Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-26

Sammanträde 2018-04-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Fristad servicehus samlingssalen, Cervinsväg 13

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information om trygghetsvandringar i Spå Läs mer...nga-Tensta.
Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning, val av justerare och dag för justering.

2 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018-2019

3 Svar på remiss av betänkandet Ett fönster av möjligheter - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Dnr 1.5.1-177/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att, till kommunstyrelsen, överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

4 Svar på remiss om Handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

Dnr 1.5.1-83/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till trafikkontoret som svar på remissen.

5 Svar på remiss om reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022

Dnr 1.5.1-100/2018 Förslag till beslut Spånga Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

6 Svar på remiss om Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

Dnr 1.5.1-105/2018 Omedelbar justering
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förklarar ärendet omedelbart justerat.

7 Svar på remiss om strategi för romsk inkludering

Dnr 1.5.1-106/2018 Omedelbar justering
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förklarar ärendet omedelbart justerat.

8 Svar på remissen Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice

Dnr 1.2.5-182/2018
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till stadsledningskontoret.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

9 Svar på remiss angående begäran om yttrande över förslag till handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden

Dnr 1.5.1-126/2018 Omedelbar justering
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att, till kommunstyrelsen, överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

10 Svar på remiss om ändringar i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna

Dnr 1.5.1-221/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på remissen.

11 Anmälan av kontorsyttrande på förslag till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län.

12 Anmälan av kontorsyttrande på rrevidering av stadens riktlinjer "Projektera och bygg för god avfallshantering"

Dnr 1.5.1-187/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga kontorsyttrandet till handlingarna. Bilagorna finns i pärm på sammanträdet.

14 Inriktningsbeslut för nytt förvaltningshus

Dnr 1.1-954/2018
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens förslag till inriktningsbeslut om att hyra nya förvaltningslokaler i kvarteret Kämpinge 2 till en årskostnad om cirka 9 mnkr av Svenska Bostäder AB, under förutsättning att inhyrningen medges av kommunstyrelsens ekonomiutskott

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till genomförandebeslut,

3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att upphäva nämndens beslut den 27 oktober 2011, § 5.

4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om att ansöka hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om medgivande om inriktning för hyra av nya förvaltningslokaler.

5. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ärendet justeras omedelbart.

15 Utseende av dataskyddsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 2.8-25/2018
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd utser Jonas Eliasson till dataskyddsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd från och med den 25 maj 2018.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd entledigar Jonas Eliason som
personuppgiftsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd från och med den 25 maj 2018.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppdrar till stadsdelsdirektör Per Kjellander att underteckna anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud samt entledigande av befintligt personuppgiftsombud.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Månadsrapporter 2018

Dnr 1.2.1-43/2018 Förslag till beslut

17 Svar på skrivelse om trygghetsskapande åtgärder i Spånga Centrum och utvärdering av övervakningskamerorna i Tensta och Hjulsta

Dnr 1.1-212/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen Trygghetsskapande åtgärder i Spånga Centrum och utvärdering av övervakningskamerorna i Tensta och Hjulsta.

18 Ansökan bidrag till valborgsfirande

Dnr 2.4-210/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avslår ansökan om bidrag till valborgsfirande.

19 Beslut om verksamhetsbidrag 2018 till Spånga Trygghetsringning

Dnr 5.4-98/2018
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om tjugotvåtusen niohundra femtiotvå kronor (22 952 kronor) för år 2018.
2. Tolvtusen niohundra femtiotvå kronor (12 952 kronor) utbetalas direkt till föreningen och tiotusen kronor (10 000 kronor) administreras av förvaltningen och avser telefonikostnader.

20 Anmälan av beslut om statsbidrag för personliga ombud år 2018

Dnr 1.2.5-35/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan av beslut om statsbidrag för personliga ombud år 2018 till handlingarna.

21 Anmälan av Redovisning av kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt återkoppling Länsrapport 2016 om tillsyn och ANDT

Dnr 1.2.5-145/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Bilagorna finns i pärm på sammanträdet.

22 Svar på medborgarförslag om gångväg

Dnr 1.2.4-45/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå medborgarförslaget.

23 Svar på medborgarförslag om att stenbelägga en genväg

Dnr 1.2.4-36/2018
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheten att stenbelägga genvägen intill korsningen Hyllingegången och Järingegången i Tensta.

24 Svar på medborgarförslag om säkerhet kring lekplatser

Dnr 1.2.4-112/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå medborgarförslaget.

25 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-24/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av protokoll för brottsförebyggande rådet

Dnr 1.1-41/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 29 mars 2018 till handlingarna.

27 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2018

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet)
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

29 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§15 Utseende av dataskyddsombud för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§16 Månadsrapport till nämnden i april 2018

§17 Svar på skrivelse om trygghetsskapande åtgärder i Spånga Centrum och utvärdering av övervakningskamerorna i Tensta och Hjulsta

§19 Beslut om verksamhetsbidrag 2018 till Spånga Trygghetsringning

§25 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§27 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2018

§28 Kurser och konferenser

§29 Information, nämndens och förvaltningens frågor