Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-12-15

Sammanträde 2010-12-15

Datum
Klockan
Plats

67 Uppföljning av ekonomin för oktober

Dnr 2010/BUN 0033 20

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att notera uppföljningen för oktober.
- Nämnden beslutar att reglera resultatenheterna Strand och Nybodabergs utgående balans 2010 mot nämndens anslag.

Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och med oktober redovisas i bilagor.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen lämnar en prognos för helåret baserad på oktoberresultatet som pekar på ett överskott på 2,6 mkr. I ett följande ärende i dagens nämndmöte föreslås att resultatenheten Forellen skall kompenseras för inkomstbortfall motsvarande ca 261.000 kronor och att detta skall göras mot nämndens anslag. Nämnden har tidigare beslutat om att skriva av den tidigare, men nu avslutade, resultatenheten Nyboda/Forellens underskott motsvarande 8,9 mkr, som kommer att bokföras i samband med årsredovisningen.

Resultatenheterna Strand och Nybodaberg har de två senaste åren på ett mycket förtjänstfullt sätt arbetat för att minska sina negativa balanser. Man har därmed visat att det har varit möjligt att anpassa verksamheten efter de förutsättningar som givits. Som en premiering av gott arbete föreslår jag att resterande delar av underskottet för Strand och Nybodaberg skrivs av och att det görs på samma sätt som för Nyboda/Forellen i samband med årsredovisningen.

Bilagor:
1. Ekonomisk uppföljning, oktober
2. Resultatenheterna, oktober

68 Hyrespeng till enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd

Dnr 2010/BUN 0035 10

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att förvaltningen under en övergångsperiod som motsvarar budgetåret 2011 ersätter mellanskillnaden mellan hyrespengen och den faktiska hyran för skolorna Brevik och Montessori.
- Nämndens beslutar att enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd ej erhåller någon hyrespeng under 2011.
- Nämnden beslutar att förvaltningen ersätter hyran till enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd under budgetåret 2011.


Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2009 trädde lagstiftningen (SFS nr 2009:47, prop. nr 2008/09:171) om ersättning för lokalkostnader för förskola och grundskola ikraft. Den 3 juni 2010 fattade Riksdagen beslut om vissa tillägg och ändringar gällande bestämmelser om bidragen till fristående verksamheter (prop. nr 2009/10:157) i skollagen med ikraftträdande från och med den 28 juli 2010. Ersättning för lokalkostnader ska normalt motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn eller elev i motsvarande verksamhet.
Under 2010 har en övergångslösning tillämpats. Ytterligare beskrivning lämnas i bilagda tjänsteskrivelse.


Ordförandeutlåtande
Lokalkostnaderna för kommunens lokaler har under 2010 varit föremål för utredning inom kommunstyrelseförvaltningen för att komma fram till hur hyressättningen skall se ut för utnyttjande av de lokaler som kommunen äger. Med lokaler som är byggda för länge sedan och alldeles nyligen eller under uppförande så är det säkert ingen lätt uppgift att hitta ett system som skapar en rättvisande utgångspunkt så att det går att baka in lokalkostnaden i elevpengen. I avvaktan på att denna utredning färdigställs under 2011 och med flera förvaltningar involverade, är det mycket lämpligt att förlänga det beslut som fattades på decembermötet 2009 i Barn- och utbildningsnämnden.

Jag ställer mig därför bakom förvaltningens förslag till beslut så att enskilda förskolor/skolor får en förlängning av nuvarande system hur hyreskostnaden skall hanteras för år 2011.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

69 Budgetplan för 2011

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.Nämndens beslutar att fastställa mål för särskolan för 2011
- Elev- och föräldrainflytande i verksamheterna ska öka.
2. Nämnden beslutar att anta budgetplan för 2010 inklusive
- bilaga 1 sociodemografisk ersättning förskola och grundskola,
- bilaga 2 prislista för förskola och familjedaghem
- bilaga 3 prislista för grundskola
- bilaga 4 prislista för skolbarnomsorg
- bilaga 5 prislista för särskolan

Beskrivning av ärendet
Den budgetram som fastställts av kommunfullmäktige uppgår till 798,8 mnkr netto för budgetåret 2011. Detta är en ökning i förhållande till budget 2010 med 12 mkr och ska täcka demografisk utveckling, pris- och löneökningar samt övriga satsningar inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. En utökning av ramen har skett för ökad satsning på barn i behov särskilt stöd.

