Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2023-02-20

Sammanträde 2023-02-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2023/ÄON 0002 001

Ärende 1

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Karl-Petter Lööw, enhetschef Myndighet LSS, presenterar förändringar inom lagstiftningen kring personlig assistans enligt SFB, Socialförsäkringsbalken.

Bilagor
Presentation Lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans.pdf

2 Information om personuppgiftsincidenter för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Dnr: 2023/ÄON 0012

Ärende 2
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.
Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärd för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen kommer att föredras på sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om personuppgiftsincidenter för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Presentation om Incidentrapportering till Äldre- och omsorgsnämnden.pdf

3 Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2022

Dnr: 2023/ÄON 0010

Ärende 3

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhet noteras.
2. Årsrapport för granskning av äldre- omsorgsförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas regelbundet av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning. En sammanställning av granskningarna redovisas årligen till respektive nämnd och anmäls till kommunstyrelsen.

Inom äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde har kvalitetsgranskningar genomförts av en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning, ett vård- och omsorgsboende, tre boendestödsutförare i privat regi som bedriver boendestöd till personer med psykisk- och neuropsykiska funktionsnedsättningar, personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar och personer med samsjuklighet och/eller beroendeproblematik.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte anses vara relevant för ärendet.

Förslaget tull beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter2022.pdf
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2022.pdf

4 Uppföljningsgranskning av Lindalens boenadestöd

Dnr: 2023/ÄON 0023

Ärende 4
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningsgranskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Uppföljningsgranskning av Lindalens boendestöd.pdf

5 Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Dnr: 2023/ÄON 0015

Ärende 5
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5 äldreomsorg godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2022 för verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5 äldreomsorg. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2022 från kommun- och nämndplan. Ekonomiskt resultat, riskhanteringsplan, kommungemensamma uppdrag, nämndens prioriteringar och tillgänglighetsplanen har följts upp.

Verksamhetsberättelsen innehåller även ett barnbokslut.

Åtgärderna i riskhanteringsplanen har genomförts.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ett barnbokslut återfinns i bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Bilaga 1 Barnbokslut.pdf
Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2022.pdf
Verksamhetsberättelse Äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf

6 Information om lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för daglig verksamhet LSS i extern regi

Dnr: 2022/ÄON 0163

Ärende 6
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lex Sarah syftar till att säkerställa att personer som behöver socialtjänstens insatser får dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och om de inträffar åtgärdas omedelbart. Enligt nämndens riktlinjer ska allvarliga missförhållanden som anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) informeras nämnden.

En händelse har inträffat och anmälts till IVO den 1 december 2022. Händelsen bedömdes som en påtaglig risk för allvarligt missförhållande och åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen har vidtagits.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lex Sarah-anmälan för daglig verksamhet i extern regi 2022.pdf

7 Information om lex Sarah-anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO), korttidsvistelse egen regi

Dnr: 51 Äldre- och omsorgsnämnd

Ärende 7
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lex Sarah syftar till att säkerställa att personer som behöver socialtjänstens insatser får dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och om de inträffar åtgärdas omedelbart. Enligt nämndens riktlinjer ska allvarliga missförhållanden som anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) informeras nämnden.

En händelse har inträffat och anmälts till IVO den 8 december 2022. Händelsen bedömdes som en påtaglig risk för allvarligt missförhållande och åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen har vidtagits.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lex Sarah-anmälan för korttidsvistelse i egen regi 2022.pdf

8 Nationella brukarundersökningen LSS 2022

Dnr: 2023/ÄON 0011

Ärende 8
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Resultatet för 2022 års brukarundersökning inom funktionsnedsättningsområdet, LSS har generellt förändrats i en negativ riktning och till viss del förblivit oförändrat. Resultatet är på många frågor främst inom gruppbostäder mer negativa än tidigare år.

