Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2022-01-25

Sammanträde 2022-01-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pia Hasselrot och Åsa Tenggren föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om hemlöshet.

2 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021

Diarienummer 2022/ASN 0009 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Under 2021 har totalt 45 personer fått stöd av det personliga ombudet, 28 kvinnor och 17 män, de allra flesta i åldern 30 till 49 år. Det är en marginell minskning från föregående år, då 47 personer fick stöd av personligt ombud, de allra flesta även då i samma åldersspann. Under 2021 har 17 nya klienter tillkommit, jämfört med 27 föregående år.

Behov av stöd avseende ekonomi och sysselsättning utgör de främsta orsakerna till att nya klienter tar kontakt med verksamheten, men även behov av stöd i kontakten med andra myndigheter. I ärenden där det finns barn i familjen har personligt ombud ofta tillsammans med klienten kontakt med handläggare inom socialtjänsten.

Precis som föregående år uppmärksammar personligt ombud en ökad komplexitet i flera ärenden, många lider av samsjuklighet, psykisk och fysisk ohälsa, samt missbruk. Fler kontakter rör bostadslöshet. Många anhöriga söker också kontakt med personligt ombud.

I redogörelsen för verksamheten under 2021 beskrivs bland annat omfattning, organisation och tendenser som ombudet uppmärksammar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021.pdf
Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021.pdf

3 Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2022

Diarienummer 2022/ASN 0008 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2022.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Överenskommelse med Storsthlm om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet

Diarienummer 2021/ASN 0109 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Överenskommelsen med Storsthlm om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet antas.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2017 har både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen bestämmelser om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet och kommunalförbundet Vård och omsorg i Norrtälje att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avseende tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse med Storsthlm om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av familjevården

Diarienummer 2021/ASN 0096 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun genomförde under hösten 2021 en kvalitetsgranskning av familjevården. Granskningen, som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 26 november (ärende § 1067), visade sammanfattningsvis att familjevården är en väl fungerande verksamhet som visar på goda exempel inom ett flertal kvalitetsaspekter som med fördel kan spridas till andra enheter. Enheten saknade dock genomförandeplaner för alla placerade barn, vilket behövde åtgärdas. Enheten har under 2021 haft som mål inom målområde kvalitet att öka andelen genomförandeplaner. Enheten har sedan årets början succesivt ökat andelen genomförandeplaner, och i december uppnådde enheten en grön målnivå - samtliga placerade barn har nu en genomförandeplan.

Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden noterar återrapporteringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av familjevården.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård

Diarienummer 2022/ASN 0024 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Peter Berg utses till verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård från och med den 1 februari 2022 och tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Det står angivet i hälso- och sjukvårdslagen att ledningen av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten ska utövas av den eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap 4 § socialtjänstlagen har bestämt. Nämnden är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården.

Den kommunala hälso- och sjukvården utgör ett eget ansvarsområde och är i Tyresö kommun organiserad inom både äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

En verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård ska ha en verksamhetschef som svarar för verksamheten enligt HSL. När nuvarande verksamhetschef Marie Pilhjerta avslutar sitt uppdrag inom Tyresö kommun behöver nämnden utse en ersättare som ska ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att Peter Berg, verksamhetschef inom den kommunala hemtjänsten, utses till verksamhetschef enligt 4 kap 2 § HSL för de verksamheter som har hälso- och sjukvårdsansvar, från och med 1 februari 2022 och tills vidare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2022/ASN 0006 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde rapporteras ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Rapporteringen gäller perioden 1 oktober - 31 december 2021, kvartal 4.

Bilagor
Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel inom ramen för överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag
* Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personlig ombud 2022
* Anvisningar för POSOM-Krisstöd

Bilagor
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag (underskrivet).pdf
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2022.pdf
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2022 (underskrivet).pdf
Anvisningar för POSOM-Krisstöd.pdf

10 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Reviderad primärvårdsstrategi
* Hantering av ärende Köpings kommun
* Svar på uppföljning av granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Reviderad primärvårdsstrategi.pdf
Hantering av ärende Köpings kommun.pdf
Svar på uppföljning av granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer.pdf

§1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Ärendet utgår.

§2 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021

Diarienummer 2022/ASN 0009 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Under 2021 har totalt 45 personer fått stöd av det personliga ombudet, 28 kvinnor och 17 män, de allra flesta i åldern 30 till 49 år. Det är en marginell minskning från föregående år, då 47 personer fick stöd av personligt ombud, de allra flesta även då i samma åldersspann. Under 2021 har 17 nya klienter tillkommit, jämfört med 27 föregående år.

Behov av stöd avseende ekonomi och sysselsättning utgör de främsta orsakerna till att nya klienter tar kontakt med verksamheten, men även behov av stöd i kontakten med andra myndigheter. I ärenden där det finns barn i familjen har personligt ombud ofta tillsammans med klienten kontakt med handläggare inom socialtjänsten.