Utanför budgetramen ligger det tillskott kommunfullmäktige beslutat om avseende kostnader som uppstår under 2011 avseende satsningar på ett program för Livs- och karriärutveckling för grundskolans lärare.

Nämnden fastställde i september mål för verksamheten dessa kompletteras nu med mål för särskolan.

Ordförandeutlåtande
Vägledande för nämndens arbete är att barns och elevers individuella olikheter och behov medför krav på flexibilitet och samverkan för att nå fram till att erbjuda god utbildning och trygga barn/elever. Ett uttryck för detta är att varje barns eller elevs utbildning skall sättas i fokus med eller utan olika stödformer.

Det är mycket glädjande att målen för 2011 utarbetades av nämnden gemensamt och att enighet ligger bakom de fyra mål som beslutats av nämnden.

I budgeten för skolan fortsätter Alliansen sin satsning på skolan genom att barnomsorgs/elevpengen räknas upp med 2 %, den sociodemografiska ersättningen ökas, liksom satsningen på elever i behov av särskilt stöd och en utökad satsning på kommunens delar av det statliga lärarlyftet för förskolor och skolor samt på den alltmer populära skolbarnomsorgen. Det är också positivt att flera specialsatsningar nu permanentas.

Utanför budgetramen för Barn- och utvecklingsförvaltningen ligger det tillskott kommunfullmäktige beslutat om avseende ett program för Livs- och karriärutveckling. Målgruppen för programmet är tillsvidareanställda lärare och syftet är att programmet skall bidra till att förbättra elevernas studieresultat och samtidigt ge lärarna förutsättningar och möjligheter till utveckling i arbetslivet.


Bilaga
1. Tjänsteskrivelse
2. Budgetplan med bilagor 1-5

70 Utökad volymprognos Trollbäcken 2020

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera den utökade volymprognosen för Trollbäcken.
- Nämnden beslutar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att närmare beskriva förutsättningar för placeringar av förskolebarn över kommungränserna. Samt särskilt beakta det framtida behovet av förskoleplatser nära gränsen mellan Trollbäcken och Haninge.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens volymprognos görs en gång per år. Den innefattar kommunens alla delområden. Nämnden beslutade i juni 2010 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad och utökad volymprognos som sträcker sig fram till år 2020 över delområdet Trollbäcken. Den utökade volymprognosen redovisas i den bilagda tjänsteskrivelsen.


Bilaga
1. Tjänsteskrivelse med bilagor

71 Central resurspott

Dnr 2010/BUN 0045-41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att notera rapporten om central resurspott.
- Nämnden beslutar att inte inrätta ytterligare ett ersättningssystem med resurspott

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att se över behovet av en central resurspott för eventuella åtgärder med anledning av resultaten i resultatboken på nämndsammanträdet den 2 juni 2010. Nedan redovisas en sammanfattning av tillänglig forskning och studier kring ekonomiska resurser och resultat utifrån en sammanställning från Skolverket[1], en beskrivning av kommunens ersättningssystem, övriga satsningar, konsekvenser samt förslag på ev. åtgärder.

Ordförandeutlåtande
Nämnden har för 2011 utarbetat mål för verksamheten som är betydligt mer krävande än de varit tidigare och det är förvaltningen och rektorerna som har att utveckla verksamheten så att dessa kan nås. De resurser som ges till förvaltningen består av ett volymbaserat ersättningssystem och extra stödresurser i form av sociodemografisk ersättning och individbaserat stöd. Rektors uppgift är sedan att fördela resurserna utifrån verksamhetens behov där hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov.

Att tillföra ytterligare ett instrument att fördela resurser utifrån individuella särskilda behov förefaller inte vara kostnadseffektivt. Den centrala administrationen skulle behöva tillföras administrativa resurser som i stället skulle kunna fördelas ut till skolorna inom ramen för de ersättningssystem som redan finns. Det är därför min uppfattning att baserat på förvaltningens utredning skall nämnden besluta om att inte inrätta ytterligare ett ersättningssystem.

Bilaga
Tjänsteskrivelse

72 Internkontroll

Dnr 2010/BUN0070 016

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att godkänna den interna kontrollen för 2010 samt de föreslagna åtgärderna.

Beskrivning av ärendet
Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Nämnden beslutade i april om inriktningen för årets interna kontroll.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse med bilagor.

