Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2010-10-26

Sammanträde 2010-10-26

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/2010 (Adm)

7 Anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner samt byggnation av en ny personalbyggnad m m på Hjorthagens idrottsplats. Svar på remiss (Tp) *

8 Spårväg City genom Värtan. Yttrande över utredning från SL (Tp + Explk + Sbk + Mf + Östermalms stdf)

9 Möjligheten att göra Rörstrandsgatan till en gågata. Motion (2010:7). Svar på remiss (Tp)

10 Införande av trängselavgifter på Essingeleden. Motion (2010:6). Svar på remiss (Tp)

11 Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad. Svar på remiss (Anl)

12 Införande av automatisk förnyelse av boendeparkeringstillstånd (T)

13 Förslag till ny plan- och byggförordning. Anmälan av svar på remiss (T)

14 Återvinning av schakt- och asfaltmassor i Stockholm. Anmälan av slutrapport för projekt inom miljömiljarden (Stm)

15 Avtal mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet (Stm + Explk + STHAB)

16 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområde Enskede-Årsta-Vantör samt delar av Älvsjö (Stm)

17 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark i Vällingby centrum (Stm)

18 Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12). Svar på remiss (Stm)

19 Upphandling avseende manuell insamling av hushållsavfall i Nordvästra förorterna, Bromma, Kungsholmen/Lilla Essingen, delar av Norrmalm/Vastastan, Söderort och Östermalm/Gärdet (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 8 november 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1 Förbättra trafiksituationen på Enskedefältet, från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP).

2 Skyltning in till Dalens Centrum, från Kajsa Stenfelt och Sebastian Wiklund båda (V).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Trafikkontorets vintervaccination

Ted Ell informerar om trafikkontorets förberedande åtgärder inför den kommande vintern.

Svar på fråga om skyltning av cykelstråket Alviksplan-Stora Essingen-Gröndal
Staffan Forsell svarar på fråga ställd av Mats Lindqvist (MP) vid sammanträdet den 30 september om när det skulle vara möjligt att genomföra skyltning av cykelstråket Alviksplan-Stora Essingen-Gröndal

Svar på fråga om extra bilfil på Vasabrons östra sida samt om trafiksituationen för gång- och cykeltrafikanter kring Tegelbacken
Staffan Forsell svarar på fråga ställd av Kajsa Stenfelt (V) på sammanträdet den 30 september om när man skall ta bort den extra bilfil som täcker trottoaren på Vasabrons östra sida samt om hur kontoret ska förbättra trafiksituationen kring Tegelbacken för gång- och cykeltrafikanter.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

Fråga om belysningen vid Bellevue

Vice ordföranden Jan Valeskog (S) frågar vad som hänt med belysningen på uppställningsplatsen vid Bellevue. Det har varit mörkt under en längre tid.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 18 oktober 2010 och den 26 oktober 2010 anmäls.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V), med anledning av inkommen skrivelse från handikapprådet för trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkerings AB, rörande trafikkontorets remissvar på departementspromemoria Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering, Dnr T2010-000-02393, enligt följande:

Om trafik-och renhållningsnämnden hade tillfrågats, hade vi besvarat remissen ”Bortom fagert tal” med följande:

Vänsterpartiet välkomnar att det i diskrimineringslagen införs ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi delar helt uppfattningen om behovet av perspektivskifte till ett mer universellt utformat Sverige och har sedan länge ställt oss bakom begreppet och visionen ”Design för alla”. Otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Vi behöver gå längre än i departementspromemorian ”Bortom fagert tal” - Om bristande tillgänglighet som diskriminering (DS 2010:20).

Alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ska ha lika möjlighet till full delaktighet. All offentlig verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Detta innebär att dyslektiker, synskadade och människor med ett intellektuellt funktionshinder ska kunna ta del av offentlig information.

De oklarheter som finns när det gäller vad som avses med skäliga åtgärder i förhållande till exempelvis bygglagstiftningen måste redas ut. Om normerna i Plan- och bygglagen (PBL) visar sig vara lägre i förhållande till den ambition som avses i den nya lagstiftningen, bör PBL skärpas. Lagstiftningen ska ställa krav på tillgänglighet, inklusive rätt att kräva ombyggnad och rätt för handikapporganisationer att överklaga plan- och byggärenden.

