Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2021-01-26

Sammanträde 2021-01-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Elin Rydberg, tf. enhetschef, informerar nämnden om enheten för socialpsykiatri.

2 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga

Diarienummer 2020/ASN 0121 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Plan/riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun godkänns för beslut i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden gavs ett uppdrag att arbeta fram en modell för sommarjobb för unga. Under tidigare år har olika modeller testats och utvärderats i Tyresö kommun. Våren 2020 gjordes en utredning för att kartlägga hur tidigare strategier för sommarjobb sett ut, både i Tyresö kommun och i andra kommuner.

Utredningen omfattar en beskrivning av sommarjobbens betydelse för ungdomar, historik i Tyresö kommun och utvärderingar av tidigare modeller. Andra kommuners erfarenheter och utvärderingar beskrivs och möjligheterna att samarbeta med näringslivet har undersökts. Utifrån utredningens slutsatser och arbetsmarknadsenhetens erfarenheter har förslag till en långsiktig strategi för feriejobb för ungdomar i Tyresö kommun tagits fram. Strategin har formulerats i styrdokumentet Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun.

Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 8 med medfinanisering från andra förvaltningar och Tyresö bostäder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga.pdf
Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun.pdf
Utredning om sommarjobbsmodell.pdf

3 Nämnduppdrag - Tyresömodell för samverkan för rätt stöd och insatser till personer inom socialpsykiatrin

Diarienummer 2020/ASN 0113 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att skapa förutsättning för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen i enlighet med åtgärdsplanen.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att kartlägga och utveckla samverkan med regionen för samtliga målgrupper inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Nämnduppdraget om att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan
äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning redovisas. En kartläggning har gjorts och resultatet utgör underlag till den åtgärdsplan som tagits fram av förvaltningen i samarbete med äldre-och omsorgsförvaltningen. Både framgångsfaktorer och bristande förutsättningar beskrevs och identifierades. Utifrån åtgärdsplanen föreslås förvaltningschefen få i uppdrag att skapa förutsättningar för en utvecklad samverkan med brukarfokus. Uppdraget breddas till att omfatta samverkan kring alla målgruppen inom socialtjänsten. Förvaltningschefen föreslås även få i uppdrag att utveckla samverkan med regionen.

Ordförandeutlåtande
I den omorganisation som skedde i arbetsmarknads- och socialförvaltningens för drygt två år sedan så medförde det en hel del stora förbättringar vad gäller samverkan, men även en del nya utmaningar. En av de nya utmaningarna var att säkerställa att personer med psykisk funktionsnedsättning inte faller mellan stolarna i väntan på rätt insatser. Denna utmaning kräver en ökad samverkan och under året som varit så har vi sett hur arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillsammans med äldre- och omsorgsförvaltningen tagit fram arbetssätt som främjar samverkan mellan förvaltningarna.

Precis som redovisningen beskriver så är det ofta som personer med psykisk
funktionsnedsättning har behov av olika stödinsatser från flera myndigheter, det krävs samverkan kring individen för att kunna ge rätt stöd i rätt tid. Med anledning av att individerna ofta har många vårdkontakter så ser vi ett stort behov av att kartlägga och utveckla samverkan med Region Stockholm. Samverkan med regionen förbättrar inte enbart situationen för personer med psykisk funktionsnedsättning utan för samtliga målgrupper inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Här krävs krafttag både från förvaltning men även politik för att skapa en bättre dialog mellan kommun och region för att skapa arbetssätt som främjar samverkan.