73 Kompensation för antalet elever i musikklass år 4 höstterminen 2010

Dnr 2010/BUN 0035 010

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att kompensera resultatenheten Forellen för inkomstbortfall motsvarande 260 784 kronor, till följd av för få elever i musikklass år 4, mot nämndens anslag.

Beskrivning av ärendet
Tyresö musikklasser har funnits i 25 år. De senaste åren har antalet sökande till musikklasser minskat. För att bli antagen till musikklass ska eleven provsjunga, utifrån detta prov blir eleven antagen. Inför läsåret 2004/2005 fanns 73 sökande, 43 elever antogs medan 26 elever slutligen tackade ja. Läsåret 2006/2007 fanns 56 sökande, 33 antogs och 26 elever tackade ja. Inför läsåret 2009/2010 fanns 47 sökande, 36 antagna och 26 tackade ja.
Inför läsåret 2010/2011 fanns 37 sökande, 19 antagna och 18 tackade ja.

Vid elevavräkning per 15 oktober fanns 16 elever i musikklass år 4 vid Forellskolan. För att kunna driva en musikklass har skolledningen vid Forellskolan gjort bedömningen att elevantalet borde vara minst 28 vid terminsstart. Skolan uppmanades att starta musikklass och lovades ekonomisk kompensation motsvarande full klass

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

74 Handlingsplan för trygghet och studiero i skolan

Dnr 2010/BUN 0118 010

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att anta handlingsplanen för trygghet och studiero i Tyresös grundskolor.

Beskrivning av ärendet
I samband med att resultatet av 2010 års brukarenkät till elever och föräldrar redovisades för barn- och utbildningsnämnden, fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för trygghet och studiero i skolan.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

75 Ansökan om att bedriva enskild förskoleverksamhet med rätt till barnomsorgspeng

Dnr 2010/BUN 073-40

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslut att godkänna ansökan om att bedriva förskolverksamhet med barnomsorgspeng under dagtid.
- Nämnden ser positivt på ansökan om att bedriva förskoleverksamhet på obekväm arbetstid. Förvaltningen behöver dock göra ytterligare förberedelser innan nämnden kan fastställa regelverk och förslag till taxa som ska beslutas av kommunfullmäktige innan ansökan kan behandlas.

Beskrivning av ärendet
Enligt skollagen ska en enskild verksamhet beviljas ekonomisk ersättning i form av barnomsorgspeng om kraven i skollagen är uppfyllda. Kraven återfinns i 2a kap skollag (1985:1100).
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att skollagens krav är uppfyllda.
Anne Elfström är insatt i Tyresö kommuns riktlinjer gällande barnomsorg (Dnr 2009/BUN 369-600) och avser följa dessa.


Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Ansökan

76 Beredskapsplan 2010

Dnr 2010/BUN 217 31

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att anta Beredskapsplan 2010.


Beskrivning av ärendet
Beredskapsplan 2010 är en ny plan som ersätter Skolverksamhetsplan för extra ordinära händelser (2005/BUN 455-161). Med extra ordinära händelser avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning/är en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.


Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Beredskapsplan

77 Dokumentplan 2011

Dnr 2010/BUN 0218 003

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att antal dokumentplan att gälla från och med 1 januari 2011.

Beskrivning av ärendet
En översyn av kommunens samtliga dokumenthanteringsplaner har genomförts. Barn- och utbildningsnämnden plan har reviderats så att den endast innehåller de områden som är specifika för nämndens ansvarsområden. Barn- och utbildningsnämnden är arkivmyndighet för den verksamhet som nämnden har ansvar för.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Dokumentplan

78 Regeländring barnomsorg

Dnr 2010/BUN 230 40

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämndens beslutar att godkänna ändring av regelverk för barnomsorgskön

Beskrivning av ärendet
Enligt Skollagen är kommunen skyldig att erbjuda plats inom förskoleverksamhet ”utan oskäligt dröjsmål” när vårdnadshavare anmält behov av plats (SkolL 2 a kap. 7§). I den nya Skollagen preciseras garantikravet i enlighet med den praxis som tidigare tillämpats, och motsvarande lagtext lyder: ”När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader” ändring av regelverk för barnomsrogskön
i 2011. ndskolor. .
Barnomsorgsgarantin gäller inte den som redan har en placering vid en förskola eller annan pedagogisk omsorg, den som tackat nej till erbjudande om placering eller den som är folkbokförd i annan kommun.

79 Rapportering av delegationbeslut

Dnr 2010/BUN 0034 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:
Birgitta Wigren D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 33 beslut under oktober-november varav 2 avslag
B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beslut under november
B5:1 Rätt till plats i föreksoleverksamhet, förtur för de med garantitiden 4 månaders kötid

Agnetha Hedenbergh Vårdnadsbidrag 2 beslut under oktober och 3 beslut under november

Susanne Nyberger Inga beslut under oktober och november

Magnus Duvnäs D17 Anpassad studiegång för elev 1 beslut under september

Marco Suares Inga beslut under oktober

Lena Jansson D17 Anpassad studiegång för elev 1 beslut under oktober
Inga beslut under november

Kristina Jansson D17 Anpassad studiegång för elev 1 beslut under november
D15 Placering i särskild undervisningsgrupp 2 beslut under augusti
D11 Elevens val åk 3-5 beslutad under oktober
D13 Skoldagens omfattning beslutad under april
D19 Ledighet högst 10 dagar under ett läsår 2 beslut augusti oktober
D 28 Ordningsregler för Krusboda och Dalskolan beslutade under augusti
D 33 Prövning av betyg i samarbete med sommarskolan

Ulla Lidén Inga beslut under oktober
E 24 Anpassad studiegång för elev 1 beslut under september

Agneta Ahlin E 7 Skolskjuts utöver riktlinjerna, 1 beslut under oktober

Gunilla Petersen Inga ärenden under oktober

Björn Åkerblom D4 Erinran om Skolplikt 5 beslut under oktober

Cathrine Sahlsten Inga beslut under september, oktober, november
D22 Skolans val beslutat under oktober
Kia Broomé D5 Skolplikten ej fullgörs mer än fem dagar, 6 beslut

80 Sammanträdesplan för 2011

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 2011.

Beskrivning av ärendet
Datum för nämndens sammanträden under 2011, om inget annat anges så startar nämndens sammanträden klockan 18.30

9 februari utbildningsdag heldag 08.30-17.00
23 februari
23 mars
27 april
9 juni
21 september
19 oktober
9 november ev med enheterna kl 17.00
14 december

81 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärendet
1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet,
Dnr 2010/BUN-IND 061-41.
2. Redovisning av nyckeltal, Dnr 2010/BUN 0036-010
3. Rapport om åtgärder för elever som riskerar att inte nå målen,
Dnr 2010/BUN 0085-41
4. Tips för EU-samarbete i förskola och skola, Dnr 2010/BUN 231-
5. Kartläggning av gundskolornas arbete med vägledning och samarbete med näringslivet, Dnr 2010/BUN 0083-41.
6. Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder,
Dnr 2010/215-003.
7. Förvaltningschefens rapport

[1] Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? Rapport 330 2009, Skolverket
Bilagor till protokoll
Ärendeförteckning.pdf (57 kb)
Mötesinformation

 

§67 Uppföljning av ekonomin för oktober och november

Dnr 2010/BUN 0035 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen för oktober och november

- Nämndens beslutar att reglera resultatenheterna Strand och Nybodabergs utgående balans 2010 mot nämndens anslag.

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin för oktober och november redovisas i bilagor.

Ordförandeutlåtande

Förvaltningen lämnar en prognos för helåret baserad på oktoberresultatet som pekar på ett överskott på 2,6 milj kr. I ett följande ärende i dagens nämndmöte föreslås att resultatenheten Forellen skall kompenseras för inkomstbortfall motsvarande ca 261.000 kronor och att detta skall göras mot nämndens anslag. Nämnden har tidigare beslutat om att skriva av den tidigare, men nu avslutade, resultatenheten Nyboda/Forellens underskott motsvarande 8,9 mkr, som kommer att bokföras i samband med årsredovisningen.

Resultatenheterna Strand och Nybodaberg har de två senaste åren på ett mycket förtjänstfullt sätt arbetat för att minska sina negativa balanser. Man har därmed visat att det har varit möjligt att anpassa verksamheten efter de förutsättningar som givits. Som en premiering av gott arbete föreslår jag att resterande delar av underskottet för Strand och Nybodaberg skrivs av och att det görs på samma sätt som för Nyboda/Forellen i samband med årsredovisningen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen för oktober och november

- Nämndens beslutar att reglera resultatenheterna Strand och Nybodabergs utgående balans 2010 mot nämndens anslag.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning, oktober

2. Resultatenheterna, oktober

3. Ekonomisk uppföljning, november

4. Resultatenheterna, november

§68 Hyrespeng till enskilda förskolor/skolor med Tyresö kommun som hyresvärd

Dnr 2010/BUN 0035 10

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att förvaltningen under en övergångsperiod som motsvarar budgetåret 2011 ersätter mellanskillnaden mellan hyrespengen och den faktiska hyran för skolorna Brevik och Montessori.

