Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-04-14

Sammanträde 2011-04-14

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att allmänheten har möjl Läs mer...ighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.alvkall@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 20 april 2011.
Protokollet från sammanträdet den 17 mars 2011 justerades den 24 mars 2011.

2 Svar på remiss om motion om en inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar

Dnr 108-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Svar på remiss om motion om ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm

Dnr 150-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Underlag till budget för 2012 med inriktning 2013 och 2014 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 125-2011-1.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2012 och inriktning 2013-2014 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

5 Plan för avveckling och uppsägning av Fristad Sjukhem

Dnr 152-2011-2.6.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för sin del godkänner förvaltningens förslag till beslut avseende avveckling och uppsägning till 30 april 2013 av Fristad Sjukhems totala ytor.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer om kommunstyrelsens godkännande av förslaget till avveckling och uppsägning av Fristad sjukhem.
3. Omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Uppförande av förskolepaviljong vid Harspåret 7-9 i Solhem

Dnr 665-2010-2.6.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag åt SISAB att riva befintlig förskolebyggnad, hus B, och ställa upp en 2-avdelnings förskolepaviljong på Harspåret 7-9 till en hyreskostnad med 0,7 mnkr/år.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av en ökad hyreskostnad på 0,7 mnkr/år samt stimulansbidrag med 0,8 mnkr för nettotillskott av 1 avdelning i förskolan på Harspåret 7-9 med omedelbar justering.
3. Omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgsboenden i Spånga-Tensta 2010

Dnr 175-2011-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporterna till handlingarna.

1. Patientsäkerhetsberättelse 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds vård- och omsorgsboenden
2. Patientsäkerhetsberättelse 2010 Elinsborgs vård- och omsorgsboende
3. Patientsäkerhetsberättelse 2010 Fristads servicehus

8 Studieresa till kommunala förskolor i Reggio Emilia i Italien

Dnr 93-2011-1.2.5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar deltagare från stadsdelens Reggio Emilianätverk enligt bifogad förteckning, att i tjänsten delta i ett veckoseminarium vid Reggio Emilia kommunala förskolor i Italien under perioden 21-28 maj 2011.

9 Studieresa till Rumänien

Dnr 178-2011-1.2.5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja specialpedagogen Ingela Svensson från förskolan Elinsborgsbacken 13-15 inom avdelningen för förskola och fritid, att under tiden 25-29 maj, genomföra en studieresa till Rumänien.

10 Svar på skrivelse

Dnr 111-2011-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Brukarundersökning 2010 för hemtjänst och vård- och omsorgsboenden i Spånga-Tensta stadsdel

Kontakta nämndsekreteraren om du vill ta del av brukarundersökningen.
Dnr 43-2011-7.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av brukarundersökningen.

12 Brukarundersökning 2010 för personer med funktionsnedsättning i Spånga-Tensta stadsdel

Kontakta nämndsekreteraren om du vill ta del av brukarundersökningen.
Dnr 133-2011-8.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av brukarundersökningen.

13 Sköra länkar i vårdkedjan. Äldre med sammansatta vårdbehov i gränssnittet mellan landsting och kommun. Rapport från Stadsrevisionen

Dnr 163-2011-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

14 Redovisning av tillsynsarbetet i stadens naturreservat 2010. Beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 149-2011-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

15 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Dnr 15-2011-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

16 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Dnr 3-2010-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2011

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

18 Information, kurser och konferenser

19 Nämndens och förvaltningens frågor

20 Föreningsbidrag 2011

Dnr 69-2011-5.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till ideella föreningar enligt tjänsteutlåtandet.

21 Yttrande över revisionsrapport om stadens insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd och är långvarit arbetslösa

Dnr 165-2011-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar yttrande över revisionsrapporten i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Månadsrapport mars 2011

Dnr 124-2011-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport för mars 2011.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse vice ordföranden Ornina Younan (S) och ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 20 april 2011.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 mars 2011 justerades den 24 mars 2011.

