Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information om Hemlöshetsp Läs mer...rojektet. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 28 november 2012.
Protokollet från sammanträdet den 25 oktober 2012 justerades den 31 oktober 2012.

2 Svar på remiss från MP om motion (2012:47) om inrättandet av en social investeringsfond i Stockholms stad

Dnr 517-2012-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

3 Svar på remiss om tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Dnr 515-2012-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

4 Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på Båtsman Stens väg i Bromsten

Dnr 279-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

5 Svar på medborgarförslag om ungdomar utanför systemet

Dnr 351-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

6 Delegation till serviceförvaltningen gällande administration av andrahandsuthyrning

Dnr 591-2012-1.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delegerar till Serviceförvaltningens förvaltningschef att:

1. Ge anstånd på hyra i (1) månad enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, vid förfrågan från brukare eller
2. Ge anstånd på första månadshyran vid dubbla boendekostnader i högst (2) månader, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, vid förfrågan från brukare eller
3. Vid utebliven hyresinbetalning, avtala med brukare om avbetalningsplan, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, om högst tre (3) månader samt
4. återbetala hyra upp till ett belopp motsvarande två (2) månadshyror vid avflyttning eller dödsfall enligt underlag från av förvaltningen behörig person.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 534-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

8 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 554-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

9 Granskningsrapport om boendestöd inom Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta stadsdelnämnder

Dnr 528-2012-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger granskningsrapporten till handlingarna.

10 Funktionshindersombudsmannens årsrapport 2012

Dnr 557-2012-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

11 Lokala brottsförebygganderådets protokoll BRÅ 2012

Dnr 104-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från sammanträdet den 9 oktober 2012 till handlingarna.

12 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

13 Information, kurser och konferenser

14 Nämndens och förvaltningens frågor

15 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Dnr 298-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fastställer förvaltningens förslag till struktur för kvalitetledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

16 Svar på skrivelse från miljöpartiet de gröna angående ungas situation i Spånga-Tensta

Dnr 361-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden besvarar miljöpartiet de grönas skrivelse med förvaltningens tjänsteskrivelse.

17 Rapport om genomförd upphandling gällande drift av ungdomsverksamheten i Blå huset

18 Rapport om genomförd upphandling gällande drift av Bromstens fritidsgård

Dnr 139-2012-2.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling gällande drift av Bromstens fritidsgård till handlingarna.

19 Månadsrapport oktober 2012

Dnr 587-2012-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2012.

20 Handlingsplaner för förbättringsarbetet inom bostad med särskild service för vuxna i kommunal regi

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 28 november 2012.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 25 oktober 2012 justerades den 31 oktober 2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§2 Svar på remiss från MP om motion (2012:47) om inrättandet av en social investeringsfond i Stockholms stad

Beslut

1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt

Att i övrigt anföra

Förebyggande arbete har en central plats såväl i Spånga-Tensta som i hela staden. Föräldrastödsprogrammen Komet och också ABC som erbjuds alla föräldrar är bara ett exempel liksom sommarjobb för ungdomar. Förebyggande arbete är också brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, samarbete och stöd till föreningslivet med fokus på verksamhet för barn och ungdomar samt trygghetsarbete. SamTiDigt Först som är ett utvecklat samarbete mellan socialtjänst, skola, föreningsliv, stadsdelens ungdomsverksamheter, parklekar polisen m.fl. är ett annat exempel i stadsdelen. Varje skola och förskola har också ha en egen namngiven kontaktperson inom socialtjänsten. Detta är bara några exempel på allt det förebyggande arbete som pågår. Finansieringen sker dels genom stadsdelsnämndens budget men också genom Järvalyftet en av stadens extrasatsningar på utsatta områden. En stad av Stockholms storlek och med den skötsel av finanserna som idag sker gör det möjligt att satsa medel på områden där det behövs utan att gå den krångliga omvägen genom sociala investeringsfonder. Det finns flera brister med förslaget om sociala investeringsfonder. Nedan följer bara några exempel:
Det blir ett krångligt ansökningsförfarande och kräver omfattande byråkratiskt redovisning. Den dag återbetalningar och nyinvesteringar ska ske blir det uppenbara svårigheter att räkna ut och påvisa hur mycket som ska betalas tillbaka.

