Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2004-05-04

Sammanträde 2004-05-04

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

6 Småföretagsdelegationens tillväxtdokument. Remiss av förslag från Styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB (S)

7 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2004 (RI)

8 Ramavtal för elarbeten för gatubelysning. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

9 Avtal om avflyttning, upphörande av tomträtt samt förvärv av byggnader och anläggningar rörande fastigheten Ängsbotten 7 i Hjorthagen med Svenska Hus i Göteborg AB (RI)

10 Kristinebergs stadsdelspark. Redovisning av fördjupat programarbete samt anmälan av formgivningstävling (RI)

11 Förskolebyggnad i Humlegården.

Skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd (s, v, mp, fp och kd) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Markanvisning för tennisanläggning inom fastigheten Kristineberg 1:4 i nordvästra Kungsholmen till Edicta hotellfastigheter AB/Tagehus Förvaltning AB.

13 Detaljplan för kvarteret Godsfinkan m m i Hammarby Sjöstad. Remiss och genomförandebeslut (RI)

15 Anmälan av parkutställning i Hammarby Sjöstad 19-29 augusti 2004 (RI)

16 Markanvisning för bostadsändamål i kv Persikan på Södermalm till Einar Mattsson Byggnads AB, Folkhem, JM, Seniorgården, SKB, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Veidekke Bostad & Fastighet AB och Wallfast AB. Inriktningsbeslut (RI)

17 Garage under Armémuseet. Skrivelse från Jan Valeskog m fl (s) (RI)

18 Cykelfält längs Karlbergsvägen mellan S:t Eriksgatan och Västmannagatan. Genomförandebeslut (RI)

19 Vision för söderort – redovisning och organisation.

Remiss från kommunstyrelsen (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom kvarteret Minken i stadsdelen Sundby med Järntorget Bostad AB. Genomförandebeslut (RY)

21 Detaljplan för del av Storsjövägen inom stadsdelen Årsta.

Remiss av planförslag. Genomförandebeslut (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 invid kvarteret Rämen i Årsta till PAR Fastighets AB. Inriktningsbeslut (RY)

23 Markanvisning för bostäder utmed Fogdevägen inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Bagarmossen till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut (RY)

24 Breddning av Akallavägen. Skrivelse från Boendekommittén i Akalla (RY)

25 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av kv Måseskär i Hammarbyhöjden med Stockholmshem AB. Genomförandebeslut (RY)

26 Detaljplan för del av kv Stillheten i stadsdelen Hässelby Gård.

Remiss av planförslag. Inriktningsbeslut (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2, inom kv Säteritaket, i Hässelby Gård med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (RY)

28 Upprustning av Skärholmstorget. Genomförandebeslut (RY)

29 Trafiksäkerheten på Svartlösavägen.

30 Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik.

Remiss från Liljeholmens stadsdelsnämnd (RY)

31 Överenskommelse om exploatering för bostäder vid Skärholmens Gårdsväg i Skärholmen med HSB Bostad AB. Genomförandebeslut (RY)

32 Nybyggnad av 5-avdelnings barnstuga på fastigheten Klisterburken, Vällingby. Genomförandebeslut (F)

33 Ramavtal för entreprenörer 2005. Genomförandebeslut (F)

34 Försäljning av Råcksta ålderdomshem i Råcksta (F)

35 Tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Branddörren 3, Önskehemsgatan 13, Vantör. Genomförandebeslut (F)

36 Hyresnämndens beslut att avskriva ärendet om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Sandjägaren 2 i Hammarbyhöjden (SV)

37 Svea hovrätts beslut att medge tillstånd till förvärv av fastigheten Stenskvättan 14 i Aspudden (SV)

38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

39 Förnyelsebara fordonsbränslen. Yttrande över delbe-tänkande (St)

41 Förnyat ramavtal med Vägverket avseende vägtrafik-ledning (St)

42 Klarastrandsledens utbyggnad till fyra körfält. Redovisning (St)

43 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 2 och 3/2004 (Pa)

44 Tillfälligt stopp för 3G-utbyggnaden i Stockholm.

Skrivelser från Ewa Samuelsson och Anders Broberg respektive Mats Rosén och Björn Nyström, samtliga (kd).
Återremiss. Bordlagt 13 april 2004 nr 6 (S)

45 Ändrad detaljplan för fastigheten Beridarebanan 13 i stadsdelen Norrmalm. Remiss av planförslag.

Bordlagt 13 april 2004 nr 12 (RI)

46 Exploateringsavtal avseende östra delen av Hammarby Gård inom Hammarby Sjöstad.

Bordlagt 13 april 2004 nr 17 (RI)

47 Ändrad detaljplan för kv Lustgården 6 m m i Stadshagen. Remiss av planförslag.

Bordlagt 13 april 2004 nr 21 (RI)

48 Norr Mälarstrand. Förslag till långsiktig upprustning och förnyelse av kajen mellan Stadshuset och Kungsholmstorg.

Bordlagt 13 april 2004 nr 23 (RI)

49 Trafikplan för Södermalm. Redovisning av uppdrag.

Bordlagt 13 april 2004 nr 25 (RI)

50 Ändrad detaljplan för fastigheten Mariehäll 1:45 i stads-delen Mariehäll. Remiss av programförslag.

