Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-01-24

Sammanträde 2013-01-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information om verksamhets Läs mer...uppföljning inom äldreomsorgen. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll
Protokollet justeras den 30 januari 2012.
Protokollet från sammanträdet den 13 december 2012 justerades
den 18 december 2012.

2 Svar på remiss om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok.

Dnr 574-2012-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

3 Remiss om utökad valfrihet inom LSS

4 Rapport från Projekt Järva Rent och Snyggt 2012 samt planering för 2013

Dnr 691-2012-1.2.6.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens planering för 2013 och ansöka till Järvalyftet om 3,2 mnkr.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Inriktningsbeslut konceptförskola i kvarteret Lilla Tensta

Dnr 724-2012-1.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag att genomföra nybyggnad av förskola i kvarteret Lilla Tensta.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens ekonomiutskott med begäran om hyresmedgivande för projektets tillkommande årshyra på ca. 3,5 mnkr.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att av SISAB beställa förslagshandlingar för en åtta avdelningars konceptförskola under förutsättning att Kommunstyrelsen beviljar den tillkommande hyran.

4. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till utbildningsnämnden för kännedom.

6 Svar på skrivelse från MP om den ökade otryggheten bland invånare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 585-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

7 Nya rutiner för rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten - Lex Sarah

Dnr 509-2012-1.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och fastställer nya lex Sarah rutiner i enlighet med förvaltningens förslag i detta ärende.
2. Stadsdelsnämnden delegerar befogenheter och beslutanderätt i lex Sarah ärenden i enlighet med förvaltningens förslag i detta ärende.

8 Handlingsplan för kvinnofridsarbete

Dnr 648-2012-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens handlingsplan för kvinnofridsarbetet i Spånga-Tensta.

9 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 686-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

10 Granskning av överföring av känslig information

Dnr 586-2012-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna.

11 Kollorapport 2012 - sammanställning av inspektioner genomförda av alla stadsdelar inom Stockholms stad

Dnr 684-2012-4.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

12 Revisionsrapport nr 8 2012 - Uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Dnr 659-2012-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna.

13 Beslut om Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet

Dnr 711-2012-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger beslutet till handlingarna.

14 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Dnr 9-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 15 november till handlingarna.

15 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Dnr 10-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 12 november 2012 till handlingarna.

16 Återrapportering av projekt för metodutveckling av utredningar och insatser när barn utsatts för våld i familjen

34-2012-1.2
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner återrapporteringen till Socialstyrelsen av projektet Metodutveckling av utredningar och insatser när barn utsatts för våld i familjen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet

17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under december 2012

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

18 Information, kurser och konferenser

19 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordf Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 30 januari 2013.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 13 december 2012 justerades den 18 december 2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§2 Svar på remiss om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlämnat remiss (dnr 033-799/2011) om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt e-Dok till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd som bereds möjlighet att lämna synpunkter.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 november 2012.

Dnr 574-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

I likhet med stadsdelsförvaltningen ser vi positivt på Stadsledningskontorets förslag om att ersätta stadens nuvarande diarieföringssystem DIABAS samt genomföra projektet eDok men understryker vikten av adekvat och tillräcklig utbildning i samband med implementeringen.

Spånga-Tensta är en av de nämnder, som inte har påbörjat en digitaliseringsprocess av distribuering av nämndhandlingar. Vi har dock ett stort intresse och ser många fördelar av att införa detta. Hittills har de ”barnsjukdomar”, som systemet fortfarande dras med, gjort att vi har avvaktat. Vi ser också fram mot en lösning, som gör att även sekretesshandlingar kan distribueras säkert digitalt.”

____________________

§3 Remiss om utökad valfrihet inom LSS

Beslut

1. Stadsdelsnämnden lämnar svar på remiss i enlighet med tjänsteutlåtandet.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att ett valfrihetssystem inom korttidstillsyn till skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning enligt LSS ska införas från och med 1 januari 2014. Ersättningsmodell och ersättningsnivåer föreslås att gälla fr.o.m. 1 januari 2014. Socialnämnden föreslås utarbeta anvisningar för hur resursmätningarna ska genomföras som ska omfatta även personer med autism och Aspergers syndrom. Upphandling ska ske enligt LOV. Socialförvaltningen ser positivt på införandet av valfrihetssystem vilket ger skolungdom över 12 år och deras föräldrar större möjlighet att välja korttidstillsyn som bättre passar till deras specifika behov.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 oktober 2012.

