Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2023-10-24

Sammanträde 2023-10-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg, informerar nämnden om brottsprevention.

2 Granskningsrapport för Källan Stödboende

Dnr: 2023/ASN 0101

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av stödboendet Källan noteras.
2. Redovisning av vidtagna åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbets- och socialnämnden i mars månad 2024.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning har genomfört en
granskning av stödboendet Källan. Granskningen visar att det finns brister i
verksamhetens journalföring och lokaler. Förvaltningen kommer att vidta
åtgärder för att åtgärda bristerna, och föreslår att resultatet redovisas för
arbetsmarknads- och socialnämnden i mars 2024.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport Källan 2023.pdf
Granskningsrapport Källan stödboende.pdf

3 Granskningsplan 2024 Arbetsmarknad och socialtjänst

Dnr: 2023/ASN 0104

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningsplan för 2024 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan för 2024 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
År 2015 fastställde Kommunfullmäktige ett program för uppföljning av privata och kommunala utförare som huvudsakligen omfattar verksamheter inom socialtjänst, både upphandlade privata utförare och verksamheter inom kommunal regi. Av programmet framgår att kommunstyrelsen årligen ska fastställa en övergripande plan för vilka granskningar som ska genomföras.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.
Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan. Utifrån de kriterierna föreslår förvaltningen att följande verksamheter ska granskas under 2024.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ASN, Granskningsplan 2024.pdf

4 Nämnd- och förvaltningsplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2024

Dnr: 2023/ASN 0109

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Nämnd- och förvaltningsplan 2024 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan 2024 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg.
Förslaget baseras på kommunplan 2024-2027 med budget för 2024 fastställd av kommunfullmäktige den 21 juni 2023.
Nämnd- och förvaltningsmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen.
Måldelningsprocessen innebär att varje enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämnd- och förvaltningsplan 2024 ASN.pdf
Nämnd och förvaltningsplan 2024 AoS.pdf

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Dnr: 2023/ASN 0036

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 april - 30 juni. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enl SoL 2023-09-30.pdf

6 Månadsrapport

Dnr: 2023/ASN 0003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporten noteras

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för september 2023 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
AoS Månadssrapport september 2023.pdf

7 Information från förvaltningen

Dnr: 2023/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-10-05, 2023-10-18 och 2023-10-24.
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först.

Bilagor
Delegationsbeslut Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först.pdf

9 Meddelanden

Dnr: 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf

§70 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ASN 0001
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg, informerar nämnden om brottsprevention.

§71 Granskningsrapport för Källan Stödboende

Diarienummer 2023/ASN 0101
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19:08 till kl. 19.15.
2. Granskningen av stödboendet Källan noteras.
3. Redovisning av vidtagna åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbets- och socialnämnden i mars månad 2024.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning har genomfört en
granskning av stödboendet Källan. Granskningen visar att det finns brister i
verksamhetens journalföring och lokaler. Förvaltningen kommer att vidta
åtgärder för att åtgärda bristerna, och föreslår att resultatet redovisas för
arbetsmarknads- och socialnämnden i mars 2024.
Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

1. Mötet ajourneras från kl. 19:08 till kl. 19.15.
2. Granskningen av stödboendet Källan noteras.
3. Redovisning av vidtagna åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbets- och socialnämnden i mars månad 2024.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.
Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport Källan 2023.pdf
Granskningsrapport Källan stödboende.pdf
Bilaga 1 - Brukarundersökning Källan.pdf

§72 Granskningsplan 2024 Arbetsmarknad och socialtjänst

Diarienummer 2023/ASN 0104
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningsplan för 2024 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan för 2024 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
År 2015 fastställde Kommunfullmäktige ett program för uppföljning av privata och kommunala utförare som huvudsakligen omfattar verksamheter inom socialtjänst, både upphandlade privata utförare och verksamheter inom kommunal regi. Av programmet framgår att kommunstyrelsen årligen ska fastställa en övergripande plan för vilka granskningar som ska genomföras.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.
Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan. Utifrån de kriterierna föreslår förvaltningen att följande verksamheter ska granskas under 2024.
Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

1. Granskningsplan för 2024 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan för 2024 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.
Bilagor
Tjänsteskrivelse, ASN, Granskningsplan 2024.pdf

§73 Nämnd- och förvaltningsplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2024

Diarienummer 2023/ASN 0109
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2024 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg antas.
Reservationer
Peter Freij (M) för de tjänstgörande Moderaternas räkning och Cecilia Sköld (KD) reserverar sig mot beslutet och anmäler en skriftlig reservation (bilaga).
Deltar inte i beslutet
Elisabet Mellström (SD) och Jörgen Nilsson (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan 2024 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg.
Förslaget baseras på kommunplan 2024-2027 med budget för 2024 fastställd av kommunfullmäktige den 21 juni 2023.
Nämnd- och förvaltningsmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen.
Måldelningsprocessen innebär att varje enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.
Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

- Nämnd- och förvaltningsplan 2024 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg antas.
Yrkanden
Peter Freij (M) för de tjänstgörande Moderaternas räkning och Cecilia Sköld (KD) ändringsyrkar enligt bilaga.

Christoffer Holmström (S), Tony Thorén (L) och Annica Örtenstrand (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Peter Freij (M) och Cecilia Skölds (KD) ändringsyrkande.

Ajda Asgari (MP) yrkar avslag till Peter Freij (M) och Cecilia Skölds (KD) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Peter Freij (M) och Cecilia Skölds (KD) ändringsyrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 3 nej, 2 avstår (se bifogat omröstningsprotokoll).
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Bilagor
Ändringsyrkande Moderaterna och Kristdemokraterna § 73.pdf
Omröstningsprotokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-10-24 § 73.pdf
Reservation Moderaterna och Kristdemokraterna § 73.pdf
Tjänsteskrivelse nämnd- och förvaltningsplan 2024 ASN.pdf
Nämnd och förvaltningsplan 2024 AoS.pdf

§74 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap.

Diarienummer 2023/ASN 0036
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 april - 30 juni. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.
Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enl SoL 2023-09-30.pdf

§75 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ASN 0003
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för september 2023 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.
Särskilda yttranden
Peter Freij (M) inkommer med ett särskilt yttrande (bilaga).
Bilagor
AoS Månadssrapport september 2023.pdf
Särskilt yttrande Moderaterna § 75.pdf

§76 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ASN 0004
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§77 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ASN 0005
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-10-05, 2023-10-18 och 2023-10-24.
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först.
Bilagor
Delegationsbeslut Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först.pdf

§78 Meddelanden

Diarienummer 2023/ASN 0006
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf

§79 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7§ 1 p.