Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2017-08-29

Sammanträde 2017-08-29

Datum
Klockan
09:00
Plats
Projektkontoret, Stockholm Norvik, Nynäshamn (trpt från Stockholm)

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Remiss av Program för City samt Trafik- och Gatumiljöplan för City (utsänd)

9 Remiss av Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 (utsänd)

10 Remiss av Översiktsplan för Stockholm - utställningsförslag (utsänd)

11 Remiss av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 (utsänd)

12 Remiss av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen(utsänd)

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Johan Castwall) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

14 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 26 september 2017 kl. 9.00

15 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänd)

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

§7 Remiss av Program för City samt Trafik- och Gatumiljöplan för City (utsänd)

§8 Remiss av Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 (utsänd)

§9 Remiss av Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 (utsänd)

§10 Remiss av Översiktsplan för Stockholm - utställningsförslag (utsänd)

§11 Remiss av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 (utsänd)

§12 Remiss av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen(utsänd)