______________________

§2 Svar på remiss om motion om en inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Motionären framför behov av att ge uppdrag att inventera upprustningsbehov av anläggningar, av multifunktionsanläggningar samt medel och start av bygget av Skarpnäcks bad- och idrottshall. I Spånga-Tensta finns ett stort behov av anläggningar för spontan och organiserad idrott.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 mars 2011.

Dnr 108-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att tillstyrka motionen

Behovet av idrottsanläggningar är stort i vårt område, inte minst i Hjulsta, som förvaltningen framhåller. Därför är det välkommet med en inventering av de upprustningar som behöver göras, och även att uppföra multifunktionsanläggningar för bland annat spontanidrott. En sådan anläggning skulle vara en stor tillgång om den hamnade i vårt område. ”

______________________

§3 Svar på remiss om motion om ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en remiss om en motion om ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm.

Den praxis som hittills tillämpats har varit en god grund att stå på vid namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm. Det är av stor vikt att stockholmare kan känna en stark identitet med staden.

I Spånga-Tensta bor många personer som kommer från andra delar av världen. Stadsdelsnämnden ser möjligheter att använda namn på gator och offentliga platser efter personer som idag är svenska medborgare men som tidigare levt i andra delar av världen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 februari 2011.

Dnr 150-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att tillstyrka motionen

Enligt dagens praxis går det inte att namnge offentliga platser och gator efter personer som inte har bott i Stockholm. Motionärerna vill ha en bredare definition på personernas anknytning till vår stad, även personer som har betytt mycket för en stor del av våra invånare ska kunna komma i fråga. Vi instämmer i detta, inte minst på grund av att en stor del av befolkningen kommer från andra delar av världen. Redan idag namnges gator efter städer och andra platser utanför Sverige.”

______________________

§4 Underlag till budget för 2012 med inriktning 2013 och 2014 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2012 och inriktning 2013-2014 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Under planperioden kommer nämnden att göra ett antal satsningar inom vissa prioriterade verksamhetsområden vilket framgår av ärendet nedan. Parallellt med detta fortsätter nämnden det systematiska arbetet med att anpassa och utveckla organisationen utifrån rådande förutsättningar.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 mars 2011.

Dnr 125-2011-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation 1

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

Budgetunderlaget har tagits fram med ledning av en borgerlig budget och vision för framtiden, vilket gör att väsentliga aspekter av befolkningens behov saknas.
Förvaltningen lyfter upp problemen kring förskoleverksamheten i Spånga, Bromsten och Tensta. I Spånga och Bromsten är behovet av utbyggnad stort medan i Tensta riskerar avdelningar att läggas ner på grund av bland annat vårdnadsbidraget.

De barn som inte deltar i den reguljära barnomsorgen som stadsdelen erbjuder går miste om de pedagogiska verksamheterna och allt vad det innebär. Dessa barn riskerar att hamna efter sina jämnåriga kamrater när de börjar skolan. Deras språkkunskaper kommer att vara bristfälliga vilket leder till att deras förmåga att inhämta kunskap möter stora svårigheter.

När det gäller kultur- och föreningslivet är resurserna knapphändiga, Ett exempel är Kvinnocentrum Tensta-Hjulsta som har fått minskat anslag de senaste åren, För 2009 och 2010 har Kvinnocentrum fått 100 000 kr samtidigt som de har en hyra på 72 000 kr, vilket innebär att de enbart har 28 000 kr kvar till sin verksamhet. Samtidigt skickar olika myndigheter i staden och länet kvinnor med stora behov till dem exempelvis från Sfi-skolor, vårdcentralen och socialsekreterare. Den borgerliga majoriteten ignorerar dessa signaler och väljer istället att sänka bidraget till en ideell organisation som utför arbetsuppgifter som våra myndigheter inte klarar av att hantera. Samma sak gäller för Folkets Park. Kulturfrågorna har blivit kraftigt eftersatta av den moderatstyrda majoriteten. Det är angeläget att stödja föreningslivet, den summa som satsas i föreningsstöd är ofta väl använd i förhållande till det arbete som utförs.