- Nämnden beslutar att enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd ej erhåller någon hyrespeng under 2011.

- Nämndens beslutar att förvaltningen ersätter hyran till enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd under budgetåret 2011.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Den 1 juli 2009 trädde lagen (SFS nr 2009:47, prop. Nr 2008/09:171) om ersättning för lokalkostnader för förskola och grundskola i kraft. Den 3 juni 2010 fattade Riksdagen beslut om vissa tillägg och ändringar gällande bestämmelser om bidragen till fristående verksamheter (prop. Nr 2009/10:157) i skollagen med ikraftträdande från och den 28 juli 2010. Ersättning för lokalkostnader ska normalt motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn eller elev i motsvarande verksamhet. Under 2010 har en övergångslösning tillämpats. Ytterligare beskrivning lämnas i bilagda tjänsteskrivelse.

Ordförandeutlåtande

Lokalkostnaderna för kommunens lokaler har under 2010 varit föremål för utredning inom kommunstyrelseförvaltningen för att komma fram till hur hyressättningen skall se ut för utnyttjande av de lokaler som kommunen äger. Med lokaler som är byggda för länge sedan och alldeles nyligen eller under uppförande så är det säkert ingen lätt uppgift att hitta ett system som skapar en rättvisande utgångspunkt så att det går att baka in lokalkostnaden i elevpengen. I avvaktan på att denna utredning färdigställs under 2011 och med flera förvaltningar involverade, är det mycket lämpligt att förlänga det beslut som fattades på decembermötet 2009 i Barn- och utbildningsnämnden.

Jag ställer mig därför bakom förvaltningens förslag till beslut så att enskilda förskolor/skolor får en förlängning av nuvarande system hur hyreskostnaden skall hanteras för år 2011.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att förvaltningen under en övergångsperiod som motsvarar budgetåret 2011 ersätter mellanskillnaden mellan hyrespengen och den faktiska hyran för skolorna Brevik och Montessori.

- Nämnden beslutar att enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd ej erhåller någon hyrespeng under 2011.

- Nämndens beslutar att förvaltningen ersätter hyran till enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd under budgetåret 2011.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§69 Budgetplan för 2011

Dnr 2010/BUN 0219-10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att fastställa mål för särskolan för 2011

- Elev- och föräldrainflytande i verksamheterna ska öka.

2. Nämnden beslutar att anta budgetplan för 2010 inklusive

- bilaga 1 sociodemografisk ersättning förskola och grundskola

- bilaga 2 prislista för förskola och familjdaghem

- bilaga 3 prislista för grundskola

- bilaga 4 prislista för skolbarnomsorg

- bilaga 5 prislista för särskolan

Protokollsanteckning

Mathias Tegner (S), Ingela Carlsson (S) och Jerry Svensson (S) deltar inte i beslutet och hänvisar till socialdemokraternas budgetförslag till kommunfullmäktige.

Inger Gemicioglu (V) deltar inte i beslutet och hänvisar till vänsterpartiets budgetförslag till kommunfullmäktige.

Marie Åkesdotter (MP) noterar till protokollet att hon vid rösträtt inte hade deltagit i beslutet utan hänvisat till miljöpartiets budgetförslag till kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning

Noteras till protokollet att ett brev inkommit från rektor för Breviks förskola och skola gällande kompensation för personalomkostnader. Ordföranden kommer att besvara brevet.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Den budgetram som fastställts av kommunfullmäktige uppgår till 798,8 mnkr netto för budgetåret 2011. Detta är en ökning i förhållande till budget 2010 med 12 mnkr och ska täcka demografisk utveckling, pris- och löneökningar samt övriga satsningar inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. En utökning av ramen har skett för ökad satsning på barn i behov särskilt stöd.

Utanför budgetramen ligger det tillskott kommunfullmäktige beslutat om avseende kostnader som uppstår under 2011 avseende satsningar på ett program för Livs- och karriärutveckling för grundskolans lärare.

