Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-06-16

Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spånga kyrkväg 353

Öppet forum
Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från Elizabeth Läs mer...Szilagyi från Södertörns högskola som presenterar sin studie ”I ängslans skugga” som handlar om kvinnors upplevelse av trygghet i Tensta/Hjulsta.
Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se


1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering. (22 juni)

2 Svar på remiss om nyanlända och asylsökande i Stockholms stad (modulhus, paviljong, ensamkommande, flykting)

Dnr 1.5.1-293/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på kommunstyrelsens ärende Nyanlända och aslysökande i Stockholms stad.

3 Svar på remiss om motion om information om personerna bakom namngivna gator

Dnr 1.5.3-170/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

4 Anmälan av medborgarförslag om situationen i Tensta -Centrum

Dnr 1.2.4-392/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om situationen i Tensta-Centrum.

5 Svar på remiss om rapport om utveckling av hemtjänst

Dnr 1.5.1-231/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

6 Svar på remiss om motion om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Dnr 1.5.1-181/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

7 Svar på remiss om Biblioteksplan 2016-2020

Dnr 1.5.1-255/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remiss.

9 Strategi för kulturverksamheten i blå huset

Dnr 1.1-165/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna stadsdelsförvaltningens förslag på inriktning för kulturverksamheten i Blå Huset.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nomineringar av Enheten för ekonomiskt biståd samt Fridagruppens dagliga verksamhet och sysselsättning till Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2016

Dnr 1.1-310/2016 Förslag till beslut Nämnden nominerar Enheten för ekonomiskt bistånd samt Fridagruppens dagliga verksamhet och sysselsättning till Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2016.

11 Yttrande på Revisionskontorets årsrapport 2015

Dnr 1.4-292/2016 Förslag till beslut Yttrande över revisionskontorets årsrapport för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet år 2015.

12 Månadsrapport maj 2016

Dnr 1.2.1-6/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2016. Utsänds i särskild ordning.

13 Riktlinjer för tillämpning av idéburet offentligt partnerskap, IOP

Dnr 1 .1-368/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap. IOP.

14 Beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Dnr 1.1-326/2016
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till stadsdelsdirektören enligt förvaltningens förslag.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsdirektören har rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter vidare ut i organisationen, så att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas på ett tillfredställande sätt.

15 Svar på skrivelse om nyckeltal i förskolan

Dnr 1.6-279/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

17 Fyllnadsval till lokala pensionärsrådet

Dnr 1.1-291/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden utser Ulla- Britt Fogelström till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2016 och Evy Möller till ordinarie ledamot.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av - Rapport från utbildningsnämnden. Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholm stad 2015

Dnr 1.6-308/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av - Brukarundersökning för förskola Spånga-Tensta 2016

Dnr 1.6-327/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger brukarundersökningen till handlingarna. (Brukarundersökningen finns i pärm på sammanträdet)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-7/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-2/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 15 mars 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2016

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

24 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss om nyanlända och asylsökande i Stockholms stad (modulhus, paviljong, ensamkommande, flykting)

§9 Strategi för kulturverksamheten i blå huset

§10 Nomineringar av Enheten för ekonomiskt biståd samt Fridagruppens dagliga verksamhet och sysselsättning till Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2016

§17 Fyllnadsval till lokala pensionärsrådet

§18 Anmälan av - Rapport från utbildningsnämnden. Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholm stad 2015

§19 Anmälan av - Brukarundersökning för förskola Spånga-Tensta 2016

§20 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§21 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§22 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2016

§23 Kurser och konferenser

§24 Information, nämndens och förvaltningens frågor