Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-11-17

Sammanträde 2005-11-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

Frågestunden inleds med att Marianne Öst, närpolischef presenterar sig och sin verksamhet.

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 20 oktober 2005

Allmänna ärenden

4 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005- Allt ljus på Vantör!

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061
Dnr 015-413/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005-

Vidareutveckling av boxningsklubben i Rågsved för flickor och pojkar 10-20 år
Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061
Dnr 015-405/2005

6 Genomförd tillsyn av enskilda verksamheter inom handikappomsorgen år 2005

Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 505-054/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Om inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 505-362/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Tillgänglighetsprojektets parkinvesteringar 2006 samt flerårsplan

Yttrande till trafikkontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 305-412/2005
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Caroline Heljered tel: 070 42 90 800
Dnr 205-375/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ekonomiskt bistånd

Redovisning av rapport från utrednings- och statisktikkontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 502-396/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Bankomat i Rågsved

Beredning av skrivelse från (s), (v) och (mp)
Handläggare: Sussanne Kurtson tel: 070 47 20 205
Dnr 004-411/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Sammanträdesplan 2006

Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Dnr 002-407/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Stadsdelsdirektörens information

16 Inbjudan till kurser och konferenser Dukas

17 Anmälan av månadsrapport Dukas

18 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
B. Tjänstemannabeslut enligt delegation.
C. Protokoll från förvaltningsgrupp och § 19 MBL den 10 november Dnr 002-008/05. Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet
Se pärm

Dukas

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2005-11-03

Mötesinformation

Datum för justering: 2005-11-24

Birger Nicander, nämndsekreterare
Rose-Marie Carlsten Lundmark (v), justerande
Henrik Ehrenberg (kd), justerande

Närvarande:

Ledamöter

Magnus Dannqvist (s), ordförande
Cecilia Andersson (s)
Lars-Göran Carlsson (s)
Raymond Staedel (s)
Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (m)
Niklas Kristoffersson (m)
Lars Svärd (m)

Tjänstgörande ersättare

Solveig Ott (s)
Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)
Patrik Slimane (mp)
Per Johansson (fp)
David Lindberg (kd)

Ersättare

Per-Åke Pettersson (s)
Sunthorn Vongnongvar (s)
Rana Khosravi (s)
Linda Hillner (m)
Patrik Wallnäs (m)

I tjänsten

Monika Viklander, stadsdelsdirektör
Birger Nicander, nämndsekreterare, §§ 219-236
Anders Lindström, avdelningschef, §§ 219-228
Åsa Berntsson, avdelningschef, §§ 219-236
Göran Sjödin, avdelningschef , §§ 219-236
Margaretha Selin, avdelningschef, §§ 219-236
Ariane Andersson, utredare, §§ 219-236
Ingeli Schneider, registrator

Ej närvarande:

Sonja Mogert (s), anmält förhinder
Per Sundgren (v), anmält förhinder
Åsa Öckerman (mp), anmält förhinder
Lillemor Tholander (fp), anmält förhinder
Sussanne Sjöblom (m), anmält förhinder
Lena Kling (fp), anmält förhinder
Michael Hultman (fp), anmält förhinder
Lillemor Forsslund (s), anmält förhinder

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 219-236

§219 Val av protokollsjusterare

Tjänstgörande ersättare Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) utses att tillsammans med vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§220 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen efter det att ärendet ”Bankomat i Rågsved” utgår och med tillägg av följande ärende:

-   Handlingsprogram för ungdomsinflytande, dnr 503-245/2005.   

§221 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 20 oktober 2005 justerats.