Bordlagt 13 april 2004 nr 27 (RY)

51 Genomförandegrupp för studentbostäder. Skrivelse från Roger Mogert (s).

Bordlagt 13 april 2004 nr 33 (RY)

52 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Stockholmsbygg-mästarna. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 13 april 2004 nr 34 (RY)

53 Hastighetsdämpande åtgärder på Årdalavägen i Örby.

Skrivelse från Gunnar Sandell (s).
Bordlagt 13 april 2004 nr 35 (RY)

54 Program för ny väg till Solvalla, del av kv Ryktaren m m, inom stadsdelarna Bromsten och Bällsta. Remissvar och inriktningsbeslut.

Bordlagt 13 april 2004 nr 36 (RY)

55 Markanvisning för bostadsändamål vid Runda vägen i stadsdelen Alvik till AB Svenska Bostäder. Inriktnings-beslut.

Bordlagt 13 april 2004 nr 37 (RY)

56 Markanvisning för bostadsbyggande till Småa och Svenska Bostäder norr om Lövstavägen inom Vinsta, Vällingby. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 13 april 2004 nr 38 (RY)

57 Överenskommelse med AB Stockholmshem om exploatering och överlåtelse av mark i kv Harholmen, Skärholmen.

Genomförandebeslut samt kompensation av ianspråktagna grönytor. Återremiss.
Bordlagt 13 april 2004 nr 40 (RY)
*

58 Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Utredning om tunnelförläggning av genomfartstrafiken.

Bordlagt 13 april 2004 nr 41 (RY)

59 Markanvisningstävling för område vid Kvickentorps-skolan, Farsta.

Bordlagt 13 april 2004 nr 42 (RY)

60 Markanvisningar för bostäder inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde till NCC, HSB, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 13 april 2004 nr 43 (RY)

61 Tillväxt Stockholm. Skrivelse från Sten Nordin (m).

Bordlagt 13 april 2004 nr 55 (St)

62 Hjorthagen - en ny stadsdel med 3000-5000 nya bostäder.

Avtal avseende omdisponering av Fortums verksamhet.
Bordlagt 23 mars 2004 nr 7 och 13 april 2004 nr 56 (RI)
*

63 Tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Solberga inklusive markanvisningar till AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, NCC AB samt Byggmästaren U J Johansson AB. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 23 mars 2004 nr 31 och 13 april 2004 nr 62 (RY)

64 Program Västertorp samt markanvisningar till Stockholmshem, BoStaden, NCC, HEBA och JM.

Bordlagt 23 mars 2004 nr 33 och 13 april 2004 nr 63 (RY)

65 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51.

Återremiss samt skrivelser från Stefan Eriksson angående Vagnmuseum vid Albano.
Bordlagt 23 mars 2004 nr 40 och 13 april 2004 nr 67 (F)

66 Kultur- och industrifastigheten "Macken" (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen.

Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stads-delsnämnd.
Bordlagt den 17 februari 2004 nr 26 och senast 13 april 2004 nr 71 (RY)
Mötesinformation

Justerat:
2004-05-12
 
Jan Valeskog                                             Sten Nordin
 
Närvarande: 
 
Ledamöter
 
Jan Valeskog (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Margarita Pulido (s)
Mats Rosén (kd)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
Anna Wersäll (m), §§ 1-5, 7-60 och 62-66 

Ersättare
 
Marianne Ahlgren (fp)
Helena Bonnier (m), tjänstgörande §§ 6 och 61
Claes Fleming (fp)
Olivia Hasahya (s)
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s)
Björn Nyström (kd)
Åsa Romson (mp)
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)
Göran Wrene (s) 

Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Christer Lundin, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Åsa Wigfeldt samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.

Ordföranden Jan Valeskog (s) hälsade nye ersättaren Marianne Ahlgren (fp) välkommen till nämnden.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Jan Valeskog (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 18 maj 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Fråga om pågående lappning av rätt parkerade bilar på Östermalm

--------------------------------------------------------------------------------

På fråga av ersättaren Helena Bonnier (m) informerade avdelningschefen Mikael Forkner vid gatu- och fastighetskontoret om pågående lappning (innehållande bl a en present) av rätt parkerade bilar på Östermalm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Utformningen av Norrmalmstorg av ordföranden Jan Valeskog (s).

 2. Parkeringsgarage i Sabbatsberg av vice ordföranden Sten Nordin (m).

 3. Trafikkommittens funktion av ledamoten Anna Wersäll (m).

 4. Hastighetsdämpande åtgärder på Västerled av ersättarna Petter Lindfors (m) och Jan Tigerström (m).

 5. Skrivelse om Essinge båtklubb av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 6. Ambulerande behållare eller annan lösning för ett hållbart samhälle av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fastighetsmässa i Cannes

------------------------------

Ordföranden Jan Valeskog (s) föreslog att gatu- och fastighetsnämnden i efterhand godkänner Roger Mogerts deltagande i fastighetsmässa i Cannes den 9-11 mars 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt ordförandens förslag.

