Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fodringar

7 Yttrande om ytterligare underlag om överskridna gränsvärden för PM10 enligt luftkvalitetsdirektivet. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

9 Ombyggnad av gång- och cykelförbindelsen över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Genomförandebeslut

10 Upphandling av årsavtal för utförande av asfaltsbeläggningsarbeten. Genomgörandebeslut

11 Belysningsupprustning Kungsgatan västra 2014-2015. Genomförandebeslut

12 Norra Länken E4/E20. Renovering av Tomtebodatunneln. Slutredovisning

14 Program för HBTQ-frågor 2014-2017. Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass. Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Program för en sammanhållen stad 2015 - 2020. Svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Avtal - Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för sydostsektorn (Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun). Svar på remiss

18 Gångplan för Stockholm. Beslut om remiss

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret Dnr T2014-00006

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr T2014-00011

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar Dnr T2014-00877

§7 Yttrande om ytterligare underlag om överskridna gränsvärden för PM10 enligt luftkvalitetsdirektivet.

§8 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen.

§9 Ombyggnad av gång- och cykelförbindelsen över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik.

Nämnden beslutar att låta ärendet utgå

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
protut09.pdf (226 kb)

§10 Upphandling av årsavtal för utförande av asfaltsbeläggningsarbeten.

§11 Belysningsupprustning Kungsgatan västra 2014-2015.

§12 Norra Länken E4/E20.

§14 Program för HBTQ-frågor 2014-2017.

§15 Revidering av Vision 2030 ­ ett Stockholm i världsklass.

Nämnden beslutar att låta ärendet utgå

§16 Program för en sammanhållen stad 2015 - 2020.

Nämnden beslutar att låta ärendet utgå

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
protut16.pdf (227 kb)

§17 Avtal ­ Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för ostsektorn (Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun).

Nämnden beslutar att låta ärendet utgå

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
protut17.pdf (232 kb)

§18 Gångplan för Stockholm.