Dnr 575-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M +MP att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+ MP:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

1. Nämnden beslutar att i huvudsak avstyrka remissen

2. Därutöver vill vi framföra följande

Alla skolungdomar som beviljas korttidstillsyn ska kunna få meningsfulla fritidsaktiviteter och mötas av personal med social kompetens och god kunskap om funktionsnedsättningar. Det viktigaste är att det finns kvalitativt bra korttidstillsyn i närheten av skolungdomarnas hem i alla stadsdelar, eftersom de flesta sannolikt väljer verksamhet utan längre restider. Samtidigt ska det vara möjligt att välja korttidstillsyn i hela staden för de som så vill. Informationen som ges av biståndshandläggarna måste vara tydlig på denna punkt.

Den föreslagna så kallade valfrihetsmodellen har dock sådana brister att vi i stort avstyrker förslaget. Modellen som bygger på upphandling enligt LOV ger företagen fri etableringsrätt när vissa krav är uppfyllda. För att välfärden ska finnas där den bäst behövs och inte där den ger mest vinst måste staden besluta var skattefinansierad verksamhet ska bedrivas, inte de privata företagen. Icke-offentlig kompletterande verksamhet och alternativa utförare som vill utveckla bra korttidsverksamhet utan vinstsyfte kan staden ramavtalupphandla enligt LOU.

Verksamhet som drivs i stadens regi ska fortsätta att drivas i egen regi. När avtal för upphandlad verksamhet går ut ska driften återgå i stadens regi. Offentligt driven verksamhet har fördelen att alltid ha kollektivavtal för personalen, vilket ger en stor trygghet för de anställda och i förlängningen även för brukare. Fel och brister i stadens egen verksamhet går snabbare och lättare att åtgärda än i privat drift, vilket också gynnar brukarna.

Valfriheten har officiellt marknadsförts som reformen som ger brukarna mycket mer att säga till. I praktiken har valfriheten många gånger inte betytt mer än att få köa till en önskad verksamhet. Valfriheten ger inte heller rätt att välja kommunal utförare. Parollerna om valfrihet har kamouflerat syftet att så fort som möjligt skapa en marknad för vinstdrivande företag. Följderna av bristerna i regelverk och uppföljning har brukarna fått ta. Avskräckande exempel är vårdskandalerna i verksamheter drivna av Carema och Attendo.

Långsiktigt riskerar vi att få A- och B-lag av brukare om konkurrensutsättningen fortsätter. Högutbildade har alltid lättare att ta till sig information och hitta de bästa utförarna. Kundval och rutavdrag för tilläggstjänster som läxläsning ger ekonomiska incitament för höginkomsttagare att välja privata utförare, då kommunen inte får sälja dessa tjänster. Det saknas också forskningsstöd för att konkurrensutsättning av välfärden leder till bättre kvalitet.

De förslag i remissen som handlar om enhetligt ersättningssystem verkar dock vara välmotiverade. Självfallet ska staden inte betala överpriser för korttidstillsyn. Med en välfärd utan vinstsyfte skulle vi slippa privata utförare som gör stora vinster på mänskliga behov.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det är bra att valfrihetssystemet nu planeras att utvidgas till att gälla även korttidstillsyn för skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning enligt LSS. Det ger en viktig möjlighet för ungdomarna och deras föräldrar att välja en verksamhet som passar just deras behov.

I det föreslagna valfrihetssystemet förtydligas också såväl krav på korttidstillsynsverksamhetens öppettider som andra kvalitetskrav. ”

____________________

§4 Rapport från Projekt Järva Rent och Snyggt 2012 samt planering för 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens planering för 2013 och ansöka till Järvalyftet om 3,2 mnkr.

Ärendet

Under 2012 har Rinkeby - Kista och Spånga - Tensta stadsdelsförvaltningar organiserat och administrerat föreningsstäd i stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. 107 föreningar har varit engagerade i städningen, 68 i Akalla, Husby,Kista och Rinkeby och 39 i Hjulsta och Tensta. Under 2012 har förvaltningen även genomfört utbildningar för bostadspiloter och miljöpiloter.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 januari 2013.

Dnr 691-2012-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Miljöpartiet tycker att det är bra att förvaltningen fortsätter att intressera sig för projekt som tar vara på naturen och miljön. Vi anser att det är positivt med att så många föreningar inom stadsdelen aktivt har deltagit i projektet. Dock finns det några oklarheter som vi vill ha svar på.

Vi ställer oss fundersamma till att den definierade städperioden är mellan maj och oktober. Nedskräpning sker väl resterande månader också? Det är viktigt att även under vinter halvåret hålla utemiljön rent och snyggt.

Projektet började redan 2001, då vid namn ’Södra Järva – rent och snyggt’. I rapporten framgår det att det har samlats in 4840 st 240-liters säckar med skräp under 2012.