Inom äldreomsorgen pekar förvaltningen på att behovet kommer att bli större och att antalet äldre kommer att öka, framförallt antalet äldre med utländsk bakgrund. Detta kommer att ställa stora krav på våra verksamheter. Därför är det viktigt att bemöta de problem som kommer att uppstå med välutbildad personal och med goda kunskaper i andra språk.

Konsekvens av konkurrensutsättningen av våra verksamheter har lett till en stor oro både bland vår personal och bland våra medborgare. Långsiktigheten existerar knappt och detta leder till instabilitet i verksamheterna vilket oroa både personal och medborgare som är beroende av kontinuerligt stöd.

Vi anser att det är viktigt att man måste påskynda utbyggnaden av barnomsorgen där behoven är som störst och avskaffa vårdnadsbidraget som är en fälla både för kvinnan och barnet.
Resurserna till kultur och föreningslivet måste öka så att de motsvarar behovet och de förväntningar de berörda har. Arbeta för bättre hyresvillkor och lägre lokalhyror, kultursamordnare i varje stadsdel och ett bredare kulturutbud som är tillgängligt för alla.
En förstärkning av äldreomsorgen måste ske för att klara av de förväntade utmaningarna. Trygghet och stabilitet är viktiga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning.

Andelen arbetslösa vuxna och ungdomar i vår stadsdel är stor, det behövs större satsningar på dessa grupper om de ska ha en chans att komma ut i arbetslivet. Misslyckade jobbcoacher och jobbtorg som skickar arbetslösa på kurser som inte leder till arbete är inte vägen. Istället ska man statsa på att förstärka Komvux, yrkesutbildningar och andra utbildningar som efterfrågas så att essa grupper får den kompetens som samhället är i behov av.

Större satsning på sommarjobb så att även ungdomar som är äldre kan erbjudas sommarjobb. Denna grupp är stor i vår stadsdel och många av dem är arbetslösa. Sommarjobb kan vara inkörsporten till ett jobb för dem.

En trygg stad har trygga medborgare, för att medborgare skall känna sig trygga så är den ekonomiska tryggheten viktig, likaså den yttre miljön så som en ren och säker stadsdel. En satsning på ett näringslivsråd och center så att stadsdelen blir attraktiv för företag är ett måste.”

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. Att delvis bifalla underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

2. samt därutöver anföra följande

Vi delar med den huvudsakliga analysen förvaltningen gör, men vi drar andra slutsatser av konsekvenserna det innebär oförändrad budgetram och ökande kostnadsvolymer för några verksamheter. Vi saknar särskilt ett resonemang om en utåtriktad lokal miljö och klimat arbete. Det finns inga ambitioner om miljö - bilparker, ekologisk mat i förskolan och äldreomsorgen, avfallshantering, utvecklande av gång och cykel väger. Det är nödvändigt att behovsbeskrivningen är välavvägt för att budgetprocessen ska landa rätt, helst så nära som beskrivna behovet.

Vi ser kostnadsökningar för kärnverksamheterna samtidigt prognosisteras stigande prestationer. Budget underlaget för 2012 är på samma storleksordning som det innevarande året . Budget underlaget tar inte hänsyn till pris och lönekompensation och än mindre de ökande driftkostnader framför allt lokalhyror.

När det gäller Miljöpartiet budgetförslag får vi presentera närmare siffror när budget förutsättningarna klara.

Vi läser med glädje att förvaltningen ser vikten av egna arbetsmarknadslösningar lokalt, vi har länge tyckt att det finns starka skäl för lokal arbetsmarknadspolitik. Vi ser fram emot att förvaltningen även i fortsättningen förstärker sitt samarbete med arbetsförmedlingen och inleda samarbete med bemanningsföretagen. Incentimentet(motivet) för att stadsdelsnämnden skulle kunna göra bättre måluppfyllelse är att varje människa kommer in arbete är en kostnadsminskning för nämnden. Valet är annars att stadsdelsnämnden skär ner kärnverksamheterna såsom försklan, äldreomsorgen eller någon annan verksamhet.

