Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2008-04-15

Sammanträde 2008-04-15

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Åtgärdsplan för att genomföra funktionshindersombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion 2007:33. Remiss (S)*

6 Nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation. Remiss (Adm+Expl)

7 Underlag till budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011 (Adm)

8 Ekonomisk uppföljning månad 03/2008 (Adm)

9 Folkomröstning om Brommas framtid. Motion av Stefan Nilsson (mp) och Yvonne Ruwaida (mp), 2008:1. Remiss (K)*

10 Om ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion 2008:15. Remiss (Tp)*

11 Detaljplan för bostäder i kv Telefonfabriken, Telefonplan. Remiss (Tp)

12 Inglasning av arkad inom Fatburen Övre 1 i Södermalm. Ansökningar om disponering av allmän plats (Tp+Expl)

13 Skyltar på Årstafältet. Svar på skrivelse från Torhild Lamo och Kajsa Stenfelt (v) (Tp)

14 Tvärbanan och vinterförvaring av båtar/båtklubbens framtid. Svar på skrivelse från Torhild Lamo (v) (Tp)

15 Solcellsteknik i Stockholms gatubelysning. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s) (Anl)

16 Nya fordonsslag i trafiken. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m.fl. (m), Inge-Britt Lundin m.fl. (fp) och Anders Broberg (kd) (T)

17 Inriktning för samordning i stadens primära vägnät samt höjning av avgifter. Uppdrag från kommunfullmäktige (T)

18 Underhåll före planerad ombyggnation av Slussen. Lägesrapport (Tt)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 29 april 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Svar på fråga om trappa vid Sibeliusgången i Akalla

Tjänstemannen Ted Ell från trafikkontoret svarade på fråga ställd av Anders Broberg på sammanträdet den 18 mars om trappa vid Sibeliusgången i Akalla. Trappan renoveras.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Föredragning om arbetet med kommande Översiktsplan

Tjänstemannen Niklas Svensson från stadsbyggnadskontoret höll en föredragning om stadens arbete med nästa Översiktsplan.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om Slussens framtida trafikapparat

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) ställde fråga rörande planeringen av det framtida Slussen. Många medborgare hör av sig till nämndens politiker med frågor. Önskemål om en skriftlig redogörelse som svar på frågan framfördes.

Ordförande Mikael Söderlund (m) underströk att förslaget till hur Slussen ska utformas i framtiden bearbetas just nu och att konkreta svar i alla delar inte kan ges.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att återkomma med svar på frågan i de delar som är utredda.

Fråga om Djurgårdsbrons ombyggnad

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) ställde fråga om trafiksäkerheten i samband med den pågående renoveringen av Djurgårdsbron.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om tidigare lagd skrivelse

Vice ordföranden Jan Valeskog (s) frågade när svar på hans skrivelse om beräknade totalkostnader för upphandlingen av parkeringsövervakningen kommer att behandlas.

Förvaltningschefen Magdalena Bosson svarade att kontoret avser att återkomma till nämnden med ett svar på sammanträdet den 20 maj.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 9 april 2008 och vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 15 2008.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2008-010-00513

Trafikkontoret hade den 25 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Åtgärdsplan för att genomföra funktionshindersombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion 2007:33. Remiss

Dnr T2008-005-00859

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 9 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation. Remiss

Dnr T2008-050-00324

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 25 mars 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorens utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§7 Underlag till budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011

Dnr T2008-110-00140

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 28 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner underlaget till budget för 2009 och inriktningen för 2010 och 2011.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 125 mnkr för utbyggnad av E18 år 2010.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A4.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs.

Det finns anledning till oro över vissa prognostiserade kostnader och intäkter. De stora redan beslutade investeringsprojekten, Nordsyd-axeln, Norra länken, Norrbro m.fl., tenderar i dagens ansträngda anläggningsmarknad att kraftigt överskrida sin budget. I fallet med Norra Länken och Nordsyd-axeln är avtal redan skrivna och de ökade kostnaderna kommer oundvikligen att falla ut. Samtliga ovan nämnda projekt är nödvändiga för Stockholms tillväxt och utveckling och därmed högst rimliga att prioritera. Det är samtidigt lika självklart att alla möjligheter tas i upphandlingar, förhandlingar och avtal för att minska riskerna och osäkerheten och för att reducera kostnaderna.

Trafik- och renhållningsnämnden har ett lika stort ansvar för att hushålla med skattebetalarnas medel som övriga staden. För att hantera de oundvikliga kostnadsökningarna i de prioriterade projekten måste andra, något mindre akuta, investeringar minskas, skjutas fram eller avbrytas. Det är inte god hushållning att genomföra mindre prioriterade projekt när anläggningsmarknaden börjar närma sig överhettning. Det har redan visat sig vid ett flertal upphandlingar att man enbart får in något enstaka anbud eller att de kraftigt överskrider budget.

Trafikkontoret måste därför framöver ha än mer tydligt fokus på de grundläggande investeringarna, drift, underhåll och projekten mot kapitalförstöring. Underhållsskulden ska bearbetas, väghållningsansvaret med framkomlighet, snöröjning och alla former av städning av gator och parker ska fungera innan åtgärder av mer kosmetisk karaktär kan genomföras.

