Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från regional samordnare för Läs mer... våldsbejakande extremism.
Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering.

3 Yttrande på Revisionskontorets årsrapport 2016

Dnr 1.4-248/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lämna yttrande till Stadsrevisionen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

4 Revidering av riktlinjer för medborgarförslag

Dnr 1.1-393/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta reviderade riktlinjer för medborgarförslag till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

5 Revidering av delegationsordning

Dnr 1.1-390/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta följande revidering av punkten 3.18 i delegationsordningen "Beslut om ekonomiskt stöd till ideell förening utifrån nämndens fastställda riktlinjer inom beloppsgränsen 0,2 mnkr." ändras till "Beslut om ekonomiskt stöd till ideell förening utifrån nämndens fastställda riktlinjer inom beloppsgränsen ett prisbasbelopp."
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Återrapportering föreningsstöd 2010 till 2016

Dnr 5.4-690/2016
Förslag till beslut Bordlagt ärende
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna återrapporten och lägger den till handlingarna

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till stadsdelsförvaltning att utarbeta förslag till reviderade riktlinjer för föreningsbidrag.

7 Tillsättande av personuppgiftsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.1-313/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att entlediga Jenny Eriksson som personuppgiftsombud

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse Dani Cohen som personuppgiftsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på skrivelser om graffitiväggen i Spånga-Tensta

Dnr 1.6-277/2016, Dnr 1.6-278/2016
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att upphäva Spånga-Tensta stadsdelsnämnds beslut den 22 oktober 2015, § 5, Uppförande av en graffitivägg i Spånga-Tensta.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att upprätta två graffitiväggar av betong enligt förvaltningens förslag, bilaga 1.

9 Svar på medborgarförslag till åtgärder i Branddammsparken i Bromstensområdet

Dnr 1.2.4-133/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

10 Svar på medborgarförslag att förbättra Fornminnesparkens lekplats

Dnr 1.2.4-074/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

11 Svar på medborgarförslag gällande barn och ungdom under skollov i Spånga

Dnr 1.2.4-081/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

12 Ansökan om bidrag till Spånga Marknad 2017

Dnr 5.2-314/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå Spånga företagarföreningens ansökan om 300 000 kronor i verksamhetsstöd för att arrangera marknader på Spånga Torg 2017.

13 Anmälan av Kolloinspektioner sommaren 2016

Dnr 1.2.1-308/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga kolloinspektionen till handlingarna.

14 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Dnr 1.1-008/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 8 mars 2017 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-125/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2017

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

18 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§5 Revidering av delegationsordning

§5:b Revidering av delegationsordning

§7 Tillsättande av personuppgiftsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§9 Svar på medborgarförslag till åtgärder i Branddammsparken i Bromstensområdet

§14 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2017

§17 Kurser och konferenser

§18 Information, nämndens och förvaltningens frågor