Frågan är också om sanktioner i form av diskrimineringsersättning är tillräckligt effektivt för att motverka överträdelser av lagstiftningen. Kommuner och landsting som inte uppfyller satta mål för tillgänglighet ska riskera kännbara sanktioner. Ytterligare sanktioner bör övervägas.

Avslutningsvis anser vi att om samhället ska kunna göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättning måste högre krav ställas på kommunerna samtidigt som de får mer resurser.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2010-010-00144

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2010.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 8/2010 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms stads Parkering AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 23 september 2010 anmäls.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/2010

Dnr T2010-112-00288

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§7 Anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner samt byggnation av en ny personalbyggnad m m på Hjorthagens idrottsplats. Svar på remiss

Dnr T2010-511-03210

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden tillstyrker remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden vill dessutom markera att frågor som angöring, parkering, tillgänglighet och avfallshantering ska utformas i samråd med trafikkontoret.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 28 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vi anser att förslaget om konstgräsplaner vid Hjorthagens idrottsplats är bra och vällovligt. Det borde kunna förutsättas att stadens förvaltningar samarbetar om viktiga projekt och att varje förvaltning inom sitt respektive kompetensområde bidrar till att goda förslag innehållande helhetsmässiga lösningar läggs fram för beslut till berörda nämnder. De brister i det framlagda underlaget, som Trafikkontoret föredömligt pekar på, finner vi oroande, emedan detta tillsammans med tidigare motsvarande erfarenheter tyder på att samarbetet mellan berörda förvaltningar rörande sådana här förslag, blir alltmer rudimentärt.

Ytterligare en sak, som inte berörs i Trafikkontorets tjänsteutlåtande, men som rimligen bör beröras i Idrottsförvaltningens program, är att förslaget innebär ett visst naturintrång. Detta kan möjligtvis vara i sammanhanget motiverat utifrån det goda syftet och kan eventuellt betraktas som litet, men intrånget sker i en redan ansträngd naturmiljö i ett område som lokalt betraktat har brist på omedelbar närhet till grönområden. Lämpliga kompensationsåtgärder är möjliga i de naturdelar som blir kvar, alternativt i de fina men längre bort belägna grönområden som finns åt nordväst respektive sydost. Det är därför av vikt att även detta berörs i ett ärende av det här slaget.

§8 Spårväg City genom Värtan. Yttrande över utredning från SL

Dnr T2008-330-04093

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande som stadens yttrande över rapporten ”Spårväg City genom Värtan”, vilket innebär att nämnderna och Hamnens styrelse beslutar följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden förordar förslaget till permanent linjesträckning utifrån föreliggande utredning.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att fortsätta med Spårväg City i samverkan med SL, bl a gällande detaljerad utformning av spårsträckningen, utformningen av Ropsten och studie av möjligt läge för provisorisk depå.

3 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att ha en fortsatt dialog med SL gällande tidplanen för projektet.

4 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets, stadsledningskontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets, miljöförvaltningens, Stockholms Hamn AB:s och Östermalms stadsdelsförvaltnings gemensamma tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

1 Förvaltningarnas redovisning godkänns.

2 I enlighet med förvaltningarna avstyrks föreslagen tidsplan om

färdigställandetid till år 2014.

3 Därutöver anförs följande:

Av ärendet framgår att det är helt orealistiskt att klara en utbyggnad av spårväg city genom Värtan redan till år 2014. Att bygga provisoriska och tillfälliga spårdragningar genom området på flera delsträckor, som sedan några år senare måste rivas upp och etableras på andra avsnitt, kommer kosta många miljoner kronor helt i onödan. På samma sätt som spårväg city på Hamngatan, med sina extra 250 meter kostar lika mycket att bygga i antal miljoner kronor, och om några år rivs upp igen till en tredjedel, vore det fullständigt ansvarslöst att göra om samma misstag i Värtan.

Dessutom bör spåranslutningen till Centralen vara klar i samband med att anslutningen till Ropsten är färdigbyggd. Enligt trafikkontoret kommer detta ta minst tio år på grund av omfattande arbeten med Sergels torg.