§222 Stadsdelsförnyelse i Vantör 2005- Allt ljus på Vantör

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar tilldela 143 tkr för genomförande av projektet, ”Allt ljus på Vantör!”, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2005.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Projektet ”Allt ljus på Vantör!”har vuxit fram utifrån medborgarnas önskemål om en förbättrad, och mer varierad, belysning på ett antal platser i Vantör. Idén till projektet har vuxit fram utifrån att år 2005 har proklamerats till designår. Projektets mål är att, i samarbete med Af Kultur och Familjebostäder AB, ge ett antal ljuskonstnärer i uppdrag att ljussätta: Rågdalen, Dalbotten, Bandängen, Utkiksberget, kvartersgården i Högdalen, järnvägsbron över Rågsvedsvägen samt tunneln under busstorget i Högdalens centrum. Projektets effektmål är att förvaltningen får fjorton skissförslag till ljussättning av dessa platser, att stadsdelen blir attraktivare och tryggare. Projektet ska delta i Kulturhusets designinformation och ”Mötesplats Stockholm” i Kungsträdgården. Kostnaderna för projektet beräknas till 143 tkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 27 oktober 2005 med diarienummer 015-413/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Henrik Ehrenberg, (kd) och Per Johansson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag under förutsättning att förvaltningen förvissat sig om ekonomiskt stöd från trafikkontoret för att genomföra ett faktiskt utökande av belysning i området enligt projektets intentioner.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Henrik Ehrenberg, (kd) och Per Johansson (fp) yrkar vidare som tillägg en anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till förvaltningens förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Henrik Ehrenberg, (kd) och Per Johansson (fp) reserverar sig till förmån egna förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Magnus Dannqvist, m fl (s) Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Patrik Slimane (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Belysning i stadsdelen är en viktig fråga ur både säkerhetssynpunkt och trivsel i stadsdelen. Belysningen kan förutom att vara ändamålsenlig även vara dekorativ och inspirerande inslag i stadsdelen. Projektet lyfter fram förorten som konstnärlig arena och visar på stora möjligheter med nytänkande i förorternas belysningsarkitektur. Risken för konflikt mellan konstnärlig frihet och ljusföroreningar vid dylika projekt, finns varför varje enskilt ljusprojekt skall föreläggas nämnden innan genomförande.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Henrik Ehrenberg, (kd) och Per Johansson (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till anförandetext enligt följande:

Hela Stockholms stad och inte minst Vantörs stadsdelsnämnd dras med stora ekonomiska svårigheter. Orsaken till detta är den politik som vänstermajoriteten för. Den har gett upphov till stora underskott bland annat i Vantör och medfört beslut om besparingar inom nästan alla områden, vallöften om minskade barngrupper i barnomsorgen har inte infriats, skolan ges inte samma möjligheter som tidigare, särskilt allvarligt är detta då det drabbar barn i behov av särskilt stöd och när skolskjutsar till särskoleelever dras in, också inom äldreomsorgen sker stora oacceptabla besparingar. De medel som finns att söka till projekt i olika former genom stadsdelsförnyelsen borde istället i första hand ha använts till den prioriterade kärnverksamheten. Vår uppfattning är att det varit bättre att fördela resurserna i ordinarie budget, då hade varje stadsdelsnämnd kunna se till helheten i servicen och gjort korrekta prioriteringar av vad som behöver göras i stadsdelen. När nu stadsdelsförnyelsemedlen fördelas så som de gör anser vi att de bara bör användas till projekt som är oundgängligen nödvändiga. Varje ansökan måste prövas i nämnden men bedömningen bör vara restriktiv. Trots denna stora restriktivitet anser vi att detta är ett angeläget projekt och därför bör genomföras. Det gångna årets ökning av oprovocerat våld, våldtäkter mm visar tydligt att något måste göras för att öka människors trygghet. Det är önskvärt med fler poliser, fler väktare och fler vuxna ute i vårt närsamhälle. Upplysta parkvägar och upplysta passager skulle på ett effektivt sätt komplettera detta och ge människor ökad trygghet och försvåra för brottslingar. Vi vill dock påpeka att ett projekt av denna sort måste ske i anslutning till parkplanen. Det är också avgörande att projektet kan genomföras fullt ut och inte stannar på idéplanet. Det behövs bättre belysning och då måste faktiska lampor och lycktstolpar sättas upp på strategiska platser. Det är oerhört viktigt att medel avsätts även för denna del av projektet ”Allt ljus på Vantör”.

§223 Stadsdelsförnyelse i Vantör 2005- Vidareutveckling av Boxningsklubben i Rågsved för flickor och pojkar 10-20 år

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar tilldela 167 tkr till Rågsveds boxningsklubb för genomförandet av projektet, ”Vidareutveckling av boxningsklubben i Rågsved för flickor och pojkar 10-20 år”, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2005.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003 till och med 2006. Projektet ”vidareutveckling av boxningsklubben i Rågsved” har som mål att prioritera fler flickor i verksamheten, utöka träningstillfällena till fyra gånger/vecka samt att organisera minst 100 barn och ungdomar, varav flera i riskzon. Effektmålen är bland annat att få en förbättrad hälsa hos målgruppen, minskad brottslighet i området, att fler ungdomar får en stimulerande fritid och att fler inom målgruppen känner sig trygga i sin vardag. Kostnaderna för projektet beräknas till totalt 167 tkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 27 oktober 2005 med diarienummer 015-405/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar avslag till förvaltningens förslag och som tillägg bifall till egen anförandetext.

Henrik Ehrenberg, (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Per Johansson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till förvaltningens förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) reserverar sig till förmån för egna yrkande.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till anförandetext enligt följande:

Hela Stockholms stad och inte minst Vantörs stadsdelsnämnd dras med stora ekonomiska svårigheter. Orsaken till detta är den politik som vänstermajoriteten för. Den har gett upphov till stora underskott bland annat i Vantör och medfört beslut om besparingar inom nästan alla områden, vallöften om minskade barngrupper i barnomsorgen har inte infriats, skolan ges inte samma möjligheter som tidigare, särskilt allvarligt är detta då det drabbar barn i behov av särskilt stöd och när skolskjutsar till särskoleelever dras in, också inom äldreomsorgen sker stora oacceptabla besparingar. De medel som finns att söka till projekt i olika former genom stadsdelsförnyelsen borde istället i första hand ha använts till den prioriterade kärnverksamheten. Vår uppfattning är att det varit bättre att fördela resurserna i ordinarie budget, då hade varje stadsdelsnämnd kunna se till helheten i servicen och gjort korrekta prioriteringar av vad som behöver göras i stadsdelen. När nu stadsdelsförnyelsemedlen fördelas så som de gör anser vi att de bara bör användas till projekt som är oundgängligen nödvändiga. Varje ansökan måste prövas i nämnden men bedömningen bör vara restriktiv.

Barn- och ungdomsidrott är prioriterat. Ideella engagemang av den typ som beskrivs i ärendet och i boxningsklubben är välkomna inslag. Vi anser dock att boxningsklubben i Rågsved inte bör tilldelas extra resurser utan får ansöka om bidrag, ex aktivitetsbidrag, på samma sätt som övriga barn- och ungdomsföreningar gör.

§224 Genomförd tillsyn av enskilda verksamheter inom handikappomsorgen år 2005

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att godkänna redovisningen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2005.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar delge Länsstyrelsen i Stockholms län förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2005.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnden fattade under år 2003 beslut om en tillsynsplan för enskilda verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin. I nuläget finns två enskilda verksamheter inom handikapp-omsorgen som är föremål för tillsyn: Korttidshemmet Dungen och Dungens boende. Förvaltningen bedömer att båda verk­sam­heterna uppfyller de krav som förvaltningen har ställt i tillsynen och att boendena bedrivs på ett välorganiserat och strukturerat sätt.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 15 oktober 2005 med diarienummer 505-054/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§225 Om inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen ” Om inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade” enligt tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2005.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att förorda förslaget att inrätta inspektörer med ansvarsområdena omsorg om funktionshindrade och omsorg om psykiskt funktionshindrade.

 3. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att förorda att inspektörernas uppdrag även ska innefatta granskningen av de privata utförare som staden tecknat avtal med, av praktiska skäl bör detta i första hand ske avseende avtal med verksamhet belägen inom Stockholms stad.

Ärende

Stadsledningskontoret har, inför beslut av kommunfullmäktige, remitterat ett förslag om att från och med den 1 januari 2006 inrätta två inspektörer inriktade mot omsorgen om funktionshindrade respektive omsorgen om psykiskt funktionshindrade. Formerna för en särskild tillgänglighetsinspektör föreslås också ses över. Förvaltningen välkomnar ett ökat fokus på kvaliteten inom omsorgen. Förvaltningen framhåller samtidigt att det finns flera olika vägar för att stärka uppföljningen inom staden och det är inte givet att det mest lämpliga sättet att göra detta på är genom att inrätta nya funktioner.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 20 oktober 2005 med diarienummer 505-362/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag och som tillägg att nämnden förordar förslaget att inrätta inspektörer med ansvarsområdena omsorg om funktionshindrade och omsorg om psykiskt funktionshindrade.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Henrik Ehrenberg, (kd) och Per Johansson (fp) yrkar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag och som tillägg att inspektörernas uppdrag även ska innefatta granskningen av de privata utförare som staden tecknat avtal med, av praktiska skäl bör detta i första hand ske avseende avtal med verksamhet belägen inom Stockholms stad.

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Henrik Ehrenberg, (kd) och Per Johansson (fp) tilläggsyrkande.

Särskilt uttalande

Magnus Dannqvist, m fl (s) Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Patrik Slimane (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Stadsdelsnämnden är liksom lokala handikapprådet och funktionshinders-ombudsmannen positivt inställd till inrättandet av funktionshindersinspektörer. Stadens erfarenheter av inspektörer inom de pedagogiska verksamheterna och äldreomsorgen är övervägande positiva, och modellen kan därför med fördel användas inom flera verksamhetsområden. Både brukare och verksamheter har mycket att vinna på en systematisk uppföljning av omsorgens kvalitet utifrån bärande principer i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt utifrån stadens handikappolitiska program. Den enskildes ställning kommer sannolikt att stärkas genom en inspektörsfunktion, som inte bara ska granska verksamheten utan också lyfta fram goda exempel som kan utveckla kvaliteten.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Henrik Ehrenberg, (kd) och Per Johansson (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Omsorgen om funktionshindrade i Stockholm ska präglas av kvalitet, trygghet och mångfald. Införandet av särskilda inspektörer för funktionshinder är ett bra steg på vägen för att uppnå detta. Erfarenheterna från skolan och äldreomsorgen visar att ett bra granskningsverktyg är en förutsättning för att medborgarna ska garanteras verksamheter med hög kvalitet. Möjligheten att jämföra granskningar av skilda verksamheter ökar också människors möjligheter att göra egna medvetna val inom ramen för olika valfrihetssystem. Det är mycket angeläget att samtliga omsorgsverksamheter granskas av inspektörerna, även de som utförs i privat regi. En jämförbar kvalitetsgranskning av alla verksamheter, oavsett huvudman, är en viktig förutsättning för att människor ska kunna jämföra och välja utförare. Då granskningen också fyller funktionen att peka på goda exempel är det givetvis angeläget att alla verksamheter inkluderas. Det är angeläget att de inspektörer som nu föreslås inom omsorgen om funktions-hindrade får en oberoende ställning liknande den som stadens äldreomsorgs-inspektörer har i dag. Ett ökande antal inspektörer för stadens verksamheter aktualiserar också frågan om rollfördelning och samordning mellan de olika inspektörsfunktionerna.

§226 Tillgänglighetsprojektets parkinvesteringar 2006 samt flerårsplan

Yttrande till trafikkontoret

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar som yttrande förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2005.