Vi tror att lokal krafter med lokal kännedom kan göra större skillnad – även i arbetsmarknaden.

En annan positiv nyhet i budgetunderlaget är att förvaltningen återupptagit diskussionen om att återlokalisera förvaltningen i Tensta centrum. Vi hoppas innerligen att detta infrias.

Bättre förutsättning för det lokala näringslivet
Grunden för långsiktig, ekologisk och social hållbar utveckling för en social utsatt stadsdel som Spånga-Tensta är små företagarpolitiken. Miljöpartiet vill skapa småföretagscentrum där nya små företagsidéer kan utvecklas. Rådgivning och stöd ska ges till små företagare.

Miljö och demokrati arbetet

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Deltagardemokratin är viktig att medborgarna får rätt i att påverka olika sakfrågor och olika folkinitiativ bör uppmuntras.

Upphandling

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter.

Ekologisk mat

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2011 ska målet vara att 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk.

Konsumentvägledning och energirådgivning

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Stadsdelen ska minska sin energiförbrukning med 20%. Stadsdelen inrättar energirådgivare som stödjer privatpersoner att få ner sin totala energiförbrukning. Aktiv energimätning ska användas för att medvetengöra energiåtgången och bespara energi.

Antidiskrimineringsarbete

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Tillgänglighet, arbetsmiljö mm.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Egenregianbud ska läggas vid upphandling

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det är också oroande att man nu tagit bort möjligheten till tjänstledighet under sex månader medan man som anställd prövar en övergång till en ny entreprenör.

God mat och livskvalitet för äldre

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.”

______________________

§5 Plan för avveckling och uppsägning av Fristad Sjukhem

Beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för sin del godkänner förvaltningens förslag till beslut avseende avveckling och uppsägning till 30 april 2013 av Fristad Sjukhems totala ytor.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer om kommunstyrelsens godkännande av förslaget till avveckling och uppsägning av Fristad sjukhem.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Olika tillsynsmyndigheter har vid ett flertal tillfällen påpekat brister i boendestandarden på Fristad Sjukhem. Risk finns för vitesföreläggande om myndigheternas krav inte följs. En ombyggnation för att anpassa boenderummen till dagens krav och normer skulle bli alltför kostsam och dessutom leda till en minskning av platserna från 45 till 25. Istället föreslås att sjukhemmet avvecklas och läggs ned. De boende måste därmed välja nytt vård- och omsorgsboende inom ramen för valfrihetssystemet inom Stockholms stad. Här är den nybyggnation som planeras för detta ändamål i kvarteret Mandelblomman 11 i Spånga ett av alternativen. Sjukhemskontraktet med Micasa Fastigheter har 2 års uppsägningstid och kan därför inte bli uppsagt förrän till 30 april 2013 om det sägs upp 1 maj 2011.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 mars 2011.

Dnr 152-2011-2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Fristad sjukhem är ett uppskattat vård- och omsorgsboende i stadsdelen och många äldre spångabor har önskat att få komma till Fristad sjukhem. Vid ett flertal tillfällen under många år har dock olika tillsynsmyndigheter påpekat brister i boendestandarden och förvarnat om att vite kan komma att utdömas om inte åtgärder vidtas.

Utredningar och beräkningar har gjorts vid flera tillfällen för att undersöka möjligheterna att bygga om Fristad sjukhem till en rimlig kostnad och med bevarande av rimligt antal platser. Detta har inte visat sig vara möjligt.

I Stockholms stad finns idag möjlighet att efter biståndsbedömning välja ett boende var som helst i staden. Vår bedömning är dock att många äldre i stadsdelen önskar ett sjukhem i Spånga och därför är det bra att de långtgående planerna på Caremas vård- och omsorgsboende i kvarteret Mandelblomman, Solhem enligt beräkningar ligger i fas med avvecklingen av Fristad sjukhem.”