Utöver de argument som anförs i ärendet finns det flera frågetecken att lösa, innan byggnationen av spårväg city kan påbörjas genom detta nya bostads-område. Möjligheterna att bygga bostäder nära omfattande industribuller från hamnverksamheten måste klargöras. Industribuller har skarpare riktvärden än trafikbuller och dessutom finns inga möjligheter till så kallade ”avsteg” från sådant buller.

Dessutom förutsätter en stor del av bostadsprojektet att Loudden kan läggas ned till år 2019, vilket i sin tur enligt staten förutsätter att en ny ersättnings-terminal finns klar och i funktion, rimligtvis i norra Stockholms län. Någon sådan plats finns inte utpekad och än mindre beslutad, projekterad, tillstånds-prövad eller påbörjad. Liknande sådana nya projekt visa att det tar ca 10 år.

Kommunledningen i Stockholm har varit obegripligt försiktiga i sin dialog med SL och dess omdömeslösa ordförande. Även om kostnaderna för förgäves-projekteringar, tillfälliga spårdragningar, förseningar för norra länken, Värtan projektet, Fortums nya anläggningar och Cementa, mm, kommer kosta hundratals miljoner kronor i onödan, om tidsplanen för spårvägen till år 2014 skall gälla, så blir det skattebetalarna i länet som får står för detta. Det kan självklart inte accepteras.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Delvis bifalla kontorens och hamnens förslag till beslut.

2 Därutöver anförs följande:

Vi i Vänsterpartiet är positiva till en utbyggd spårtrafik i Stockholms innerstad och vi anser att spårväg City är ett bra och angeläget projekt. Projektet är dock behäftat med avsevärda problem. Det största problemet är att man idag inte vet om gatunätet håller för att dra fram spåren hela vägen till T-centralen och Centralen som det varit tänkt. Om inte spårväg City ska bli en förgävesinvestering måste spårvägen förlängas till både Ropsten (via Värtan) och till Centralen/T-centralen. Om man inte lyckas få till stånd en anslutning till Centralen riskerar investeringen att bli mycket olönsam och i praktiken kommer spårvägen att ge en försämrad trafik jämfört med tidigare busstrafik.

Alliansen i Stockholm stad måste därför ta ett tydligare ansvar för sin del av projektet och se till att nödvändiga förstärknings- och tätningsarbeten vid Sergels torg genomförs. Fokus för den Moderatledda alliansen i SL:s styrelse har varit att få klippa band innan valet. Det har inneburit att första etappen av Spårväg City hastats fram. Projektet har därför kommit att präglas av brister i såväl utredningar, underlag som i affärsmässighet. Bristerna i hanteringen har fördyrat projektet avsevärt. I praktiken har Stockholm fått ett par hundra meter ny spårväg för en kostnad av en miljon per meter. Det är inte den kapacitetsförstärkning av kollektivtrafiken som Stockholm behöver.
Spårväg Citys dragning genom Värtan är komplicerad eftersom området är under utbyggnad, nuvarande verksamheter ska fungera under byggtiden och nya verksamheter planeras in. Vi vill att de första som flyttar till in i området ska ha tillgång till bra kollektivtrafik, vanor är svåra att ändra och i ett miljöprofilsområde är det grundläggande att de som bor reser energisnålt och kollektivt. Samtidigt innebär en öppning för trafik 2014 att provisoriska dragningar för Spårväg City tvingas fram då gatunätet inte är färdigplanerat.

Vi anser att staden och SL måste hushålla med resurser och förorda en sträckning med minimalt antal provisoriska etapper genom Värtan. Vi anser att i ett miljöprofilsområde som Norra Djurgårdsstaden är det viktigt att kollektivtrafiken får utrymme men att det inte sker på bekostnad av gående eller cyklister. Utrymmet för bilar och parkering bör däremot begränsas och de boende erbjudas bilpool som incitament för att inte äga egen bil.