Inom servicebostäder har nöjdheten med trygghet ökat och inom daglig verksamhet har nöjdheten med kommunikationen ökat, vilket är glädjande då de varit ett utvecklingsområde sedan senaste undersökningen. Att öka inflytande, trygghet och kommunikation kommer vara fortsatt huvudfokus för verksamhetsutvecklingen under 2023. Exempelvis kommer verksamheterna under 2023 arbeta med att skapa bättre möjligheter för kommunikation, med bland annat hjälpmedel och fortsatta utbildningssatsningar till omsorgspersonalen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse brukarundersökning LSS 2022.pdf
Bilaga brukarundersökning LSS 2022.pdf

9 Information från förvaltningen

Dnr: 2023/ÄON 0006

Ärende 9
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2023/ÄON 0007

Ärende 10
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Justering om avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL
- delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre
- delegationsbeslut om ansökan om prestationsbaserat statsbidrag för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre
- delegationsbeslut om ansökan om prestationsbaserat statsbidrag för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

Bilagor
Justering av avgifter mm för äldre och personer med funktionsnedsättning p g a förändringar av prisbasbeloppet 1 januari 2023.pdf
Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 februari.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om prestationsbaserat statsbidrag för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden .pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre .pdf
Delegationsbeslut, ansökan om prestationsbaserat statsbidrag minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.pdf

11 Meddelanden

Dnr: 2023/ÄON 0008

Ärende 11
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

§10 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Karl-Petter Lööw, enhetschef Myndighet LSS, presenterar förändringar inom lagstiftningen kring personlig assistans enligt SFB, Socialförsäkringsbalken.

Bilagor
Presentation Lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans.pdf

§11 Information om personuppgiftsincidenter för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2023/ÄON 0012 017

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärd för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen kommer att föredras på sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om personuppgiftsincidenter för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Presentation om Incidentrapportering till Äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§12 Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2022

Diarienummer 2023/ÄON 0010 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhet noteras.
2. Årsrapport för granskning av äldre- omsorgsförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas regelbundet av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning. En sammanställning av granskningarna redovisas årligen till respektive nämnd och anmäls till kommunstyrelsen.

Inom äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde har kvalitetsgranskningar genomförts av en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning, ett vård- och omsorgsboende, tre boendestödsutförare i privat regi som bedriver boendestöd till personer med psykisk- och neuropsykiska funktionsnedsättningar, personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar och personer med samsjuklighet och/eller beroendeproblematik.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte anses vara relevant för ärendet.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhet noteras.
2. Årsrapport för granskning av äldre- omsorgsförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter2022.pdf
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2022.pdf

§13 Uppföljningsgranskning av Lindalens boenadestöd

Diarienummer 2023/ÄON 0023 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Den uppföljande granskningen av Lindalens boendestöd noteras.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att vidta åtgärder utifrån gällande
avtal.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en uppföljande granskning av Lindalens boendestöd, bland annat med anledning av tidigare granskning av verksamheten som genomfördes under våren 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Den uppföljande granskningen av Lindalens boendestöd noteras.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att vidta åtgärder utifrån gällande
avtal.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Protokollsanteckningar
Presidiet lämnar på nämndens räkning en protokollsanteckning som lyder:
"Den politiska ledningen (presidiet) inom Äldre- och omsorgsnämnden ser mycket allvarligt på de återkommande kvalitetsproblemen hos Lindalens boendestöd. Vi ser att kvalitén och servicenivån går i negativ riktning i de granskningar som förvaltningen utför. Kommunen har ett ansvar för att säkerställa att boendestödet för våra medborgare utförs med god kvalitet och med god tillgänglighet. Det behövs en långsiktigt hållbar lösning på dessa kvalitetsproblem, samtidigt som våra brukare redan i dagsläget har ett behov av ett fungerande boendestöd. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt hitta en lösning på detta problem och att återrapportera till nämnden vid kommande möte".

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljande granskning Lindalens boendestöd äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Uppföljningsgranskning av Lindalens boendestöd.pdf

§14 Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Diarienummer 2023/ÄON 0015 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras i 8 min.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5 äldreomsorg godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2022 för verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5 äldreomsorg. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2022 från kommun- och nämndplan. Ekonomiskt resultat, riskhanteringsplan, kommungemensamma uppdrag, nämndens prioriteringar och tillgänglighetsplanen har följts upp.