______________________

§6 Uppförande av förskolepaviljong vid Harspåret 7-9 i Solhem

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag åt SISAB att riva befintlig förskolebyggnad, hus B, och ställa upp en 2-avdelnings förskolepaviljong på Harspåret 7-9 till en hyreskostnad med 0,7 mnkr/år.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av en ökad hyreskostnad på 0,7 mnkr/år samt stimulansbidrag med 0,8 mnkr för nettotillskott av 1 avdelning i förskolan på Harspåret 7-9 med omedelbar justering.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden godkände i sitt inriktningsärende att uppdra åt SISAB att upprätta förslagshandlingar samt en prisoffert på rivning och av en 1-avdelnings förskola på Harspåret 7-9 i Solhem. Anledningen var att förskolan fått mögelproblem. SISAB bedömde att kostnaderna för att åtgärda detta var för stora, varför en rivning av förskolan förordades och föreslog att en ny paviljong istället skulle uppföras på samma mark. Samtidigt konstaterade förvaltningen att det behövs fler förskoleplatser i Solhem, varför den nya paviljongen föreslogs bli byggd som en 2-avdelnings förskola.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 mars 2011.

Dnr 665-2010-2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgsboenden i Spånga-Tensta 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporterna till handlingarna.

1. Patientsäkerhetsberättelse 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds vård- och omsorgsboenden

2. Patientsäkerhetsberättelse 2010 Elinsborgs vård- och omsorgsboende

3. Patientsäkerhetsberättelse 2010 Fristads servicehus

Ärendet

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag, Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador och tydliggöra vårdgivarens ansvar.

I patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Skyldigheten att upprätta en patientsäkerhetsberättelse gäller från och med 2011.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2011.

Dnr 175-2011-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Studieresa till kommunala förskolor i Reggio Emilia i Italien

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar deltagare från stadsdelens Reggio Emilianätverk enligt bifogad förteckning, att i tjänsten delta i ett veckoseminarium vid Reggio Emilia kommunala förskolor i Italien under perioden 21-28 maj 2011.

Ärendet

Förskolorna på Tensta Allé 40 och Sundbyvägen 78 och 86 har i flera år satsat på kompetensutveckling inom den pedagogiska filosofin enligt Reggio Emilia, som i Sverige sprids av Reggio Emilia Institutet. I över 20 år har Sverige haft utbyte med de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien. Som en del i Institutets verksamhet ingår erbjudande om veckoseminarier vid Reggio Emilia i Italien.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 mars 2011.

Dnr 93-2011-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Studieresa till Rumänien

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja specialpedagogen Ingela Svensson från förskolan Elinsborgsbacken 13-15 inom avdelningen för förskola och fritid, att under tiden 25-29 maj, genomföra en studieresa till Rumänien.

Ärendet

TRAM är ett europeiskt projekt där Tyskland, Rumänien, Lettland, Sverige och Nederländerna är involverade.

I varje europeiskt land finns det ett stort antal barn med migrationsbakgrund och en mångfald av olika modersmål hör till det dagliga livet i många skolor i Europa. Detta är en viktig utmaning för utbildningssystem och lärare. Idéer och modeller i hur flerspråkighet kan jämföras på en internationell nivå och därefter ändras för att överensstämma med nationella villkor och institutionella ramar.
TRAM-projektets mål är att utrusta förskollärare och skollärare med förmåga och skicklighet så att de kan följa och stödja barn med annan etnisk bakgrund. Ett av delmålen är att öka kvalitén och den europeiska dimensionen i lärarutbildningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 mars 2011.

Dnr 178-2011-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Svar på skrivelse

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

Miljöpartiet anför i en skrivelse lämnad den 15 februari 2011 att stadsdelsförvaltningen diskuterar en organisationsförändring i förskoleverksamheten. Organisationsförändringen föranleds av anpassning till den nya skollagen. Förändringen innebär att antalet förskolechefer minskas. I skrivelsen framför Miljöpartiet att effekten av att antal förskolechefer minskas gör att förskoleverksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet påverkas. Vidare framför Miljöpartiet att förvaltningen för att kunna göra denna organisationsförändring får ett uppdrag av nämnden och att en sådan förändring ska föregås av politiska ställningstaganden i nämnden.

