Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2006-03-21

Sammanträde 2006-03-21

Datum
Klockan
09.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 3/2006 med trafiknämnden den
21 mars 2006 Läs mer..., kl 9.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning (S)

6 Underlag till planering för 2007 och inriktning för 2008 och 2009 (E) *

7 Ekonomisk uppföljning månad 2/2006 (E)

8 Bio- eller naturgasdrivna lastbilar håller inte måttet. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) (Tp)

9 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1 och 2/2006 (Tp)

10 Stockholms miljöprogram 2007-2010. Remiss (Tp) *

11 30-zoner på stadens lokalgator. Utvärdering och förslag till åtgärder (Tp)

12 Insatser för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken. Revisionsrapport (Tp) *

13 Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längsTrollesundsvägen-Skebokvarnsvägen i Bandhagen. Samråd och remiss (G)

14 Ombyggnad av S:t Eriksplan inklusive underjordiskt garage i Vasastaden. Slutredovisning (G och Mk)

15 Bygglovsansökan för Citybanan, arbetstunnel Drottninggatan på Norrmalm. Remiss (G + Mk)

16 Upprustning av Kungsholmstorg på Kungsholmen. Genomförandebeslut (G)

17 Sockra för trafikanterna. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) (G)

18 Upphandling av årsavtal för elarbeten gällande offentlig belysning inom innerstaden (G)

19 ”Säker huvudgata” Spångavägen mellan Vultejusvägen och Vadmalsvägen. Genomförandebeslut (G)

20 Framställan från SL om att få trafikera Avgiftsvägen på Hägerstensåsen under rusningstrafik sommaren 2006 (G)

21 Cykelbanor på Götgatan mellan Skanstullsbron och Gotlandsgatan på Södermalm. Genomförandebeslut (G)

22 Dispensansökan angående samlastade varuleveranser i Gamla Stan (G)

23 Parkinvesteringar i kommuncentrala parker 2007-2009 (G)

24 Detaljplan för del av kv Kampementsbacken m m i stadsdelen Ladugårdgärdet. Remiss (G + Mk)

25 Upphandling av parkeringsautomater och tilläggsbeställning för befintliga parkeringsautomater. Genomförandebeslut. Hemligt (Pa) *

26 Stockholm mobilitet. Lägesredovisning. Bordlagt 21 februari 2006 nr 7 (Tp)

27 Rädda miljöbilssatsningen. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) och Mats Rosén (kd). Hur kommer det sig att trafikkontorets bilflotta endast består av 15 % miljöbilar. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd). Bordlagt 21 februari 2006 nr 9 (Tp)

28 Alkolås på alla bussar. Skrivelse från ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp). Bordlagt 21 februari 2006 nr 11 (Tp)

29 Farthinder på Skårbygränd. Skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd. Bordlagt 21 februari 2006 nr 15 (G)

30 Upprustning av Gustav Adolfs Torg. Inriktningsbeslut. Bordlagt 21 februari 2006 nr 19 (G)

31 Landskapspark på Årstafältet, etapp 2. Skrivelse om Östbergavägen från ersättaren Berthold Gustavsson (m) jämte genomförandebeslut för ombyggnad av Östbergavägen. Återremiss. Bordlagt 21 februari 2006 nr 26 (G)

32 Vilken politik kommer att gälla för stadsjeepar? Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd). Bordlagt 24 januari 2006 nr 11 och 21 februari 2006 nr 34 (Tp)

33 Definition av stadsjeepar, ”SUV” (Sport utility vehicles) Bordlagt 13 december 2005 nr 12 och senast 21 februari 2006 nr 38 (Tp)

34 Krav på minskad trafik på Högbergsgatan. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd. Bordlagt 13 december 2005 nr 19 och senast 21 februari 2006 nr 39 (G)

35 Gamla Stan. Utvärdering av gågatuföreskrift. Bordlagt 29 november 2005 nr 29 och senast 21 februari 2006 nr 40 (G)

Mötesinformation

 

Justerat: 28 mars 2006

 

Mirja Särkiniemi Sten Nordin

Närvarande:

 

Ledamöter

 

Mirja Särkiniemi (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Helena Bonnier (m)
Ulf Fridebäck (fp)
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Björn Nyström (kd)
Margarita Pulido (s)
Ann-Marie Strömberg (v)
Regina Öholm (m)

 

Ersättare

 

Gulan Avci (fp), tjänstgörande
Lars Bengtson (m)
Hannah Ekeroos (kd)
Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)
Spiridon Gogos (s)
Berthold Gustavsson (m)
Bo Holmberg (s)
Per Ohlin (v)
Hampus Rubaszkin (mp)

 

Personalföreträdare

 

Sonja Mogert, SKTF


Tjänstemän

 

Trafikdirektören Per Aronson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Barbro Collin, Annika Feychting, Göran Gahm, Eva Leijon och Anette Scheibe samt borgarrådssekreteraren från roteln Claes Thunblad.

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) hälsade nye ledamoten Ulf Fridebäck (fp) välkommen till nämnden.

 

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 4 april 2006 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om Stockholmsförsöket

--------------------------------------------

Avdelningschefen Anette Scheibe vid trafikkontoret informerade om Stockholmsförsöket.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Information om miljöbilar

-------------------------------

Avdelningschefen Erik Andersson vid trafikkontoret informerade om stadens miljöbilar och miljöbilar i allmänhet.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Information om fågelinfluensan

--------------------------------------

Avdelningschefen Eva Leijon vid trafikkontoret informerade om fågelinfluensan.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Information om 30-zonerna

---------------------------------

Trafikingenjören Annika Feychting vid trafikkontoret informerade om 30-zonerna.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Information om Fjällgatan

--------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret informerade om planer att förändra trafiken på Fjällgatan.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

· Hearing och frågestund kring trafikfrågor av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 • Cykelbanor på Hornsgatan av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).
 • Öppnande av en entré från Stockholms Central mot Stadshuset/Hantverkargatan av ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).
 • Kontroll av otillåten tomgångskörning av ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).
 • Kontroll av bulleröverträdelser av ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).
 • Gerillamarknadsföring av ledamoten Björn Nyström (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden

vilka förtecknats i promemoria av den 14 mars 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 20 mars 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-00110

Trafikkontoret hade den 1 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr T2005-010-00045

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden utfärdar rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning enligt följande:

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

Fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Underlag till planering för 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Dnr T2006-110-00124

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 22 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner underlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om nedjustering av intäkterna med 20 mnkr.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna underlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009, att Projekt säker huvudgata ska genomföras enligt tidigare tidplan samt att därutöver anföra följande:

Nämnden ser det som mycket väsentligt att trafiksäkerhetsprogrammet och cykelplanerna för ytterstaden och innerstaden fullföljs. Det är således angeläget att detta beaktas i kommande strategiärenden och i stadens budgetprocess för de kommande tre åren. Även projekt säkrare huvudgata på Hornsgatan måste genomföras som tidigare tänkt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§7 Ekonomisk uppföljning månad 2/2006

Dnr T2006-112-00352

En av trafikkontoret den 16 mars 2006 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för februari 2006 anmäldes.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§8 Bio- eller naturgasdrivna lastbilar håller inte måttet. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-007-00148

Trafikkontoret hade den 20 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§9 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1 och 2/2006

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträden den 19 januari och 2 februari 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§10 Stockholms miljöprogram 2007-2010. Remiss

Dnr T2006-007-00215

Trafikkontoret hade den 2 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen från stadsledningskontoret överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 30-zoner på stadens lokalgator. Utvärdering och förslag till åtgärder

Dnr T2006-320-00339

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 6 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd av den 16 februari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning av utvärderingen och att remittera ärendet till alla stadsdelsnämnder.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt bilaga B.

§12 Insatser för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken. Revisionsrapport

Dnr T2005-330-01970

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att som yttrande över rapporten till nämndens revisorer överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden beslutar att som yttrande över rapporten till nämndens revisorer överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§13 Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längs Trollesundsvägen-Skebokvarnsvägen i Bandhagen. Samråd och remiss

Dnr T2006-310-00254

Trafikkontoret hade den 21 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner att kontoret genomför lokalt projektsamråd och remiss rörande förnyelsen av stråket Trollesundsvägen – Skebokvarnsvägen i Bandhagen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Ombyggnad av S:t Eriksplan inklusive underjordiskt garage i Vasastaden. Slutredovisning

Dnr T2006-400-00133

Trafikkontoret och markkontoret hade den 10 februari 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden godkänner slutredovisningen av ombyggnad av S:t Eriksplan.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt bilaga D2.

