Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2012-02-07

Sammanträde 2012-02-07

Datum
Klockan
Plats

2 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

3 Yttrande över Stockholm Equestrian Games AB:s ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Equestrian Games 2013)

4 Yttrande över Stockholm Culinary Week's ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Culinary Week 1-6 juni 2012)

5 Rapport om medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 6-9 mars 2012 i Cannes, Frankrike

Anmälningsärenden

6 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

8 Rapport företagsbesök 2011

9 Taxiutredning (utsändes senare) - UTGÅR

10 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

11 Resebeslut inför studieresor till Berlin och London 23-24 februari 2012

12 Rapport från Stockholm Visitors Board

13 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 8 november 2011 lades till handlingarna.

§2 Val av protokolljusterare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Anders Wallner (MP) att justera dagens protokoll.

§3 Yttrande över Stockholm Equestrian Games AB:s ansökan om stöd till evenemang

SBR 201.3.1-15/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Stockholm Equestrian Games AB en marknadsföringsinsats om 200000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Equestrian Games 2013 och Stockholm.

§4 Yttrande över Stockholm Culinary Week´s ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-1/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja en marknadsföringsinsats till Stockholm Culinary Week´s om 200000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Culinary Week 2012 och Stockholm.

§5 Rapport om medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 6-9 mars 2012 i Cannes, Frankrike

SBR 62-2/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna att deltagande på MIPIM 2012 för följande förtroendevalda bekostas av Stockholm Business Region: Trafik- och arbetsmarknadsrådet och ordförande för Stockholm Business Region, Ulla Hamilton och medföljande borgarrådssekreterare samt Karin Wanngård och medföljande kanslichef.

2. I övrigt godkänna rapporten för medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 6-9 mars 2012.

§6 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

SBR 05-4/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

2. Godkänna anmälan av rapport av utfall vid evenemang.

§7 Delegationsärenden

SBR 04-5/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda anmälningar av beslut fattade enligt delegationsordningen.

§8 Rapport företagsbesök 20122

SBR 10-6/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna rapport av företagsbesöken 2011.

2. Rapporten översändes för kännedom till SBN, ExplIN, MHN, TN, FN och SDN.

Särskilt uttalande angavs av Göran Johnsson m.fl.(S) enligt följande.

”Stockholm Business Region Development har under 2011 genomfört 503 företagsbesök. Många intressanta synpunkter har samlats in. Vi vill inför kommande års besök påtala möjligheten att företagen även tillfrågas om aktuella och kommande rekryteringsbehov avseende såväl tillfälliga anställningar, deltidsanställningar som permanenta heltider. I frågan bör också ingå om företaget önskar hjälp med att upprätta sökprofil och göra urval. Insamlande uppgifter och önskemål kan med fördel sedan lämnas till Jobbtorgen.”

§9 Taxiutredning

SBR 65-7/2012

Ärendet utgår.

§10 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 201.3.1-21/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§11 Resebeslut inför studieresor till Berlin och London 23-24 februari 2012

SBR 201.3.1-36/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna att Trafik- och arbetsmarknadsrådet och ordförande för Stockholm Business Region, Ulla Hamilton och medföljande borgarrådssekreterares studieresor till Medialabs i Berlin och London bekostas av Stockholm Business Region.

§12 Rapport från Stockholm Visitors Board

Elisabeth Elmsäter Vegsö informerade om strategi för utveckling av Stockholms besöksnäring 2020 (bilaga 1) mellan § 2 och § 3 i föredragningslistan.

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Den 15 februari mellan kl. 15.00 - 18.00 är det uppvaktning av SVB´s VD Peter Lindqvist som fyller 60 år. Plats: Drottninggatan 33.

· Antalet övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar uppnådde 10,6 miljoner för år 2011, vilket är rekord.

· Den 23 januari arrangerades Stockholmsdagen 2012 på Stockholm Waterfront med cirka 440 deltagare.

· En ny evenemangsstrategi har tagits fram och beslut förväntas att tas i Ks under våren.

§13 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

· Antalet investeringar i regionen uppgick till 75 år 2011 varav SBRD har medverkat vid 39 stycken (bilaga 2).

· För att locka nya företag till Högdalen pågår en klustersatsning inom Cleantech.

· För att få kreativa näringar att växa inom Telefonplan pågår ett samarbete sedan en till tillbaka med bl. a Konstfack.

· De indikatorer som finns inom Näringsutveckling när det gäller företagsbesök och företagskontakter är uppnådda. Under 2011 genomfördes 503 företagsbesök och 3183 företagskontakter.

· Arbetet fortsätter med att nå ett NKI om 75 för företagslotsen.

· Ulla Hamilton och Madeleine Sjöstedt hade ett möte med styrelsen för företagarföreningen Slakthusområdet förra veckan. Larsboda utreds som en möjlig etableringsplats och undersökningen väntas vara klar till sommaren. SBRD har en representant i arbetsgruppen för Larsboda.

§14 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Ett nytt hyresavtal gällande Drottninggatan 33 har tecknats för perioden 2012-2017.

· Vid styrelsesammanträdet den 13 mars kommer styrelsen att fotograferas innan mötet påbörjas. Bilden kommer att publiceras i SBR´s årsberättelse för 2011.

§14 Övrigt.

Göran Johnsson m.fl. (S) överlämnade en skrivelse angående översyn av räckvidden och deltagandet i SBRDs verksamheter (bilaga 3).