Ärende

Stadsdelsnämnden har givits möjlighet att uttrycka önskemål om vilka tillgänglighetsåtgärder som trafikkontoret inom ramen för det s.k. Tillgänglighetsprojektet skall vidta i Vantörs parkmiljöer under 2006 samt i enlighet med flerårsplanen. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelens lekplatser görs mer tillgängliga för vuxna och barn med funktionshinder. Förslaget har formulerats utifrån målsättningen att inte begränsa stadsdelsnämndens handlingsutrymme beträffande Parkplanen. Förvaltningen förslår vidare att Tillgänglighetsprojektet delges stadsdelsnämndens beslut angående Parkplanen som grund för vidare planering beträffande dessa investeringar.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 26 oktober 2005 med diarienummer 305-412/2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningen förslag.

§227 Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 oktober 2005 som svar på remissen "Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad".

Ärende

Stadsledningskontoret har, inför beslut av fullmäktige, remitterat ett förslag till Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad, för yttrande. Förslaget till övergripande policy för staden utgår från ett tydligt förhållningssätt för den drogfria arbetsplatsen och stadens, som arbetsgivare, ansvar för en stödjande drogpolicy. Förvaltningen har inget att erinra mot innehållet i förslaget, men bedömer att det finns oklarheter mellan föreliggande underlag och det avsnitt om staden som arbetsgivare som nyligen antagits av Kommunfullmäktige i det s k STAN-programmet. I stadens översyn av styrdokument anges skillnaden mellan olika styrdokument, varför föreliggande förslag bör renodlas till att ange förhållningssätt och målen hanteras i den sammanhållande arbetsmiljöplanen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 31 oktober 2005 med diarienummer 205-375/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Per Johansson (fp) deltar ej i beslut.

§228 Ekonomiskt bistånd

Redovisning av rapport från utrednings- och statistikkontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 oktober 2005.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar redovisningen till stads-ledningskontoret och socialroteln för att beaktas i stadens fortsatta utredning, uppföljning och beslut om resursfördelningssystemet för handläggning av ekonomiskt bistånd respektive utbetalt ekonomiskt bistånd.

Ärende

Utrednings- och statistikkontoret (USK) har, på uppdrag av stadsdels-förvaltningen, ställt samman en rapport där det utbetalda ekonomiska biståndet i Vantör jämförs med motsvarande uppgifter för hela staden. Rapporten visar att Vantör, jämfört med genomsnittet för staden, har många bidrags­tagare, ett högt medelbidrag och långa bidragstider. Förvaltningen ser flera strukturella förklaringar till detta, däribland en relativt hög arbetslöshet. Olika insatser pågår inom förvaltningen, främst inriktade på att minska arbetslösheten och att se till att personer som är berättigade till ersättning från andra trygghetssystem erhåller det. Dessa insatser till trots bedömer förvaltningen att den inte kommer att uppnå en budget i balans inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd under år 2006. Enligt budgetförslaget är de från staden tilldelade medlen mindre än årets kostnader. Enligt förvaltningen bör resursfördelningssystemet anpassas så att det bättre återspeglar de faktiska behoven av ekonomiskt bistånd. Om resurs-fördelningssystemet inte fångar de faktiska behoven för respektive stadsdels-område påverkar det förutsättningarna för likställig­heten inom staden negativt.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 25 oktober 2005 med diarienummer 502-396/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg att nämnden överlämnar redovisningen till stadsledningskontoret och socialroteln för att beaktas i stadens fortsatta utredning, uppföljning och beslut om resursfördelningssystemet för handläggning av ekonomiskt bistånd respektive utbetalt ekonomiskt bistånd.

Henrik Ehrenberg, (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Henrik Ehrenberg, (kd) och Per Johansson (fp) yrkar avslag till Magnus Dannqvist m fl (s) tilläggsyrkande.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Henrik Ehrenberg, (kd) och Per Johansson (fp) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.