Seminarium om nya vägar för sponsring av idrottsanläggningar

----------------------------------------------------------------------------

Ordföranden Jan Valeskog (s) föreslog att gatu- och fastighetsnämnden i efterhand godkänner Ann-Marie Strömbergs deltagande i halvdagsseminarium i Stockholm den 30 mars 2004 om nya vägar för sponsring av idrottsanläggningar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt ordförandens förslag.

Gatu- och fastighetsdirektörens semester

------------------------------------------------

Ordföranden Jan Valeskog (s) föreslog att gatu- och fastighetsnämnden godkänner gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterbergs önskemål om semester veckorna 26-31 med regionchefen vid gatu- och fastighetskontoret Göran Gahm som ersättare veckorna 26-27 och avdelningschefen vid gatu- och fastighetskontoret Mikael Forkner veckorna 28-31.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt ordförandens förslag.

Boken Träd i Stockholm

-----------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade vid nämndsammanträdet utdelat boken Träd i Stockholm – en guide till stadens träd och om deras betydelse för vår miljö.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för boken.

Fråga om trafiksituationen i Hammarby Sjöstad

---------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Petter Lindfors (m) vid förra nämndsammanträdet om trafiksituationen i Hammarby Sjöstad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om gupp i hörnet Drottninggatan – Herkulesgatan

-------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Per Bolund (mp) vid nämndsammanträdet den 23 mars 2004 om avsaknaden av gupp i hörnet Drottninggatan – Herkulesgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om ändrad hållplats för buss 49 vid S:t Görans sjukhus

-------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Per Bolund (mp) vid nämndsammanträdet den 23 mars 2004 om ändrad hållplats för buss 49 vid S:t Görans sjukhus.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om ändrade parkeringsmöjligheter vid Västertorps Centrum

-------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Mikael Forkner vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga vid nämndsammanträdet den 2 mars 2004 av ledamoten Berthold Gustavsson (m) om ändrade parkeringsmöjligheter vid Västertorps Centrum.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Förordnande av chef för region söderort

--------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektör Olle Zetterberg anmälde att regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontorets region söderort går i pension och att han, i avvaktan på pågående översyn av gatu- och fastighetsnämndens organisation, förordnat Eva Olsson vid gatu- och fastighetskontoret på anställningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

Rapport om grönstrukturen i Stockholms stad

-------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg lovade att tillgodose önskemål från ersättaren Åsa Romson (mp) om utdelning av rapport om grönstrukturen i Stockholms stad till gatu- och fastighetsnämndens förtroendevalda.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Översynen av gatu- och fastighetsnämndens organisation

---------------------------------------------------------------------

Ordföranden Jan Valeskog (s) besvarade fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) om pågående översyn av gatu- och fastighetsnämndens organisation.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 27 april 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 4 maj 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2004 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Anställning av chef för Trafiktjänsten

Dnr 2004-221-00508

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att utse Eva Leijon till chef för Trafiktjänsten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Småföretagsdelegationens tillväxtdokument. Remiss av förslag från Styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB

Dnr 2004-000-887

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Småföretagsdelegationens tillväxtdokument med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen utan eget ställnings-tagande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Anna Wersäll (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§7 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 11 mars 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§8 Ramavtal för elarbeten för gatubelysning. Tilldelningsbeslut och uppdrag att teckna ramavtal

Dnr 2004-006-788

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§9 Avtal om avflyttning, upphörande av tomträtt samt förvärv av byggnader och anläggningar rörande fastigheten Ängsbotten 7 i Hjorthagen med Svenska Hus i Göteborg AB

Dnr 2004-413-1134

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del ”Avtal om avflyttning” med bilaga ”Avtal om upphörande av tomträtt och köp av byggnader och anläggningar”, rörande fastigheten Ängsbotten 7 i Hjorthagen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Kristinebergs stadsdelspark. Redovisning av fördjupat programarbete samt anmälan av formgivningstävling

Dnr 2004-630-1500

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av fördjupat programarbete samt anmälan om formgivningstävling för Kristinebergs stadsdelspark.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Förskolebyggnad i Humlegården. Skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd (s, v, mp, fp och kd)

Dnr 2004-770-1026

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Rolf Lindell (s), Aila Erkkilä (v), Ann-Sofi Matthiesen (mp), Claes Fleming (fp) och Jan Ulander (kd).

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att utreda lämplig plats för en förskola.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§12 Markanvisning för tennisanläggning inom fastigheten Kristineberg 1:4 i nordvästra Kungsholmen till Edicta hotellfastigheter AB/Tagehus Förvaltning AB

Dnr 2003-511-1859

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för tennisanläggning inom fastigheten Kristineberg 1:4 till Edicta Hotellfastigheter AB/Tagehus Förvaltning AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga B1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga B2.

