Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-02-17

Sammanträde 2022-02-17

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

OBS! Sammanträdena är ej öppna för allmänheten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 8 februari 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 9 februari 2022

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadens nämnder inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

6 Om- och tillbyggnation av Rödabergsskolan

Dnr: 2.6.3-3835/2018

Förslag till reviderat genomförandebeslut

7 Verksamhetsanpassningar och inhyrning för utökning av grundsärskolan på Eriksdalsskolan

9 Ytterligare en naturskola i Stockholm

10 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

11 Utveckling av Järva

Dnr: 1.6.1-8716/2021

Remiss från kommunstyrelsen, dnr. KS 2021/1278
(omedelbar justering)

12 Elevhälsan i stadens grundskolor

Dnr: 1.4.1-8888/2021

Remiss från stadsrevisionen, dnr. RVK 2021/88
(omedelbar justering)

13 Upphandling av systemstöd för stadens pedagogiska verksamheter

Dnr: 1.5.3-6190/2021

Inriktningsbeslut och delegering av beslutanderätt avseende upphandling
(omedelbar justering)

14 Yttrande i mål om laglighetsprövning av anställningsbeslut

Dnr: 1.8.1-38/2022

Målnummer 33984-21
(omedelbar justering)

15 Återkallelse av godkännande som huvudman för fyra förskolor

Dnr: 3.3.1-1588/2021, 3.3.1-1590/2021, 3.3.1-1592/2021, 3.3.1-1594/2021

(omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 8 februari 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 9 februari 2022

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20220217.pdf (173 kb)

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadens nämnder inom nämndens verksamhetsområden

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§6 Om- och tillbyggnad av Rödabergsskolan

§7 Verksamhetsanpassningar och inhyrning för utökning av grundsärskolan på Eriksdalsskolan

§9 Ytterligare en naturskola i Stockholm

§11 Utveckling av Järva

Remiss från kommunstyrelsen, dnr. KS 2021/1278
(omedelbar justering)

§12 Elevhälsan i stadens grundskolor

Remiss från stadsrevisionen, dnr. RVK 2021/88
(omedelbar justering)

§13 Upphandling av systemstöd för stadens pedagogiska

Inriktningsbeslut och delegering av beslutanderätt avseende upphandling
(omedelbar justering)

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20220217.pdf (155 kb)

§14 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning

§15 Återkallelse av godkännande som huvudman för fyra förskolor