Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2008-02-05

Sammanträde 2008-02-05

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

3 Firmateckningsrätt i Stockholm Business Region

5 Riktlinjer för direktupphandling

6 Nya arkivregler för Stockholms stad

7 Redovisning av arbetet med investeringsfrämjande och internationell marknadsföring under 2007

8 Redovisning av arbetet med företagsbesök under 2007

9 Rapport om medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 11-14 mars 2008

10 Snabb och lättillgänglig service till stockholmarna - förslag till organisation, modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster - kompletterande ägardirektiv

11 Chefssatsningar 2007 - kompletterande ägardirektiv

12 Stockholms miljöprogram 2008-2011 - kompletterande ägardirektiv

13 Yttrande över stadens framtida stöd till DN-galan

14 Yttrande över Restaurangernas dag/ Smaka på Stockholms ansökan om stöd till evenemang

15 Yttrande över Svenska Fäktförbundets ansökan om stöd till evenemang

16 Yttrande över Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang

17 Yttrande över Nordea Nordic Light Opens ansökan om stöd till evenemang

18 Yttrande över Svenska Bilsportförbundets ansökan om stöd till evenemang

Anmälningsärenden

19 "Stockholm ren och vacker", svar på skrivelse från Södermalms stadsdelsnämnd, anmälan av kontorsyttrande

20 Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för Hjorthagen, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

24 Rapport från Stockholm Visitors Board

25 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (80 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 19 november 2007 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Kristina Axén Olin (m) utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.

§3 Firmateckningsrätt i Stockholm Business Region

SBR 13-1/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen - av ordförande Kristina Axén Olin, vice ordförande Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg, två i förening.

att avdelningscheferna Lena Häggdahl och Monica Ewert samt Senior Advisor Torbjörn Jansson och Senior Advisor Viviann Andersson tecknar firma i förening med någon av ovanstående dvs ordföranden Kristina Axén Olin, vice ordföranden Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg.

att förklara beslutet omedelbart justerat

§4 Fastställande av attestinstruktion för Stockholm Business Region

SBR 13-2/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attestinstruktion för Stockholm Business Region AB enligt bilaga.

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§5 Riktlinjer för direktupphandling

SBR 18-208/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta Stockholms stads riktlinjer för direktupphandling och tillämpa föreslagna beloppsgränser

§6 Nya arkivregler för Stockholms stad

SBR 15-209/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta nya arkivregler för Stockholms stad

§7 Redovisning av arbetet med investeringsfrämjande och internationell marknadsföring under 2007

SBR 61-210/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av arbetet med investeringsfrämjande och internationell marknadsföring under 2007

§8 Redovisning av arbetet med företagsbesök under 2007

SBR 06-211/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av genomförda företagsbesök under 2007

§9 Rapport om medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 11-14 mars 2008

SBR 62-116/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen för medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 11 – 14 mars 2008.

att godkänna att deltagande på MIPIM 2008 för följande förtroendevalda bekostas av Stockholm Business Region: finansborgarrådet och ordföranden i styrelsen för Stockholm Business Region Kristina Axén Olin, oppositionsborgarrådet och vice ordföranden i styrelsen för Stockholm Business Region Carin Jämtin samt stadsbyggnads- och trafikborgarrådet och ledamoten i styrelsen för Stockholm Business Region Mikael Söderlund.

§10 Snabb och lättillgänglig service till stockholmarna - förslag till organisation, modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster - kompletterande ägardirektiv

SBR 19-141/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av modell för utveckling av nya e-tjänster under åren 2007-2010

§11 Chefssatsningar 2007 - kompletterande ägardirektiv

SBR 19-141/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förs lag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av chefssatsningar 2007

§12 Stockholms miljöprogram 2008-2011 - kompletterande ägardirektiv

SBR 19-141/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att hantera verksamhetens miljöfrågor, inom det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS), med syfte att uppnå målen i miljöprogrammet

§13 Yttrande över stadens framtida stöd till DN-galan

SBR 05-225/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget om stadens framtida stöd till DN - galan

§14 Yttrande över Restaurangernas dag/ Smaka på Stockholm AB:s ansökan om stöd för evenemang

SBR 05-226/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja ett ekonomiskt stöd till Restaurangernas Dag/Smaka på Stockholm AB om 300 000 kronor för marknadsföringen av Restaurangernas Dag/Smaka på Stockholm AB och Stockholm.

§15 Yttrande över Svenska Fäktförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-3/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja ett ekonomiskt stöd till Svenska Fäktförbundet om 150 000 kronor för marknadsföringen av Challenge Bernadotte – Stockholm Grand Prix och Stockholm.

§16 Yttrande över Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-4/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja ett ekonomiskt stöd till Svenska Simförbundet om 375 000 kronor för marknadsföringen av ARENA Diving Champions Cup samt World Cup och Stockholm.

§17 Yttrande över Nordic Light Opens ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-5/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja ett ekonomiskt stöd till Nordea Nordic Light Open om 300 000 kronor för marknadsföringen av Nordea Nordic Light Open och Stockholm.

§18 Yttrande över Svenska Bilsportförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-6/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja ett ekonomiskt stöd till Svenska Bilsportförbundet om 215 000 kronor avseende föranalysen av World Touring Car Championship och Stockholm.

Särskilt uttalande

Paulo Silva (mp), Cecilia Obermüller (mp), Monia Benbouzid(mp) med hänvisning till bilaga 18:1

§19 ”Stockholm ren och vacker”, svar på skrivelse från Södermalms stadsdelsnämnd, anmälan av kontorsyttrande

SBR 01-194/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på skrivelse från Södermalms stadsdelsnämnd

§20 Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för Hjorthagen, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

SBR 41-198/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på skrivelse från Stadsbyggnadskontoret

§21 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang 2007 och 2008

SBR 05-7/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

Särskilt uttalande

Paulo Silva (mp), Cecilia Obermüller (mp), Monia Benbouzid(mp) med hänvisning till bilaga 21.1

§22 Anmälan om återtagande av ansökan om stöd till evenemang

SBR 56-145/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av återtagande om stöd till evenemang

§23 Redovisning av tidigare genomförda utredningar om Bromma Flygplats

SBR 41-227/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av tidigare genomförda utredningar om Bromma flygplats

Särskilt uttalande

Paulo Silva (mp), Cecilia Obermüller (mp), Monia Benbouzid(mp) med hänvisning till bilaga 23:1

§24 Rapport från Stockholm Visitors Board

Martin Rosborg informerade om

· att besöksnäringen går mycket bra

· att han avgår som verkställande direktör 31 mars 2008

§25 Rapport från Stockholm Business Region Development

Kristina Tidestav informerade om

· Stockholmsmötet den 2 juni 2008 kl 15.00- 19.00

§26 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade bl a om

· att konsulten Bengt Larsson på SIMS har anlitats för uppdraget att rekrytera en verkställande direktör till Stockholm Visitors Board.

· att partnerskapet Stockholm Business Alliance nu omfattar 46 kommuner

· att två sammanträden har ägt rum med de företrädare från näringslivet som ingår i dotterbolagens Advisory Boards ( rådgivande organ)

· att marknadsetiska rådet inte finner anledning till anmärkning vad gäller varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia

§27 Övrigt

Minnesanteckningar från möten i dotterbolagens Advisory Boards kommer att skickas till styrelsens ledamöter.