Vi är positiva till förebyggande arbete men negativa till sociala investeringsfonder.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen avseende en motion om inrättandet av en social investeringsfond i Stockholm stad. Motionen är skriven av Åsa Jernberg (MP) och Stefan Nilsson (MP). Nämnden ställer sig positiv till tanken på att arbeta förebyggande och sätta in resurser där de gör mest nytta. Dock ser nämnden en del problem med förslaget om att inrätta en social investeringsfond.

forts,

forts § 2

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 oktober 2012.

Dnr 517-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka motionens förslag om inrättandet av en social investeringsfond i Stockholms stad

Att därutöver anföra följande

Sociala investeringsfonder är rätt tecken i tiden och ger oss nya verktyg, inte minst tänkesätt för att arbeta förebyggande syfte. Sociala investeringsfonder är smarta mekanismer som karakteriseras av både social rättvisa och bättre resurshushållning. Spånga-Tensta stadsdelsnämndsområde drabbas idag av sociala oroligheter som orsakas av att många ungdomar har hamnat i utanförskap, vilket kostar samhället stora summor och orsakar stort människolidande.

Vi ställer oss positiva till förslaget att inrätta en social investeringsfond. Det finns även andra motioner lagda i kommunfullmäktige med liknande innehåll.

forts.

forts § 2

I kommunfullmäktige har dessutom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lagt ett gemensamt yrkande. Där föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför bokslutet för år 2012 arbeta fram ett regelverk för en social investeringsfond i staden med syfte att då låta ett eventuellt överskott från bokslutet vara en grund för en sådan fond.”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrker motionen om inrättandet av en social investeringsfond i Stockholms stad

Att anföra följande

Sociala investeringsfonder är rätt tecken i tiden och ger oss nya verktyg, inte minst nytt tänkesätt för att arbeta förebyggande syfte. Sociala investeringsfonder är smarta mekanismer som karakteriseras av både socialrättvisa och bättre resurshushållning. I Spånga-Tensta stadsdelsnämnd drabbas idag av sociala oroligheter som orsakas av att många ungdomar har hämnat i utanförskap, vilket kostar samhället för enorma kostnader och stort människolidande, fonden behövs för det långsiktiga förebyggande arbetet.”

___________________

§3 Svar på remiss om tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen lämnar svar på Kommunstyrelsens remiss om Socialnämndens förslag till förtydliganden av vissa regler avseende ersättning och kvalitetskrav i valfrihetssystemet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Socialnämnden föreslår bl.a. att avgift för mat på daglig verksamhet tas bort och att utföraren ska få rätt att ta ut skälig pris för maten. Socialnämnden föreslår till Kommunstyrelsen att få i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar för avtalsregler vid upphandling av LSS-verksamheter enligt LOV och LOU. Stadsdelsförvaltningen ser positivt på förtydliganden.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 oktober 2012.

Dnr 515-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att nämnden delvis beslutar enligt förvaltningens förslag

att därutöver anföra

Kvaliteten och behoven ska alltid komma i första rummet. För att nå dit måste välfärden avkommersialiseras. Både offentligt och privat driven LSS-verksamhet ska fokusera på behov, kvalitet och likvärdighet. Stadens LSS-verksamheter ska fortsätta att drivas i egen regi. När avtal för redan upphandlad verksamhet går ut ska driften återgå i stadens regi. Alla verksamheter som drivs av staden ska vara tillgängliga att söka för brukare i hela staden.

Behov av icke-offentliga kompletterande verksamheter och alternativa utförare som vill utveckla välfärden utan vinstsyfte tillgodoses genom ramavtalsupphandling enligt LOU. Kommunen ska besluta var skattefinansierad verksamhet ska bedrivas, så att välfärden fördelas dit den bäst behövs och inte dit den ger mest vinst. LOV som innebär fri etableringsrätt när vissa krav är uppfyllda ska därför avskaffas.

De förtydliganden av administrativa rutiner oavsett regi som föreslås verkar rimliga, förutom att det behövs ett maxpris för lunchen i daglig verksamhet. Om priset ska avtalas från fall till fall finns risken att det blir för högt för brukaren. Dessutom kan en varierande prissättning leda till olika villkor för deltagarna beroende på typ av daglig verksamhet och utförare.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi delar i stort förvaltningens synpunkter som de presenteras i svaret.

Vi vill i övrigt lyfta fram och ansluta oss till samma synpunkter som miljöpartiet de gröna tillsammans med socialdemokraterna framförde i sin reservation till beslutet i socialnämnden.