Nämnden fastställde i september mål för verksamheten dessa kompletteras nu med mål för särskolan.

Ordförandeutlåtande

Vägledande för nämndens arbete är att barns och elevers individuella olikheter och behov medför krav på flexibilitet och samverkan för att nå fram till att erbjuda god utbildning och trygga barn/elever. Ett uttryck för detta är att varje barns eller elevs utbildning skall sättas i fokus med eller utan olika stödformer.

Det är mycket glädjande att målen för 2011 utarbetades av nämnden gemensamt och att enighet ligger bakom de fyra mål som beslutats av nämnden.

I budgeten för skolan fortsätter Alliansen sin satsning på skolan genom att barnomsorgs/elevpengen räknas upp med 2 %, den sociodemografiska ersättningen ökas, liksom satsningen på elever i behov av särskilt stöd och en utökad satsning på kommunens delar av det statliga lärarlyftet för förskolor och skolor samt på den alltmer populära skolbarnomsorgen. Det är också positivt att flera specialsatsningar nu permanentas.

Utanför budgetramen för Barn- och utvecklingsförvaltningen ligger det tillskott kommunfullmäktige beslutat om avseende ett program för Livs- och karriärutveckling. Målgruppen för programmet är tillsvidareanställda lärare och syftet är att programmet skall bidra till att förbättra elevernas studieresultat och samtidigt ge lärarna förutsättningar och möjligheter till utveckling i arbetslivet.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att fastställa mål för särskolan för 2011

- Elev- och föräldrainflytande i verksamheterna ska öka.

2. Nämnden beslutar att anta budgetplan för 2010 inklusive

- bilaga 1 sociodemografisk ersättning förskola och grundskola

- bilaga 2 prislista för förskola och familjdaghem

- bilaga 3 prislista för grundskola

- bilaga 4 prislista för skolbarnomsorg

- bilaga 5 prislista för särskolan

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

2. Budgetplan med bilagor 1-5

§70 Utökad volymprognos Trollbäcken 2020

2010/BUN 0104 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämndens beslutar att notera den utökade volymprognogsen för Trollbäcken.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att öka antalet platser inom förskoleverksamheten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens volymprognos görs en gång per år. Den innefattar kommunens alla delområden. Nämnden beslutade i juni 2010 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad och utökad volymprognos som sträcker sig fram till år 2020 över delområdet Trollbäcken. Den utökade volymprognosen redovisas i den bilagda tjänsteskrivelsen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämndens beslutar att notera den utökade volymprognogsen för Trollbäcken.

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att öka antalet platser inom förskoleverksamheten.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse med bilagor

§71 Central resurspott

Dnr 2010/BUN 0045 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera rapporten om central resurspott.

- Nämnden beslutar att inte inrätta ytterligare ett ersättningssystem med resurspott.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att se över behovet av en central resurspott för eventuella åtgärder med anledning av resultaten i resultatboken vid nämndens sammanträde den 2 juni 2010. I bilagda tjänsteskrivelse redovisas en sammanfattning av tillgänglig forskning och studier kring ekonomiska resurser och resultat utifrån en sammanställning från Skolverket, en beskrivning av kommunens ersättningssystem, övriga satsningar, konsekvenser samt förslag på ev. åtgärder.

Ordförandeutlåtande

Nämnden har för 2011 utarbetat mål för verksamheten som är betydligt mer krävande än de varit tidigare och det är förvaltningen och rektorerna som har att utveckla verksamheten så att dessa kan nås. De resurser som ges till förvaltningen består av ett volymbaserat ersättningssystem och extra stödresurser i form av sociodemografisk ersättning och individbaserat stöd. Rektors uppgift är sedan att fördela resurserna utifrån verksamhetens behov där hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov.

Att tillföra ytterligare ett instrument att fördela resurser utifrån individuella särskilda behov förefaller inte vara kostnadseffektivt. Den centrala administrationen skulle behöva tillföras administrativa resurser som i stället skulle kunna fördelas ut till skolorna inom ramen för de ersättningssystem som redan finns. Det är därför min uppfattning att baserat på förvaltningens utredning skall nämnden besluta om att inte inrätta ytterligare ett ersättningssystem.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera rapporten om central resurspott.

