Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2011-03-15

Sammanträde 2011-03-15

Datum
Klockan
10.30
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Utseende av sekreterare för dagens möte

5 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

6 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

7 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7a. Tillsättning av verkställande direktör
7b. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

8 Årsredovisning för 2010, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2010 m.m. (utsänd)

9 Förslag till budget 2012 och inriktning 2013 och 2014 för Stockholms Hamnar (utsänd)

10 Svar på remiss av Motion 2010:40 om omvandling av stadens kajer till gröna strövområden (KS 309-2800/2010) (utsänd)

11 Svar på remiss av Motion (2010:26) om bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden (KS 319-2205/2010) (utsänd)

12 Remiss om Miljökrav vid upphandling av entreprenader (utsänd)

13 Förslag till handikapplan för Stockholms Hamnar år 2011 (utsänd)

14 Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag samt val av ledamöter och suppleanter till styrelser för dotterbolagen Kapellskärs Hamn AB respektive Nynäshamns Mark AB (utsänd)

15 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Henrik Widerståhl)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Henrik Widerståhl)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)

16 Övriga frågor

a. Styrelsekonferens den 14 - 15 april 2011 (lunch - lunch) jämte extra styrelsemöte kl 17.30 samt efterföljande middag den 14 april 2011 tillsammans med avgående ledamöter och suppleanter
b. Nästa ordinarie möte: torsdagen den 19 maj 2011 kl 10.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (79 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Utseende av sekreterare för dagens möte

Som sekreterare för dagens möte utsågs Josef Dadoun.

§5 Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 25 januari 2011 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Anmälan av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 A Tillsättning av verkställande direktör

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 mars 2011.

Styrelsen beslöt

att

entlediga Henrik Widerståhl, t.f. VD fr o m den 15 april 2011.

att

utse Johan Castwall till verkställande direktör fr o m den 15 april 2011.

 

§7 B Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 mars 2011.

Styrelsen beslöt

att från och med den 15 april 2011 skall bolagets firma tecknas – av ordföranden Helena Bonnier, vice ordföranden Stefan Hansson, VD Johan Castwall, vice VD tillika marknadschefen Henrik Widerståhl, chefen för infrastruktur Kjell Karlsson, trafikchefen Henrik Cars, chefen för affärsstöd Mats Lundin, projektchefen Per Ling-Vannérus samt chefen över juridik, miljö och omvärld Gun Rudeberg, två i förening.

att från och med den 15 april 2011 till envar av Johan Castwall, Henrik Cars, Kjell Karlsson, Per Ling-Vannérus, Mats Lundin, Gun Rudeberg och Henrik Widerståhl delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar

§8 Årsredovisning för 2010, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2010 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 mars 2011.

Magnus Karlström lämnade muntlig redovisning rörande auktoriserade revisorernas rapport från bokslutsgranskningen 2010.

David Winks och Mats Bergqvist lämnade muntlig redovisning rörande lekmannarevisorernas granskningspromemoria 2010.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2011 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§9 Förslag till budget 2012 och inriktning 2013 och 2014 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 mars 2011.

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Malte Sigemalm och Stefan Hansson yrkade att styrelsen i huvudsak skulle godkänna föreliggande förslag samt därutöver anföra

”Lägesrapport kring avvecklingen av Loudden.

Avvecklingen av Loudden är en stor och viktig fråga för hela Stockholm, både avvecklingen som sådan men också hanteringen av den framtida olje- och bränsleförsörjningen för Stockholmsregionen. Avvecklingen av Loudden har varit aktuell under en mycket lång tid och frågan måste väckas till liv igen och tas på allvar.

I ägardirektiven för 2011-2013 står att "fortsätta arbetet med att söka alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden". Denna intention har nu funnits en lång tid men vår uppfattning är att det inte tagits på densamma allvar som politiskt utlovats. Med anledning av detta så är det lämpligt att styrelsen får en statusrapport kring avvecklingen av Loudden.

Nynäs petroleums raffinaderi har friställd mark, bergrum och oljehamn lediga samt har kort och säker insegling från stora farleden . Tid att på allvar lyfta fram Nynäshamn som ny stor oljehamn. Idag ligger den bara väntar på att tas i bruk och gör att en avveckling av dagens verksamhet vid av Loudden kan ske kortast möjliga tid.”