§13 Detaljplan för kvarteret Godsfinkan m m i Hammarby Sjöstad. Remiss och genomförandebeslut

Dnr 2004-512-814

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Godsfinkan m m i Hammarby Sjöstad, S-Dp 2003-0035623-54.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter på 32 mnkr och investeringsinkomster på 0,5 mnkr enligt kontorets utlåtande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga C.

§14 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§15 Anmälan av parkutställning i Hammarby Sjöstad 19-29 augusti 2004

Dnr 2003-511-573

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan av parkutställning i Hammarby Sjöstad 19-29 augusti 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Markanvisning för bostadsändamål i kv Persikan på Södermalm till Einar Mattsson Byggnads AB, Folkhem, JM, Seniorgården, SKB, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Veidekke Bostad & Fastighet AB och Wallfast AB. Inriktningsbeslut

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§17 Garage under Armémuseet. Skrivelse från Jan Valeskog m fl (s)

Dnr 2004-511-1092

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att i samråd med Statens Fastighetsverk och Stockholms Stads Parkerings AB hos stadsbyggnadsnämnden beställa detaljplaneutredning i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Kontoret påpekar mycket riktigt att parkeringssituationen i området är ansträngd. I samband med arbetet med att tillskapa nya platser genom ett underjordiskt garage bör en parkeringsutredning göras för området. Då kan behovet av angöringsplatser för yrkestrafik och andra kategorier studeras liksom breddning av trottoarer och eventuell trädplantering. Eventuellt kan en omstrukturering av parkeringsmönstren i området vara positiv för alla grupper och bidra till ett effektivare utnyttjande av befintligt gatuutrymme.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga D2.

§18 Cykelfält längs Karlbergsvägen mellan S:t Eriksgatan och Västmannagatan. Genomförandebeslut

Dnr 2004-322-1377

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra cykelfält längs Karlbergsvägen mellan S:t Eriksgatan och Västmannagatan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra cykelfält längs Karlbergsvägen mellan S:t Eriksgatan och Västmannagatan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§19 Vision för söderort – redovisning och organisation. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2004-511-886

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar på remissen, att förorda att staden i det vidare arbetet med visionen för Söderort behandlar frågan om reservatsbildningar för områdena Fagersjö, Sätra och Älvsjöskogen, samt utreder den så kallade "Ekopark Syd" samt att därutöver anföra följande:

Som påpekats i tjänsteutlåtandet är närheten till stora grönmarksområden ett av de största värdena i Söderort. Att värna dessa stora grönområden, liksom sambanden mellan dem, är därför ett sätt att utveckla Söderorts konkurrenskraft. Inom arbetet med visionen har också "Gröna Söderort" varit ett temaområde. I samband med planeringen inom vision för Söderort förordar nämnden därför att frågan om reservatsbildningar behandlas. Förutsättningarna för en större sammanhängande landskapspark "Ekopark syd" bör också undersökas.


Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga F3.

§20 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom kvarteret Minken i stadsdelen Sundby med Järntorget Bostad AB. Genomförandebeslut

Dnr 2002-512-828

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kv Minken omfattande investeringsutgifter om 10,7 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med Järntorget Bostads AB avseende kvarteret Minken enligt vad som anges i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Detaljplan för del av Storsjövägen inom stadsdelen Årsta. Remiss av planförslag. Genomförandebeslut

Dnr 2002-512-3247

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av Storsjövägen inom stadsdelen Årsta, S-Dp 2001-08728-54.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Årsta 1:1 omfattande investeringsutgifter om 18,6 mnkr och inkomster från försäljning av mark om ca 18,6 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan gatu- och fastighetsnämnden och byggherren avseende del av fastigheten Årsta 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga G.

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 invid kvarteret Rämen i Årsta till PAR Fastighets AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-1042

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 till PAR Fastighets AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att uppdra åt kontoret att återkomma med förlag till kompensationsåtgärder i enlighet med BUS-programmet i närområdet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§23 Markanvisning för bostäder utmed Fogdevägen inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Bagarmossen till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-754

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder utmed Fogdevägen inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 till Järntorget Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga I.

§24 Breddning av Akallavägen. Skrivelse från Boendekommittén i Akalla

Dnr 2002-512-443

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelse från Boendekommittén i Akalla med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden översänder beslutet till Boendekommittén i Akalla.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelse från Boendekommittén i Akalla med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden översänder beslutet till Boendekommittén i Akalla.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga J2.

§25 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av kv Måseskär i Hammarbyhöjden med Stockholmshem AB. Genomförandebeslut

Dnr 2002-411-3360

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av kv Måseskär omfattande investeringsutgifter om 6,2 mnkr och investeringsinkomster om 8,6 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet. Genomförandebeslut.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering avseende del av kv Måseskär enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Detaljplan för del av kv Stillheten i stadsdelen Hässelby Gård. Remiss av planförslag. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-512-723

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd av den 20 april 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av kv Stillheten m m i stadsdelen Hässelby Gård, S-Dp 2003-11560-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa erforderliga avtal för att genomföra detaljplanen. (Inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av kv Stillheten m m i stadsdelen Hässelby Gård, S-Dp 2003-11560-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa erforderliga avtal för att genomföra detaljplanen. (Inriktningsbeslut).