Tillgängligheten till den del av Spårväg City som är färdig har kritiserats av handikappsrörelsen, vi förutsätter att SL och staden tar till sig av kritiken och förbättrar tillgängligheten till Spårväg City på samtliga delsträckor.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Vi anser att ifrågavarande spårvägsdragning är viktig för stadens framtid och utvecklingsmöjligheter. Den innehåller viktiga möjliga sammankopplingar med den tidigare avsnörpta Lidingöbanan, samt möjliggör framtida spårvägsdragningar ända till Östra station. Men det är viktigt att man från stadens sida får ett professionellare förhållningssätt till hur planprocesserna runt denna spårvägsdragning ska bedrivas. En tydlig tidsplan måste skapas. Samrådet kring placeringen av depåerna för denna spårvägssträcka får inte hanteras lika undermåligt så som skedde vid Ulvsunda.

Slutligen måste de för staden faktiska kostnaderna för Spårväg city genom Värtan, både permanenta och provisoriska, bättre redovisas och uppvisa en högre transparens än vad som hittills förevarit rörande andra delar av Spårväg City.

§9 Möjligheten att göra Rörstrandsgatan till en gågata. Motion (2010:7). Svar på remiss

Dnr T2010-410-01497

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 27 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår (se beslutet).

2) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Trafik och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att göra Rörstrandsgatan till ett Gångfartsområde. Därutöver anförs följande:

Rörstrandsgatan är möjligen Stockholms restaurangtätaste område. Många restaurangägare tror på sina möjligheter här, något som alstrar fler arbetstillfällen och ger uppmuntran till fler restaurangägare in spe att pröva sina möjligheter. Samt bidrar allmänt till att göra denna del av staden till ett attraktivare område. Att det förhåller sig så är någonting som staden från sin sida bör uppmuntra och bidra till att utveckla. Trafikkontorets slutsats, att antalet parkeringsplatser skulle minska om andelen tillgänglig gågateyta samt möjlig utomhusserveringsyta skulle öka, är riktigt. Men detta bör vägas emot att endast en minoritet av de boende i området har egen bil. En större andel av de boende nyttjar i stället den goda kollektivtrafiken i närområdet. Det är heller knappast områdets potential som parkeringsplats som gjort att så många restaurangägare har valt att etablera sig där.

Däremot är det ett allvarligare problem om trafiken på kringgatorna skulle öka, samt viktigast, problem att försörja området med kollektivtrafik. Därför föreslår vi att i stället för att Rörstrandsgatan omvandlas till gågata, så föreslår vi att Rörstrandsgatan omvandlas till gångfartsområde. Detta möjliggör då för den trafik som måste in på gatan, för boende, leveranser till restaurangerna, samt kollektivtrafik, att ta sig fram. Men man minskar då den behövda parkeringsytan, samt ökar möjligheterna till trevliga promenader utefter Rörstrandsgatan.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

§10 Införande av trängselavgifter på Essingeleden. Motion (2010:6). Svar på remiss

Dnr T2010-312-02101

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 12 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår (se beslutet)

2) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Motionen bifalls.

2 Därutöver anförs följande:

Trängselavgifter infördes i Stockholm för att minska trängseln. Genom att sätta ett pris för att få framföra ett fordon in eller ut ur Stockholms innerstad gavs Stockholms bilister ekonomiska incitament för att ändra sina resvanor. En del ändrade tidpunkt för bilresan, andra ändrade transportsätt – resultatet blev att trängseln minskade.

Vi ser inte trängselavgifterna som ett färdigt system. Det måste hela tiden underhållas, förbättras och anpassas för att uppnå syftet – att minska trängseln.

Essingeleden är idag överbelastad med köer som följd. Leden byggdes för 80000 fordon/dygn, idag nås maxnivåer på 170000 fordon/dygn. Det är inte hållbart. Det tar lång tid att bygga ut kollektivtrafik- och vägnätet för att avlasta Essingeleden. Det enda som kan göras idag är att minska trafiken genom styrmedel. Vi anser att trängselavgifter är ett bra styrmedel och att de snarast ska införas på Essingeleden.

Vi vill tillsätta en utredning som ser över avgiftsnivåer och perioder för avgift med mål att få maximal effekt i minskad trängsel på Essingeleden.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) enligt följande:

Kontoret gör en bra redovisning av frågan om införande av trängselavgifter på Essingeleden, dess strategiska funktion och möjliga konsekvenser av ett införande av trängselavgifter på denna väg, för trafikflödena i stort.

