Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2007-05-29

Sammanträde 2007-05-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

5 Utseende av styrelsens sekreterare

6 Förslag till organisation av Stockholm Business Region Development AB Dnr 19-081/2007

7 Extra bolagsstämmor i Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board

8 Återrapportering avseende genomförandet av organisations- förändringarna inom Stockholm Visitors Board

9 Förslag till inriktning för uppbyggnad av en service- och lotsfunktion för företagare och evenemangsarrangörer i Stockholms stad

10 Förslag till riktlinjer för utvecklingen av stadens företagsområden Dnr 42-083/2007

11 Inriktning för arbetet med utvecklingen av Finansplats Stockholm

Dnr 51-093/2007
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Policy för upphandling samt policy för konkurrens och valfrihet

13 Regler för elektronisk post

14 Kreditgarantiföreningar – svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) och Olle Hammarström (s)

15 Miljödriven tillväxt – svar på skrivelse från Paulo Silva (mp), Mounia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp)

Anmälningsärenden

16 Krisledningsplan och kommunikationsplan för Stockholms stad vid extraordinära händelser, anmälan

17 Förslag till detaljplan för del av kv Hekla m m vid Isafjordsgatan i stadsdelen Kista, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

18 Förslag till detaljplan för kv Margretero m m i stadsdelen Mariehäll i Stockholm, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

19 Rapport från dotterbolaget Stockholm Visitors Board

21 Övrigt:

* Tillförordnad VD under ordinarie VD:s sommarsemester 2007
Dnr 19-094/2007

* Anna Nedeby Bar-Am, Stiftelsen Stockholms NyföretagarCentrum, inbjuden
Mötesinformation

Justeras:
Kristina Axén Olin Maria Östberg Svanelind

Närvarande:

Ordföranden Kristina Axén Olin (m)

Ledamöterna
Mikael Söderlund (m)
Madeleine Raukas (m)
Mats Rudin (m)
Ulrika Francke (fp)
Maria Östberg Svanelind
Olle Hammarström (s)
Paulo Silva (mp)

Tjänstgörande suppleanter
Ulf Walther (s) ersättare för Carin Jämtin (s)

Suppleanter
Joakim Gräns (m)
Birgitta Wahlman (m)
Anders Frostell (fp)
Birgitta Borg (kd)
Karin Wanngård (s)
Cecilia Obermüller (mp).
Mounia Benbouzid (mp)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler staben, Kristina Tidestav avdelningen för näringslivsutveckling, Lena Häggdahl administrativa avdelningen, Martin Rosborg Stockholm Visitors Board och borgarrådssekreterare Thomas Andersson på finansroteln samt styrelsesekreterare Viviann Andersson.

Förhinder hade anmälts av ledamot Carin Jämtin (s) och suppleant Lars Svärd (m).

Anna Nedeby Bar-Am, Stiftelsen Stockholms NyföretagarCentrum, var inbjuden till styrelsen och informerade om verksamheten på NyföretagarCentrum innan styrelsemötet påbörjades.

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 22 mars 2007 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden utsågs Maria Östberg Svanelind (s) att justera dagens protokoll.

§3 Tertialbokslut 1 jämte prognos med VD kommentar

Dnr 12-077/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna tertialbokslut 1 jämte prognos med VD:s kommentar för koncernen Stockholm Business Region till Stockholm Stadshus AB

att godkänna och förklara beslutet omedelbart justerat

§4 Översyn av arbetsordning, VD instruktion mm

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att för innevarande verksamhetsår fastställa arbetsordning

och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region

§5 Utseende av styrelsens sekreterare

Dnr 19-080/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Viviann Andersson, administrativ chef på Stockholm Business Region, till sekreterare i styrelsen

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§6 Förslag till organisation av Stockholm Business Region Development AB

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Paulo Silva(mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) yrkar bifall till förslag från (mp)

Beslut

Styrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,

att godkänna förslaget till organisation för Stockholm Business Region Development AB.

att ge VD i uppdrag att förvärva aktierna i Stockholms Stadshus AB:s vilande bolag Stockholms Näringslivskontor AB.

att ge VD i uppdrag att överlåta tillgångar och skulder till det nya bolaget (verksamhetsöverlåtelse) Stockholm Business Region Development AB i enlighet med förslag till avtal

att ge VD i uppdrag att teckna hyresavtal med Stockholm Business Region Development samt reglera samtliga ekonomiska mellanhavanden mellan Stockholm Business Region och Stockholm Business Region Development

att godkänna att det nya dotterbolaget använder namnet Stockholm Business Region Development AB.

att besluta om omedelbar justering

Reservation

Paulo Silva(mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 6:1

§7 Extra bolagsstämmor i Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board