Den åtgärdsplan som presenteras i redovisningen utgör en god grund som främjar samverkan mellan de båda förvaltningarna för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Nästa steg blir att utifrån åtgärdsplanen skapa förutsättningar för en utvecklad samverkan med individen i fokus, för att kunna ge rätt stöd i rätt tid.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett arbetssätt för samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett arbetssätt för samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning.pdf

4 Nämnduppdrag - Tyresömodell för samverkan gällande barns behov av rätt stöd och insatser

Diarienummer 2020/ASN 0112 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Redovisning av nämnduppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nämnduppdraget om att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell som tidigt identifierar barns behov av stöd och rätt insatser redovisas. Den samlade bedömningen är att de åtgärder som vidtagits under året för att förbättra samverkan tillsammans med den samverkan som redan fanns vid årets början, bildar en bra modell för Tyresö kommuns arbete med att tidigt identifiera barns behov av stöd och rätt insatser.

Ordförandeutlåtande
Forskning visar att en fullgången skolgång är en skyddsfaktor för ett barn och därför är det viktigt att rätt stöd från skola och socialtjänst ges tidigt för barn och familjer i behov. För att detta ska fungera krävs samverkan, och instanserna bär ett gemensamt ansvar till att möjliggöra att barnets behov tillgodoses.

Vi ser med glädje på hur samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen under året har förbättrats. För att denna dialog ska kvarstå och samsyn och samarbete förbättras än mer, är det viktigt att de mötesformer som nämns i rapporten, fortsätter att utvecklas. Precis som rapporten beskriver så utgör de nämnda åtgärderna en bra grund vilka ingår i Tyresö kommuns arbete med tidiga insatser och bidrar till att barn och unga i kommunen får rätt stöd i rätt tid.

Pandemin som påverkat hela världen i snart ett helt år medförde stora utmaningar för både grundskola och socialtjänst. Trots detta så bedriver nu Tyresö kommun en resursskola med behandling och Tyresö har äntligen en uppsökande verksamhet på plats i form av fältassistenter. Dessa verksamheter är otroligt viktiga delar i arbetet kring utvecklingen av samverkan mellan bland annat arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

En annan otroligt viktig del i arbetet för att identifiera stödbehov är samverkan kring SIP. Här beskriver förvaltningarna hur det arbetet utvecklats under det gångna året. Det har inte gått särskilt lång tid från det att den nya rutinen börjat tillämpas, men vi ser med tillförsikt på hur detta arbete kommer att bidra till att identifiera barns behov och möjliggöra att i ett tidigare skede ge barn och deras familjer tillgång till det stöd de behöver.

Vi vill tacka förvaltningarna och deras medarbetare för det arbete som lagts ner på att utveckla samverkan för att långsiktigt skapa bättre förutsättningar för alla barn och unga att lyckas.

Vi ser fram emot att följa arbetet kring de insatser som nämns i rapporten under 2021 och föreslår att förvaltningarna lämnar en återrapport till respektive nämnd innan årets slut kring hur arbetet fortlöpt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-12-09 Redovisning av nämnduppdrag att hitta en
Tyresömodell som identifierar barns behov av stöd och rätt insatser_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-12-09 Redovisning av nämnduppdrag att hitta en
Tyresömodell som identifierar barns behov av stöd och rätt insatser.pdf

5 Redovisning av verksamhet personligt ombud 2020

Diarienummer 2019/ASN 0150

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Under 2020 har totalt 47 personer fått stöd av det personliga ombudet, 30 kvinnor och 17 män, de allra flesta i åldern 30 till 49 år. Det är en ökning med fem personer från föregående år, då 42 personer fick stöd av personligt ombud, de allra flesta även då i samma åldersspann. Under 2020 har flera nya klienter tillkommit, 27 jämfört med 20 föregående år. Statistiken omfattar klienter som haft en kontakt som varat längre än tre månader. Därtill har personligt ombud under året haft flera kortare kontakter, där råd och stöd lämnats per telefon. Personligt ombud uppmärksammar en ökad komplexitet i flera ärenden, många lider av samsjuklighet, psykisk och fysisk ohälsa, och missbruk. När det gäller tendenser kring vilka som tar kontakt med personligt ombud noteras en viss påverkan av pandemin. Många anhöriga söker också kontakt med personligt ombud.

I redogörelsen för verksamheten under 2020 beskrivs bland annat omfattning, organisation och tendenser som ombudet uppmärksammat.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte är relevant för
ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-12-08 Redovisning av verksamhet personligt ombud 2020_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-12-08 Redovisning av verksamhet personligt ombud
2020.pdf
Redovisning verksamhet personligt ombud 2020.pdf

6 Redovisning av pågående uppdrag 2021

Diarienummer 2020/ASN 0146 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant.
Pågående uppdrag redovisas i bifogad lista.

Bilagor
ASN uppdragslista 2021.pdf

7 Rapportering av ej verkställda beslut 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Diarienummer 2020/ASN 0040 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f-h §§ socialtjänstlagen.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2020 enligt bifogad lista.

Bilagor
Rapport ej verkställda beslut.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. (ordinarie utskott) 2021-01-12 (extra utskott) 2020-12-22

10 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för januari bifogas ärendet.

Bilagor
Uppföljande granskning 2020_Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Uppföljande granskning 2020.pdf
Skrivelse rörande revisionsprocessen.pdf
Återrapportering av 2020 års statsbidrag förstärkt bemanning.pdf
Ansökan om statsbidrag personligt ombud 2021.pdf
kf protokollsutdrag § 103.pdf

§1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Elin Rydberg, enhetschef, informerar nämnden om enheten för socialpsykiatri.

§2 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga

Diarienummer 2020/ASN 0121 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Plan/riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun godkänns för beslut i kommunstyrelsen.

Reservation
Dick Bengtson (M) lämnar in en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden gavs ett uppdrag att arbeta fram en modell för sommarjobb för unga. Under tidigare år har olika modeller testats och utvärderats i Tyresö kommun. Våren 2020 gjordes en utredning för att kartlägga hur tidigare strategier för sommarjobb sett ut, både i
Tyresö kommun och i andra kommuner.

Utredningen omfattar en beskrivning av sommarjobbens betydelse för ungdomar, historik i Tyresö kommun och utvärderingar av tidigare modeller. Andra kommuners erfarenheter och utvärderingar beskrivs och möjligheterna att samarbeta med näringslivet har undersökts.

Utifrån utredningens slutsatser och arbetsmarknadsenhetens erfarenheter har förslag till en långsiktig strategi för feriejobb för ungdomar i Tyresö kommun tagits fram. Strategin har formulerats i styrdokumentet Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun.

Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 8 med
medfinanisering från andra förvaltningar och Tyresö bostäder.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår arbetsmarknads- och socialnämnden att
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Plan/riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun godkänns för beslut i kommunstyrelsen.

Yrkande
Dick Bengtson (M) tilläggsyrkar för moderaternas räkning att punkt 2.2 i riktlinjerna kompletteras med följande: Att man har godkänt i minst Svenska, Engelska och Matematik i sitt senaste betyg.

Gerd Dufberg (M) och Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Ordförande Ajda Asgari (MP), Christoffer Holmström (S) och Annica Örtenstrand (C) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller tilläggsyrkandet från Dick Bengtson (M).

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden avslår ändringsyrkandet från Dick Bengtson (M).

Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga.pdf
Riktlinjer för feriejobb i Tyresö kommun.pdf
Utredning om sommarjobbsmodell.pdf

§3 Nämnduppdrag - Tyresömodell för samverkan för rätt stöd och insatser till personer inom socialpsykiatrin

Diarienummer 2020/ASN 0113 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att skapa förutsättning för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen i enlighet med åtgärdsplanen.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att kartlägga och utveckla samverkan med regionen för samtliga målgrupper inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Nämnduppdraget om att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning redovisas. En kartläggning har gjorts och resultatet utgör underlag till den åtgärdsplan som tagits fram av förvaltningen i samarbete med äldre-och omsorgsförvaltningen. Både framgångsfaktorer och bristande förutsättningar beskrevs och identifierades.