Vi tror att det blir nödvändigt, i likhet med förvaltningens resonemang, att föra en diskussion om ett snabbare införande av trängselavgifter på Essingeleden. Detta både av framkomlighetsskäl på Essingeleden men också av finansieringsskäl av flera angelägna infrastrukturprojekt, både väg- och spårprojekt, i Stockholm.

Detta går också att lättare att motivera för Stockholmarna den dagen byggande av Förbifart Stockholm har påbörjats, vilket förhoppningsvis blir inom kort.

§11 Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad. Svar på remiss

Dnr T2010-000-02933

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Jäv

Mats Lindqvist (MP) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§12 Införande av automatisk förnyelse av boendeparkeringstillstånd

Dnr T2010-340-03371

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra de förändringar som krävs för att boendeparkeringstillstånd ska kunna förnyas automatiskt ett år i taget och löpa per kalenderår.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att kravet på att ha en tillståndsdekal i vindrutan vid boendeparkering tas bort.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 5 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Förslag till ny plan- och byggförordning. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-500-03039

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog föreslår (se beslutet).

2) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Kontorets anmälan godkänns:

2 Därutöver anförs följande:

Trafikkontoret framför viktiga synpunkter avseende parkeringsplatser och avfallsanläggningar. Den föreslagna ändrade lovplikten för skyltar och ljusanordningar riskerar att orsaka åverkan på kulturhistoriskt känsliga miljöer. Inte heller ska lovplikten för väg och järnvägstunnlar tas bort.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

§14 Återvinning av schakt- och asfaltmassor i Stockholm. Anmälan av slutrapport för projekt inom miljömiljarden

Dnr T2010-703-03218

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som slutredovisning av miljömiljardprojektet Återvinning av schakt- och asfaltmassor i Stockholm.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 1 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§15 Avtal mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet

Dnr T2010-510-03209

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreliggande förslag till drift- och underhållsavtal med Stockholms Hamn AB. Avtalet gäller from den 1 januari 2011 och innebär att trafik- och renhållningsnämnden under 10 år får en årlig kostnad om 26 mnkr. Beloppet räknas upp med konsumentprisindex varje år.

2 Trafik- och renhållningsnämnden begär hos kommunfullmäktige att bevilja nödvändiga budgetjusteringar till följd av föreliggande markavtal och drift- och underhållsavtal.

3 Trafik- och renhållningsnämnden underställer besluten för kommunfullmäktiges godkännande senast den 31 december 2010.

4 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets och Stockholms Hamn AB:s gemensamma tjänsteutlåtande från den 18 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§16 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområde Enskede-Årsta-Vantör samt delar av Älvsjö

Dnr T2010-440-03575

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Med förra vinterns snökaos i färskt minne, kan man bara beklaga att kontoret av ideologiska skäl fråntas rådigheten över kärnverksamheter såsom väghållning.

§17 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark i Vällingby centrum

Dnr T2010-440-03576

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Med förra vinterns snökaos i färskt minne, kan man bara beklaga att kontoret av ideologiska skäl fråntas rådigheten över kärnverksamheter såsom väghållning.

§18 Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12).

Dnr T2010-520-01695

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner och överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunfullmäktige.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår (se beslutet).

2) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Motionen bifalls

2 Därutöver anförs följande:

Motionen tar upp en rad mycket angelägna åtgärder som behöver vidtas för att Stockholm ska bli en långsiktigt hållbar storstad. Det handlar bland annat om grönområdesanalys vid bostadsbebyggelse, om planering för gång- och cykelvänliga områden, säkra skolvägar och möjlighet att ta med cykel på tåg och buss. Viktigt att poängtera är dock att Exploateringsnämnden har en del av ansvaret för detta, men att även ett flertal andra av stadens nämnder har ansvar för att detta ska ske.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

§19 Upphandling avseende manuell insamling av hushållsavfall i Nordvästra förorterna, Bromma, Kungsholmen/Lilla Essingen, delar av Norrmalm/Vasastan, Söderort och Östermalm/Gärdet

Dnr T2010-700-03514

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med vald entreprenör.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 29 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi.