Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från nämndens möte med funktionshinderrådet den 12 juni 2014

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 7 2014

8 Förslag Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem, ITS (TRV 2013/65381). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Förbifart Stockholm, tilläggsavtal för ny cirkulationsplats på Skärholmsvägen samt gång- och cykelåtgärder i Skärholmen och Sätra. Genomförandebeslut

10 Strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017. Inriktningsplan inom ramen för Framkomlighetsstrategin

11 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkarby. Svar på planförslag

12 Publika toaletter och andra nyttigheter. Tilldelningsbeslut

Dnr: T2014-01131

Sekretess enligt 19 kap 3 § Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads trafiknämnd

13 Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller. Remiss från Socialdepartementet

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut inom trafikkontoret Dnr T2014-00006

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinder-frågor Dnr T2014-00011

§6 Anmälan av minnesanteckningar från nämndens möte med funktionshinderrådet den 12 juni 2014

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 7 2014 Dnr T2014-00405

§8 Förslag Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem, ITS (TRV 2013/65381.

§9 Förbifart Stockholm, tilläggsavtal för ny cirkulationsplats på Skärholmsvägen samt gång- och cykelåtgärder i Skärholmen och Sätra.

§11 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkarby ­ samrådsförslag.

§12 Publika toaletter och andra nyttigheter.

§13 Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller.