Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2020-10-29

Sammanträde 2020-10-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020

Diarienummer 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Covid-samordnare Linda Wahlund kommer till nämnden för att ge en introduktion till det viktiga uppdrag hon fått.

Verksamhetschef Peter Berg informerar om äldreomsorgslyftet och om pågående satsning på körkortsutbildning till vård- och omsorgspersonal inom hemtjänsten.

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021.

Körkort är en förutsättning för att kunna arbeta inom delar av kommunens hemtjänst. I dagsläget saknar ca 50 medarbetare körkort vilket bidrar till en mer statisk och oflexibel verksamhet. För att kunna bedriva en effektiv och jämlik hemtjänst oavsett geografiskt område satsas 2020 års medel från omställningsfonden på att kompetensutveckla medarbetare inom hemtjänsten med fokus på att få fler medarbetare med körkort.

2 Återrapportering av kvalitetsgranskning av hemtjänstutföraren Lindalens Omsorg

Diarienummer 2020/ÄON 0026

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapportering av uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Under december 2019 - januari 2020 genomförde kommunens dåvarande kvalitetsenhet en granskning av Lindalens Omsorg AB, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet. Äldre- och omsorgsnämnden tog del av granskningsrapporten den 5 mars i år. Granskningen visade att Lindalens Omsorg AB har en fungerande verksamhet, men att det finns flera utvecklingsområden. Verksamheten behöver särskilt arbeta med att utveckla sina rutiner för att säkerställa att samtlig personal har tillräckliga kunskaper om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Förvaltningen har begärt en åtgärdsplan där verksamheten redogör för hur detta ska säkras. Granskningsrapporten lyfter även ett antal utvecklingsområden däribland att verksamheten behöver förankra vem som är kontaktperson för den enskilde hos både personal och hemtjänstkunden samt att informationen om förseningar och tillfälliga förändringar gentemot hemtjänstkunderna måste förbättras.

Ärendet återrapporteras i bifogad åtgärdsplan. Verksamhetschef Marika Råberg från Lindalens omsorg medverkar på sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering Lindalens Omsorg.pdf
Bilaga 1 Återrapportering - åtgärder efter granskning.pdf
Bilaga 2 - Årssnurra 2020 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020-03-05 § 17.pdf

3 Preliminär nämndplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0102 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Preliminär nämndplan noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt ett förslag till preliminär nämndplan för 2021 för verksamhetsområde äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-28 § 91 om budgetförutsättningar 2021. I beslutet anges att preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 fastställs utifrån de preliminära ramarna under oktober 2020. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställa scenariot med lägre uppräkningar. Den preliminära nämndplanen innehåller även en så kallad SWOT- analys som innefattar styrkor, svagheter, möjligheter och hot för nämndens verksamhetsområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Preliminär nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Preliminär nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf

4 Svar på remiss - Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)

Diarienummer 2020/ÄON 0086 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag t ill beslut
- Förvaltningens skrivelse antas som äldre- och omsorgsnämndens svar på remissen - översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88).

Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har remitterat betänkandet SOU 2018:88, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen och föreslår ett antal nya LSS-insatser. Den nya lagen föreslås träda i kraft i januari 2022 med vissa övergångsbestämmelser. Tyresö kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen som ska besvaras senast den 12 november 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss, översyn av insatser enl LSS och assistansersättningen.pdf
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen SOU 2018 88.pdf
Remiss LSS utredningen.pdf.pdf

5 Resultat brukarundersökning 2020 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Diarienummer 2020/ÄON 0104 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sammanfattningsvis visar 2020 års resultat för undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? att 79 procent av de boende på särskilt boende (SÄBO) i Tyresö är sammantaget nöjda med sitt boende och att 89 procent av hemtjänsttagarna är sammantaget nöjda med sin hemtjänst. Inom SÄBO har nöjdheten med maten och aktiviteter ökat vilket är glädjande då det har varit ett utvecklingsområde under flera år. Förbättringsområdena består i trivsel med utemiljön, möjlighet att komma utomhus samt möjlighet att framföra synpunkter. Hemtjänsttagarna i Tyresö tycker att personalen har tillräckligt med tid för att utföra insatsen och möjligheten att påverka tiderna är god. Hela 97 procent tycker att de får ett gott bemötande av personalen. Trots det har dock förtroendet för personalen minskat, likaså möjligheten att få kontakt med personalen. Undersökningen visar vidare att de kvinnliga hemtjänsttagarna har blivit mindre nöjda med hur personalen utför sina arbetsuppgifter.

Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Resultat brukarundersökning 2020.pdf

6 Återrapportering - Uppdrag att se över ansvarsområden för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Diarienummer 2019/ÄON 0099 014

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppdraget att se över ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) avslutas.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden gav den 29 september 2019 förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över rollen för kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS (ärende 2019/ÄON 0099-014). En omorganisation har genomförts efter att uppdraget gavs. Den nya organisationen innebär att MAS:en är placerad inom kommunstyrelseförvaltningen, på enheten för juridik och utredning. Det är därmed inte möjligt för förvaltningschefen inom äldre- och omsorgsförvaltningen att genomföra en översyn av MAS:ens roll och uppdrag. Enheten för juridik och utredning har påbörjat ett arbete med att se över MAS
ansvarsområden och arbetsuppgifter.

Mot bakgrund av dessa förändringar föreslår äldre- och omsorgsförvaltningen att uppdraget avslutas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering, uppdrag att se över ansvarsområden för MAS.pdf Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-08-29 § 1065.pdf

7 Dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/ÄON 0103 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud som innehas av jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli dataskyddsombud. Uppdraget för äldre- och omsorgsnämndens nuvarande dataskyddsombud, juristen Sam Norryd, föreslås samtidigt avslutas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

8 Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0097 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Datum för äldre- och omsorgsnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2021. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Diarienummer 2020/ÄON 0045 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2020.

Bilagor
Rapport ej verkställda beslut SoL 30 september 2020.pdf
Rapport ej verkställda beslut LSS per 30 september 2020.pdf

10 Månadsuppföljning 2020

Diarienummer 2020/ÄON 0014 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per september avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden månadsrapport september 2020.pdf

11 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet avseende verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

12 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL, oktober 2020.pdf

13 Anmälningar/meddelanden 2020

Diarienummer 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för oktober månad bifogas till ärendet.

Bilagor
Statistik antal boendeplatser per september 2020.pdf
Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län gällande IT-stöd.pdf

§79 Nämndspecifik utbildning 2020

Diarienummer 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Covid-samordnare Linda Wahlund kommer till nämnden för att ge en introduktion till det viktiga uppdrag hon fått.

Verksamhetschef Peter Berg informerar om äldreomsorgslyftet och om pågående satsning på körkortsutbildning till vård- och omsorgspersonal inom hemtjänsten.

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021.

Körkort är en förutsättning för att kunna arbeta inom delar av kommunens hemtjänst. I dagsläget saknar ca 50 medarbetare körkort vilket bidrar till en mer
statisk och oflexibel verksamhet. För att kunna bedriva en effektiv och jämlik hemtjänst oavsett geografiskt område satsas 2020 års medel från
omställningsfonden på att kompetensutveckla medarbetare inom hemtjänsten med fokus på att få fler medarbetare med körkort.

§80 Återrapportering av kvalitetsgranskning av hemtjänstutföraren Lindalens Omsorg

Diarienummer 2020/ÄON 0026

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapportering av uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Under december 2019 - januari 2020 genomförde kommunens dåvarande kvalitetsenhet en granskning av Lindalens Omsorg AB, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet. Äldre- och omsorgsnämnden tog del av granskningsrapporten den 5 mars i år. Granskningen visade att Lindalens Omsorg AB har en fungerande verksamhet, men att det finns flera utvecklingsområden. Verksamheten behöver särskilt arbeta med att utveckla sina rutiner för att säkerställa att samtlig personal har tillräckliga kunskaper om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. Förvaltningen har begärt en åtgärdsplan där verksamheten redogör för hur detta ska säkras. Granskningsrapporten lyfter även ett antal utvecklingsområden däribland att verksamheten behöver förankra vem som är kontaktperson för den enskilde hos både personal och hemtjänstkunden samt att informationen om förseningar och tillfälliga förändringar gentemot hemtjänstkunderna måste förbättras. Ärendet återrapporteras i bifogad åtgärdsplan. Verksamhetschef Marika Råberg från Lindalens omsorg medverkar på sammanträdet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse, Återrapportering av åtgärder gällande granskning av
hemtjänstutföraren Lindalens Omsorg.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering Lindalens Omsorg.pdf
Bilaga 1 Återrapportering - åtgärder efter granskning.pdf
Bilaga 2 - Årssnurra 2020 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020-03-05 § 17.pdf

§81 Preliminär nämndplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0102 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Preliminär nämndplan noteras.

Reservation
Peter Freij (M) och Anna Steele (C) lämnar en gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt ett förslag till preliminär nämndplan för 2021 för verksamhetsområde äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-28 § 91 om budgetförutsättningar 2021. I beslutet anges att preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 fastställs utifrån de preliminära ramarna under oktober 2020. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställa scenariot med lägre uppräkningar. Den preliminära nämndplanen innehåller även en så kallad SWOT- analys som innefattar styrkor, svagheter, möjligheter och hot för nämndens verksamhetsområden.