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga K2.

§27 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Gård med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut

Dnr 2002-512-745

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Grimsta 1:2, omfattande investeringsutgifter om 11,6 mnkr och investeringsinkomster om 10 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder, avseende del av fastigheten Grimsta 1:2 inom kv Säteritaket i enlighet med vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga L.

§28 Upprustning av Skärholmstorget. Genomförandebeslut

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§29 Trafiksäkerheten på Svartlösavägen. Skrivelse från Göran Wrene (s). Återremiss

Dnr 2003-360-3224

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Remiss från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2004-360-1025

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och översänder denna som svar på remiss från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

 2. Nämnden godkänner kontorets förslag till ändring av tidigare beslut om rivning av brobaneplattan på Nybohovsbackens bro över Essingeleden dnr 2004-670-239, samt översänder beslutet för kännedom till Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Överenskommelse om exploatering för bostäder vid Skärholmens Gårdsväg i Skärholmen med HSB Bostad AB. Genomförandebeslut

Dnr 2002-512-13625

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförande av exploatering för bostäder vid Skärholmens Gårdsväg i Skärholmen omfattande investeringsutgifter om ca 18,4 mnkr och intäkter från tomträtts­upplåtelse om 19,3 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med HSB Bostad AB avseende bostadsexploatering vid Skärholmens Gårdsväg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Mats Rosén (kd) anmälde att han inte deltog i beslutet av detta ärende.

§32 Nybyggnad av 5-avdelnings barnstuga på fastigheten Klisterburken, Vällingby. Genomförandebeslut

Dnr 2003-770-1135

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning genomför nybyggnad av en 5- avdelnings barnstuga på fastigheten Klisterburken för en total investeringsutgift om ca 28 mnkr. Nybyggnationen utförs under förutsättning att avtal om framtida förhyrning tecknas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Ramavtal för entreprenörer 2005. Genomförandebeslut

Dnr 2004-600-1502

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av ramavtalen för fastighetsförvaltningen och ge gatu- och fastighetsdirektören i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Försäljning av Råcksta ålderdomshem i Råcksta

Dnr 2003-785-1391

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att förhandla med privata intressenter om försäljning av ålderdomshemmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga M.

§35 Tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Branddörren 3, Önskehemsgatan 13, Vantör. Genomförandebeslut

Dnr 2004-770-1284

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Vantör stadsdelsförvaltning genomför tillbyggnad av en barnstuga på fastigheten Branddörren 3 med 1 avdelning samt viss ombyggnad för en total investeringsutgift om ca 6,3 mnkr. Tillbyggnationen utförs under förutsättning att avtal om framtida hyrestillägg tecknas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Hyresnämndens beslut att avskriva ärendet om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Sandjägaren 2 i Hammarbyhöjden

Dnr 2003-781-00742

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 april 2004 avgivet tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Svea hovrätts beslut att medge tillstånd till förvärv av fastigheten Stenskvättan 14 i Aspudden

Dnr 2001-781-3810

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2003-781-4218

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Avdelningschefen Torsten Samuelsson vid gatu- och fastighetskontoret anmälde vid sammanträdet att försäljningen av fastigheten Muttern 9 utgår ur tjänsteutlåtandet. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Förnyelsebara fordonsbränslen. Yttrande över delbetänkande

Dnr 2004-007-855

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på delbetänkandet till kommunstyrelsen översända och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak överlämna och åberopa kontorets utlåtande samt att i övrigt anföra följande:

Nämnden anser att det är av stort värde att Sverige, precis som Stockholm stad gjort, blir en föregångare vad gäller alternativa fordon och bränslen. Genom att gå före finns möjligheter att få en bra miljöprofil och ökad konkurrenskraft på den växande miljömarknaden.


Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga N2.

§40 30-zoner, del 2. Genomförandebeslut

Dnr 2003-360-871

Gatu- och fastighetskontoret hade den16 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet föreslåg skrivelser från ordföranden i DLV m m Per Schönning av den 3 maj 2004 och Björn Gill m fl av den 5 april 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden överlämnar åt kontoret att utfärda erforderliga föreskrifter för respektive gata inom zonerna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§41 Förnyat ramavtal med Vägverket avseende vägtrafikledning

Dnr 2004-300-1501

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner ramavtalet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga O.

§42 Klarastrandsledens utbyggnad till fyra körfält. Redovisning

Dnr 2002-620-2787

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§43 Anmälan av trafikutskottets protokoll 2 och 3/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 26 februari 2004 och den 25 mars 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§44 Tillfälligt stopp för 3G-utbyggnaden i Stockholm. Skrivelser från Ewa Samuelsson och Anders Broberg respektive Mats Rosén och Björn Nyström, samtliga (kd). Återremiss

Dnr 2003-410-3507

Bordlagt 13 april 2004 nr 6

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelserna med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelserna med kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga P2.

