Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från Spånga-Tensta stadsdels Läs mer...förvaltning om pågående arbete med medborgarbudgeten.
Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och val av justerare.

2 Svar på remiss om program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

Dnr 1.5.1-651/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

3 Svar på remiss om motion om införande av kommunala trygghetsvakter

Dnr 1.5.1-511/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till Finansroteln.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

4 Svar på remiss om program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

Dnr 1.5.1-650/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på stadsledningskontorets förslag till beslut om program för ett jämställt Stockholm 2018-2020.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

5 Svar på remiss om riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Dnr 1.5.1-605/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

6 Svar på remiss om remissen "På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen"

Dnr 1.5.1-674/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

7 Tertialrapport 2

Dnr 1.2.1-748/2017
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2017 med delårsbokslut och överlämnar denna till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Budgetjusteringar begärs hos kommunstyrelsen om sammanlagt 1,5 miljoner kronor avseende medel för lokaländamål inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning, bilaga 1.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen om 1,5 miljoner kronor för investeringar i maskiner och inventarier.
4. Omslutningsförändringar om 1,8 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
5. Nedskrivning av fordringar om 526 917,45 kronor godkänns.
6. Ansökan om medel hos kommunstyrelsen för kompetensutvecklingsinsatser inom individ- och familjeomsorgen om sammanlagt 245 600 kronor godkänns.
7. Reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism godkänns, bilaga 8.
8. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

8 Svar på utställning av förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun

9 Stockholms stads förskoleundersökning 2017

Dnr 1.6-494/2017 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av förskoleundersökningen 2017 avseende stadsdelens kommunala förskolor.

10 Medborgarbudget 2017

Dnr 1.2.6-456/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att genomföra medborgarbudgetens vinnande förslag.

11 Deltagande i motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) utbildning och konferens i Dublin i Irland

Dnr 1.1-758/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att en (1) medarbetare från stadsdelsförvaltningen deltar i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) utbildning och konferens; Training New Trainers (TNT träning) och MINT forum, i Dublin i Irland under oktober månad 2017.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Idéburet offentligt partnerskap med föreningen Grannstöd Spånga-Tensta

1.2.5-777/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören att i enlighet med detta tjänsteutlåtande teckna tre-årigt avtal om idéburet offentligt partnerskap med Grannstöd Spånga-Tensta.

13 Anmälan av ej verkställda beslut

Dnr 1.1-771/2017 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger redovisningen av ej verkställda beslut för andra kvartalet 2017 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Hundrastgård i Bromsten, branddammsparken

Dnr 3.1-514/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som återkoppling på medborgarförslaget.

15 Anmälan av medborgarförslag om säkrare ungdomsgårdar

Dnr 1.2.4-706/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om säkrare ungdomsgårdar.

16 Anmälan av medborgarförslag om marknadsföring av Elinsborgsparken som en grön oas

Dnr 1.2.4-707/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om marknadsföring av Elinsborgsparken som en grön oas.

17 Anmälan av medborgarförslag om utflykter för barn och familjer

Dnr 1.2.4-724/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att besvara medborgarförslaget med hänvisning till de utflykter som redan ordnats.

18 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

Dnr 1.1-125/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2017

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

21 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Svar på remiss om motion om införande av kommunala trygghetsvakter

§4 Svar på remiss om program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

§6 Svar på remiss om remissen "På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen"

§11 Deltagande i motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) utbildning och konferens i Dublin i Irland

§12 Idéburet offentligt partnerskap med föreningen Grannstöd Spånga-Tensta

§13 Anmälan av ej verkställda beslut

§15 Anmälan av medborgarförslag om säkrare ungdomsgårdar

§16 Anmälan av medborgarförslag om marknadsföring av Elinsborgsparken som en grön oas

§17 Anmälan av medborgarförslag om utflykter för barn och familjer

§18 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

§19 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2017

§20 Kurser och konferenser

§21 Information, nämndens och förvaltningens frågor