Verksamhetsberättelsen innehåller även ett barnbokslut.

Åtgärderna i riskhanteringsplanen har genomförts.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ett barnbokslut återfinns i bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Mötet ajourneras i 8 min.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5 äldreomsorg godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Bilaga 1 Barnbokslut.pdf
Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2022.pdf
Verksamhetsberättelse Äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf

§15 Information om lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

Diarienummer 2022/ÄON 0163 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lex Sarah syftar till att säkerställa att personer som behöver socialtjänstens insatser får dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och om de inträffar åtgärdas omedelbart. Enligt nämndens riktlinjer ska allvarliga missförhållanden som anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) informeras nämnden.

En händelse har inträffat och anmälts till IVO den 1 december 2022. Händelsen bedömdes som en påtaglig risk för allvarligt missförhållande och åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen har vidtagits.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lex Sarah-anmälan för daglig verksamhet i extern regi 2022.pdf

§16 Information om lex Sarah-anmälan till inspektionen för vård och omsorg

Diarienummer 2022/ÄON 0109 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lex Sarah syftar till att säkerställa att personer som behöver socialtjänstens insatser får dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och om de inträffar åtgärdas omedelbart. Enligt nämndens riktlinjer ska allvarliga missförhållanden som anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) informeras nämnden.

En händelse har inträffat och anmälts till IVO den 8 december 2022. Händelsen bedömdes som en påtaglig risk för allvarligt missförhållande och åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen har vidtagits.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lex Sarah-anmälan för korttidsvistelse i egen regi 2022.pdf

§17 Nationella brukarundersökningen LSS 2022

Diarienummer 2023/ÄON 0011 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Samtliga enheter som deltagit i brukarundersökningen LSS 2022 ska göra en analys av resultatet. Utifrån det göra en åtgärdsplan som ska rapporteras till äldre-och omsorgsnämnden senast den 19 juni 2023.

Beskrivning av ärendet
Resultatet för 2022 års brukarundersökning inom funktionsnedsättningsområdet, LSS har generellt förändrats i en negativ riktning och till viss del förblivit oförändrat. Resultatet är på många frågor främst inom gruppbostäder mer negativa än tidigare år.

Inom servicebostäder har nöjdheten med trygghet ökat och inom daglig verksamhet har nöjdheten med kommunikationen ökat, vilket är glädjande då de varit ett utvecklingsområde sedan senaste undersökningen. Att öka inflytande, trygghet och kommunikation kommer vara fortsatt huvudfokus för verksamhetsutvecklingen under 2023. Exempelvis kommer verksamheterna under 2023 arbeta med att skapa bättre möjligheter för kommunikation, med bland annat hjälpmedel och fortsatta utbildningssatsningar till omsorgspersonalen.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Åtgärder till följd av brukarundersökningen LSS återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 19 juni 2023.

Vidare föreslås det att äldre-och omsorgsnämnden beslutar att samtliga enheter som deltagit i brukarundersökningen LSS 2022 ska göra en analys av resultatet. Utifrån det göra en åtgärdsplan som ska rapporteras till äldre-och omsorgsnämnden senast den 19 juni 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Brukarundersökning LSS 2022.pdf
Bilaga brukarundersökning LSS 2022.pdf

§18 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0006 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§19 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0007 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
Justering om avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, SoL
- delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre
- delegationsbeslut om ansökan om prestationsbaserat statsbidrag för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre
- delegationsbeslut om ansökan om prestationsbaserat statsbidrag för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

Bilagor
Justering av avgifter mm för äldre och personer med funktionsnedsättning p g a förändringar av prisbasbeloppet 1 januari 2023.pdf
Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 februari.pdf
delegationsbeslut om ansökan om prestationsbaserat statsbidrag för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden .pdf
delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre .pdf
delegationsbeslut, ansökan om prestationsbaserat statsbidrag minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.pdf

§20 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0008 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga meddelanden.