Yrkande
Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Peter Freij (M) yrkar att beslutsatsen ändras till "Preliminära nämndplanen fastställs." Anna Steele (C), Roger Gusthage (M) och Ewelyn Schlossman Jangrot (M) biträder yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ändringsyrkandet från Peter Freij (M) med flera. Därefter ställer ordföranden frågan om nämnden avslår ändringsyrkandet från Peter Freij (M) med flera.

Äldre- och omsorgsnämnden avslår ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse, Preliminär nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Preliminär nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Preliminär nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Reservation M och C, Äldre- och omsorgsnämnden 2020-10-29 § 81.pdf

§82 Svar på remiss - Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)

Diarienummer 2020/ÄON 0086 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förvaltningens skrivelse antas som äldre- och omsorgsnämndens svar på remissen - översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88).

Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har remitterat betänkandet SOU 2018:88, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen och föreslår ett antal nya LSS-insatser. Den nya lagen föreslås träda i kraft i januari 2022 med vissa övergångsbestämmelser. Tyresö kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen som ska besvaras senast den 12 november 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse, Svar på remiss - Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss, översyn av insatser enl LSS och assistansersättningen.pdf
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen SOU 2018 88.pdf
Remiss LSS utredningen.pdf.pdf

§83 Resultat brukarundersökning 2020 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Diarienummer 2020/ÄON 0104 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sammanfattningsvis visar 2020 års resultat för undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? att 79 procent av de boende på särskilt boende (SÄBO) i Tyresö är sammantaget nöjda med sitt boende och att 89 procent av hemtjänsttagarna är sammantaget nöjda med sin hemtjänst. Inom SÄBO har nöjdheten med maten och aktiviteter ökat vilket är glädjande då det har varit ett utvecklingsområde under flera år. Förbättringsområdena består i trivsel med utemiljön, möjlighet att komma utomhus samt möjlighet att framföra synpunkter. Hemtjänsttagarna i Tyresö tycker att personalen har tillräckligt med tid för att utföra insatsen och möjligheten att påverka tiderna är god. Hela 97 procent tycker att de får ett gott bemötande av personalen. Trots det har dock förtroendet för personalen minskat, likaså möjligheten att få kontakt med personalen. Undersökningen visar vidare att de kvinnliga hemtjänsttagarna har blivit mindre nöjda med hur personalen utför sina arbetsuppgifter.

Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar informationen.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse, Resultat brukarundersökning 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Resultat brukarundersökning 2020.pdf

§84 Återrapportering - Uppdrag att se över ansvarsområden för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Diarienummer 2019/ÄON 0099 014

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppdraget att se över ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) avslutas.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden gav den 29 september 2019 förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över rollen för kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS (ärende 2019/ÄON 0099-014). En omorganisation har genomförts efter att uppdraget gavs. Den nya organisationen innebär att MAS:en är placerad inom kommunstyrelseförvaltningen, på enheten för juridik och utredning. Det är därmed inte möjligt för förvaltningschefen inom äldre- och omsorgsförvaltningen att genomföra en översyn av MAS:ens roll och uppdrag. Enheten för juridik och utredning har påbörjat ett arbete med att se över MAS ansvarsområden och arbetsuppgifter.

Mot bakgrund av dessa förändringar föreslår äldre- och omsorgsförvaltningen att uppdraget avslutas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse, Återrapportering Uppdrag att se över ansvarsområden för MAS.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering, uppdrag att se över ansvarsområden för MAS.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-08-29 § 1065.pdf

§85 Dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/ÄON 0103 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud som innehas av jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli dataskyddsombud. Uppdraget för äldre- och omsorgsnämndens nuvarande
dataskyddsombud, juristen Sam Norryd, föreslås samtidigt avslutas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse, Dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.pdf

§86 Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0097 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Datum för äldre- och omsorgsnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2021. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf

§87 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Diarienummer 2020/ÄON 0045 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporten noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS. En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2020.

Bilagor
Rapport ej verkställda beslut SoL 30 september 2020.pdf
Rapport ej verkställda beslut LSS per 30 september 2020.pdf

§88 Månadsuppföljning 2020

Diarienummer 2020/ÄON 0014 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) och Anna Steele (C) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per september avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden månadsrapport september 2020.pdf
Särskilt yttrande, Äldre- och omsorgsnämnden 2020-10-29 § 88.pdf

§89 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet avseende verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§90 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL, oktober 2020.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag avseende habiliteringsersättning.pdf

§91 Anmälningar/meddelanden 2020

Diarienummer 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för oktober månad bifogas till ärendet.

Bilagor
Statistik antal boendeplatser per september 2020.pdf
Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län gällande IT-stöd.pdf