I delegationsordningen för Spånga-Tensta framgår att vissa beslut inte får delegeras utan måste beslutas av nämnden i sin helhet. Detta gäller bland annat ärenden som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Omorganisationen innebär att verksamheten inte förändras vad gäller mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Organisationsförändringen ankommer alltså på förvaltningen att besluta.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 mars 2011.

Dnr 111-2011-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Vi tackar för svaret på vår skrivelse, som förvaltningen har tagit fram. Samtidigt måste vi konstatera att svaret sätter lite myror i huvudet på oss då det säger så lite.

Vår skrivelse 2011-02-15 handlar om den tänkta omorganisationen i förskoleverksamheten som bland annat innebär att antalet förskolechefer minskas. Förvaltningen bekräftar i sitt svar att vi har uppfattat situationen rätt och att en minskning av antalet förskolechefer förbereds.

Men förvaltningen säger även i sin sammanfattning att omorganisationen inte innebär att verksamheten förändras vad gäller mål, inriktning, omfattning och kvalitet, och att det därför enligt gällande delegationsordning för Spånga-Tensta är ett beslut som inte behöver tas av nämnden i sin helhet.

Det kan vara så. Men det kan också vara så att ärendet är av större vikt och ska beslutas av nämnden i sin helhet. Vilket som är fallet vet vi inte och kan heller inte utläsa av förvaltningen svar. Vi ser i svaret heller ingen motivering till varför förändringen behöver genomföras. Det var för att få klarhet i den tänkte förändringen vi vill ha mer fakta i målet. Vi framförde i vår skrivelse 2011-02-15:

Vi anser att förvaltningen måste göra en risk- och konsekvensanalys innan en förändring sker. Här ska även framgå vad förvaltningen förväntar sig för positiva respektive negativa effekter av färre förskoleenheter. Det är också viktigt att frågan besvaras om hur den nära kontakten med anställda bibehålls om förskolecheferna kommer att leda flera förskoleenheter.”

Vi kan inte se att vi har fått svar på detta.

Grannstadsdelar har genomfört liknande omorganisationer så det bör även finnas erfarenheter på nära håll att ta del av.

Förvaltningen berör heller inte de ekonomiska effekterna av den tänkta omorganisationen. Färre chefer bör leda till minskade lönekostnader för förskoleverksamheten. Hur påverkar detta budgeten? Kan och bör överskjutande lönepengar omfördelas till annat inom förskoleverksamheten? Kan vi göra våra förskolor mer attraktiva som arbetsplatser, vilket kan underlätta rekrytering av kompetent personal?

Vi yrkar därför:

att förvaltningen gör en risk- och konsekvensanalys av den tänkta förändringen av förskoleverksamheten innan en förändring sker.

att positiva respektive negativa effekter av färre förskoleenheter redovisas.

att de ekonomiska effekterna av den tänkta omorganisationen av förskoleverksamheten redovisas.”

______________________

§11 Brukarundersökning 2010 för hemtjänst och vård- och omsorgsboenden i Spånga-Tensta stadsdel

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av brukarundersökningen.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat brukarundersökningen.

Dnr 43-2011-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Brukarundersökning 2010 för personer med funktionsnedsättning i Spånga-Tensta stadsdel

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av brukarundersökningen.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat brukarundersökningen.

Dnr 133-2011-8.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Sköra länkar i vårdkedjan. Äldre med sammansatta vårdbehov i gränssnittet mellan landsting och kommun. Rapport från Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Dnr 163-2011-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Redovisning av tillsynsarbetet i stadens naturreservat 2010. Beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Dnr 149-2011-1.6.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog för MP att nämnden skulle besluta enligt Miljöpartiets förslag i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

______________________

§15 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll fört vid sammanträde den 7 februari 2011 och 7 mars 2011.

Dnr 15-2011-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll fört vid sammanträde den 10 mars 2011.

Dnr 3-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning fanns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§18 Information, kurser och konferenser

Ingen information anmäldes.