Utifrån åtgärdsplanen föreslås förvaltningschefen få i uppdrag att skapa förutsättningar för en utvecklad samverkan med brukarfokus. Uppdraget breddas till att omfatta samverkan kring alla målgruppen inom socialtjänsten. Förvaltningschefen föreslås även få i uppdrag att utveckla samverkan med regionen.

Ordförandeutlåtande
I den omorganisation som skedde i arbetsmarknads- och socialförvaltningens för drygt två år sedan så medförde det en hel del stora förbättringar vad gäller samverkan, men även en del nya utmaningar. En av de nya utmaningarna var att säkerställa att personer med psykisk funktionsnedsättning inte faller mellan stolarna i väntan på rätt insatser.

Denna utmaning kräver en ökad samverkan och under året som varit så har vi sett hur arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillsammans med äldre- och omsorgsförvaltningen tagit fram arbetssätt som främjar samverkan mellan förvaltningarna.

Precis som redovisningen beskriver så är det ofta som personer med psykisk funktionsnedsättning har behov av olika stödinsatser från flera myndigheter, det krävs samverkan kring individen för att kunna ge rätt stöd i rätt tid. Med anledning av att individerna ofta har många vårdkontakter så ser vi ett stort behov av att kartlägga och utveckla samverkan med Region Stockholm. Samverkan med regionen förbättrar inte enbart situationen för personer med psykisk funktionsnedsättning utan för samtliga målgrupper inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Här krävs krafttag både från förvaltning men även politik för att skapa en bättre dialog mellan kommun och region för att skapa arbetssätt som främjar samverkan.

Den åtgärdsplan som presenteras i redovisningen utgör en god grund som främjar samverkan mellan de båda förvaltningarna för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Nästa steg blir att utifrån åtgärdsplanen skapa förutsättningar för en utvecklad samverkan med individen i fokus, för att kunna ge rätt stöd i rätt tid.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår arbetsmarknads- och socialnämnden att
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att skapa förutsättning för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen i enlighet med åtgärdsplanen.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att kartlägga och utveckla samverkan med regionen för samtliga målgrupper inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett arbetssätt för samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett arbetssätt för samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning.pdf

§4 Nämnduppdrag - Tyresömodell för samverkan gällande barns behov av rätt stöd och insatser

Diarienummer 2020/ASN 0112 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Redovisning av nämnduppdraget godkänns.
2. Återrapportering av arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen, i enlighet med åtgärdsplanen, ska ske senast i december 2021.

Beskrivning av ärendet
Nämnduppdraget om att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell som tidigt identifierar barns behov av stöd och rätt insatser redovisas. Den samlade bedömningen är att de åtgärder som vidtagits under året för att förbättra samverkan tillsammans med den samverkan som redan fanns vid årets början, bildar en bra modell för Tyresö kommuns arbete med att tidigt identifiera barns behov av stöd och rätt insatser.

Ordförandeutlåtande
Forskning visar att en fullgången skolgång är en skyddsfaktor för ett barn och därför är det viktigt att rätt stöd från skola och socialtjänst ges tidigt för barn och familjer i behov. För att detta ska fungera krävs samverkan, och instanserna bär ett gemensamt ansvar till att möjliggöra att barnets behov tillgodoses.

Vi ser med glädje på hur samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen under året har förbättrats. För att denna dialog ska kvarstå och samsyn och samarbete förbättras än mer, är det viktigt att de mötesformer som nämns i rapporten, fortsätter att utvecklas. Precis som rapporten beskriver så utgör de nämnda åtgärderna en bra grund vilka ingår i Tyresö kommuns arbete med tidiga insatser och bidrar till att barn och unga i kommunen får rätt stöd i rätt tid.

