Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information från förvaltni Läs mer...ngen om arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.
1 Val av justerare och dag för justering

2 Svar på remiss om riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

Dnr 1.5.1-712/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

3 Svar på remiss om utvärdering av feriejobb för unga

Dnr 1.5.1-776/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i ärendet.

4 Svar på remiss om Stockholms miljöprogram 2016-2019

Dnr 1.5.1-713/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i ärendet.

5 Svar på remiss om Riktlinjer för hälso-och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stad särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet LSS

Dnr 1.5.1-702/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

6 Svar på remiss om motion om effektivt nyttjande av stadens skollokaler

Dnr 1.5.1-806/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

7 Svar på motion om värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm

Dnr 1.5.3-768/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

8 Verksamhetsberättelse 2015

8:A Upphandling av jourverksamhet avseende sjuksköterskeinsatser för de boende på Tensta servicehus

Dnr 2.2.2-478-2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra en upphandling av jourverksamhet avseende sjuksköterskeinsatser för de boende på Tensta servicehus med den omfattning som föreslås i detta tjänsteutlåtande och med avsikt att avtal börjar gälla från och med 1 mars 2016.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Föreningsbidrag 2016

Dnr 5.4-506/2015
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till ideella föreningar enligt följande fördelning:

- Grekiska föreningen beviljas 24 000 kr.
- Al Hidaya beviljas 18 000 kr.
- Spånga Folkdansgille beviljas 18 000 kr.
- Järva Folkets Park beviljas 96 000 kr.
- Somaliska kvinno- och utvecklingsföreningen beviljas 30 000 kr.
- Gulan förening beviljas 12 000 kr.
- Tensta 4H gård beviljas 24 000 kr.
- Kalon Humanitär Hjälporganisation 30 000 kr.
- Verdandi beviljas 552 000 kr.
- Tensta kvinno- och tjejjour beviljas 180 000 kr.
- Somaliska föräldrar och modersmålsförening beviljas 239 000 kr.
- Internationella bekantskaper beviljas 42 000 kr.
- Hjulsta Somaliska föräldraföreningen beviljas 30 000 kr.
- Fiqi förening beviljas 30 000 kr.
- Spånga Blåbandsförening beviljas 42 000 kr.
- Somaliska Humanitär- och familjeförening beviljas 30 000 kr.
- Integration och mångfaldsutveckling beviljas 30 000 kr.
- Hjulsta fotbollsförening beviljas 30 000 kr.
- Tensta Unga örnar beviljas 5 000 kr.
- Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta beviljas 132 000 kr.
- Tensta Familjer & Ungdomsförening beviljas 12 000 kr.
- The Global Village beviljas 30 000 kr.

10 Beslut om inhyrning av Fagerstagatan 15 plan 6

Dnr 2.6-13/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden godkänner förhyrning av lokal om 455 m2 på Fagerstagatan 15.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna nytt avtal med Fastighets AB Brostaden.
3. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på skrivelse om Nationaldagsfirande i Spånga-Tensta - För en mer levande stadsdel

Dnr 1.6-371/2015
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse om att anordna ett nationaldagsfirande den 6 juni 2016.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att avsätta medel från demokratiutvecklingen för att anordna ett nationaldagsfirande.

12 Svar på skrivelser om övervakningskameror i Spånga-Tensta

13 Rapport Tensta Marknad 2015

Dnr 1.2.6-117/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

14 Årsrapport för plaskdammar 2015

Dnr 1.6-735/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Uppföljning av arbetet med projektmedel för demokratisering mot radikalisering

Dnr 1.2.5-203/2015
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner projektredovisningarna och uppföljningarna av utdelade projektmedel till Islamiska förbundet i Järva och Islamiskt Kulturcentrum i Rinkeby.
2. Stadsdelsnämnden beslutar begära återbetalning med 29 000 kronor av de erhållna projektmedlen från Islamiska Förbundet i Järva då hela bidraget inte förbrukats.

16 Uppföljning av kvalitetsgranskningen i den sociala barn- och ungdomsvården

Dnr 1.6-812/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Revisionsrapport nr 6 bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

Dnr 1.6-709/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Redovisning av uppdraget att utreda förutsättningarna för familjecentraler i ytterstadsdelarna

Dnr 1.6-809/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Fördjupad uppföljning av kvinnojourer

Dnr 1.6-811/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-007/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Protokoll för civila rådet

Dnr 1.1-001/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 17 december 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Protokoll från pensionärsrådet

Dnr 1.1-003/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 19 november 2015 och den 17 december 2015 till handlingarna.

23 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet)
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

23:B Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§5 Svar på remiss om Riktlinjer för hälso-och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stad särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet LSS

§7 Svar på motion om värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm

§8:A Upphandling av jourverksamhet avseende sjuksköterskeinsatser för de boende på Tensta servicehus

§10 Beslut om inhyrning av Fagerstagatan 15 plan 6

§14 Årsrapport för plaskdammar 2015

§16 Uppföljning av kvalitetsgranskningen i den sociala barn- och ungdomsvården

§17 Revisionsrapport nr 6 - bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

§18 Redovisning av uppdraget att utreda förutsättningarna för familjecentraler i ytterstadsdelarna

§19 Fördjupad uppföljning av kvinnojourer

§20 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§21 Protokoll för civila rådet

§22 Protokoll från pensionärsrådet

§23 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

§23:A Kurser och konferenser

§23:B Information, nämndens och förvaltningens frågor