______________________

§19 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP):

”Ökat anslag till verksamheten för försörjningsstöd”

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen och återkomma till nämnden.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 19)

§20 Föreningsbidrag 2011

Beslut

Att bifall stadsdelsförvaltningens förslag på

punkterna 1-3, 7, 9-13

Att

4. Spånga-Tensta kulturkommitté beviljas bidrag på 100000 kr

5. Järva Folkets Park beviljas bidrag på 80000 kr

6. Tensta Kvinno- och tjejjour beviljas bidrag på 155000 kr

8. Islamiska kulturföreningen beviljas bidrag på 20000 kr

14. Spånga Blåbandförening beviljas bidrag på 35000 kr

15. Hela Människan beviljas bidrag på 110000 kr

Ärendet

I ärendet föreslås hur föreningsbidragen för 2011 ska fördelas. I bilagan till ärendet redovisas samtliga inkomna ansökningar och ansökningssummor. Alla föreningar som har ansökt om bidrag kommer att underrättas per brev med besked om nämndens beslut.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 mars 2011.

Dnr 69-2011-5.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog för MP att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Ledamöterna Markku Sirviö (M) och Jonas Ljungstedt (V) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

Reservation 1

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

Under de rödgrönas mandatperiod avsattes mer medel till föreningslivet. Det fanns olika projektmedel att söka ifrån och föreningslivet var inte begränsad enbart till föreningsbidraget.

Vi anser att det är viktigt att man uppmuntrar ett levande föreningsliv i vår stadsdel. För en relativt liten summa pengar i bidrag görs mycket arbete. Angeläget är att stödja föreningar som skapar mötesplatser, och som bidrar till integration mellan olika etniska grupper. I våra budgetar för 2011 avsätter vi mer medel till samtliga stadsdelar än vad alliansen gör.

När förvaltningen har redovisat ett överskott från förra året på fler miljoner finns det en större möjlighet att omfördela mer medel till föreningslivet. Vår stadsdel har drabbats hårt på grund av majoritetens resursfördelningssystem. Därför anser vi att man kan kompensera genom att fördela mer medel till föreningslivet som når ut till många fler av våra medborgare.

Under de senaste åren med den moderatstyrda majoriteten har bidraget till Järva folkets park minskat successivt vilket har lett till att de uppstår en stor risk att den verksamheten läggs ned helt. Det är angeläget att vi bibehåller en verksamhet som Järva Folkets park bedriver i vår stadsdel. Under de senaste åren har det enligt verksamhetsberättelsen visat sig att denna verksamhet går back med 200 000 år per år. Det är mycket alarmerande att majoriteten blundar för detta.

Vi anser också att det är viktigt att verksamheter som riktar sig till barn, unga och kvinnor skall prioriteras.

Det finns föreningar med intressanta projekt som får avslag på grund av ej fullständiga ansökningar. Dessa vill vi att förvaltningen knyter kontakt med och skapar en dialog så att en fullständig ansökan inkommer till nästa år.

I övrigt föreslår vi följande

1. Föreningen, Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta beviljas 200 000 kr
2. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF beviljas

200 000 kr
3. Libanesiska familjeföreningen, bifall till förvaltningens förslag
4. Spånga Tensta Kulturkommitté beviljas 150 000 kr
5. Järva Folkets Park beviljas 200 000 kr
6. Tensta kvinno- och tjejjour bifall till förvaltningens förslag
7. Grannstöd Spånga-Tensta, bifall till förvaltningens förslag
8. Islamiska kulturföreningen i Tensta beviljas 100 000 kr
9. Syrianska Kulturföreningen i Järva beviljas 100 000 kr
10. Föreningen Ungdom på glid beviljas 50 000 kr
11. SMU i Tenstakyrkan bifall till förvaltningen förslag
12. Föreningen Verdandi beviljas 600 000 kr
13. Spånga Folkdansgille, bifall till förvaltningens förslag.
14. Spånga Blåbandsförening, bifall till förvaltningens förslag.
15. Hela Människan, bifall till förvaltningens förslag”

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

______________________

§21 Yttrande över revisionsrapport om stadens insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd och är långvarit arbetslösa

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar yttrande över revisionsrapporten i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en revisionsrapport om stadens insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd och är långvarigt arbetslösa. Granskning har genomförts avseende stadens insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd och är långvarigt arbetslösa. Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Spånga-Tensta har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av insatserna för gruppen.

Granskningen visar att nämnderna genomför ett aktivt arbete i linje med fullmäktiges mål ”Jobb istället för bidrag”, men att brister i dokumentationen förekommer. Det finns endast ett fåtal aktuella arbetsplaner och uppföljning samt kontrollen bedöms vara bristfällig på individnivå generellt sett. Vidare bedöms styrningen som i huvudsak ändamålsenlig, men att den kan förtydligas i Spånga-Tensta genom upprättande av egna mål för målgruppen.

Rapporten vill också fästa uppmärksamhet på risken för dubbelarbete då parallella verksamheter byggs upp jämte Jobbtorg Resurs för att bättre kunna möta behoven.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 mars 2011.

Dnr 165-2011-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Revisionsrapportens granskning visar allvarliga brister på stadens insatser för personer som uppbär ekonomisk bistånd och är långvarigt arbetslösa. Dessa personer är de som står längst från arbetsmarknaden och i vissa fall har fysiska eller psykiska hinder för att komma in på arbetsmarknaden. Enligt granskningen saknas det aktuella arbetsplaner och att arbetsplanerna inte är utformade efter individernas förutsättningar, samt att det förekommer bristfälliga uppföljningar och dokumentation. I granskningen förekommer det även att "nästan hälften av aspiranterna som tillhörde jobbtorgens målgrupp fortfarande har insatser därifrån efter ett år". Detta innebär att personer som står längst från arbetsmarknaden inte får tillräckligt med stöd.

Vi står bakom för att Jobbtorg Resurs får utökad bemanning. Stadens riktlinjer för ekonomisk bistånd anger att för personer som är arbetslösa ska alltid en utredning göras för att klargöra förutsättningarna för självförsörjning. I och med detta anser vi att det är viktigt att det tas tillräckligt med hänsyn till aspiranters egen förmåga och kapacitet för att få ett själförsörjande liv. Personer som står längst ut från arbetsmarknaden marginalieras från samhället.

En brist i granskningen är att man inte har undersökt om hur arbetet på Jobbtorget faktiskt innebär i praktiken, dvs intervju med matchare eller coacher. Arbetsbelastningen kan vara en anledning till att det förekommer bla bristfälliga dokumentationer. Vi ser mycket allvarligt på detta. Trots att alliansen har lagt mycket resurser på verksamheten har man inte lyckats förbättra det.”

______________________

§22 Enheternas verksamhetsplaner 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Samtliga enheter har inför verksamhetsåret 2011 tagit fram verksamhetsplaner. Enheternas verksamhetsplaner grundar sig på de styrsignaler som synliggörs genom kommunfullmäktiges budget 2011, nämndens verksamhetsplan 2011, stadens övriga styrdokument, tillämplig lagstiftning och brukarnas förväntningar och synpunkter. Utifrån dessa styrsignaler har enheterna formulerat åtaganden, arbetssätt och uppföljningsmetoder för att tydliggöra vilka resultat de ska åstadkomma för att närma sig de önskvärda tillstånd som uttrycks i nämndmålen för 2011.

I bilagorna till föreliggande ärende återfinns en sammanfattande redovisning av enheternas verksamhetsplaner för respektive verksamhetsområde. Bilagorna innehåller en kort överblick över verksamhetsområdet följt av de viktigaste styrsignalerna från kommunfullmäktige och en redovisning av verksamhetens viktigaste insatser under verksamhetsåret 2011.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2011.

Dnr 203-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§23 Månadsrapport mars 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport för mars 2011.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett underskott om 0,6 mnkr före och en budget i balans mnkr efter resultatöverföring.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 0,5 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 3,5 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 3,0 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,0 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 april 2011.

Dnr 124-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________