- Nämnden beslutar att inte inrätta ytterligare ett ersättningssystem med resurspott.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§72 Internkontroll

Dnr 2010/BUN 0070 016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna den interna kontrollen för 2010 samt de föreslagna åtgärderna.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Nämnden beslutade i april om inriktningen för årets interna kontroll.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna den interna kontrollen för 2010 samt de föreslagna åtgärderna.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse med bilagor.

§73 Kompensation för antalet elever i musikklass år 4 höstterminen 2010

Dnr 2010/BUN 0035 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att kompensera resultatenheten Forellen för inkomstbortfall motsvarande 260 784 kronor, till följd av för få elever i musikklass år 4, mot nämndens anslag.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Tyresö musikklasser har funnits i 25 år. De senaste åren har antalet sökande till musikklasser minskat. För att bli antagen till musikklass ska eleven provsjunga, utifrån detta prov blir eleven antagen. Inför läsäret 2004/2005 fanns 73 sökande, 43 elever antogs medan 26 elever slutligen tackade ja. Läsåret 2006/2007 fanns 56 sökande, 33 antogs och 26 elever tackade ja. Inför läsåret 2009/10 fanns 47 sökande, 36 antogs och 26 tackade ja. Inför läsåret 2010/2011 fanns 37 sökande, 19 antogs och 18 tackade ja.

Vid elevavräkning per 15 oktober fanns 16 elever i musikklass år 4 vid Forellskolan. För att kunna driva en musikklass har skolledningen vid Forellskolan gjort bedömningen att elevantalet borde vara minst 28 vid terminsstart. Skolan uppmanades att starta musikklass och lovades ekonomisk kompensation motsvarande full klass.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att kompensera resultatenheten Forellen för inkomstbortfall motsvarande 260 784 kronor, till följd av för få elever i musikklass år 4, mot nämndens anslag.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§74 Handlingsplan för trygghet och studiero i skolan

Dnr 2010/BUN 0118 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta handlingsplanen för trygghet och studiero i Tyresös grundskolor.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I samband med att resultatet av 2010 års brukarenkät till elever och föräldrar redovisades för barn- och utbildningsnämnden, fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för trygghet och studiero i skolan.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta handlingsplanen för trygghet och studiero i Tyresös grundskolor.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§75 Ansökan om att bedriva enskild förskoleverksamhet med rätt till barnomsorgspeng

Dnr 2010/BUN 073 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna ansökan om att bedriva förskoleverksamhet med barnomsorgspeng under dagtid.

- Nämnden ser positivt på ansökan om att bedriva förskoleverksamhet på obekväm arbetstid. Förvaltningen behöver dock göra ytterligare förberedelser innan nämnden kan fastställa regelverk och förslag till taxa som ska beslutas av kommunfullmäktige innan ansökan kan behandlas.

Protokollsnotering

Till protokollet noteras att Mathias Tegner (S), Jerry Svensson (S), Inger Gemicioglu (V) och Mathilda Lundh (M) ej deltog i beslutet.

Särskilt yttrande

Inger Gemicioglu (V) inkommer med ett särskilt yttrande.

Röstförklaring

Jerry Svensson (S) inkommer med en röstförklaring.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) inkommer med ett ersättaryttrande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt skollagen ska en enskild verksamhet beviljas ekonomisk ersättning i form av barnomsorgspeng om kraven i skollagen är uppfyllda. Kraven återfinns i 2a kap skollagen (1985:1100).

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att skollagens krav är uppfyllda.

Anne Elfström är insatt i Tyresö kommuns riktlinjer gällande barnomsorg (Dnr 2009/BUN 369-600) och avser följa dessa.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna ansökan om att bedriva förskoleverksamhet med barnomsorgspeng under dagtid.

- Nämnden ser positivt på ansökan om att bedriva förskoleverksamhet på obekväm arbetstid. Förvaltningen behöver dock göra ytterligare förberedelser innan nämnden kan fastställa regelverk och förslag till taxa som ska beslutas av kommunfullmäktige innan ansökan kan behandlas.

Yrkande

Mathias Tegner yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan på förvaltningens arbete med regelverk för verksamhet på obekväm tid samt för komplettering av ansökan när det gäller den pedagogiska inriktningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutat att avslå återremissen och att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsondning fastställs:

Den som röstar för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja och den röstar för återremiss röstar nej.

Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 3 nej-röster.

