Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2017-12-07

Sammanträde 2017-12-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden.

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 2 november 2017.

Beslutsärenden

3 Utseende av styrelsens sekreterare.

5 Internkontrollplan 2018.

6 Stockholm Vatten och Avfalls EU-positionspapper.

9 Revidering av taxor.

10 Upphandlingsärende - entreprenadarbeten, ramavtal.

11 Upphandlingsärende - tekniska konsulter, ramavtal.

12 Upphandlingsärende - rörinspektion, spolning och rensning av VA-ledningar.

13 Projekt 361651 Norr om Vistavägen - Reviderat genomförandebeslut, exploateringsprojekt.

14 Projekt 360962 Lugnet etapp 3 - Reviderat genomförandebeslut, exploateringsprojekt.

15 Projekt 361506 Sjödalsvägen m.fl. (Storängen) - Reviderat genomförandebeslut, exploateringsprojekt.

16 Nominering till Styrelsen för Svenskt Vatten.

17 Deltagande i IWA-konferens.

Anmälningsärenden

18 SFA - lägesrapport.

19 Information från revisorerna.

Övriga ärenden

20 IT-säkerhet

21 Övriga frågor

Upphandlingsärende - asfalt- och markåterställning, ramavtal

Anläggningsavgift och dagvattentaxa