Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering.

2 Tertialrapport 1 2019 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr ST 2019/39
Förslag till beslut
1. Tertialrapport 1 för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende belysning Pilparken görs hos kommunstyrelsen om 2,8 mnkr, se bilaga 1.
3. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende förebyggande insatser mot illegala bosättningar görs hos kommunstyrelsen om 0,4 mnkr, se bilaga 2.
4. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende informationsskyltar lekplatser görs hos kommunstyrelsen om 0,1 mnkr, se bilaga 3.
5. Ansökan om medel för investeringar i maskiner och inventarier görs hos kommunstyrelsen om 2,0 mnkr.
6. Ansökan om medel för klimatinvesteringar görs hos kommunstyrelsen om 0,1 mnkr, se bilaga 4.
7. Omslutningsförändringar om 6,4 mnkr godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
8. Reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism godkänns, se bilaga 5.
9. Avtal för fritidsverksamheten Blå Huset förlängs till och med den 31 januari 2021.
10. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

3 Svar på remiss av Motion om inrättande av Stödcentrum Stockholms stad

4 Stadsdelens framtida stöd till marknader

Dnr ST 2019/43
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att stadsdelsnämndens framtida stöd till marknader ska hanteras inom ramen för ordinarie föreningsbidragsprocess.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i juni 2019 med förslag om revidering av riktlinjerna för föreningsbidrag som möjliggör detta.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på skrivelse om vikarietäckning inom stadsdelsnämndens förskolor

6 Ansökan om IOP Älskade barn

Dnr ST 2019/7
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP) från Studiefrämjandet Stockholms län.

7 Ansökan om marknadsstöd från Spånga företagarförening 2019

Dnr ST 2019/16

Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna återrapportering av marknadsstöd för 2018 från Spånga företagarförening.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Spånga företagarförening 150 000 kronor i bidrag för stöd till marknaderna 2019 i Spånga centrum. Föreningen ska återredovisa medelsanvändningen senast 31 mars 2020.

Bilagor finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Bidrag till pensionärsföreningarna inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2019

Dnr ST 2019/42

Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att för år 2019 bevilja bidrag till pensionärsföreningar enligt följande fördelning:
* SPF Spångaveteranerna beviljas 4207 kr
* PRO Spånga beviljas 2170 kr
* PRO Bromsten beviljas 1323 kr

Ansökningar finns i pärm vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Revidering av delegationsordningen 2019

Dnr ST 2019/53 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr ST 2019/29

Förslag till beslut omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delegera till nedan namngivna gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren rätt att enligt 45§ 1st 1-2p LVM, inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet och, i särskilda fall, Kriminalvård.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förordnar nedan namngivna gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren med rätt att enligt 43 § § st 2 p LVU, inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet och, i särskilda fall, Kriminalvård.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds tidigare delegeringar och förordnanden av gruppledare och tjänstemän vid Socialjouren upphör att gälla.
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förklarar ärendet omedelbart justerat.

Ann Dahlgren, Daniel Colegate, Elisabet Lundqvist, Agneta Engström, Lis-Mari Boija, Sanna Eriksson, Frida Allertz, Maria Larsson, Inga-Lill Renhorn Källgren, Louisa Sesti, Lena Wedberg, Feryal Lövström, Liliana Pellegrino, Martin Karlsson, Gertrud Kleberg, Anna-Stina Wilhelmsson, Mira Fargallo-Dillner, Ida Carnesten, Lydia Hjalmarsson, Inger Åsebo, Mait Fredlund, Liselotte Tronders, Oskar Williamsson, Idil Magan, Fanny Hällberg, Julia Petersson, Carl-Johan Kvist, Eva Thomasson, Millicent Reyes, Marimba Roney, Lena Svärd, Maria Rangborg och Julia Falk.

11 Anmälan av medborgarförslag gällande förbättrad framkomlighet mellan Tensta och Rinkeby

Dnr ST 2019/60
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag gällande förbättrad framkomlighet mellan Tensta och Rinkeby.

12 Anmälan av månadsrapport - Trygghet och säkerhet 2019

Dnr ST 2019/36
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga månadsrapport trygghet och säkerhet avseende mars månad till handlingarna.

13 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr ST 2019/8 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av protokoll för brottsförebyggande rådet 2019

Dnr 1.1-41/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 29 oktober 2018 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll för pensionärsrådet 2019

Dnr ST 2019/3
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 20 februsri 2019 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2019

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet)
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

18 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Stadsdelens framtida stöd till marknader

§6 Ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP) - "Älskade barn"

§7 Ansökan om marknadsstöd från Spånga företagarförening 2019

§8 Bidrag till pensionärsföreningarna inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2019

§10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§11 Anmälan av medborgarförslag gällande förbättrad framkomlighet mellan Tensta och Rinkeby

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§14 Anmälan av protokoll för brottsförebyggande rådet 2019

§15 Anmälan av protokoll för pensionärsrådet 2019

§16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2019

§17 Kurser och konferenser

§18 Information, nämndens och förvaltningens frågor