§45 Ändrad detaljplan för fastigheten Beridarebanan 13 i stadsdelen Norrmalm. Remiss av planförslag

Dnr 2004-512-00505

Bordlagt 13 april 2004 nr 12

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för fastigheten Beridarebanan 13 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2000-06843-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för fastigheten Beridarebanan 13 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2000-06843-54.

Reservation.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§46 Överenskommelse om exploatering med Wihlborgs avseende detaljplan för Hammarby Gård m m inom Hammarby Sjöstad

Dnr 2003-511-404

Bordlagt 13 april 2004 nr 17

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättad överenskommelse om exploatering med det av Wihlborgs Fastigheter helägda dotterbolaget Induco AB avseende detaljplan för Hammarby Gård m m (Dp 2000-04642-54) inom Hammarby Sjöstad.

 2. Beslutet i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§47 Ändrad detaljplan för kv Lustgården 6 m m i Stadshagen. Remiss av planförslag

Dnr 2004-512-852

Bordlagt 13 april 2004 nr 21

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Lustgården 6 m m i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2000-02617-54.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att tillstyrka förvaltningens förslag till beslut, att uppdra till förvaltningen att uppta förhandlingar med byggföretaget JM och bostadsföretaget SKB om att inom de föreslagna parkeringstalen ordna ett väl tilltaget antal p-platser för bilpool samt att därutöver anföra följande:

Inriktningen av parkeringspolitiken ska vara den parkeringsnorm som stadsbyggnadsnämnden tillämpar. I detta fall finns skäl till en högre norm, av de skäl som kontoret anför.

Utvecklingen mot fler bilpooler där närboende och andra kan nyttja bilar utan att behöva äga en egen, kommer bli allt mer populärt. Om sådana bilpooler finns på tillräckligt många platser, och antalet fordon som erbjuds är tillräckligt många, kommer staden behöva tillse att ett betydande antal parkeringsplatser görs tillgängliga för sådana bilpooler. Denna plats på Kungsholmen bör kunna bli en sådan plats där en entreprenör skulle kunna erbjuda denna service. Förvaltningen bör därför uppta förhandlingar med JM och SKB för att om möjligt ordna detta.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga R2.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga R3.

§48 Norr Mälarstrand. Förslag till långsiktig upprustning och förnyelse av kajen mellan Stadshuset och Kungsholmstorg

Dnr 2003-670-00728

Bordlagt 13 april 2004 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godta redovisat programarbete och gå vidare med fördjupade studier samt utreda hur projektet kan finansieras och hur kostnaderna ska fördelas mellan Stockholms Hamn och gatu- och fastighets- kontoret samt söka intressenter för verksamheter. Möjligheten att förlägga ett parkeringsgarage under kajplanet behöver utredas vidare.

 2. Nämnden beslutar att starta detaljprojekteringen för etappen som omfattar utökad turistbussuppställning vid Stadshuset.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§49 Trafikplan för Södermalm. Redovisning av uppdrag

Dnr 2002-370-428 och 2001-360-3857

Bordlagt 13 april 2004 nr 25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av uppdrag och förslag till åtgärder.

 2. Nämnden åberopar och överlämnar utlåtandet som svar på fråga från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd angående avstängning av Tjärhovsgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§50 Ändrad detaljplan för fastigheten Mariehäll 1:45 i stadsdelen Mariehäll. Remiss av programförslag. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-512-4207

Bordlagt 13 april 2004 nr 27

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att träffa för genomförandet erforderliga avtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att i det fortsatta arbetet undersöka om strandpromenadstråket kan breddas så att det inte går under husen samt att därutöver anföra följande:

Enligt förslaget kommer huskropparna att ligga i direkt anslutning till vattnet. Ett smalt promenadstråk anläggs utmed vattnet och går på vissa ställen under husen. För att människor ska uppfatta promenadstråket som en allmän strandpromenad och inte som ett privat område anser vi att det bör prövas om strandpromenadstråket kan breddas så att det inte går under husen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga S2.

§51 Genomförandegrupp för studentbostäder. Skrivelse från Roger Mogert (s)

Dnr 2004-511-813

Bordlagt 13 april 2004 nr 33

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att hemställa att kommunstyrelsen inrättar en genomförandegrupp för studentbostäder.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§52 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Stockholmsbyggmästarna. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-3805

Bordlagt 13 april 2004 nr 34

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 samt Skarpnäcks Gård 1:10 till Stockholmsbyggmästarna och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 till Besqab Mark AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 samt Skarpnäcks Gård 1:10 till Stockholmsbyggmästarna och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 till Besqab Mark AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga U3.