Nämnden har därmed beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Ansökan med bilagor

3. Röstningsprotokoll

§76 Beredskapsplan från och med 2010

Dnr 2010/BUN 217 31

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta Beredskapsplan 2010.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Beredskapsplan 2010 är en ny plan som ersätter Skolverksamhetsplan för extra ordinära händelser (2005/BUN 455-161). Med extra ordinära händelser avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller är en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta Beredskapsplan 2010.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Beredskapsplan

§77 Dokumentplan 2011

Dnr 2010/BUN 0218 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta dokumentplan att gälla från och med 1 januari 2011.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

En översyn av kommunens samtliga dokumenthanteringsplaner har genomförts. Barn- och utbildningsnämndens plan har reviderats så att den endast innehåller de områden som är specifika för nämndens ansvarsområden. Barn- och utbildningsnämnden är arkivmyndighet för den verksamhet som nämnden har ansvar för.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta dokumentplan att gälla från och med 1 januari 2011.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Dokumentplan

§78 Regeländring barnomsorg

Dnr 2010/BUN 230 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna ändring av regelverk för barnomsorgskön.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt Skollagen är kommunen skyldig att erbjuda plats inom förskoleverksamhet ”utan oskäligt dröjsmål” när vårdnadshavare anmält behov av plats (SkolL 2 a kamp 7§). I den nya Skollagen preciseras garantikravet i enlighet med den praxis som tidigare tillämpats, och motsvarande lagtext lyder: ”När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offenlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader”.

Barnomsorgsgarantin gäller inte den som redan har en placering vid en förskola eller annan pedagogisk omsorg, den som tackat nej till erbjudande om placering eller den som är folkbokförd i annan kommun.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna ändring av regelverk för barnomsorgskön.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§79 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2010/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Birgitta Wigren D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 17 beslut under oktober-november varav 2 avslag

B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beslut under november

B5:1 Rätt till plats i förskoleverksamhet, förtur för de med garantitiden 4 månaders kötid.

Agnetha Hedenbergh Vårdnadsbidrag 2 beslut under oktober och 3 beslut under november

Susanne Nyberger Inga beslut under oktober och november

Magnus Duvnäs D17 Anpassad studiegång för elev, 1 beslut under september

Marco Suares Inga beslut under oktober

Lena Jansson D17 Anpassad studiegång för elev, 1 beslut under oktober

Inga beslut under november

Kristina Jansson D17 Anpassad studiegång för elev, 1 beslut under november

D15 Placering i särskild undervisningsgrupp 2 beslut under augusti

D11 Elevens val åk 3-5 beslutad under oktober

D13 Skoldagens omfattning beslutad under april

D19 Ledighet högst 10 dagar under ett läsår 2 beslut augusti-oktober

D 28 Ordningsregler för Krusboda och Dalskolan beslutade under augusti

D33 Prövning av betyg i samarbete med sommarskolan

Ulla Lidén Inga beslut under oktober

E 24 Anpassad studiegång för elev, 1 beslut under september

Agneta Ahlin E 7 Skolskjuts utöver riktlinjerna, 1 beslut under oktober

Gunilla Petersen Inga beslut under oktober

Björn Åkerblom E4 Erinran om Skolplikt, 5 beslut under oktober

Cathrine Sahlsten Inga beslut under september

D22 Skolans val beslutat under oktober

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§80 Sammanträdesplan för 2011

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 2011.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Datum för nämndens sammanträden under 2011, om inget annat anges så startar nämndens sammanträden klockan 18:30.

9 februari utbildningsdag heldag 08.30-17.00

23 februari

23 mars

27 april

9 juni

21 september

19 oktober

9 november ev med enheterna kl 17.00

14 december

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 2011.

§81 Information

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. På gående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet,

Dnr 2010/BUN-IND 061-41.

2. Redovisning av nyckeltal, Dnr 2010/BUN 0036-010.

3. Rapport om åtgärder för elever som riskerar att inte nå målen,

Dnr 2010/BUN 0085-41.

4. Tips för EU-samarbete i förskola och skola, Dnr 2010/BUN 233-41.

5. Kartläggning av grundskolornas arbete med vägledning och samarbete med näringslivet, Dnr 2010/BUN 0083-41.

6. Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder, Dnr 2010/215-003.

7. Förvaltningschefens rapport

1. Birgita Wigren redovisar resultaten av årets medarbetarenkät.

2. Kristina Jansson rektor vid resultatenheten Krusboda och Dal förskolor och skolor redovisar för nämnden hur ledningen arbetar med personal och elever vid Dalskolan.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen.