Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-03-22

Sammanträde 2018-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från relationsvåldsteamet om Läs mer... sin verksamhet.
Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning, val av justerare och dag för justering.

2 Svar på remiss om Motion (2017:59) Bötfällning för nedskräpning med cigarettfimpar

Dnr 1.5.1.-1041/2017 Förslag till beslut Omedelbar justering Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på remissen.

3 Svar på remiss gällande modernisering av Sociala system

Dnr 1.5.1.-1089/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

4 Svar på remiss om riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor

Dnr 1.5.1-10/2018 Förslag till beslut Omedelbar justering Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

5 Svar på remiss om Stockholms stad förslag till program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021

Dnr 1.5.1-75/2018 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

6 Underlag för budget 2019 med inriktning mot 2020 och 2021

Dnr 1.1-84/2018
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

7 Revidering av delegationsordningen 2018

Dnr 1.1-90/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

8 Äldreboendeplanering i region Västerort 2019, 2020-2021 med utblick mot 2030/40

Dnr 1.1-86/2018
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner äldreboendeplanen för region Västerort avseende den del som berör Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

9 Månadsrapport

Dnr 1.2.1-43/2018
Förslag till beslut
Nämnden godkänner denna månadsrapport.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Extra ansökningsomgång för föreningsbidrag med inriktning miljö- och trygghetsarbete

Dnr 5.4-85/2018
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utlysa en extra ansökningsomgång för föreningsbidrag med ansökningstid till och den 20 april 2018. Ansökningsomgången ska hanteras i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att finansiera ansökningsomgången med 300 tkr från anslaget för demokratimedel 2018.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Föreningsbidrag 2018 - Komplettering

Dnr 5.4-825/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå förningsbidragsansökningar från följande föreningar:

Etiopisk och judisk kultur förening
Jubbaland utveckling förening
Jubalands ungdomsförening
Kisima ungdomsförening
Fumoförening
Svensk-Somalisk israelvänners
jämställdhets organisation
Kallon Humanitär hjälp

Ansökningarna finns i pärm på sammanträdet.

12 Förlängning av avtal med Bräcke diakoni avseende driften av Fristad vård och omsorgsboende

Dnr 2.2.2-113/2018 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att rekommendera Äldrenämnden att förlänga nuvarande entreprenadavtal med Bräcke diakoni avseende driften av Fristad vård- och omsorgsboende för perioden 2019 02 01 till och med 2021 01 31.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ansökan om stadsdelsbidrag. Finansiering av grannsamverkan och skyltar

Dnr 2.4-37/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan om finansiering av Grannsamverkanskyltar.

14 Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018

Dnr 1.2-102/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens ansökan till äldrenämnden om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen på totalt 3.36 miljoner kronor.

15 Anmälan av överenskommelse om förlikningsavtal

Dnr 2.2.2-88/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga förvaltningens anmäla om överenskommelse om förlikningsavtal till handlingarna.

16 Anmälan av projektrapport- Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst

Dnr 1.6-82/2018 Förslag till beslut Spånga - Tensta stadsdelsnämnd lägger stadsrevisionens projektrapport med diarienummer 3.1.3 -96/2017; Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst till handlingarna.

17 Anmälan av redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS samt enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 6f SoL

Dnr 1.1-77/2018 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger redovisningen av ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2017 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Svar på medborgarförslag om inflyttningsfest till de nyinflyttade studenterna i Tensta

Dnr 1.2.4-1150/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå medborgarförslaget.

20 Anmälan av medborgarförslag om gångväg

Dnr 1.2.4-45/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om gångväg.

21 Anmälan av medborgarförslag om säkerhet kring lekplatser

Dnr 1.2.4-112/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om säkerhet kring lekplatser.

22 Anmälan av medborgarförslag om Socialt prevention ungdom

Dnr 1.2.4-1151/2017
Ärendet utgår

23 Anmälan av medborgarförslag om att stenbelägga en genväg

Dnr 1.2.4-36/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att stenbelägga en genväg.

24 Anmälan av medborgarförslag för järvafältet 2018.

En gemensam deltagarstyrd ekoenhet för omställning, hållbarhet och integration
Dnr 1.2.4-81/2018
Ärendet utgår

25 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-24/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av protokoll för rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-39/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 23 januari 2018 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av protokoll för pensionärsrådet

Dnr 1.1-40/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 24 januari 2018 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Information, nämndens och förvaltningens frågor

29:B Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under februari 2018

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss om Motion (2017:59) Bötfällning för nedskräpning med cigarettfimpar

§8 Äldreboendeplanering i region Västerort 2019, 2020-2021 med utblick mot 2030/40

§10 Extra ansökningsomgång för föreningsbidrag med inriktning miljö- och trygghetsarbete

§12 Förlängning av avtal med Bräcke diakoni avseende driften av Fristad vård- och omsorgsboende

§13 Ansökan om stadsdelsbidrag. Finansiering av grannsamverkan och skyltar

§17 Anmälan av redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS samt enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 6f § SoL

§25 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§26 Anmälan av protokoll för rådet för funktionshindersfrågor

§27 Anmälan av protokoll för pensionärsrådet

§28 Kurser och konferenser

§29 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§29:A Svar på skrivelse om Pride-arrangemang i Spånga-Tensta under Stockholm Pride och Europride 2018

§29:B Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under februari 2018