§53 Hastighetsdämpande åtgärder på Årdalavägen i Örby. Skrivelse från Gunnar Sandell (s)

Dnr 2004-360-817

Bordlagt 13 april 2004 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§54 Program för ny väg till Solvalla, del av kv Ryktaren m m, inom stadsdelarna Bromsten och Bällsta. Remissvar och inriktningsbeslut

Dnr 2004-512-597

Bordlagt 13 april 2004 nr 36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut) samt teckna erforderliga avtal för genomförandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§55 Markanvisning för bostadsändamål vid Runda vägen i stadsdelen Alvik till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-624

Bordlagt 13 april 2004 nr 37

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Runda vägen i stadsdelen Alvik till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Runda vägen i stadsdelen Alvik till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga V2.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga V3.

§56 Markanvisningar till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder norr om Lövstavägen vid Vinsta. Inriktningsbeslut

Dnr 2002-511-3035

Bordlagt 13 april 2004 nr 38

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att markanvisning för bostäder till Abacus AB flyttas från del av Vinsta 5:1, till annan plats norr om Lövstavägen intill Johannelundstoppen, båda inom Vinsta.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder i två år till SMÅA AB för uppförande av ca 25 - 30 lägenheter i radhus inom del av Vinsta 5:1,1 intill Lövstavägen nära Rädisvägen i Vinsta.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder i två år till Svenska Bostäder för uppförande av flerfamiljshus med 50 hyreslägenheter norr om Lövstavägen intill Johannelundstoppen i Vinsta.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Kontoret bör noga följa trafikutvecklingen på Lövstavägen. Redan idag är vägen hårt trafikerad och den tillkommande bebyggelsen kommer ytterligare att öka trafikbelastningen i området.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§57 Överenskommelse med AB Stockholmshem om exploatering och överlåtelse av mark i kv Harholmen, Skärholmen, genomförandebeslut samt kompensation för ianspråktagna grönytor, återremiss

Dnr 2002-512-1212

Bordlagt 13 april 2004 nr 40

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av genomförandet av exploatering inom kv Harholmen i Skärholmen omfattande investeringsutgifter om ca 3,9 mnkr och inkomster från markförsäljning om 3,725 mnkr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med AB Stockholmshem avseende bostadsexploatering i kv Harholmen enligt bilaga 1 till utlåtandet.

 3. Nämnden godkänner kompensationsåtgärderna i området för i anspråktagna grönytor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§58 Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Utredning om tunnelförläggning av genomfartstrafiken

Dnr 2004-370-1233

Bordlagt 13 april 2004 nr 41

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit ett gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse av den 22 april 2004 från Malin Segevret. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redovisning.

 2. Nämnden godkänner att kontoren genomför fortsatt utredningsarbete som underlag för beslut om miljöupprustning av lokalgaturummen längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga Y.

§59 Markanvisningstävling för område vid Kvickentorpsskolan, Farsta

Dnr 2004-511-1003

Bordlagt 13 april 2004 nr 42

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 22 mars 2004 avgivit ett gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra en markanvisningstävling för område vid Kvickentorpsskolan i Farsta.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra en markanvisningstävling för område vid Kvickentorpsskolan i Farsta.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§60 Markanvisningar för bostäder inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde till NCC, HSB, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-511-2242

Bordlagt 13 april 2004 nr 43

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Nätverket för Skärholmens Natur- och Kulturreservat inkomna den 13 april och 3 maj 2004, samt från Maria Ström Hugner av den 2 maj 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av kommande arbete med bebyggelse-, trafik- och grönstruktur inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

 2. Nämnden anvisar mark till Svenska Bostäder AB för hyresrätter
  i stadsmässiga lägen, 65 lägenheter vid Skärholmsvägen i Bredäng och 100 lägenheter vid Vårbergsvägen och Storholmsbackarna i Skärholmen och Vårberg,
  i naturnära lägen, 40 lägenheter vid Örnsätrabacken i Sätra, 35 lägenheter vid Sätravarvsvägen i Sätra, 50 lägenheter vid Ekholmsvägen i Skärholmen.

 3. Nämnden anvisar mark till Stockholmshem för hyresrätter
  i stadsmässiga lägen, 80 lägenheter vid Skärholmsvägen-Aspsätravägen i Sätra och 75 lägenheter vid Bredängs centrum,
  i naturnära lägen, 50 lägenheter vid Ålgrytevägen i Bredäng och 50 lägenheter vid Stora Sällskapets Väg i Bredäng.

 4. Nämnden anvisar mark till HSB för bostadsrätter och småhus
  i stadsmässiga lägen, 80 lägenheter vid Skärholmsvägen i Sätra och 75 lägenheter vid Bredängs centrum,
  i naturnära lägen, 75 lägenheter vid Ålgrytevägen i Bredäng och 35 lägenheter vid Sätravarvsvägen i Sätra.

 5. Nämnden anvisar mark till NCC för bostadsrätter och småhus
  i stadsmässiga lägen, 65 lägenheter vid Skärholmsvägen i Bredäng och
  i naturnära lägen, 50 lägenheter vid Stora Sällskapets Väg i Bredäng, 40 lägenheter vid Örnsätrabacken i Sätra samt 75 lägenheter vid Ekholmsvägen i Skärholmen.