Vid granskning av tidigare rapporter framgår det följande resultat:

2011 – 4738 st 240-liters säckar skräp

2010 - 5200 st 240-liters säckar skräp

2009 - 5200 st 240-liters säckar skräp

2008 - 1173 st 240-liters säckar skräp

Tidigare rapporter än dessa kunde vi inte hitta genom insyn eller genom sökmotor på internet. Projektets syfte och mål är att bl.a. ge invånare i de deltagande stadsdelsområdena större möjligheter att påverka och ta ansvar för sin närmiljö och dess framtida utveckling, förändra attityder till nedskräpning. Vi undrar hur dessa resultat förhåller sig till målen? Med tanke på att projektet har pågått sedan 2001, i elva år, så har nedskräpningen inte minskat på ett märkvärdigt sätt eller attityden till nedskrapning.

Ett annat mål i projektet är att skapa bra förutsättningar för en renare utemiljö. Vi undrar vilka förutsättningar förvaltningen har vidtagit för att uppnå detta mål?”

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Inriktningsbeslut konceptförskola i kvarteret Lilla Tensta

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag att genomföra nybyggnad av förskola i kvarteret Lilla Tensta.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens ekonomiutskott med begäran om hyresmedgivande för projektets årshyra på ca. 3,5 mnkr.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att av SISAB beställa förslagshandlingar för en åtta avdelningars konceptförskola under förutsättning att Kommunstyrelsen beviljar den tillkommande hyran.

4. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till utbildningsnämnden för kännedom.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att en ny konceptförskola med åtta avdelningar uppförs i kvarteret Lilla Tensta. Enligt SISAB:s underlag är den bedömda projektkostnaden 41,2 mnkr och förvaltningens hyra år 1 beräknas till 3,5 mnkr i 2012 års prisläge.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från

Dnr 724-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det finns en hel del som är bra med det här förslaget. En stor enhet ger samordningsfördelar för driften och även under byggnationen. Det är bra att kunna göra sig av med lokaler som är nedslitna, och som kan göras om till bostäder. Förskolan planeras med åtta avdelningar och 144 platser, vilket är så stort att det närmar sig en mindre skola. Det är oerhört viktigt att planeringen görs med yttersta omsorg, så att det inte blir en institutionsliknande miljö för barnen, som ju är betydligt yngre än skolbarn. Vi förutsätter att förskolan avgränsas från biltrafiken på Hjulstastråket på ett säkert sätt och bereds tillräkligt friområde för lekplatser. Det är bra att byggherren redan nu tänker på så giftfri förskolemiljö i hela produktionsskedjan.

Vi vill framhålla att befolkningsprognoser är osäkra. Inom de närmaste åren ser det ut att antalet barn i förskoleåldern kommer att minska i Tensta och Hjulsta, men trenden kan vända. Dessutom vid ett maktskifte i Stockholm stad kommer vårdnadsbidraget att försvinna. Därför bör det även finnas en beredskap för ökat behov av förskoleplatser i framtiden. I tjänsteutlåtandet står det att förvaltningen planerar att avveckla fler gamla förskoleavdelningar än de åtta som nämns i förslaget, vi skulle vilja veta mer om dessa planer.”

____________________

§6 Svar på skrivelse från MP om den ökade otryggheten bland invånare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 22 november 2012 förvaltningen i uppdrag att besvara inkommen skrivelse från miljöpartiet om den ökade otryggheten bland invånare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 december 2012.

Dnr 585-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det är viktigt att situationen i vår stadsdel och hur invånarna uppfattar den märks i en levande, pågående debatt och diskussion i vår stadsdelsnämnd. Vi tackar förvaltningen för svaret på vår skrivelse, där vi lyfte fram hur invånarna uppfattar tryggheten här, vilken hos många dessvärre beskrivs i en ökande känsla av otrygghet.

Förvaltningen har helt rätt i att det görs mycket positivt vilket också sammanställningen visar. Att många som bor här trots detta känner en ökande otrygghet kan till en del hänga samman med att man saknar den överblick förvaltningen har, och då måste informationen ut mer, så att det blir en kommunikation där också fler kan dras in i det positiva arbete, och inte minst ta ännu fler initiativ.

Vi lyfter ytterligare några aspekter som bör lyftas i de sammanhang där vi verkar. En viktig sådan är respons. Det är viktigt att medborgarna engageras och hjälper till att rapportera skadegörelse, brända bilar, vandalism, inträffade och pågående brott etc. Vi tror att detta kan bli ännu bättre, men då krävs också respons. Att den som gör en anmälan får återkoppling på att anmälan tagits emot och att den förhoppningsvis ska resultera i någonting.