Anders Djerf yrkade bifall till Malte Sigemalms yrkande.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

1 inte gå vidare med utvecklingsprojektet i Norviks Udde

2 se över hamnstrategin för Värtan/Frihamnen

3 uppdra till förvaltningen göra en utredning om effekterna för hamnverksamheten och hamnens ansvarsområde av en 100-årsnivå på vattenståndet i Östersjön och Mälaren samt

4 i övrigt godkänna förslaget tillbudget 2011 och inriktning 2012 och 2013

5 därutöver anföra

Planerna på en ny hamn i Norviks Udde bör nu definitivt skrinläggas en minskning av

forts. § 9

antalet kajplatser där förminskar inte det faktum att hamnen är onödig. I stället bör samverkan ske med övriga hamnar längs ostkusten kring en gemensam utvecklingsstrategi. Det är positivt om transporterna till sjöss ökar, förutsatt att infrastrukturen på land anpassas till detta. Det bör vara självklart för moderna hamnar att bygga ut elanslutning av fartyg och i övrigt hantera all den miljöpåverkan som uppkommer genom hamnverksamheten och fartygstrafiken.

Planerna på utbyggnad av Värtapiren bör åter ses över utifrån de förändringar av frakter och kryssningstrafik som förväntas. Piren bör inte byggas om andra åtgärder gör det möjligt att upprätthålla trafiken på ett bra sätt. I alla investeringsberäkningar ska införande av landström räknas in.

Hamnverksamheten är känslig och sårbar för effekter av klimatförändringarna. En s.k. 100-årsnivå på vattenståndet är en sådan högsta nivå som med all sannolikhet inträffar under ett 100-årsintervall. En sådan nivå kan inträffa när som helst under 100 år, alltså redan i morgon. Styrelsen bör få en redogörelse för hur hamnverksamheten påverkas av ett högt vattenstånd som därefter drar sig tillbaka samt av ett vattenstånd som höjs successivt och förblir vid förhöjd nivå.

Förvaltningen bör ges i uppdrag att göra en sårbarhets- och säkerhetsutredning om effekterna för hamnverksamheten och hamnens ansvarsområde av en 100-årsnivå på vattenståndet i Östersjön och Mälaren. Detta inbegriper även att beskriva effekterna på slussar och samtliga kajer inom Stockholms hamnars ansvarsområde.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Malte Sigemalms m fl:s och Vivianne Gunnarssons respektive yrkanden,

att

godkänna föreliggande förslag till budget 2012 och inriktning 2013 och 2014 samt överlämna densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

Malte Sigemalm, Stefan Hansson och Anders Djerf reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§10 Svar på remiss av Motion 2010:40 om omvandling av stadens kajer till gröna strövområden (KS 309-2800/2010)

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 februari 2011.

forts. § 10

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen om omvandling av stadens kajer till gröna strövområden godkänna redovisningen enligt skrivelse till styrelsen från den 23 februari 2011 samt överlämna den som Hamnens svar till KF/KS kansli i stadshuset.

Malte Sigemalm, Stefan Hansson, Anders Djerf och Vivianne Gunnarsson lät till protokollet anteckna följande.

”Det är viktigt för en stad som Stockholm, med dess sjönära läge, att främja folklivet vid stadens kajer. Stadens kajer är väl använda under hela året, främst sommartid av vår egna verksamhet men även av människors egna spontanitet.

Soldyrkare, kaffeälskare och lunchsällskap samsas, stundom trängs, vid de vattennära områdena. Kajområdena som dom är nu är väl anpassade för den avsedda verksamheten men skulle med enkla grepp kunna utvecklas för ett trevligare folkliv närmare stadens vatten. I det avtal med Trafikkontoret bör arbetet fortskrida med utvecklingen av de kajer som i dag behöver rustas upp.”

§11 Svar på remiss av Motion (2010:26) om bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden (KS 319-2205/2010)

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 mars 2011.

