Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-03-10

Sammanträde 2016-03-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan. Spångavägen 353

Öppet forum18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information från förvaltningen om k Läs mer...limatsmart förskola. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se


1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Svar på remiss om förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Dnr 1.5.3-786/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i ärendet.

3 Inriktning för arbetet med demokratiutveckling 2016

Dnr 1.1-041/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna stadsdelsförvaltningens inriktning för
användningen av demokratimedel för 2016 som innebär att:
• inrätta kvartersvärdar
• utreda och tillämpa formerna för idéburet partnerskap
• ta fram handlingsplan för ökat valdeltagande
• samverka med större nationella aktörer
• stödja projekt och aktiviteter för ökad kunskap om demokrati
• ta fram en förenings- och demokratiutbildning
• skapa och utveckla fasta och mobila mötesplaster
• utveckla och stödja marknadsevenemang i samverkan med civilsamhället
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Förlängning av avtal med Bräcke diakoni avseende driften av Fristad vård och omsorgsboende

Dnr 2.2.2-771/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att rekommendera Kommunstyrelsen att förlänga nuvarande entreprenadavtal med Bräcke diakoni avseende driften av Fristad vård- och omsorgsboende för perioden 2017 02 01 till och med 2019 01 31.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Yttrande på projektrapporten Förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre

Dnr 1.4-89/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisionsrapporten.

6 Ansökan om verksamhetsbidrag från syriska föreningen i Stockholm

Dnr 5.4-798/2015
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar 25 000 kr till Syriska föreningen i Stockholm för att bedriva verksamhet en dag i veckan på Tensta servicehus.
2. Syriska föreningen ska senast 2016-12-31 lämna in en skriftlig dokumentation med utvärdering av verksamheten samt en redovisning för hur de beviljade medlen använts och hur många personer som deltagit i aktiviteterna.

7 Svar på skrivelse om demokrati- och utvecklingsmedel

Dnr 1.6-752/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

8 Svar på skrivelse om bostäder för personer med funktionsnedsättning

Dnr 1.6-753/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

9 Svar på skrivelse om sjukfrånvaro

Dnr 1.6-754/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

10 Äldreboendeplanering i region Västerort 2017, 2018-2019 med utblick mot 2030/40

Dnr 1.1-95/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner reviderad äldreboendeplan för region Västerort avseende den del som berör Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

11 Månadsrapport för februari 2016

Dnr 1.2.1-006/2016 Utsänds i särskild ordning

12 Kvalitetsgarantier 2016

Dnr 1.1-066/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger kvalitetsgarantierna till handlingarna.

13 Ansökan om medel för utveckling av multiprofessionellt arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt

14 Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016

Dnr 2.1-82/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger ansökan till handlingarna.

15 Rapport från stadsrevisionen nummer 2, Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling

Dnr 1.6-90/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Rapport - "Drogförebyggande arbete i staden 2016 samt avrapportering av insatser mot cannabis och andra droger 2015"

Dnr 1.6-83/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av medborgarförslag om Asfaltering och belysning av gångväg vid Spånga Station

Dnr 1.2.4-057/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om asfaltering och belysning av gångväg vid Spånga station.

18 Anmälan av medborgarförslag om websända nämndsammanträden

Dnr 1.2.4-076/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om websända nämndsammanträden.

19 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-007/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-002/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 14 december 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari 2016

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

23 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss om förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

§3 Inriktning för arbetet med demokratiutveckling 2016

§4 Förlängning av avtal med Bräcke diakoni avseende driften av Fristad vård och omsorgsboende

§7 Svar på skrivelse om demokrati- och utvecklingsmedel

§10 Äldreboendeplanering i region Västerort 2017, 2018-2019 med utblick mot 2030/40

§11 Månadsrapport för februari 2016

§13 Ansökan om medel för utveckling av multiprofessionellt arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt

§15 Rapport från stadsrevisionen nummer 2, Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling

§16 Rapport - "Drogförebyggande arbete i staden 2016 samt avrapportering av insatser mot cannabis och andra droger 2015"

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§20 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§21 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2016

§22 Kurser och konferenser

§23 Information, nämndens och förvaltningens frågor