Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2020-09-24

Sammanträde 2020-09-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr: T2020-00195

Inget protokoll finns att anmäla
P

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Åtgärder för minskat buller vid föreslaget naturreservat i Hagsätraskogen. Inriktningsbeslut (Inf)

8 Rörliga och fasta trafikhinder på Skärholmstorget. Genomförandebeslut (Inf)

9 Upprustning av Hässelby Torg. Genomförandebeslut etapp 2 (Stm)

10 Etapp 3 av Grönare Stockholm, åtgärder för att stärka ek- och groddjurssamband. Genomförandebeslut, del 1 av 2. (Stm)

11 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2019. Slutredovisning (Inf)

12 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 172 och 173. Slutredovisning (Inf)

14 Promemoria om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

15 Länsstyrelsens åtgärdsprogram om förslag för kolmonoxid i Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

16 Bredbandsfiber i stadens mark. Nytecknande av markavtal (Ti)

17 Avtal om markutnyttjande och drift- och underhållsansvar mellan staden och Stockholms Hamn AB (korttidsavtal) (Inf Expl Stockholms Hamn AB)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

§7 Åtgärder för minskat buller vid föreslaget naturreservat i Hagsätraskogen. Inriktningsbeslut

§8 Rörliga och fasta trafikhinder på Skärholmstorget.

§9 Upprustning av Hässelby Torg. Genomförandebeslut etapp 2

§10 Etapp 3 av Grönare Stockholm, åtgärder för att stärka ek- och groddjurssamband. Genomförandebeslut, del 1 av 2

§11 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2019.

§12 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 172 och 173.

§14 Promemoria om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Länsstyrelsens åtgärdsprogram för kolmonoxid i Stockholm.

§16 Bredbandsfiber i stadens mark. Nytecknande av markavtal