Vi träffar medborgare som berättar att det är som att slänga en sten i ett svart hål att göra en anmälan – man vet aldrig om den har landat, var den har landat, eller om den leder till någonting. Varför ska någon rapportera in t ex en trasig eller vandaliserad skylt via felanmälningsfunktionen på stadens hemsida om det inte ger någon respons? Det normala vore ju att man tackar för anmälan, och så snart möjligt återkommer med besked när felet ska åtgärdas. Detta skulle uppmuntra fler att ställa upp och rapportera in fel och brister.

En annan viktig aspekt är tolerans. Vi tolererar inte klotter. Det är bra. Klottret tas bort och nidingen efterspåras.

Ska otryggheten i vår stadsdel, och i andra utsatta stadsdelar, öka måste toleransen sänkas för alla brott. Varje vandalisering, misshandel, inbrott måste tas på fullt allvar, bevis säkras och brottet utredas av åklagare och polis.

För en illgärningsman bör det vara lika riskfyllt att göra inbrott i Tensta som att hota statsministern med kniv utanför Rosenbad.

____________________

§8 Handlingsplan för kvinnofridsarbete

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens handlingsplan för kvinnofridsarbetet i Spånga-Tensta.

Ärendet

Kvinnofrid är ett prioriterat område i Spånga-Tensta. Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer är vägledande för arbetet.

Stadsdelens kvinnofridsarbete är organiserar i form av ett nätverk, med representanter från varje verksamhetsområde. Nätverket ska erbjuda våldsutsatta kvinnor professionella hjälpinsatser som svarar mot deras behov. Stödinsatserna riktar sig, förutom till kvinnorna, även till barnen och männen utifrån en helhetssyn för att på effektivast och snabbast möjliga sätt skapa en trygg situation för kvinnorna och barnen. Kvinnofridsnätverket har, som stöd för sitt arbete, utarbetat en handlingsplan för stadsdelens kvinnofridsarbete.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 november 2012.

Dnr 648-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Våld i nära relationer är ett hinder för jämställdhet. Det behövs ett aktivt arbete för att bekämpa detta våld. Arbetet mot våld i nära relationer omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Detta är en kommunal kärnverksamhet där alla stadsdelsnämnder ska arbeta med stödinsatser. Den här handlingsplanen som är välskriven och konkret bör kunna bli ett bra dokument för arbetet i vår stadsdel.”

____________________

§9 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om anställning istället för bidrag.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 januari 2013.

Dnr 686-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§10 Granskning av överföring av känslig information

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Stadsrevisionen har under hösten genomfört en granskning hos stadens samtliga stadsdelsnämnder och deras sociala delegationer samt hos socialnämnden och dess individutskott. Syftet med granskningen har varit att se nämnderna hanterar överföring av känslig information till och från nämndledamöter med epost.

Dnr 586-2012-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi håller fullständigt med de rekommendationer som föreslås. Det är en självklarhet att samtliga ordföranden och vice ordföranden i de sociala delegationerna och i socialnämndens individutskott alltid använder sig av den e-postadress som är knuten till staden. I annat fall blir sekretessen lidande, liksom integriteten som rör personen i ärendet. Detta är något som vi ser ytterst allvarligt på. Eftersom dessa rekommendationer föreslogs i revisionsrapporten 7/2010 undrar vi hur långt förvaltningen har kommit i att säkerställa sekretessen?”

____________________

§11 Kollorapport 2012 - sammanställning av inspektioner genomförda av alla stadsdelar inom Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

En sammanställning av de inspektioner som genomförts ab Stockholms stads kolloverksamhet sommaren 2012.

Dnr 684-2012-4.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§12 Revisionsrapport nr 8 2012 - Uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Revisionskontoret har genomfört en granskning med syftet att bedöma om nämnderna följer upp att externa utförare bedriver en verksamhet i enlighet med avtal m.m. på ett tillfredställande sätt. Granskningen har avgränsats till LSS-insatserna bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet och har omfattat socialnämnden och de tre stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck.

Dnr 659-2012-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§13 Beslut om Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger beslutet till handlingarna.

Ärendet

Trafik- och renhållningsnämnden har fattat beslut om infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet.

Dnr 711-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§14 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 15 november till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från pensionärsrådets sammanträde den 15 november 2012 anmäldes.

Dnr 9-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§15 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 12 november 2012 till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från rådet för funktionshindersfrågor sammanträde den 12 november 2012 anmäldes.

Dnr 10-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under december 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§17 Information, kurser och konferenser

Ingen information togs upp.

____________________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

Inga frågor togs upp.

____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga 1 § 18)