Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2020-01-28

Sammanträde 2020-01-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020

Dnr 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Magnus Dahlquist, controller, informerar arbetsmarknads - och socialnämnden om de
ekonomiska förutsättningarna för år 2020.

2 Delegationsordningen 2020, arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2020/ASN 0001 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads - och socialnämnden
antas att gälla tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning antogs den 2 januari
2019, § 1003 och reviderades senast i maj 2019, § 1050.

Mot bakgrund av den nya tjänstemannaorganisationen som träder i kraft den 13
januari 2020 föreslås ett antal justeringar i delegationsordningen. Arbetsmarknads-
och socialsektorn blir då en egen förvaltning som rapporterar till arbetsmarknads-
och socialnämnden. Befattningen sektorchef försvinner och ersätts av
förvaltningschef.

Utöver de ändringar som genomförs till följd av den nya organisationen föreslås
även en punkt läggas till som ger enhetschef delegation att överklaga beslut från
Migrationsverket om återsökning (1.5.3). Delegation gällande beslut om ersättning
till jourhem (2.5.3) har ändrats till följd av nämndens beslut den 29 oktober 2019, §
1082 om att socialsekreterare kan besluta om ersättning till anlitade jourhem i egen
regi. Några språkliga och strukturella justeringar har också gjorts i förtydligande
syfte utan att förändra dess innebörd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-09 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens
delegationsordning.pdf
Delegationsordning ASN reviderad 2020.pdf

3 Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för verksamheter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Dnr 2020/ASN 0002 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för IFO-verksamheter inom
arbetsmarknads- och socialförvaltningen antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar
verksamheter inom arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden gäller till
dess att de arbetats om och antas av arbetsmarknads - och socialnämnden.
Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för
systematiskt kvalitetsarbete för individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamheter
inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-21 Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för IFO inom
arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Reviderade riktlinjer systematiskt kvalitetsarbete ASN.pdf

4 Resultat brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen 2019

Dnr 2020/ASN 0009 010
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 2019 års brukarundersökning är den sammantagna nöjdheten för individ - och
familjeomsorgen i Tyresö 83 procent. Det är samma resultat som föregående år, och
ligger i linje med andra kommuner i riket. Tyresö har förbättrat resultatet gällande
frågan om kontakten med socialtjänsten har bidragit till en positiv förändring, men
ligger fortfarande en bit under genomsnittet för andra deltagande kommuner. Även
andelen som svarat att de kunnat påverka stödet som ges av myndigheten har ökat.
I övrigt har resultaten försämrats något från förra årets brukarundersökning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-21 Resultat brukarundersökning individ- och
familjeomsorgen.pdf

5 Redovisning av personligt ombud 2019

Dnr 2019/ASN 0051 012

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som
syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha
möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och
sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning
och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag.
Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av verksamheten.

Under 2019 har totalt 42 personer fått stöd av det personliga ombudet, 25 kvinnor
och 17 män, de allra flesta i åldern 30 till 49 år. Det är en minskning med åtta
personer från föregående år, då 50 personer fick stöd av personligt ombud, de allra
flesta då i åldern 50 till 64 år.

I redogörelsen för det personliga ombudets verksamhet under 2019 beskrivs bland
annat omfattning, organisation och förbättringsområden som ombudet
uppmärksammat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-13 Redovisning av personligt ombud för år 2019.pdf
Redovisning Statsbidrag kommuner med verksamhet med personligt ombud.pdf

6 Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Dnr 2020/ASN 0004 005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Överenskommelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att godkänna
överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin. SKR:s styrelse rekommenderar regioner och kommuner att för sin del
anta överenskommelsen.

Parter i överenskommelsen är, förutom SKR, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish
Medtech och Swedish Labtech.

Överenskommelsen reviderades senast 2013 och antogs av socialnämnden 2013-
12-18, § 1103.

Samverkansreglerna tydliggör vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och
industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden.
Kärnan i överenskommelsen rör fortbildning och information av olika slag men även
stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt. Reglerna är gemensamt
framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transp arens, måttfullhet i samverkan
och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso - och sjukvård och industri,
bland annat avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.

Bakgrunden till nuvarande revidering av samverkansreglerna är behov av
modernisering och uppdatering till dagens kontext. Inga förändringar av större
betydelse föreslås mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer
kommunicerbara. Den största förändringen är att samverkansreglerna delas upp i
två delar. Dels en gemensam policy med bärande principer och regler av långsiktig
karaktär, vilket utgör grunden för samverkan. Som stöd för samverkan finns också
en bilaga där olika samverkanssituationer specificeras och som kommer uppdateras
löpande.

Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2020 tillsvidare och ersätter
tidigare överenskomna samverkansregler.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-09 Överenskommelse om samverkansregler för offentliga
hälso- och sjukvården.pdf
Rekommendation-2019-SIGN-Samverkansregler.pdf

7 Rapportering av ej verkställda beslut 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2019/ASN 0069 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13
kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård
och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten
om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad
information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till
kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§
socialtjänstlagen.

Vide detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2019
enligt bifogad lista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-10 Rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning ej verkställda beslut 31 dec.pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2020 ASN

Dnr 2020/ASN 0006 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och
motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska
göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av
förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har inga pågående motioner att redovisa.
Pågående uppdrag redovisas i bifogad lista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-10 Redovisning av pågående uppdrag och motioner för
ASN.pdf
Pågående uppdrag och motioner ASN jan - 20.pdf

9 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet
rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och
integrationsområdet.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut
och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

(ordinarie utskott) 2019-11-19, 2019-12-05, 2019-12-10, 2020-01-21
(extra utskott) 2019-12-20

Bilagor
bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Förteckning över beslutsattestanter.pdf
Fördelning av statsbidrag, stimulansmedel inom psykisk hälsa.pdf
Delegationsbeslut om ersättningsbelopp för ASNs utförare 2020.pdf

11 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ASN 0183 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 215 Kommundirektörens rapport december 2019,
finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 216 Samlad redovisning av riskhantering och
internkontroll samt plan för uppföljning, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 217 Granskningsplan 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 219 Meningsfulla aktiviteter för ungdomar - för
att motarbeta utanförskap och psykisk ohälsa, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 220 Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter
i Tyresö kommun, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?
date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 221 Återrapportering av uppdrag om temadagar
som kommunen bör uppmärksamma, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-
ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 224 Val av ledamöter och ersättare till
kommunstyrelsens utskott, beredning och råd 1 januari-31 december 2020, finns på
insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 1 Kommundirektörens rapport januari 2020, finns
på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-01-07)
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 2 Lokalförsörjningsplanen, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-01-07)
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 14 Svar på revisorernas granskning av
kommunen dokumenthantering, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-01-07)
- Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 117 Svar på motion om integrationsplikt för
nyanlända, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-12-12)

12 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för januari listas i bifogad
rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning januari ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-dec 2019.pdf
18-2019-SIGN-Samverkansregler.pdf
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020.pdf
Avtal om avveckling av FoU Södertörn.pdf
Återrapportering av 2019 års statsbidrag inom sociala barn - och
ungdomsvården.pdf
Återrapportering av 2019 års statsbidrag för barn och unga med psykisk ohälsa.pdf

§1001 Nämndspecifik utbildning 2020

Dnr 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Ärendet utgår

Beskrivning av ärendet
Ärendet utgår med anledning av att mycket av det som ingår i presentationen utgår ifrån 2019 års ekonomiska resultat och att utfallet för 2019 inte kan visas innan bokslutet är klart.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att ärendet utgår i väntan på bokslutet med anledning av att stora delar av presentationen utgår ifrån 2019 års ekonomiska resultat.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§1002 Delegationsordningen 2020, arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2020/ASN 0001 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads - och socialnämnden antas att gälla tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning antogs den 2 januari 2019, § 1003 och reviderades senast i maj 2019, § 1050.

Mot bakgrund av den nya tjänstemannaorganisationen som träder i kraft den 13
januari 2020 föreslås ett antal justeringar i delegationsordningen. Arbetsmarknads- och socialsektorn blir då en egen förvaltning som rapporterar till arbetsmarknads- och socialnämnden. Befattningen sektorchef försvinner och ersätts av förvaltningschef.

Utöver de ändringar som genomförs till följd av den nya organisationen föreslås även en punkt läggas till som ger enhetschef delegation att överklaga beslut från
Migrationsverket om återsökning (1.5.3). Delegation gällande beslut om ersättning till jourhem (2.5.3) har ändrats till följd av nämndens beslut den 29
oktober 2019, § 1082 om att socialsekreterare kan besluta om ersättning till
anlitade jourhem i egen regi. Några språkliga och strukturella justeringar har
också gjorts i förtydligande syfte utan att förä ndra dess innebörd.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att den reviderade delegationsordningen för arbetsmarknads- och socialnämnden antas att gälla tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-09 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens
delegationsordning.pdf
Delegationsordning ASN reviderad 2020.pdf

§1003 Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för verksamheter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Dnr 2020/ASN 0002 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för IFO-verksamheter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar verksamheter inom arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om och an tas av arbetsmarknads- och socialnämnden. Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamheter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att riktlinjerna för systematiskt kvalitetsarbete för IFO-verksamheter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-21 Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för IFO inom ASN.pdf
Reviderade riktlinjer systematiskt kvalitetsarbete ASN.pdf