Dnr 19-095/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Viviann Andersson till ombud och vid dennes förhinder Anna Gissler till extra bolagsstämma i juni 2007 för Stockholm Business Region Development respektive Stockholm Visitors Board

att uppdra åt ombudet att rösta enligt vad som redovisats i detta utlåtande

att godkänna förslaget till bolagsordning för Stockholm Business Region Development AB

att godkänna förslaget till bolagsordning för Stockholm Visitors Board AB

att arvoden ej ska utgå till ledamöter/suppleanter i tjänstemannastyrelserna för Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development

att förklara beslutet omedelbart justerat

§8 Återrapportering avseende genomförandet av organisationsförändringarna inom Stockholm Visitors Board

Dnr 19-016/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna återrapporteringen avseende genomförandet av organisationsförändringarna inom Stockholm Visitors Board.

§9 Förslag till inriktning för uppbyggnad av en service- och lotsfunktion för företagare och evenemangsarrangörer i Stockholms stad

Dnr 40-082/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Paulo Silva(mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) yrkar bifall till förslag från (mp)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen för arbetet med att bygga upp en lots- och servicefunktion i Stockholms stad för företagare och evenemangsarrangörer.

Reservation

Paulo Silva(mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 9:1

Särskilt uttalande

Maria Östberg Svanelind m fl (s) med hänvisning till bilaga 9:2

§10 Förslag till riktlinjer för utvecklingen av stadens företagsområden

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Paulo Silva (mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) yrkar bifall till förslag från (mp)

Beslut

Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, styrelsen för Stockholm Business Region och trafik- och renhållningsnämnden beslutar följande:

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna riktlinjerna för utvecklingen av stadens företagsområden.

Trafik- och renhållningsnämnden och styrelsen för Stockholm Business

Region beslutar följande:

att ge Trafikkontoret och Stockholm Business Region i uppdrag att initiera ett arbete i syfte att rusta upp företagsområdena.

Reservation

Paulo Silva (mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 10:1

Särskilt uttalande

Maria Östberg Svanelind m fl (s) med hänvisning till bilaga 10:2

§11 Inriktning för arbetet med utvecklingen av Finansplats Stockholm

Dnr 51-093/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förs lag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att avsätta 1,5 mkr för att kunna fördjupa arbetet med Finansplats Stockholm.

§12 Policy för upphandling samt policy för konkurrens och valfrihet

Dnr 30-089/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Maria Östberg Svanelind m fl (s) yrkar bifall till förslag från (s)

Paulo Silva(mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) yrkar bifall till förslag från (mp)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa stadens upphandlingspolicy för Stockholm Business Region

att fastställa stadens policy för konkurrens och valfrihet för Stockholm Business Region

att godkänna anmälan av reviderade regler för ekonomisk förvaltning

Reservation

Maria Östberg Svanelind m fl (s) med hänvisning till bilaga 12:1

Paulo Silva(mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 12:2

§13 Regler för elektronisk post

Dnr 30-090/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa regler för elektronisk post för Stockholm Business Region

§14 Kreditgarantiföreningar – svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) och Olle Hammarström (s)

Dnr 06-033/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen från Carin Jämtin (s) och Olle Hammarström (s).

§15 Miljödriven tillväxt – svar på skrivelse från Paulo Silva (mp), Mounia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp)

Dnr 45-070/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen från Paolo Silva (mp) m fl.

Reservation

Paulo Silva(mp), Mounia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 15:1

§16 Krisledningsplan och kommunikationsplan för Stockholms stad vid extraordinära händelser, anmälan

Dnr 30-091/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av Krisledningsplan och Kriskommunikationsplan för Stockholms stad vid extraordinära händelser

§17 Förslag till detaljplan för del av kv Hekla m m vid Isafjordsgatan i stadsdelen Kista, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-056/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§18 Förslag till detaljplan för kv Margretero m m i stadsdelen Mariehäll i Stockholm, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-087/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§19 Rapport från dotterbolaget Stockholm Visitors Board

Martin Rosborg informerade bl a

· det går bra för turism

· workshop 30 maj

· kryssningsfartyg 9 juni

§20 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade om aktuella verksamhetsfrågor bl a

· Stockholmsmötet 4 juni

· Stockholm Business Alliance – konferens för alla kommunstyrelseordföranden i partnerskapet 31 maj-1 juni

· Stockholm- Uppsala Bio Region

· Nordisk Byggdag 20-21september

§21 Övrigt

Styrelsen beslutar

att utse Torbjörn Jansson till tillförordnad VD under ordinarie VD:s semester 18 juni- 27 juli 2007.