Det gäller frågan om bibehållet maxpris för vad lunchen får kosta, förslagsvis 26 kronor.

Det gäller frågan om behov av förtydligande i fråga om uppsägning av plats; vad som avses med att ”en plats tas i anspråk”.”

___________________

§4 Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på Båtsman Stens väg i Bromsten

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Boende utmed Båtmans Stens väg har skickat en skrivelse till nämnden där de ber nämnden agera för att få till stånd hastighetsbegränsande åtgärder på gatan som är en lokal villagata med hastighetsbegränsning 30 km/tim. De boende upplever att hastighetsbegränsningen inte efterlevs och önskar hastighetsbegränsande åtgärder. Trafikkontorets mätningar visar att trafikmängden är liten på gatan och att de få hastighetsöverträdelser som noterats vid mätning inte motiverar hastighetsbegränsande åtgärder. Dock har en hastighetsöversyn, Rätt fart i staden, visat att särskilt på 30-sträckor behövs stöd för att begränsa hastigheten. Nämnden tar allvarligt på buskörning och kontakter med polisen, med flera berörda instanser, för att skapa en tryggare stadsdel är ett pågående arbete i stadsdelen. Nämnden kommer att få hastighetsöversynen på remiss och kommer då kunna ta upp nödvändigheten att hastighetsdämpande åtgärder genomförs där så är nödvändigt i stadsdelen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 oktober.

Dnr 279-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§5 Svar på medborgarförslag om ungdomar utanför systemet

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om ungdomar 18-25 år utanför systemet i Järva. Förslagsställaren föreslår bl.a. att Stockholms stad ska starta ett program för unga arbetslösa där ett års anställning ges inom kommunens regi. Stockholm stad har idag flera olika åtgärder i samarbete med en rad olika aktörer för att hjälpa unga människor att hitta en anställning. För att underlätta för unga vuxna i åldern 20-29 år att hitta rätt i det stora utbudet av insatser har stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby/Kista fått medel från staden till ett gemensamt treårigt projekt för att arbeta med just detta.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 oktober 2012.

Dnr 351-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamot Awad Hersi, vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Vi föreslår att stadsdelsnämnden beslutar

Att bifalla medborgarförslaget om ungdomar utanför systemet

Att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med implementeringsplan utifrån medborgarförslagets anda i samarbete med staden.

Att anföra följande

Förvaltningen räknar upp ett antal arbetsmarknadsprojekt Merit, FILUR med flera. Men de är inte tillräckliga, faktum är att dessa projekt har funnits länge och resultatet är blygsamt. Järva är en av stadsdelarna där antalet ungdomar utanför systemet är störst. Vi behöver ha nya angreppssätt för att vi ska kunna ta oss an utmaningen i stadsdelen med tilltagande sociala oroligheter, något nytt och fräscht. Vi stödjer det inkomna medborgarförslaget. De oroligheter som förekommer i vår stadsdel, såsom stenkastning och bränder, har sin grund att ungdomarna känner sig övergivna och frustrerade att samhällskontraktet inte fungerar för dem. Det är känt att ungdomarna önskar mest av allt att få arbete. Vi anser att det är viktigt att medborgarnas åsikter och förslag tas tillvara, och att man agerar utifrån dem. Vi vill öka insatser för att minska avhoppen från gymnasiet, större möjligheter till visstidsanställning inom staden för långtidsarbetslösa unga vuxna, fler praktik- och lärlingsplatser samt att företag som upprustar miljonprogrammet ska besätta en andel av sina tjänster med unga från området. Vi föreslår också att en kommission för ett socialt hållbart Stockholm utses, med forskare och andra experter inom olika områden som ska ta fram förslag på hur ojämlikheten i staden kan minska och livsvillkoren förbättras. Inte minst för barn och unga i södra Järva.”

___________________

§6 Delegation till serviceförvaltningen gällande administration av andrahandsuthyrning

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delegerar till Serviceförvaltningens förvaltningschef att:

1. Ge anstånd på hyra i (1) månad enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, vid förfrågan från brukare eller

2. Ge anstånd på första månadshyran vid dubbla boendekostnader i högst (2) månader, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, vid förfrågan från brukare eller

3. Vid utebliven hyresinbetalning, avtala med brukare om avbetalningsplan, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, om högst tre (3) månader samt

4. återbetala hyra upp till ett belopp motsvarande två (2) månadshyror vid avflyttning eller dödsfall enligt underlag från av förvaltningen behörig person.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om ovanstående delegation. Det syftar till att möjliggöra för serviceförvaltningen att överta delar av administrationen kring uthyrning i andrahand till externa brukare.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2012.

Dnr 591-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om att förbättra säkerheten vid parkourparken i Tensta.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 november 2012.

Dnr 534-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§8 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga en skatepark i bostadsområdet Solhem.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 november 2012.

Dnr 554-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§9 Granskningsrapport om boendestöd inom Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta stadsdelnämnder

Beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger granskningsrapporten till handlingarna

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.

Ärendet

Granskning av boendestöd, med avseende på socialpsykiatrins och neuropsykiatrins målgrupper, har genomförts i Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder. Resultatet bygger på granskning av dokumentation hos beställare och utförare, fokusgrupper och samtal med brukare, fokusgrupper med boendestödjare samt med representanter från intresseorganisationer.

Dnr 528-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden beslutade att anta FP + M:s förslag.

___________________

§10 Funktionshindersombudsmannens årsrapport 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Stockholms stad har en ombudsman för omsorg om personer med funktionsnedsättning i Stockholm. Funktionshindersombudsmannen, FO ska vara en förstärkning och ett komplement till stadens ansvariga nämnder och styrelser i frågor som berör levnadsförhållanden och förutsättningarna för delaktighet för människor med funktionsnedsättning. FO:s årsrapport till kommunstyrelsen ska följa upp stadens verksamhet utifrån funktionshindersaspekter samt redogöra för brister och föreslå förbättringsåtgärder.

Dnr 557-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§11 Lokala brottsförebygganderådets protokoll BRÅ 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från sammanträdet den 9 oktober 2012 till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från sammanträdet den 9 oktober 2012 för Brottsförebyggandet rådet anmäldes.

Dnr 104-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§12 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§13 Information, kurser och konferenser

Ingen information anmäldes.

___________________

§14 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl.: Våga visa upp stadsdelsnämnden mer.

- Föreningen Ammal Vänner lämnade in en rapport.

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen från MP och återkomma till nämnden.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga 1 § 14)

§15 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer förvaltningens förslag till struktur för kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med information om planen för implementering i verksamheterna.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning av den information och det arbetsmaterial som ska användas i verksamheterna.

Ärendet

Socialstyrelsen beslutade den 28 juni 2011 om nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ett kvalitetsledningssystem innebär att det ska finnas en organisatorisk struktur, ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt rutiner för uppföljning.

Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tandvårdslagen, lagen om stöd- och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Förvaltningen har utifrån dessa föreskrifter utarbetat en struktur för kvalitetledningssystem som förvaltningens arbete inom hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd- och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 oktober 2012.

Dnr 298-2012-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog för MP att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+S+V:s förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi instämmer med de synpunkter som pensionärsrådet lämnar i

bilaga 2 till tjänsteutlåtande daterat den 16 oktober 2012”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi stöder förslaget att införa ledningssystemet.

Det finns några frågeställningar som vi gärna vill se ytterligare belysta.

Den ena är implementeringen av ledningssystemet. Hur sker förankringen av det nya systemet ”på golvet” bland personalen? Är det inte välförankrat och förstått, riskerar vi även fortsättningsvis att stöta på allvarliga problem i kvalitetsarbetet.

Vilka rutiner kommer att finnas för årlig internrevision av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete? Det är viktigt att rutinerna finns med redan när systemet startas.”

___________________

§16 Svar på skrivelse från miljöpartiet de gröna angående ungas situation i Spånga-Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden besvarar miljöpartiet de grönas skrivelse med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har fått en skrivelse för beredning från Miljöpartiet de gröna angående ungas situation i Spånga-Tensta. Skrivelsen besvaras i tjänsteutlåtande daterad den 23 oktober 2012. Bland annat försöker förvaltningen besvara frågan om hur boendesituationen kan påverka ungas förutsättningar.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 oktober 2012.

Dnr 361-2012-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) föreslog gemensamt för S+V att nämnden skulle återremittera ärendet.

