintervaller. Besluten ska anmälas i form av datalistor som hålls tillgängliga vid nämndens sammanträden.

Förvaltningen anmälde tjänstemannabeslut i följande ärendegrupper:

· Vårdnadsbidrag under perioden 2010-07-01 – 2010-12-31

· Köp av vara/tjänst genom avrop på ramavtal för verksamhetens behov överstigande 100 tkr, dnr 1.1-36/2010

· Avsteg från riktlinjer för plats i förskola, dnr 4.4-80/2011

Besluten fanns i pärm på sammanträdet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 februari 2011.

Dnr 1.1-36/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§25 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen om uppföljande tillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av Solhem 1 & 2

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Socialstyrelsen har beslutat att ärendet avslutas.

Dnr 1.2.1-432/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§26 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll fört vid sammanträde den 10 februari 2011.

Dnr 3-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§27 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under februari 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning fanns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§28 Information, kurser och konferenser

- Stockholms läns landsting bjuder tillsammans med Karolinska Institutets folkhälsoakademi in till tolv seminarier kring olika folkhälsofrågor. Syftet med seminarierna är att presentera fakta och föreslå åtgärder. Det som kommer fram vid seminarierna kommer, tillsammans med bl.a. resultatet från Folkhälsoenkäten 2010, att utgöra underlag till Folkhälsorapporten 2011.

Nämnden beslutar att arvode utgår för två ledamöter eller ersättare från majoriteten respektive oppositionen för deltagande vid seminarierna.

______________________

§29 Nämndens och förvaltningens frågor

- Ledamoten Rune Olofsson (S) undrade om den kritik om socialtjänsten som framgår i en tidningsartikel stämmer överens med situationen i Spånga-Tensta. Förvaltningen uppgav att flera nya tjänster har tillsatts för att socialtjänsten ska förbättras.

- Skrivelse anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Rune Olofsson (S), Derya Uzel (MP) och tjänstgörande ersättaren Emanuel Öz (S):

”Konsekvensbeskrivning av servicekontorets flytt från Tensta”

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen och återkomma till nämnden.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 29)

§30 Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2011.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett underskott om 0,1 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföring.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,5 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 0,5 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 1,5 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,0 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 mars 2011.

Dnr 1.2.1-123/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§31 Yttrande över revisionsrapport om stöd för person som vårdar eller stödjer äldre närstående

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar yttrande över revisionsrapporten i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat stadens stöd för personer som vårdar eller stödjer närstående. Syftet med granskningen har varit att bedöma om stadsdelsnämnderna och äldrenämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av insatserna för anhöriga.

De nämnder som har granskats är stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Älvsjö och Spånga-Tensta samt äldrenämnden. Rapporten lämnades till de granskade nämnderna för yttrande till revisorsgruppen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 februari 2011.

Dnr 4.5-85/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§32 Anmälan av yttrande till Arbetsmiljöverket, Solhem 1 & 2

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Arbetsmiljöverket har den 15 februari kommit in med en skrivelse med möjlighet att lämna yttrande över brister vad avser stöd och ledning i arbetet kvällar och helger.

Förvaltningen har tagit fram ett yttrande. Genom detta svar anser förvaltningen att förvaltningen vidtagit de åtgärder som krävs.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 mars 2011.

Dnr 1.4-119/2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________