Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2016-06-16

Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 05/2016 (Adm)

7 Klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

8 Samrådsremiss för kapacitetshöjande åtgärder samt förbättrad trafiksäkerhet på Årstalänken, E4/E20 Essingeleden Södra Länken, Stockholms kommun, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

9 Bredda gång- och cykelväg mellan Bredäng och Hökmossen. Genomförandebeslut (Tp)

10 Cykelplan. Utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 4 (Tp)

11 Utbyggnad av cykelbana längs Ulvsundavägen. Genomförandebeslut (Anl)

12 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Slutredovisning (Tp)

13 Åtgärder efter jordskred i Ekhagen. Slutredovisning (Anl)

14 Komplettering till kontorets delegationsordning (Adm)

15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef (Adm)

16 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby-Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss (Tp)

17 Dags att gå till botten med den lavinartade ökningen av klotteranmälningar. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) (Stm)

18 Bättre skyltning i anslutning till de nya hållplatserna till pendelbåtslinjen över Riddarfjärden. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C), Patrik Silverudd (L), Cecilia Brink m.fl. (M), Mikael Valier (KD) (Tp)

19 Fyllnadsval till trafiknämndens och Stockholms stads Parkerings gemensamma råd för funktionshinderfrågor (Stab)

20 Ramavtal för löpande trafikmätningar. Upphandling (Tp)

21 Förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser. Lägesrapport (Tp)

22 Avtal med miljö- och hälsoskyddsnämnden angående projektet Eccentric. Godkännande (Tp)

23 Förutsättningar för laddgator för normalladdning. Delrapport (Ti + Mf)

24 Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boende-parkering för fordonsägare som både har bil och MC/moped klass I (Ti)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2016-00028

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågo,r Dnr T2016-00073

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 05/2016, Dnr T2016-00195

§7 Klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00953

§8 Samrådsremiss för kapacitetshöjande åtgärder samt förbättrad trafiksäkerhet på Årstalänken, E4/E20 Essingeleden Södra Länken, Stockholms kommun, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01256

§9 Breddad gång- och cykelväg mellan Bredäng och Hökmossen. Genomförandebeslut, Dnr T2016-01288

§10 Cykelplan. Utbyggnad av pendlingstråk. Inriktningsbeslut 4, Dnr T2013-06577

§11 Utbyggnad av cykelbana längs Ulvsundavägen. Genomförandebeslut, Dnr T2016-01366

§12 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Slutredovisning, Dnr T2014-01968

§13 Åtgärder efter jordskred i Ekhagen. Slutredovisning, Dnr T2015-00076

§14 Komplettering till trafikkontorets delegationsordning, Dnr T2015-00076

§15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef, Dnr T2016-01454

§16 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby-Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss, Dnr T2016-00712

§17 Dags att gå till botten med den lavinartade ökningen av klotteranmälningar. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Dnr T2016-00791

§18 Bättre skyltning i anslutning till de nya hållplatserna till pendelbåtslinjen över Riddarfjärden. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C), Patrik Silverudd (L), Cecilia Brink m.fl. (M), Mikael Valier (KD), Dnr T2016-0344

§19 Fyllnadsval till trafiknämndens och Stockholms Stads Parkerings AB gemensamma råd för funktionshinderfrågor, Dnr T2016-01353

§20 Ramavtal för löpande trafikmätningar. Upphandling, Dnr T2016-01399

§21 Förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser. Lägesrapport, Dnr T2016-01444

§22 Avtal med miljö- och hälsoskyddsnämnden angående projektet CIVITAS- ECCENTRIC. Godkännande, Dnr T2016-01493

§23 Förutsättningar för laddgator för normalladdning. Delrapport, Dnr T2016-00421

§24 Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boende-parkering för fordonsägare som både har bil och MC/moped klass I, Dnr T2016-00050