Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353
Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista 2018-10-25.pdf (222 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning, val av justerare och dag för justering.

2 Svar på remiss gällande rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi

Dnr 1.5.1-473/2018 Förslag till beslut omedelbar justering Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna Spånga- Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på remissen.

3 Svar på remiss - god, hälsosam och klimatsmart mat - Förslag till matstrategi för Stockholms stad

4 Svar på remiss om detaljplan för Kämpinge 2 med flera i stadsdelen Tensta, S-Dp 2017-01526

Dnr 1.1-954/2017
Förslag till beslut omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsbyggnadskontoret som svar på remissen om detaljplan för Kämpinge 2 m.fl.
2. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

5 Yttrande till Förvaltningsrätten, överklagande av stadsdelsnämndens beslut 2018-08-23 § 3B Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Fryshuset

Dnr 1.4-728/2018
Förslag till beslut omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna bilagt yttrande till förvaltningsrätten som sitt eget.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

6 Återrapport av uppdrag om hur förvaltningens kontakt, service och stöd till det lokala föreningslivet kan förstärkas och utvecklas

Dnr 1.2.1-675/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

6:b Entledigande och fyllnadsval till sociala delegationen

Dnr 1.1-764/2018
Förslag till beslut
Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden beslutar att entlediga vice ordföranden Annika Rosenberg (M) från sitt uppdrag i sociala delegationen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att entlediga ledamoten Anna Jonazon (S) från sitt uppdrag i sociala delegationen.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Anna Jonazon (S) till vice ordförande i sociala delegationen.
4. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Annika Rosenberg (M) till ledamot i sociala delegationen.
5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Månadsrapport till nämnden oktober 2018

Dnr 1.2.1-043/2018 Förslag till beslut Nämnden godkänner denna månadsrapport.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på skrivelse från Sus Andersson med flera (MP) om att utveckla en innovativ träffpunkt i Tensta

Dnr 1.6-673/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten till att ett allaktivitetshus inryms i utvecklingsarbetet av Tensta Community Center (TCC) och Blå huset.

9 Svar på skrivelse från Åsa Nilsson Söderström (L) gällande Bromstens industriområde

Dnr 1.6-676/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings svar på skrivelsen.

10 Anmälan av kontorsyttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken hösttidtabellen 2018/2019

11 Anmälan av kontorsyttrande över remiss av kompletterande samråd om planerad el-förbindelse - passage Barkarby respektive Vinsta samt passage Överby-Säby respektive Kronåsen-Vålberga

12 Anmälan uppföljning av medborgarbudget Gullingeparken

Dnr 1.2.6-456/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

13 Anmälan av medborgarförslag om ny lekplats vid Spånga IP

Dnr 1.2.4-503/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om ny lekplats vid Spånga IP.

14 Anmälan av medborgarförslag om att fritidsgården Blå huset ska läggas ned och ersättas med en ny fritidsgård i kommunal regi

Dnr 1.2.4-511/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att fritidsgåden Blå huset ska läggas ned och ersättas med en ny fritidsgård i kommunal regi.

15 Anmälan av medborgarförslag om ny temalekpark i Sundby

Dnr 1.2.4-513/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om ny temalekpark i Sundby.

16 Anmälan av medborgarförslag om ny temalekpark

Dnr 1.2.4-514/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om ny temalekpark.

17 Anmälan av medborgarförslag om utflykter med familjer

Dnr 1.2.4-523/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om utflykter med familjer.

18 Anmälan av medborgarförslag om att Spånga by ska få utökade öppettider

Dnr 1.2.4-509/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att Spånga by ska få utökade öppettider.

19 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-24/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av protokoll för rådet för funktionshindersfrågor 2018

Dnr 1.1-39/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollen från den 17 april 2018 och den 15 maj 2018 till handlingarna.

21 Anmälan av protokoll för pensionärsråden 2018

Dnr 1.1-40/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 11 april 2018 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Svar på remiss om detaljplan för Kämpinge 2 med flera i stadsdelen Tensta, S-Dp 2017-01526

§6 Återrapport av uppdrag om hur förvaltningens kontakt, service och stöd till det lokala föreningslivet kan förstärkas och utvecklas

§6:B Entledigande och fyllnadsval till sociala delegationen

§7 Månadsrapport till nämnden oktober 2018

§8 Svar på skrivelse från Sus Andersson med flera (MP) om att utveckla en innovativ träffpunkt i Tensta

§9 Svar på skrivelse från Åsa Nilsson Söderström (L) gällande Bromstens industriområde

§11 Anmälan av kontorsyttrande över remiss av kompletterande samråd om planerad el-förbindelse - passage Barkarby respektive Vinsta samt passage Överby-Säby respektive Kronåsen-Vålberga

§14 Anmälan av medborgarförslag om att fritidsgården Blå huset ska läggas ned och ersättas med en ny fritidsgård i kommunal regi

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§20 Anmälan av protokoll för rådet för funktionshindersfrågor

§21 Anmälan av protokoll för pensionärsråden 2018

§22 Kurser och konferenser

§23 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§23:B Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2018