Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2020-12-17

Sammanträde 2020-12-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Diarienummer 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Marie Pilhjerta kommer till nämnden för att berätta om uppdraget från Länsstyrelsen att upprätta ett beredskapslager för skyddsmateriel i kommunen. Vidare kommer anhörigkonsulent Marika Skarpenhed till sammanträdet för att ge nämnden en kort introduktion i sin yrkesroll.

2 Återrapportering av kvalitetsgrankning av Annas hemtjänst

Diarienummer 2020/ÄON 0038 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen genomförde under mars till april en kvalitetsgranskning av hemtjänstutföraren Annas hemtjänst vilket presenterades för äldre- och
omsorgsnämnden i maj. Granskningen visade att verksamheten hade flera brister som behövde åtgärdas, samt ett antal utvecklingsområden.

Förvaltningen har även genomfört en avtalsuppföljning samt en egen granskning av verksamhetens sociala dokumentation och genomförandeplaner. Det konstaterades då på nytt att utföraren hade stora brister i dokumentationen, samt flera avvikelser från avtalet med kommunen. Förvaltningen såg allvarligt på bristerna och tilldelade Annas vård- och hemtjänstteam från och med 1 augusti 2020 ett prisavdrag/vite om 30 procent av den totala månadsersättningen till utföraren för varje påräknad månad som avtalsfelet varar.

Utifrån kvalitetsgranskningen samt fortsatta brister som konstaterats vid myndighetens egen granskning har förvaltningen begärt in en åtgärdsplan. Verksamheten redogör i bilagd skrivelse för de åtgärder och förbättringar som de genomfört utifrån granskningen. Förvaltningens kommer att ha fortsatt kontakt med Annas vård- och hemtjänstteam för att säkerställa att åtgärder vidtas enligt plan samt att de leder till förbättringar i verksamheten.

Förvaltningen föreslår att återrapporteringen noteras.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse, Återrapportering av åtgärder gällande granskning av
hemtjänstutövaren Annas hemtjänst.pdf
Bilaga - Annas hemtjänst åtgärder efter granskning.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Annas hemtjänst.pdf

3 Nämnduppdrag om att upprätta en plan för att etablera träffpunkter för äldre i samtliga kommundelar

Diarienummer 2020/ÄON 0116 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
I äldre- och omsorgsnämndens nämndplan för 2020 gavs förvaltningen i särskilda uppdrag att dels inrätta en centrumnära träffpunkt för äldre, och dels upprätta en plan för att etablera träffpunkter för äldre i samtliga kommundelar. En centrumnära träffpunkt har färdigställts för uppstart, men har ännu inte öppnats för besökare på grund av pandemiutbrott.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat en preliminär plan för etablering av träffpunkter i samtliga kommundelar, och i samband med det gjort en mindre inventering kring vilka områden som kan betraktas som särskilt aktuella för sådan verksamhet. Planen är preliminär eftersom det i nuläget är oklart hur snart verksamheter kan öppnas med tanke på rådande pandemi, och dels eftersom den centrumnära träffpunkten ännu inte hunnit öppna för besökare och utvärderas.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse, Plan för att inrätta träffpunkter i samtliga kommundelar.pdf
Tjänsteskrivelse nämnduppdrag - upprätta en plan för träffpunkter i samtliga
kommundelar.pdf

4 Nämnduppdrag - Utredning om möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen

Diarienummer 2020/ÄON 0105 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
En utredning om möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen har genomförts i enlighet med det nämnduppdrag som formulerats i äldre- och omsorgsnämndens nämndplan 2020. Utredningen belyser förutsättningarna för ett införande både inom befintlig ram och ett bredare införande som bygger på tillförande av en tjänst.

I socialtjänstlagen (1990:253), SoL, 3 kap 1 § anges att socialnämnden genom uppsökande verksamhet och på annat sätt ska främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden i kommunen. Socialnämnden ska enligt 5 kap 6 § SoL göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på området.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse, Utredning av möjligheterna att inrätta en uppsökande
verksamhet.pdf
Tjänsteskrivelse utredning om möjligheten att inrätta en uppsökande
verksamhet.pdf

5 Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0114 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsplan 2021 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2021 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

I ärendet beskriver förvaltningen de metoder som används vid kvalitetsgranskningarna, grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet och på vilket sätt återföring av resultat från granskning till verksamheten ska ske. Vidare beskrivs även hur redovisning av granskning till nämnd ska genomföras.

Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan. Utifrån de kriterierna föreslår förvaltningen vilka verksamheter som ska granskas under 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2021 för Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.pdf
Signerad Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2021 för äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2021 Äldre- och omsorgsnämnden.pdf

6 Nämndplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0102 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning och 5 Äldreomsorg antas.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och
förvaltningsplan för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden 4
Omsorg om personer med funktionsnedsättning och 5 Äldreomsorg. Förslaget
baseras på kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 som antagits av
kommunfullmäktige den 19 november 2020.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 § 70 att tillgänglighetsplanens aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan. Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Den uppdaterade måldelningsprocessen innebär att varje avdelning/enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse Nämndplan för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2021 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse nämnd- och förvaltningsplan 2021 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

7 Månadsuppföljning 2020

Diarienummer 2020/ÄON 0014 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per oktober och november för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Månadsrapporten för november är under utarbetande och läggs till
kallelsehandlingarna inom kort. Månadsrapporten för oktober finns bilagt till ärendet.

Bilagor
Månadsrapport oktober 2020 ÄON.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet avseende verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg. Verksamhetschef Eva Norgren kommer även att informera kortfattat om statistiken för hemtjänsttagare som under den pågående pandemin avstått från hemtjänst.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag för satsningen äldreomsorgslyftet.pdf
Bilaga 1 Överenskommelse avseende lokal tillämpning av äldreomsorgslyftet.pdf
Bilaga 2 Fördelning av beviljade medel inom äldreomsorgslyftet.pdf
Bilaga 3 Beräkningsunderlag äldreomsorgslyftet.pdf
Anmälan av delegationsbeslut 4 kap 2 § Socialtjänstlagen, november och december 2020.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2021.pdf
Förteckning, beslutsattestanter äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf

10 Anmälningar/meddelanden 2020

Diarienummer 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för oktober och november månad listas i bifogad rapport.

Bilagor
Brist i utförande - varning.pdf
Beslut om statsbidrag för 2020, omgång 1.pdf
Statistik, antal boendeplatser per november 2020.pdf

§92 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Diarienummer 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Marie Pilhjerta kommer till nämnden för att berätta om uppdraget från Länsstyrelsen att upprätta ett beredskapslager för skyddsmateriel i kommunen. Vidare kommer anhörigkonsulent Marika Skarpenhed till sammanträdet för att ge nämnden en kort introduktion i sin yrkesroll.

§93 Återrapportering av kvalitetsgranskning av Annas hemtjänst

Diarienummer 2020/ÄON 0038 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) hänvisar till gemensamt särskilt yttrande i äldre- och omsorgsnämnden 2020-05-27 § 45 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunen genomförde under mars till april en kvalitetsgranskning av hemtjänstutföraren Annas hemtjänst vilket presenterades för äldre- och omsorgsnämnden i maj. Granskningen visade att verksamheten hade flera brister som behövde åtgärdas, samt ett antal utvecklingsområden. Förvaltningen har även genomfört en avtalsuppföljning samt en egen granskning av verksamhetens sociala dokumentation och genomförandeplaner. Det konstaterades då på nytt att utföraren hade stora brister i dokumentationen, samt flera avvikelser från avtalet med kommunen. Förvaltningen såg allvarligt på bristerna och tilldelade Annas vård- och hemtjänstteam från och med 1 augusti 2020 ett prisavdrag/vite om 30 procent av den totala månadsersättningen till utföraren för varje påräknad månad som avtalsfelet varar. Utifrån kvalitetsgranskningen samt fortsatta brister som
konstaterats vid myndighetens egen granskning har förvaltningen begärt in en
åtgärdsplan. Verksamheten redogör i bilagd skrivelse för de åtgärder och
förbättringar som de genomfört utifrån granskningen. Förvaltningens kommer att ha fortsatt kontakt med Annas vård- och hemtjänstteam för att säkerställa att åtgärder vidtas enligt plan samt att de leder till förbättringar i verksamheten.
Förvaltningen föreslår att återrapporteringen noteras.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar återrapporteringen. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse, Återrapportering av åtgärder gällande granskning av
hemtjänstutövaren Annas hemtjänst.pdf
Bilaga - Annas hemtjänst åtgärder efter granskning.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Annas
hemtjänst.pdf

§94 Nämnduppdrag om att upprätta en plan för att etablera träffpunkter för äldre i samtliga kommundelar