Precis som föregående år uppmärksammar personligt ombud en ökad komplexitet i flera ärenden, många lider av samsjuklighet, psykisk och fysisk ohälsa, samt missbruk. Fler kontakter rör bostadslöshet. Många anhöriga söker också kontakt med personligt ombud.

I redogörelsen för verksamheten under 2021 beskrivs bland annat omfattning, organisation och tendenser som ombudet uppmärksammar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021.pdf
Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021.pdf

§3 Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2022

Diarienummer 2022/ASN 0008 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2022.pdf

§4 Överenskommelse med Storsthlm om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet

Diarienummer 2021/ASN 0109 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Överenskommelsen med Storsthlm om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet antas.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2017 har både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen bestämmelser om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet och kommunalförbundet Vård och omsorg i Norrtälje att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avseende tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse med Storsthlm om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet.pdf

§5 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av familjevården

Diarienummer 2021/ASN 0096 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun genomförde under hösten 2021 en kvalitetsgranskning av familjevården. Granskningen, som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 26 november (ärende § 1067), visade sammanfattningsvis att familjevården är en väl fungerande verksamhet som visar på goda exempel inom ett flertal kvalitetsaspekter som med fördel kan spridas till andra enheter. Enheten saknade dock genomförandeplaner för alla placerade barn, vilket behövde åtgärdas. Enheten har under 2021 haft som mål inom målområde kvalitet att öka andelen genomförandeplaner. Enheten har sedan årets början succesivt ökat andelen genomförandeplaner, och i december uppnådde enheten en grön målnivå - samtliga placerade barn har nu en genomförandeplan.

Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden noterar återrapporteringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av familjevården.pdf

§6 Verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård

Diarienummer 2022/ASN 0024 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Peter Berg utses till verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård från och med den 1 februari 2022 och tills vidare.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Det står angivet i hälso- och sjukvårdslagen att ledningen av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten ska utövas av den eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap 4 § socialtjänstlagen har bestämt. Nämnden är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården.

Den kommunala hälso- och sjukvården utgör ett eget ansvarsområde och är i Tyresö kommun organiserad inom både äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

En verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård ska ha en verksamhetschef som svarar för verksamheten enligt HSL. När nuvarande verksamhetschef Marie Pilhjerta avslutar sitt uppdrag inom Tyresö kommun behöver nämnden utse en ersättare som ska ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att Peter Berg, verksamhetschef inom den kommunala hemtjänsten, utses till verksamhetschef enligt 4 kap 2 § HSL för de verksamheter som har hälso- och sjukvårdsansvar, från och med 1 februari 2022 och tills vidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Peter Berg utses till verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård från och med den 1 februari 2022 och tills vidare.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla beslutspunkt 1 i ordförandeförslaget. Ordföranden finner att arbetsmarknadsoch socialnämnden bifaller beslutspunkt 1.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla beslutspunkt 2 i ordförandeförslaget. Ordföranden finner att arbetsmarknadsoch socialnämnden bifaller beslutspunkt 2.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård.pdf

§7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2022/ASN 0006 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde rapporteras ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Rapporteringen gäller perioden 1 oktober - 31 december 2021, kvartal 4.

Bilagor
Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL.pdf

§8 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel inom ramen för överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag
* Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personlig ombud 2022
* Anvisningar för POSOM-Krisstöd

Bilagor
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag (underskrivet).pdf
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2022.pdf
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2022 (underskrivet).pdf
Anvisningar för POSOM-Krisstöd.pdf

§10 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Reviderad primärvårdsstrategi
* Hantering av ärende Köpings kommun
* Svar på uppföljning av granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Reviderad primärvårdsstrategi.pdf
Hantering av ärende Köpings kommun.pdf
Svar på uppföljning av granskning av kommunens arbete mot våld i nära relationer.pdf

§11 Personligt förordnande avseende beslut enligt LVU och LVM

Diarienummer 2022/ASN 0010 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Peter Freij (M), Mats Fält (M) och Tomas Forsberg (S) förordnas att fatta beslut i vissa ärenden enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), såsom framgår av bilaga 1 i arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.
2. Tidigare förordnanden till Dick Bengtsson (M) och Petra Nygren (M) upphör samtidigt att gälla.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kompletterande beslutanderätt anges direkt i lag och förekommer i vissa bestämmelser i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Medan ordförande har denna rätt i egenskap av sin befattning måste annan ledamot få ett personligt förordnande för att ges möjlighet att fatta sådana beslut. Den kompletterande beslutanderätten ska endast utövas när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas.

Vilka ledamöter som av nämnden fått personliga förordnanden att utöva kompletterande beslutanderätt framgår av bilaga 1 i delegationsordningen. Till följd av förändringar i individutskottets sammansättning, behöver arbetsmarknads- och socialnämndens beslut om vilka ledamöter som ska ha personligt förordnande revideras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan lägga till ärendet till dagordningen. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner att ärendet läggs till dagordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Personligt förordnande avseende beslut enligt LVU och LVM.pdf
Personligt förordnande avseende beslut enligt LVU och LVM.pdf