§1004 Resultat brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen 2019

Dnr 2020/ASN 0009 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 2019 års brukarundersökning är den sammantagna nöjdheten för individ - och
familjeomsorgen i Tyresö 83 procent. Det är samma resultat som föregående år, och ligger i linje med andra kommuner i riket. Tyresö har förbättrat resultatet gällande frågan om kontakten med socialtjänsten har bidragit till en positiv
förändring, men ligger fortfarande en bit under genomsnittet för andra deltagande kommuner. Även andelen som svarat att de kunnat påverka stödet som ges av myndigheten har ökat. I övrigt har resultaten försämrats något från förra årets brukarundersökning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-21 Resultat brukarundersökning individ- och familjeomsorgen.pdf

§1005 Redovisning av personligt ombud 2019

Dnr 2019/ASN 0051 012

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personl iga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av verksamheten.

Under 2019 har totalt 42 personer fått stöd av det personliga ombudet, 25 kvinnor och 17 män, de allra flesta i åldern 30 till 49 år. Det är en minskning med åtta personer från föregående år, då 50 personer fick stöd av personligt ombud, de allra flesta då i åldern 50 till 64 år.

I redogörelsen för det personliga ombudets verksamhet under 2019 beskrivs bland annat omfattning, organisation och förbättringsområden som ombudet uppmärksammat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-13 Redovisning av personligt ombud för år 2019.pdf
Redovisning Statsbidrag kommuner med verksamhet med personligt ombud.pdf

§1006 Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Dnr 2020/ASN 0004 005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Överenskommelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. SKR:s styrelse rekommenderar regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen.

Parter i överenskommelsen är, förutom SKR, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Överenskommelsen reviderades senast 2013 och antogs av socialnämnden 2013-12-18, § 1103.

Samverkansreglerna tydliggör vad som gäller när häl so- och sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Kärnan i överenskommelsen rör fortbildning och information av olika slag men även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt. Reglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso - och sjukvård och industri, bland annat avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.

Bakgrunden till nuvarande revidering av samverkansreglerna är behov av modernisering och uppdatering till dagens kontext. Inga förändringar av större
betydelse föreslås mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer
kommunicerbara. Den största förändringen är att samverkansreglerna delas upp i två delar. Dels en gemensam policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilket utgör grunden för samverkan. Som stöd för samverkan finns också en bilaga där olika samverkanssituationer specificeras och som kommer uppdateras löpande.

Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2020 tillsvidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att överenskommelsen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-09 Överenskommelse om samverkansregler för offentliga hälso- och sjukvården.pdf
Rekommendation-2019-SIGN-Samverkansregler.pdf

§1007 Rapportering av ej verkställda beslut 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2019/ASN 0069 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13
kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen.

Vide detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2019 enligt bifogad lista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-10 Rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning ej verkställda beslut 31 dec.pdf

§1008 Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2020 ASN

Dnr 2020/ASN 0006 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av
förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har inga pågående motioner att redovisa.
Pågående uppdrag redovisas i bifogad lista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-10 Redovisning av pågående uppdrag och motioner för ASN.pdf
Pågående uppdrag och motioner ASN jan - 20.pdf

§1009 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1010 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

(ordinarie utskott) 2019-11-19, 2019-12-10, 2020-01-21
(extra utskott) 2019-12-05, 2019-12-20

Bilagor
bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Förteckning över beslutsattestanter.pdf
Fördelning av statsbidrag, stimulansmedel inom psykisk hälsa.pdf
Delegationsbeslut om ersättningsbelopp för ASNs utförare 2020.pdf

§1011 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ASN 0183 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 215 Kommundirektörens rapport december
2019, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 216 Samlad redovisning av riskhantering och
internkontroll samt plan för uppföljning, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 217 Granskningsplan 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 219 Meningsfulla aktiviteter för ungdomar -
för att motarbeta utanförskap och psykisk ohälsa, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 220 Riktlinjer för nationella minoriteters
rättigheter i Tyresö kommun, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 221 Återrapportering av uppdrag om
temadagar som kommunen bör uppmärksamma, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 224 Val av ledamöter och ersättare till
kommunstyrelsens utskott, beredning och råd 1 januari-31 december 2020,
finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 1 Kommundirektörens rapport januari 2020,
finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-01-07)
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 2 Lokalförsörjningsplanen, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-01-07)
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 14 Svar på revisorernas granskning av
kommunen dokumenthantering, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-01-07)
- Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 117 Svar på motion om integrationsplikt
för nyanlända, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-12-12)

§1012 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för januari listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning januari ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-dec 2019.pdf
18-2019-SIGN-Samverkansregler.pdf
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020.pdf
Avtal om avveckling av FoU Södertörn.pdf
Återrapportering av 2019 års statsbidrag inom sociala barn - och ungdomsvården.pdf
Återrapportering av 2019 års statsbidrag för barn och unga med psykisk ohälsa.pdf