Malte Sigemalm, Stefan Hansson, Anders Djerf och Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen samt därutöver anföra

”De intentioner som framförs i motion bör mycket väl kunna ligga till grund för en gemensam diskussion med Trafikkontoret inom ramen för det avtal som Stockholms Hamnar och Trafikkontoret har.”

Styrelsen beslöt

att

med avslag på Malte Sigemalms m fl:s yrkande, besvara remissen i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande.

att besluta om omedelbar justering.

Malte Sigemalm, Stefan Hansson, Anders Djerf och Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§12 Remiss om Miljökrav vid upphandling av entreprenader

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 mars 2011.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna tjänsteutlåtandet från den 7 mars 2011.

att besluta om omedelbar justering.

Vivianne Gunnarsson lät till protokollet anteckna följande.

”Det är en god sak att stora städer och Trafikverket kommit fram till gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Den kan ge klara spelregler för företagen. Tyvärr är kraven för lågt satta i flera fall, t.ex. när det gäller utsläpp och drivmedel. Det är också en brist att inte åtminstone grundläggande bullerkrav finns med. Om de generösa möjligheterna att göra undantag används i hög grad blir överenskommelsen om miljökrav verkningslös. Då har inget vunnits på överenskommelsen.”

§13 Förslag till handikapplan för Stockholms Hamnar år 2011

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 24 februari 2011.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till Handikapplan för Stockholms Hamnar samt till protokollet anteckna följande. ”Tidigare har handkapprådets protokoll även skickats till styrelsen för kännedom. Det är för styrelsen viktigt att ta del av vad som framkommer i handikapprådet.” Vidare lät styrelsen anteckna att ett möte bör ordnas med handikapprådet.

Malte Sigemalm och Stefan Hansson lät till protokollet anteckna följande.

§14 Ombud till bolagsstämmor samt val av ledamöter och suppleanter i dotterbolagen Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 mars 2011.

forts. § 14

Styrelsen beslöt

att utse ordföranden eller i dennas frånvaro vice ordföranden, verkställande direktören eller vice verkställande direktören att som ombud för Stockholms Hamn AB företräda bolaget och rösta för bolagets aktier vid bolagsstämmor fram till årsstämma 2012 med aktiebolagen Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB samt Nynäshamns Hamn AB.

att för perioden från ordinarie bolagsstämma 2011 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2015, avseende Kapellskärs Hamn AB, välja Helena Bonnier, Carl Erik Hedlund, Inge-Britt Lundin, Stefan Hansson och Anders Djerf till ledamöter samt Mikael Igelström, Arba Kokalari, Lars Hansson, Vivianne Gunnarsson och Margarita Pulido till suppleanter.

att för perioden från ordinarie bolagsstämma 2011 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2015 till ordförande i Kapellskärs Hamn AB välja Helena Bonnier.

att för perioden från ordinarie bolagsstämma 2011 till slutet av ordinarie bolagsstämma 2015, avseende Nynäshamns Mark AB, välja Helena Bonnier och Stefan Hansson till ledamöter samt Andrea Femrell och Vivianne Gunnarsson till suppleanter.

§15 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den lämnade rapporten.

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

· Renovering av Strömkajen

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

· Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att miljööverdomstolen kommer meddela dom den 19 april 2011. Han förklarade vidare att arbete pågår rörande avtal med Exploateringskontoret om bl.a. organisationen. Vidare planeras för nytt beslut om genomförande och extra styrelsemöte den 14 augusti 2011.

· Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn

Henrik Widerståhl informerade bl.a. om att något datum för huvudförhandling beträffande ombyggnation av Kapellskärs hamn ännu har inte meddelats från miljödomstolen.

· Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Henrik Widerståhl informerade bl.a. om att Högsta domstolen ännu inte meddelat något beslut beträffande prövningstillstånd. Han upplyste vidare om att arbete pågår med rekrytering av ny projektchef.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

§16 Övriga frågor

a) Styrelsekonferens den 14-15 april 2011 (lunch-lunch) jämte extra styrelsemöte kl 17.30 samt efterföljande middag den 14 april 2011 tillsammans med avgående ledamöter och suppleanter.

b) Nästa möte: torsdagen den 19 maj 2011 kl 10.30.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.