§15 Bygglovsansökan för Citybanan, arbetstunnel Drottninggatan på Norrmalm. Remiss

Dnr T2005-510-00915

Trafikkontoret och markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden tillstyrker bygglovet för arbetstunnel Drottninggatan.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att anvisa Banverket transportväg till och från arbetstunnel Drottninggatan samt föreskriva erforderliga trafiksäkerhetsåtgärder utefter transportvägen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Upprustning av Kungsholmstorg på Kungsholmen. Genomförandebeslut

Dnr T2005-510-01329

Trafikkontoret hade den 2 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner förslag till program och beslutar ge kontoret i uppdrag att genomföra projektet enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Sockra för trafikanterna. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-440-00149

Trafikkontoret hade den 28 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Upphandling av elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden

Dnr T2006-610-00390

Trafikkontoret hade den 20 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandling av elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 ”Säker huvudgata” Spångavägen mellan Vultejusvägen och Sedumbacken. Genomförandebeslut

Dnr T2005-320-00476

Trafikkontoret hade den 27 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnaden av Spångavägen som ”säker huvudgata” enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Framställan från SL om att få trafikera Avgiftsvägen på Hägerstensåsen under rusningstrafik sommaren 2006

Dnr T2006-331-00435

Trafikkontoret hade den 2 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner att bommarna på Avgiftsvägen tas ur drift under den period SL kör ersättningstrafik för tunnelbanan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner att bommarna på Avgiftsvägen tas ur drift under den period SL kör ersättningstrafik för tunnelbanan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Cykelbanor på Götgatan mellan Skanstullsbron och Gotlandsgatan på Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr T2006-313-00404

Trafikkontoret hade den 1 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att anlägga cykelbanor på Götgatan enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Dispensansökan angående samlastade varuleveranser i Gamla Stan

Dnr T2006-340-00461

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner redogörelsen samt beslutar att meddela Home 2 You AB (O-Centralen) dispens enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Parkinvesteringar i kommuncentrala parker 2007-2009

Dnr T2006-520-00425

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 4 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar utlåtandet för prioritering av parkinvesteringar åren 2007-2009 för kommuncentrala parker till kommunstyrelsen för beredning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar utlåtandet för prioritering av parkinvesteringar åren 2007-2009 för kommuncentrala parker till kommunstyrelsen för beredning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§24 Detaljplan för del av kv Kampementsbacken m m i stadsdelen Ladugårdgärdet. Remiss

Dnr T2006-512-00259

Trafikkontoret och markkontoret hade den 2 mars 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Kampementsbacken m m i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2002-11652-54.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Upphandling av parkeringsautomater och tilläggsbeställning för befintliga parkeringsautomater. Genomförandebeslut

Dnr T2006-340-00405

Trafikkontoret hade den 1 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt bilaga G.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§26 Stockholm mobilitet. Lägesredovisning

Dnr T2006-300-00270

Bordlagt 21 februari 2006 nr 7

Trafikkontoret hade den 9 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att godkänna kontorets lägesredovisning av Stockholm Mobilitet.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna lägesredovisningen, att understryka vikten av att det finns kontinuitet i projektet under återstoden av tiden så att viktig kompetens tillvaratas, att kontoret ska återkomma kontinuerligt med redovisning av projektet och det arbete som bedrivs inom det samt att i övrigt framföra:

Nämnden värderar arbetet inom Stockholm Mobilitet mycket högt. Det är därför oroande att projektet försenats och ytterligare förseningar av projektet måste på alla sätt undvikas. Mobilitetsåtgärder är oftast de absolut mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska trängsel och miljöpåverkan i transportsystemet. Samtidigt innebär övergång från bil till cykel och kollektivtrafik positiva hälsoeffekter genom att den fysiska aktiviteten ökar. Det är därför nämndens mening att mobilitetsåtgärder alltid ska prövas som ett första steg innan mer kostsamma investeringar bör komma i fråga. Nämnden anser även att arbetet inom Stockholm mobilitet ska vara långsiktigt inriktat.

Nämnden vill noggrant följa projektet och vill därför ha kontinuerliga redovisningar av arbetet inom projektet vid ett par tillfällen per halvår.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§27 Rädda miljöbilssatsningen. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) och Mats Rosén (kd)

Hur kommer det sig att trafikkontorets bilflotta endast består av 15 % miljöbilar. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd)

Dnr T2004-007-00553 och T2005-007-01808

Bordlagt 21 februari 2006 nr 9

Trafikkontoret hade den 3 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på de båda skrivelserna överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Alkolås på alla bussar. Skrivelse från ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp)

Dnr T2005-331-01806

Bordlagt 21 februari 2006 nr 11

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 26 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt bilaga I.