Stockholms parkeringsvakter har en viktig funktion i arbetet med att upprätthålla ordningen på stadens gator gällande säkerhet och framkomlighet. Utgångspunkten för parkeringsövervakningen ska vara att främst övervaka de som genom felparkering hindrar trafiken att komma fram eller på annat sätt anses vara en trafikfara. Att någon exempelvis överskridigt sin parkeringstid med 10 minuter bör inte prioriteras. I sådana fall bör bilisten få en upplysningslapp om att det kan leda till p-bot.

Parkeringsvakternas främsta uppgift ska därutöver vara att hjälpa bilister och andra trafikanter och upplysa om de parkeringsregler som finns. Många av de felparkeringar och framkomlighetsproblem som finns i Stockholm skulle kunna minimeras med bättre information på plats genom att parkeringsvakterna tilldelas ett större informationsansvar än vad de har i dag.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s)med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A3.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A4.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga A4.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§8 Ekonomisk uppföljning månad 03/2008

Dnr T2008-112-00755

En av trafikkontoret den 10 april avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för mars 2008 anmäldes till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§9 Folkomröstning om Brommas framtid. Motion av Stefan Nilsson (mp) och Yvonne Ruwaida (mp), 2008:1. Remiss

Dnr T2008-511-05032

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga B.

§10 Om ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion 2008:15. Remiss

Dnr T2008-330-00629

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Detaljplan för bostäder i kv Telefonfabriken, Telefonplan. Remiss

Dnr T2008-512-00839

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar översända och åberopa kontorets utlåtande som svar på detaljplaneremiss för delar av kv. Telefonfabriken m m.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Parkeringstalet höjs till av kommunfullmäktige beslutade 1,0.

 3. Därutöver anförs följande:

I planförslaget redovisas en parkeringslösning på tomtmark med 0,72 bilplatser per lägenhet. Enligt beslut i kommunfullmäktige skall dock parkeringstalet vara minst 1,0. Det är inte rimligt att från början bygga in parkeringsproblematiken i områden där en genomgripande stadsdelsomvandling sker och där behovet utav parkeringsplatser kommer att öka i framtiden. Nämnden anser därför att parkeringstalet ska höjas till 1,0 vilket ger ytterligare parkeringsmöjligheter för de framtida boende i området.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s)med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

§12 Inglasning av arkad inom Fatburen Övre 1 i Södermalm. Ansökningar om disponering av allmän plats

Dnr T2007-540-03029

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 25 mars 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden avslår ansökan från Wallfast AB om att disponera allmän mark vid Swedenborgsgatan 19.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Ansökan från Wallfast AB om att disponera allmän mark vid Swedenborgsgatan 19 bifalls under förutsättning att inglasningen utökas så att pelarna införlivas.

 3. Därutöver anförs följande:

Det är viktigt att förebyggande åtgärder utformas med syfte att hindra nedskräpning, skadegörelse och klotter. Trafik- och renhållningsnämnden anser att inglasningen ska utökas så att pelarna införlivas i den samt att bolaget bekostar samtliga anpassningsåtgärder som aktualiseras.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga D2.

§13 Skyltar på Årstafältet. Svar på skrivelse från Torhild Lamo och Kajsa Stenfelt (v)

Dnr T2008-430-00603

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden översänder skrivelsen och kontorets svar till Stockholms Stadsmuseum.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Tvärbanan och vinterförvaring av båtar/båtklubbens framtid. Svar på skrivelse från Torhild Lamo (v)

Dnr T2008-510-00595

Trafikkontoret hade den 27 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Solcellsteknik i Stockholms gatubelysning. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr T2008-610-00608

Trafikkontoret hade den 27 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E.

§16 Nya fordonsslag i trafiken. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m.fl. (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd)

Dnr T2007-300-04989

Trafikkontoret hade den 27 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Inriktning för samordning i stadens primära vägnät samt höjning av avgifter. Uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr T2008-300-00647

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 7 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för egen del förslag till tidsbundna avgifter för TA-planer i enlighet med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter för tidsbundna TA- planer i enlighet med kontorets utlåtande, samt att fullmäktige överlåter befogenheten till Trafik- och renhållningsnämnden att besluta om sådana ändringar av avgifterna som betingas av indexreglering.

 3. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar därom, införa tidsbundna avgifter för TA-planer i enlighet med kontorets utlåtande.

 4. Nämnden godkänner förslaget till inriktning för samordning av vägarbeten i stadens primära vägnät i enlighet med kontorets utlåtande.

Tjänstemannen från trafikkontoret Per Magnius fördrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Underhåll före planerad ombyggnation av Slussen. Lägesrapport

Dnr T2008-530-01168

Trafikkontoret hade den 7 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten om underhåll för upprätthållande av säkerhet och bärighet inför planerad ombyggnation av Slussen.

Tjänstemannen från trafikkontoret Mattias Wäppling fördrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga F.