Särskilt uttalande

Magnus Dannqvist, m fl (s) Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Patrik Slimane (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Utrednings- och statistikkontorets rapport ger tillsammans med förvaltningens redovisning av sitt arbete en god bild av den mängd av komplexa social-ekonomiska faktorer som påverkar omfattningen av det ekonomiska biståndet i Vantör. Stadsdelsnämnden delar till fullo förvaltningens slutsatser att resurs-fördelningssystemet inte mäter de relevanta behoven i verksamheten utifrån Vantörs socioekonomiska förhållanden, vilket allvarligt hotar förutsättningarna för likställigheten i staden. Ofullständigheten i resursfördelningssystemet har påtalats tidigare av nämnden men har blivit uppseendeväckande tydlig vid jämförelse med Östermalms stadsdelsnämnd, som får nära nog dubbelt så mycket i tilldelning 2006 än vad som förbrukats det gångna året. Det är därför av mycket stor vikt att stadsledningskontoret skyndsamt arbetar vidare med att beakta relevanta socialekonomiska variabler i resursfördelningssystemet för ekonomiskt bistånd.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Henrik Ehrenberg (kd) och Per Johansson (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vantör har problem med ett skenande budgetunderskott. Detta är allra tydligast vad gäller bidrag och bidragsberoende. Grunden till detta finns i vänster-majoritetens oförmåga att hantera ekonomin och oförmåga att komma till rätta med grundproblemen. Bristerna finns att söka på regeringsplanet där oförmågan visar sig i hög arbetslöshet och låg tillväxt men den finns också att söka på det lokala planet, inte minst här i Vantör. Det krävs handlingskraft för att komma till rätta med ekonomin och för att hjälpa människor att slippa bidragsberoende och istället få riktiga jobb. Oppositionen har gång på gång påtalat vikten av att vidta kraftfulla åtgärder dels i form av besparingsförslag i budgeten med anledning av att budgeten inte är i balans och dels i form av åtgärder för att minska arbetslösheten. Den så kallade Skärholmsmodellen har föreslagits många gånger. Denna modell har visat sig ge goda resultat men majoriteten i nämnden har inte varit intresserade av att diskutera detta. Istället söks lösningen i olika fel i resursfördelningssystemet och svårigheter att få kostnader överflyttade till annan budget. Detta speglar en oförmåga att analysera problemen och en oförmåga att sätta upp konkreta mål och att vidta åtgärder för att nå dem.

Målet och ambitionen måste vara att medborgarna ska nå egen försörjning, inte att de ska överflyttas till annan budget. Varför inte pröva Skärholmsmodellen. Varför inte våga att ställa lite högre krav och samtidigt ge individen så mycket större möjligheter. Alla vinner på ett minskat bidragsberoende.

§229 Skolundersökning 2005

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av ”Skolundersökning 2005” enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2005.

Samt anför därutöver:

Stadsdelsnämnden är skolstyrelse för Vantörs skolor. Nämnden fattar beslut om skolans verksamhetsplaner och åtaganden samt dito berättelser. Nämnden följer kontinuerligt verksamheten genom bland annat träffar med rektorer, brukarundersökningar, skolinspektörsrapporter samt övriga dokument vilka kan ge en rättvisande bild av skolans arbete. Ett system med kontaktpolitiker är under utformande, vilket skall föreläggas nämnden senast nämnden i januari.

Som USK betonar i sin undersökning ger inte brukarundersökningar en exakt och absolut sanning om verksamheten utan är en pejling på vad brukarna subjektivt tycker vid ett visst tillfälle. Undersökningen ger däremot en vägledning om vad/vilka problem/möjligheter/tillgångar som finns på respektive skola. Skolorna har nu arbetat med resultatet av undersökningen under hösten och kommunicerat det med föräldrar, elever och personal. Respektive skola uppdras att redovisa en analys utefter sitt eget utfall med eventuella åtgärder av det resultat som finns i undersökningen vilken skall föreläggas nämnden i januari.