§29 Farthinder på Skårbygränd. Skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd

Dnr T2005-320-01344

Bordlagt 21 februari 2006 nr 15

Trafikkontoret hade den 20 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att kontoret återkommer till nämnden med ett bredare svar om hur kontoret arbetar gentemot stadsdelsnämnderna med trafiksäkerhet samt att i övrigt framföra:

Stadsdelsnämnderna har ett stort ansvar för sitt område när det gäller trygghet och

säkerhet. Ett nära samarbete finns med polis och brottsförebyggande organisationer i de allra flesta områden. Trafikkontoret har verksamhet i stadsdelarna kring trafiksäkerhet bl a gentemot stadens skolor. För många lokalpolitiker är det frustrerande att uppleva hur vissa invånare inte accepterar de regler och lagar som finns och ”buskörning” av denna mer allvarliga karaktär är tyvärr i vissa områden alltför vanlig. Precis som kontoret påpekar så är de ”normala hastighetsöverträdelserna” inte det som är problemet utan denna ”buskörning” i alltför höga hastigheter.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt kontorets förslag.

§30 Upprustning av Gustav Adolfs Torg. Inriktningsbeslut

Dnr T2006-530-00243

Bordlagt 21 februari 2006 nr 19

Trafikkontoret hade den 2 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att projektera för upprustning av Gustav Adolfs Torg.

 2. Nämnden godkänner utgifter för projektering m m inom en ram om 2 mnkr fram till genomförandebeslut.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Landskapspark på Årstafältet, etapp 2. Skrivelse om Östbergavägen från ersättaren Berthold Gustavsson (m) jämte genomförandebeslut för ombyggnad av Östbergavägen. Återremiss

Dnr T2005-511-01487

Bordlagt 21 februari 2006 nr 26

Protokollstudrag

Trafikkontoret hade den 31 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även ett protokollsutdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd den 26 januari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelse från ersättaren Berthold Gustavsson (m).

 2. Nämnden fattar genomförandebeslut om utbyggnad av Årstafältets landskapspark etapp 2, området längs Östbergavägen, till en bedömd kostnad av ca 8,2 Mnkr.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna tjänsteutlåtandet och att kontoret följer utvecklingen i området och framförallt avstängningen av Östbergavägen. En utvärdering bör göras inom ett år för att säkerställa att inte oönskade effekter uppstår med bland annat trafik upp i Östbergahöjden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§32 Vilken politik kommer att gälla för stadsjeepar? Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-330-00294

Bordlagt 24 januari 2006 nr 11 och 21 februari 2006 nr 34

Trafikkontoret hade den 23 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 Definition av stadsjeepar, ”SUV” (Sport utility vehicles)

Dnr T2005-300-00294

Bordlagt 13 december 2005 nr 12 och senast 21 februari 2006 nr 38

Trafikkontoret hade den 6 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Krav på minskad trafik på Högbergsgatan. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

Dnr T2005-320-00387

Bordlagt 13 december 2005 nr 19 och senast 21 februari 2006 nr 39

Trafikkontoret hade den 21 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Peter Kvint av den 6 december 2005 och från Katarina Gunnarsson inkommen den 6 februari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att genomfartsförbudet på Magnus Ladulåsgatan tas bort.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på hemställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att återkomma till nämnden med ett förslag på att ta bort en av lastzonerna som återfinns mellan Kapellgränd och Götgatan och utöka den som finns kvar för att undvika den trängsel och trottoarkörning som idag uppstår på nämnda sträcka, att återkomma till nämnden med förslag på hur man kan förstärka parkeringsförbudet vid korsningen Högbergsgatan - Götgatan på den östra sidan, att uppdra åt trafikkontoret att genomföra hastighetsdämpande åtgärder på Magnus Ladulåsgatan men inte genomföra förslaget om att ta bort genomfartsförbudet, att återkomma till nämnden med förslag på förbättrad skyltning vid Londonviadukten samt Folkungagatan som föreslår lämpliga färdvägar från östra till västra Södermalm, att undersöka om införande av förbidragna gångbanor över infarterna till området från Folkungagatan och Götgatan för att minska smittrafiken genom området är möjligt och att trafiknämnden får en redovisning av hur ovan nämnda förslag påverkar trafiksituationen på Högbergsgatan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt kontorets förslag.

§35 Gamla Stan. Utvärdering av gågatuföreskrift

Dnr T2005-320-01719

Bordlagt 29 november 2005 nr 29 och senast 21 februari 2006 nr 40

Trafikkontoret hade den 8 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Föräldrarnas Trafikgrupp i Gamla Stan inkommen den 23 januari 2006 och Lena Ahlström från Nätverket för Gamla Stans Framtid med 379 namnunderskrifter den 20 januari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att förändra gågatuzonen enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Ändrad tid för nämndsammanträdet den 18 april 2006

Beslut

Trafiknämnden beslöt efter överläggning att senarelägga trafiknämndens sammanträde den 18 april 2006 till kl 10.00.