Pandemin som påverkat hela världen i snart ett helt år medförde stora utmaningar för både grundskola och socialtjänst. Trots detta så bedriver nu Tyresö kommun en resursskola med behandling och Tyresö har äntligen en uppsökande verksamhet på plats i form av fältassistenter. Dessa verksamheter är otroligt viktiga delar i arbetet kring utvecklingen av samverkan mellan bland annat arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

En annan otroligt viktig del i arbetet för att identifiera stödbehov är samverkan kring SIP. Här beskriver förvaltningarna hur det arbetet utvecklats under det gångna året. Det har inte gått särskilt lång tid från det att den nya rutinen börjat tillämpas, men vi ser med tillförsikt på hur detta arbete kommer att bidra till att identifiera barns behov och möjliggöra att i ett tidigare skede ge barn och deras familjer tillgång till det stöd de behöver.

Vi vill tacka förvaltningarna och deras medarbetare för det arbete som lagts ner
på att utveckla samverkan för att långsiktigt skapa bättre förutsättningar för alla
barn och unga att lyckas.
Vi ser fram emot att följa arbetet kring de insatser som nämns i rapporten under 2021 och föreslår att förvaltningarna lämnar en återrapport till respektive nämnd innan årets slut kring hur arbetet fortlöpt.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att redovisningen av nämnduppdraget godkänns.

Yrkande
Ordföranden tilläggsyrkar att återrapportering av arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen, i enlighet med åtgärdsplanen, ska ske senast i december 2021.

Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
tilläggsyrkandet och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-12-09 Redovisning av nämnduppdrag att hitta en
Tyresömodell som identifierar barns behov av stöd och rätt insatser_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-12-09 Redovisning av nämnduppdrag att hitta en
Tyresömodell som identifierar barns behov av stöd och rätt insatser.pdf

§5 Redovisning av verksamhet personligt ombud 2020

Diarienummer 2019/ASN 0150

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Under 2020 har totalt 47 personer fått stöd av det personliga ombudet, 30 kvinnor och 17 män, de allra flesta i åldern 30 till 49 år. Det är en ökning med fem personer från föregående år, då 42 personer fick stöd av personligt ombud, de allra flesta även då i samma åldersspann. Under 2020 har flera nya klienter tillkommit, 27 jämfört med 20 föregående år. Statistiken omfattar klienter som haft en kontakt som varat längre än tre månader. Därtill har personligt ombud under året haft flera kortare kontakter, där råd och stöd lämnats per telefon. Personligt ombud uppmärksammar en ökad komplexitet i flera ärenden, många lider av samsjuklighet, psykisk och fysisk ohälsa, och missbruk. När det gäller tendenser kring vilka som tar kontakt med personligt ombud noteras en viss påverkan av pandemin. Många anhöriga söker också kontakt med personligt ombud.

I redogörelsen för verksamheten under 2020 beskrivs bland annat omfattning, organisation och tendenser som ombudet uppmärksammat.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte är relevant för ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-12-08 Redovisning av verksamhet personligt ombud
2020_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-12-08 Redovisning av verksamhet personligt ombud
2020.pdf
Redovisning verksamhet personligt ombud 2020.pdf

§6 Redovisning av pågående uppdrag 2021

Diarienummer 2020/ASN 0146 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år.

Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant.

Pågående uppdrag redovisas i bifogad lista.

Bilagor
ASN uppdragslista 2021.pdf

§7 Rapportering av ej verkställda beslut 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Diarienummer 2020/ASN 0040 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f-h §§ socialtjänstlagen.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2020 enligt bifogad lista.

Bilagor
Rapport ej verkställda beslut.pdf

§8 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Catrin Ullbrand lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. (ordinarie utskott) 2021-01-12 (extra utskott) 2020-12-22

§10 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för januari bifogas ärendet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan-dec 2020.pdf
Uppföljande granskning 2020_Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Uppföljande granskning 2020.pdf
Skrivelse rörande revisionsprocessen.pdf
Återrapportering av 2020 års statsbidrag förstärkt bemanning.pdf
Ansökan om statsbidrag personligt ombud 2021.pdf
kf protokollsutdrag § 103.pdf