 6. Nämnden uppdrar åt kontoret att träffa markanvisningsavtal för ovannämnda anvisningar.

 7. Nämnden godkänner kontorets förslag till lokalisering av ny stall- och ridanläggning till Sätraberg i Sätra.

 8. Nämnden godkänner kontorets redovisning av övriga möjliga bebyggelselägen och ger kontoret i uppdrag att snarast återkomma med förslag till markanvisningar av dessa.

 9. Nämnden godkänner investeringsutgifter för fortsatt utrednings- och program-arbete inom en ram av 10 mnkr (inriktningsbeslut).

 10. Nämnden hemställer att stadsbyggnadsnämnden intensifierar arbetet med naturreservatsbildningen i Sätraskogen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§61 Tillväxt Stockholm. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 2004-000-00614

Bordlagt 13 april 2004 nr 55

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, vilket under sammanträdet behandlades efter ärende 6 och till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Sten Nordin (m).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Sten Nordin (m).

Reservation.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Anna Wersäll (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§62 Hjorthagen – en ny stadsdel med 3000-5000 nya bostäder. Avtal avseende omdisponering av Fortums verksamhet

Dnr 2002-511-757

Bordlagt 23 mars 2004 nr 7 och 13 april 2004 nr 56

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening och ordföranden i DLV Per Schönning, båda av den 3 maj 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del ramavtalet samt föreslår att kommun­fullmäktige senast den 1 juli 2004 godkänner avtalet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för avtalets genomförande inom ramen för nämndens delgenomförandebeslut.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del ramavtalet samt föreslår att kommun­fullmäktige senast den 1 juli 2004 godkänner avtalet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för avtalets genomförande inom ramen för nämndens delgenomförandebeslut.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt bilaga Ä3.

§63 Tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Solberga och markanvisningar till AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, NCC AB samt Byggmästaren U J Johansson AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-511-778

Bordlagt 23 mars 2004 nr 31och 13 april 2004 nr 62

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med idékatalogens förslag enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden markanvisar på två år områden i anslutning till Beryllen 2, Tigerögat 1, Ovanlädret 1 samt Snabelskon 7 till AB Stockholmshem.

 3. Nämnden markanvisar på två år Sylklacken 1 och Skohornet 2 till AB Svenska Bostäder.

 4. Nämnden markanvisar på två år Lappjäxan 2 till NCC AB.

 5. Nämnden markanvisar på två år Akvamarinen 1 till Byggmästaren U J Johansson AB.

 6. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor. Inriktningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att den bollplan som föreslås för bebyggelse ska ersättas i närområdet.


Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga Ö2.

§64 Startpromemoria för program samt markanvisningar till BoStaden, NCC, Stockholmshem, HEBA och Seniorgården i Västertorp

Dnr 2003-411-02184

Bordlagt 23 mars 2004 nr 33 och 13 april 2004 nr 63

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 3 mars 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark till BoStaden, NCC, Stockholmshem, HEBA och Seniorgården.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

I samband med bostadsexploateringarna ska en parkeringsutredning genomföras för området. Västertorps centrum skulle vara betjänt av en bättre ordnad parkeringssituation, i synnerhet med avseende på besöksparkeringen.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga AA3.

§65 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51. Återremiss samt skrivelser från Stefan Eriksson angående Vagnmuseum vid Albano

Dnr 2004-785-863

Bordlagt 23 mars 2004 nr 40 och 13 april 2004 nr 67

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redogörelsen och förslag på fortsatt hantering på rubricerad återremiss.

 2. Nämnden överlämnar redogörelsen som svar på rubricerade skrivelser.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB2.

Beslutsordning

Ordföranden Jan Valeskog (s) upptog först de likalydande att-satserna ett och två i de båda framställda yrkandena och därefter de oliklydande att-satserna tre i de båda framställda yrkandena.

Beslut (avseende att-satserna 1 och 2 i yrkandena)

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt inledningsvis enhälligt enligt de likalydande att-satserna ett och två i de båda framställda yrkandena, d v s nämligen att godkänna kontorets redovisning och att uppdra åt kontoret att inleda förhandlingar med stiftelsen om förhyrning av fastigheten Norra Djurgården 1:51.

Beslut (avseende att-satserna 3 i yrkandena)

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på de oliklydande att-satserna tre i de båda framställda yrkandena enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet i denna del, d v s att därutöver anföra följande:

Då den i ärendet aktuella stiftelsen har visat intresse för att rusta upp byggnaden är det rimligt att, efter åtagande om upprustning, erbjuda stiftelsen förhyrning till en lägre hyra med långtidskontrakt. En sådan upprustning måste ske med hänsynstagande till byggnadens kulturhistoriska värde. Ett alternativ är också att kontoret svarar för upprustning och att stiftelsen sedan hyr fastigheten till marknadsmässig hyra.

Reservation i sistnämnda del

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet i sistnämnda del.

§66 Kultur- och industrifastigheten ”Macken” (Konvulvolus 1) i Midsommar-kransen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2003-770-4175

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 26 och senast 13 april 2004 nr 71

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Stig Sandström av den 12 februari 2004 och Göte Dahl av den 23 februari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.