Diarienummer 2020/ÄON 0116 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I äldre- och omsorgsnämndens nämndplan för 2020 gavs förvaltningen i särskilda uppdrag att dels inrätta en centrumnära träffpunkt för äldre, och dels upprätta en plan för att etablera träffpunkter för äldre i samtliga kommundelar. En centrumnära träffpunkt har färdigställts för uppstart, men har ännu inte öppnats för besökare på grund av pandemiutbrott.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat en preliminär plan för etablering av träffpunkter i samtliga kommundelar, och i samband med det gjort en mindre inventering kring vilka områden som kan betraktas som särskilt aktuella för sådan verksamhet. Planen är preliminär eftersom det i nuläget är oklart hur snart verksamheter kan öppnas med tanke på rådande pandemi, och dels eftersom den centrumnära träffpunkten ännu inte hunnit öppna för besökare och utvärderas.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att äldre- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse, Plan för att inrätta träffpunkter i samtliga kommundelar.pdf
Tjänsteskrivelse nämnduppdrag - upprätta en plan för träffpunkter i samtliga
kommundelar.pdf

§95 Nämnduppdrag - Utredning om möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen

Diarienummer 2020/ÄON 0105 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
En utredning om möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen har genomförts i enlighet med det nämnduppdrag som formulerats i äldre- och omsorgsnämndens nämndplan 2020. Utredningen belyser förutsättningarna för ett införande både inom befintlig ram och ett bredare införande som bygger på tillförande av en tjänst.

I socialtjänstlagen (1990:253), SoL, 3 kap 1 § anges att socialnämnden genom uppsökande verksamhet och på annat sätt ska främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden i kommunen. Socialnämnden ska enligt 5 kap 6 §
SoL göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på området.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att nämnden godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse, Utredning av möjligheterna att inrätta en uppsökande
verksamhet.pdf
Tjänsteskrivelse utredning om möjligheten att inrätta en uppsökande
verksamhet.pdf

§96 Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0114 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningsplan 2021 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2021 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

I ärendet beskriver förvaltningen de metoder som används vid kvalitetsgranskningarna, grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet och på vilket sätt återföring av resultat från granskning till verksamheten ska ske. Vidare beskrivs även hur redovisning av granskning till nämnd ska genomföras.

Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan. Utifrån de kriterierna föreslår förvaltningen vilka verksamheter som ska granskas under 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämndens beslutar att fastställa granskningsplan 2021 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden samt att granskningsplanen anmäls till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2021 för Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.pdf
Signerad Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2021 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2021 Äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§97 Nämndplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0102 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning och 5 Äldreomsorg antas.

Deltar ej i beslutet
Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Anna Steele (C) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Mattias Eriksson (KD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och
förvaltningsplan för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden 4
Omsorg om personer med funktionsnedsättning och 5 Äldreomsorg. Förslaget
baseras på kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 som antagits av
kommunfullmäktige den 19 november 2020.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 § 70 att tillgänglighetsplanens
aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Den uppdaterade måldelningsprocessen innebär att varje avdelning/enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden antar nämnd- och förvaltningsplan 2021 för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning och 5
Äldreomsorg.

Yrkande
Susanne Ronström (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse Nämndplan för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2021 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse nämnd- och förvaltningsplan 2021 för äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

§98 Månadsuppföljning 2020

Diarienummer 2020/ÄON 0014 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per oktober och november för äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Månadsrapporten för november är under utarbetande och biläggs till kallelsehandlingarna inom kort. Månadsrapporten för oktober finns bilagt till
ärendet.

Bilagor
Månadsrapport oktober 2020 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Månadsrapport november 2020 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Ändringsmarkerad månadsrapport november 2020.pdf

§99 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet avseende verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg. Verksamhetschef Eva Norgren kommer även att informera kortfattat om statistiken för hemtjänsttagare som under den pågående pandemin avstått från hemtjänst.

§100 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag för satsningen äldreomsorgslyftet.pdf
Bilaga 1 Överenskommelse avseende lokal tillämpning av äldreomsorgslyftet.pdf
Bilaga 2 Fördelning av beviljade medel inom äldreomsorgslyftet.pdf
Bilaga 3 Beräkningsunderlag äldreomsorgslyftet.pdf
Anmälan av delegationsbeslut 4 kap 2 § Socialtjänstlagen, november och december 2020.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2021.pdf
Förteckning, beslutsattestanter äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf

§101 Anmälningar/meddelanden 2020

Diarienummer 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för oktober och november månad bifogas till ärendet.

Bilagor
Brist i utförande - varning.pdf
Beslut om statsbidrag för 2020, omgång 1.pdf
Statistik, antal boendeplatser per november 2020.pdf