Ärende

Under våren 2005 genomförde utrednings och statistikkontoret (USK) en brukarundersökning bland stadens skolor. Undersökningen ger en nulägesbild av vad föräldrar och elever anser om verksamhetens innehåll och kvalitet år 2005. Brukarundersökningar är ett av de instrument som finns att tillgå i arbetet med att följa upp och utvärdera skolverksamheterna. Skolorna i Vantör kommer att på olika sätt använda resultaten i sitt utvecklingsarbete.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 27 oktober 2005 med diarienummer 403-404/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg (kd) och Per Johansson (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

De allra flesta eleverna i stadens gymnasier är nöjda eller mycket nöjda med sin skola och utbildning. Det visar att staden har många duktiga lärare och rektorer. Tyvärr finns fortfarande stora problem, som framförallt beror på den förda skolpolitiken. Eleverna på yrkesprogrammen är mer missnöjda än andra elever. Problemen med avhopp är omfattande. För att komma tillrätta med problemen måste teorimängden som yrkeseleverna läser minska, bland annat borde eleverna på yrkesprogrammen inte behöva läsa in högskolebehörighet.

§230 Handlingsprogram för ungdomsinflytande

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredning av återremiss § 131/2005 enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2005.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete på skolorna som syftar till att med nya och gamla metoder stärka personalens, elevernas och föräldrarnas möjligheter till inflytande över skolarbetet och ger ökade möjligheter till delaktighet i den lokala demokratin.

 3. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att elevråden och föräldraråden eller motsvarande på varje skola erbjuds träffa utsedda kontaktpolitiker minst en gång per termin ute på respektive skola.

Ärende

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 juni år 2005 återremitterade nämnden ett ärende om åtgärder för ökat ungdomsinflytande. Åtgärderna utgick från resultatet av en enkätundersökning som visar på ett intresse för inflytande bland de unga samtidigt som de verkar vara både missnöjda med sina påverkansmöjligheter och osäkra på hur man påverkar. Ärendet återremitterades med motiveringen att nämnden saknade en redovisning av hur förvaltningen arbetar med demokrati- och inflytandefrågor i de egna verksamheterna. Demokrati- och inflytandefrågor är aktuella på flera olika sätt inom barn- och ungdomsverksamheten. Barn och unga ges inflytande över undervisningen och över de dagliga aktiviteterna, bland annat via olika forum för inflytande. I de samhällsorienterande ämnena ingår att eleverna lär sig hur den demokratiska beslutsprocessen fungerar. Under hösten kommer nämndledamöterna att bjudas in till ett möte med skolledarna på temat inflytande och demokrati. Förvaltningen avser därefter att återkomma i verksamhetsplanen för år 2006 med eventuella nya åtaganden och arbetssätt vad gäller inflytande för unga.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 1 september 2005 med diarienummer 503-245/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete på skolorna som syftar till att med nya och gamla metoder stärka personalens, elevernas och föräldrarnas möjligheter till inflytande över skolarbetet och ger ökade möjligheter till delaktighet i den lokala demokratin.

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar vidare som tillägg att nämnden beslutar att elevråden och föräldraråden eller motsvarande på varje skola erbjuds träffa utsedda kontaktpolitiker minst en gång per termin ute på respektive skola.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Magnus Dannqvist m fl (s) båda tilläggsyrkande.

Henrik Ehrenberg, (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Per Johansson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Magnus Dannqvist m fl (s) båda tilläggsyrkande.

Särskilt uttalande

Magnus Dannqvist, m fl (s) Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Patrik Slimane (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Stadsdelsnämnden är skolstyrelse för Vantörs skolor. Nämnden fattar beslut om skolans verksamhetsplaner och åtaganden samt dito berättelser. Nämnden följer kontinuerligt verksamheten genom bland annat träffar med rektorer, brukarundersökningar, skolinspektörsrapporter samt övriga dokument som berör skolans arbete. Ett av målen under mandatperioden är att öka den lokala demokratin och finna former för ungdomsinflytande i stadsdelarna. I LUPP-enkäten som genomförts bland annat i Vantör kan vi i svaren från årskurs 8 notera en okunskap om det politiska systemet och möjligheten att påverka samhället. En uttryckt önskan finns även om större inflytande över den egna skolan. Skolan har sin del i uppgiften att skola och fostra barn & ungdomar, både rent kunskapsmässigt avseende kärnämnen men även i fråga om att ge en demokratisk kunskap och fostran. Detta sker dagligdags ute på skolorna allt efter elevers mognad och möjlighet till eget inflytande. Det är även viktigt att skolan är öppen gentemot samhället runt omkring och tillvaratar de resurser och möjligheter som erbjuds från närsamhället. Vi ser det som självklart att skolan när det är val till kommun, landsting och riksdag tillvaratar möjligheten att arbeta med demokratifrågor utifrån ett samhällsperspektiv med inriktning på det politiska systemet, partierna och möjligheterna till politisk påverkan.

En viktig del och resurs i detta arbete är förutom nämnden och dess ledamöter även det av nämnden beslutade demokratikonventet under 2006. Det lokala demokratiarbetet på respektive skola är en viktig del i arbetet. Vi finner det glädjande att det på alla skolor finns elevråd, matråd etc vilka förmedlar elevernas syn på skolans arbete och innehåll. Detta arbete ger praktiska kunskaper om det demokratiska arbetet och innebörden av detta. Föräldrarnas roll och möjlighet till påverkan av skolan utöver sitt egna barns skolgång varierar i omfattning mellan skolorna inom Vantör. Att utveckla samarbetet och dialogen med föräldrarna är viktigt även för att stärka skolans förebyggande arbete och arbetet med nämndens antagna alkohol- & drogpolicy. I staden har Precens inlett ett nära samarbete med fem grundskolor i projektet Trestad Skola, som har lyft fram skolans förhållningssätt till föräldrarna. Det kan vara en arbetsmodell att titta närmare på. Vi avvisar förvaltningens förslag om ”kanal för representativa möten med kontaktpolitiker”. Vi tror att det ur det demokratikonvent som kommer hållas av Unga Örnar och Hyresgästföreningen under 2006 kommer att kunna utkristalliseras innovativa förslag för ungdomspåverkan. Istället föreslår vi att kontaktpolitiker återkommande erbjuder sig att besöka elevråd, ”föräldraråd” eller andra demokratiska organ ute på skolorna. Detta kan vara ett sätt att höja rådens status samtidigt som en större kontakt skapas med styrande politiker och dessa får större insyn i verksamheten på ett lokalare plan. Vi avvisar också förslaget om politisk chat.

§231 Sammanträdesplan 2006

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd fastställer sammanträdesplan 2006 enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 oktober 2005.

Ärende

Stadsdelsförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesplan för stadsdelsnämnden för 2006. Förslaget utgår från kommunstyrelsens tidplan för nämndernas arbete med verksamhetsplan, bokslut och tertialrapporter under 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 25 oktober 2005 med diarienummer 002-407/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§232 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar om:

- Barnomsorgsgarantin.

- Extra stadsdelsnämndssammanträde onsdagen den 30 november kl. 08.00.

- Medborgarmöte torsdagen den 15 december kl. 18.30.

- Plusjobb.

- Olaga affischering.

- Medborgarförslag.

§233 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Rutiner för nämndens arbete med budgetuppföljning (m), (fp) och (kd). Diarienummer: 103-437/2005.

- Alternativ barnomsorg inom stadsdelen (m), (fp) och (kd).

Diarienummer: 402-436/2005.

§234 Inbjudan till kurser och konferenser

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd anmäler deltagare till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet daterat den 17 november 2005.

Ärendets beredning

Se förslag från presidiet daterat den 17 november 2005 med diarienummer 002-376/2005.

§235 Anmälan av månadsrapport

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av månadsrapport för september enligt tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2005.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, avdelningschef daterat den 15 november 2005 med diarienummer 002-008/2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av månadsrapporten.

§236 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/05.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från Vantörs handikappråd den 17 oktober 2005.

Protokoll från Vantör pensionärsråd den 18 oktober 2005.

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 MBL den 10 november 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§237 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 3 november 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.