Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2015-11-12

Sammanträde 2015-11-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning 10/2015 (Adm)

8 Revidering av arkivregler för Stockholms stad. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Adm)

9 Inbjudan till samråd om vattenverksamhet (Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Södermalmstunneln). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

10 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

11 Miljömål M 2772-15 angående statens genom Affärsverkets svenska kraftnäts ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet i samband med byggandet och driften av tunnelanläggning City Link etapp 2. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

12 Lokaliseringsutredning - Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

13 Teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

14 Nytt IT Systemstöd för förvaltning av den offentliga belysningen. Genomförandebeslut (Anl)

15 Dubbdäcksförbud på Fleminggatan och Kungsgatan. Genomförandebeslut (Tp)

16 Flatenvägen cykelbana. Slutredovisning (Anl)

17 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor 2015. Slutredovisning (Stm)

18 Motion (2015:50) från Lotta Edholm och Björn Ljung båda (FP) om en samlad utvecklingsstrategi för City för att stoppa ogenomtänkta förändringar. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

19 Stäng Wahrendorffsgatan för biltrafik. Svar på skrivelse från trafiknämnden (Tp)

20 Framkomlighet för cyklister på cykelbanorna. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (FP) och Jill Eriksson (FP) (Ti)

21 Bygg en upphöjd cykelrondell vid Brommaplan. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd (Tp)

22 Sammanträdestider för trafiknämnden 2016 (Stab)

23 Avtal med miljö- och hälsoskyddsnämnden angående projektet GrowSmarter. Godkännande (Tp)

24 Avtal för vägmärken, räcken och gatujour. Upphandling (Stm)

25 Blomsterprogram för stadsdelarna i innerstaden. Upphandling (Stm)

26 Avtal för markarbeten och löpande gatuunderhåll ytterstaden 2017. Upphandling (Stm)

27 Avtal för bekämpning av skadedjur 2016. Upphandling (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2015-00024

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2015-00002

§6 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02345

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning 10/2015, Dnr T2015-00407

§8 Revidering av arkivregler för Stockholms stad. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-01030

§9 Inbjudan till samråd om vattenverksamhet (Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Södermalmstunneln). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-01451

§10 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02323

§11 Miljömål M 2772-15 angående statens genom Affärsverkets svenska kraftnäts ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet i samband med byggandet och driften av tunnelanläggning City Link etapp 2. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02434

§12 Lokaliseringsutredning ­ Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02626

§13 Teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02438

§14 Nytt IT Systemstöd för förvaltning av den offentliga belysningen. Genomförandebeslut, Dnr T2015-02532

§15 Dubbdäcksförbud på Fleminggatan och Kungsgatan. Genomförandebeslut, Dnr T2015-02711

§16 Flatenvägen cykelbana. Slutredovisning, Dnr T2012-313-02478

§17 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor 2015. Slutredovisning, Dnr T2014-03089

§18 Motion (2015:50) från Lotta Edholm och Björn Ljung båda (FP) om en samlad utvecklingsstrategi för City för att stoppa ogenomtänkta förändringar. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02260

§19 Stäng Wahrendorffsgatan för biltrafik. Svar på skrivelse från trafiknämnden, Dnr T2015-00979

§20 Framkomlighet för cyklister på cykelbanorna. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (FP) och Jill Eriksson (FP), Dnr T2015-02137

§21 Bygg en upphöjd cykelrondell vid Brommaplan. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd, Dnr T2015- 02300

§22 Sammanträdestider för trafiknämnden 2016, Dnr T2015-02575

§23 Avtal med miljö- och hälsoskyddsnämnden angående projektet GrowSmarter, Dnr T2015-02478

§24 Avtal för vägmärken, räcken och gatujour. Upphandling, Dnr T2015-02577

§25 Blomsterprogram för stadsdelarna i innerstaden. Upphandling, Dnr T2015-02503

§26 Avtal för markarbeten och löpande gatuunderhåll ytterstaden 2017. Upphandling, Dnr T2015-02445

§27 Avtal för bekämpning av skadedjur 2016. Upphandling, Dnr T2015-02431