Ledamot Awad Hersi (MP) föreslog för MP att nämnden skulle återremittera ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Stadsdelsnämnden beslutade att avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställde därefter proposition på FP+M:s förslag och fann att nämnden hade beslutat att anta det.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag:

”Förslag till beslut

Att återremittera skrivelsen om ungas situation i Spånga-Tensta
Att förvaltningen med berörda instanser utreder hur stor trångboddheten är i Spånga-Tensta

Det centrala i skrivelsen gäller just hur stor trångboddheten är i vårt område. Om det saknas faktauppgifter, hur kan vi ta reda på sanningen om trångboddheten? Vi anser att centrala förvaltningar tillsammans med Spånga-Tensta ska utreda frågeställningarna närmare och lämna svar på de frågor som ställs i skrivelsen. Dessa frågor är högst angelägna att få svar på för förvaltningen och staden.

Svaren är viktiga för att nämnden och ytterst staden för att hitta rätt angreppssätt på problemet och för att kunna ta de rätta besluten för framtiden. Idag vet vi inte hur stor är trångboddheten, men vi vet att den är ett problem för att trygga bra uppväxtmiljö för barn och ungdomar i stadsdelen. Det kan vara som ett isberg, där vi ser toppen av isberget.”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

”Förslag till beslut

Att återremittera skrivelsen om ungas situation i Spånga-Tensta

Att utreda Att utreda hur stor trångboddheten är i Spånga-Tensta

Att därutöver anföra

Det centrala i skrivelsen är följande frågor, hur stor är trångboddheten i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd? Om det saknas faktauppgifter, hur kan vi ta reda på sanningen om trångboddheten? Vi anser att förvaltningen ska utreda frågeställningarna närmare och lämnar svar på de frågor som ställs i skrivelsen

Svaren är viktiga för att nämnden och ytterst staden för att hitta rätt angreppssätt på problemet och för att kunna ta de rätta besluten för framtiden, idag vet vi inte hur stor är trångboddheten, men vi vet att den är problem för att trygga bra uppväxtmiljö för barn och ungdomar i stadsdelen, den kan vara som isberg, där vi ser toppen av isberget.”

___________________

§17 Rapport om genomförd upphandling gällande drift av ungdomsverksamheten i Blå huset

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling gällande drift av ungdomsverksamheten i Blå huset till handlingarna.

Ärendet

Rapport om genomförd upphandling gällande drift av ungdomsverksamheten i Blå huset samt beslut om tilldelning av kontrakt till vinnande anbudsgivare Stockholms Stadsmission, organisationsnummer 802003-1954.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 oktober 2012.

Dnr 74-2012-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§18 Rapport om genomförd upphandling gällande drift av Bromstens fritidsgård

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling gällande drift av Bromstens fritidsgård till handlingarna.

Ärendet

Rapport om genomförd upphandling gällande drift av Bromstens fritidsgård samt beslut om tilldelning av kontrakt till vinnande anbudsgivare Ad Acta Fritid AB, organisationsnummer 556832-5640.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 oktober 2012.

Dnr 139-2012-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§19 Månadsrapport oktober 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2012.

Ärendet

· Ett mellanboende har öppnat i oktober månad på Fristad servicehus

· Förvaltningen har sagt upp avtalen med Samhall. Den nya lösningen kommer att bli kostnadseffektivare för förvaltningen.

· Förskolan Stormhatten har bidragit till fotoutställningen på Tensta bibliotek

· Ekonomiskt bistånd har tagit fram en särskild metod för hushåll med långa bidragstider

· Projektet unga vuxna skapar särskilda sociala insatsgrupper för att minska antalet livsstilskriminella

· Salamanderdammen vid lillskogen i Antons backe i Spånga får en upprustning

· Resultaten på årets medarbetarenkät har presenterats med ett AMI på 79 vilken är samma som staden i snitt

· Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetunderskott om 2,3 mnkr.

· Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande prognostiserar ett budgetunderskott om 15,0 respektive 0,6 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 4,0 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 3,6 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 4,0 mnkr. Nämnd och administration har en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 november 2012.

Dnr 587-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§20 Handlingsplaner för förbättringsarbetet inom bostad med särskild service för vuxna i kommunal regi

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner handlingsplanerna för förbättringsarbetet.

Ärendet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetscontroller FUNK genomförde en uppföljning av bostad med särskild service för vuxna från november 2011 till januari 2012. Resultatet av uppföljningen presenterades som styrkor och förbättringsområden. För varje förbättringsområde har ansvarig ledning gjort handlingsplaner som sträcker sig fram till december 2012. Handlingsplanerna kommer att följas upp vid nästa uppföljningstillfälle.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 oktober 2012.

Dnr 214-2012-1.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

___________________