Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-01-30

Sammanträde 2014-01-30

Datum
Klockan
18.00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 5 februari 2014.
Protokollet från sammanträdet den 12 december 2013 justerades den 18 december 2013. Protokollet från sammanträdet den 2 januari 2014 justerades den 8 januari 2014.

2 Svar på remiss om översyn av hastighetsgränser i Spånga-Tensta, Kungsholmen samt del av Hägersten-Liljeholmen

Dnr 863-2013-1.5.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

3 Svar på medborgarförslag om bättre skyltning i garaget vid Tensta centrum

Dnr 713-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att kontakta Fast Partner.

4 Svar på medborgarförslag om att ge en husvagn till hemlös

Dnr 717-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsförvaltningen överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Vidarebefordra medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till Stockholm Parkering AB.

5 Studieresor inom EU-projektet PREVENT under 2014

Dnr 13-2014-1.2.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna följande planerade studieresor/konferenser inom EU-projektet PREVENT för medarbetare Eva-Britt Leander och Gerd Lundquist under 2014:
- 13 - 14 mars 2014, Transnational meeting i Antwerpen
- 27-28 mars 2014, Utbytesresa till Haag
- 12 - 13 juni 2014, Transnational meeting i München
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Kolloinspektioner sommaren 2013

Dnr 940-2013-4.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rapport om genomförd upphandling av kost till Solhems förskolor

Dnr 469-2013-2.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

8 Rapport om projekt implementering av ledningssytem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga-Tensta

Dnr 5-2014-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Rapport Tensta Marknad 2013

Dnr 882-2013-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under december 2013

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

11 Information, kurser och konferenser

12 Nämndens och förvaltningens frågor

13 Svar på remiss om motion om ökade möjligheter för äldre att få komma till servicehus och andra äldreboenden (2013:73)

Dnr 909-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

14 Svar på remiss om motion (2013:70) om vetenskaplig utvärdering av stadens "avknoppningar"

Dnr 797-2013-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

15 Svar på remiss om aktualitetsprövning av Stockholms översiktsplan, promenadstaden

Dnr 930-2013-1.5.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

16 Svar på remiss om motion om ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

Dnr 902-2013-1.5.3.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

17 Svar på skrivelse om redogörelse över sjukfrånvaron i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Dnr 744-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

18 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare

Dnr 745-2013-1.2
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Socialstyrelsen med 3,4 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Svar på medborgarförslag om bord till boulebana

Dnr 704-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja medborgarförslaget genom att inom parkdriftsbudget sätta upp ett parkbord vid boulebanan på Elinborgsbacken.

20 Svar på medborgarförslag om att hindra trafik på torgytan mellan Tensta träff och Tensta sim- och idrottshall

Dnr 778-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden skickar tjänsteutlåtandet och stadsdelsnämndens beslut till Skolfastigheter i Stockholm AB.
3. Stadsdelsnämnden skickar tjänsteutlåtandet och stadsdelsnämndens beslut till Stockholm Parkering AB.

21 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2013 avseende äldreomsorg i egen regi och på entreprenad

22 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2013 avseende äldreomsorg i privat regi

Dnr 11-2014-1.2.1
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger redogörelsen till handlingarna.

Bilagorna till ärendet kommer att finnas på sammanträdet i en pärm. Om någon vill ta del av dem tidigare är man välkommen att kontakta nämndsekreteraren.

23 Verksamhetsberättelse 2013.

Dnr 792-2013-1.1.
Ärendet kommer att distribueras i särskild ordning.

24 Anmälan av beslut om beviljad resa inom tjänsten för EU-projektet PREVENT i Bryssel den 23-24 januari 2014

Dnr 22-2014-1.2.6
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger beslutet till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av Medarbetarenkät 2013

Dnr 32-2014-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (178 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss om översyn av hastighetsgränser i Spånga-Tensta, Kungsholmen samt del av Hägersten-Liljeholmen

§3 Svar på medborgarförslag om bättre skyltning i garaget vid Tensta centrum

§4 Svar på medborgarförslag om att ge en husvagn till hemlös

§5 Studieresor inom EU-projektet PREVENT under 2014

§6 Kolloinspektioner sommaren 2013

§7 Rapport om genomförd upphandling av kost till Solhems förskolor

§8 Rapport om projekt implementering av ledningssytem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga-Tensta

§9 Rapport Tensta Marknad 2013

§10 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under december 2013

§11 Information kurser och konferenser

§12 Nämndens och förvaltningens frågor

§13 Svar på remiss om motion om ökade möjligheter för äldre att få komma till servicehus och andra äldreboenden (2013:73)

§14 Svar på remiss om motion (2013:70) om vetenskaplig utvärdering av stadens "avknoppningar"

§15 Svar på remiss om aktualitetsprövning av Stockholms översiktsplan, promenadstaden

§16 Svar på remiss om motion om ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

§17 Svar på skrivelse om redogörelse över sjukfrånvaron i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

§18 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare

§19 Svar på medborgarförslag om bord till boulebana

§20 Svar på medborgarförslag om att hindra trafik på torgytan mellan Tensta träff och Tensta sim- och idrottshall

§23 Verksamhetsberättelse 2013.

§24 Anmälan av beslut om beviljad resa inom tjänsten för EU-projektet PREVENT i Bryssel den 23-24 januari 2014

§25 Anmälan av Medarbetarenkät 2013