Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-10-22

Sammanträde 2014-10-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Lokal Bollmora

1 Nämndplan 2015

Dnr 2014/BUN 0138 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämndplanen antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämndplan för 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan 2015.pdf
NÄMNDPLAN 2015_BoU_slutversion.docx

2 Uppföljning av budget

Dnr 2014/BUN 0070

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram ekonomisk uppföljning till och med september månad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Förskola.pdf
Uppföljning grundskola.pdf
Uppföljning fritidsgårdar.pdf

3 Uppföljningsrapport tillsyn pedagogisk omsorg juni 2014

Dnr 2014/BUN 0110 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Uppföljningsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Under senare delen av våren 2014 gjorde kvalitetetsenheten inom Medborgarfokus uppföljningar av tidigare genomförda granskningar hos samtliga aktiva verksamheter inom den pedagogiska omsorgen.

Bilagor
Rapport pedagogisk omsorg.pdf
Tjänsteskrivelse pedagogisk omsorg.pdf

4 Sammanställning föräldraenkät grundsärskolan 2014

Dnr 2014/BUN 0107 43

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Sammanställning av årets föräldraenkät- grundsärskolan.

Bilagor
Sammanställning föräldraenkät grundsärskola.pdf
Tjänsteskrivelse föräldraenkät.pdf

5 Sammanställning efter SMOHF:s inspektioner

Dnr 2014/BUN 0133 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Södertörns Miljö- och hälsoförbund har inspekterat skolor och förskolor i Tyresö kommun. Resultatet presenteras i en sammanfattning som upprättats av fastighetschef Jan Nilsson.

Bilagor
Sammanställning från Fastighet.pdf
Sammanställning 2012-2014.pdf

6 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö (MP)

Dnr 2013/BUN 0013 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 11 september 2012 lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbing i Tyresö kommun. Ann-Christine Svensson (M) svarar på motionen.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion från MP.pdf

7 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om anmälningar av kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde en redovisning av anmälda ärenden om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kränkande behandling.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 1 beslut i september 2014, och 6 beslut i oktober 2014.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 8 beslut i september 2014 och 7 beslut i oktober 2014.

Anita Brynje
A8 Yttrande till Skolinspektionen/BEO: 2 yttranden i augusti 2014 och 1 yttrande i september 2014.

9 Skolinspektionsärenden 2014

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.
I sammanställningen framgår vilken skolenhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Skannad med en Xerox flerfunktionsskrivare.pdf
Pågående ärenden.pdf

10 Förvaltningschefens muntliga information

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

§80 Nämndplan 2015

Dnr 2014/BUN 0138 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämndplanen antas.

Reservation
S och MP inkommer med skriftliga reservationer.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämndplan för 2015. Efter sammanträdet byts bilaga 1, kommunikationsplan ut. En ändrad numrering har gjorts. I nämndplanen läggs information om "Kringlan" och "träffpunkt Strand" in. Bilaga 2 Nyckeltal är utbytt till den version som delades ut på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande
Tyresös invånare ska erbjudas kvalitet och valfrihet. Lärandet står i centrum och alla barn och elever ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. En skola med höga förväntningar, som sätter kunskapsförmedling främst och ser varje barns unika behov är avgörande för att alla ska få en bra start i livet. Miljön i verksamheterna ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Mobbing och andra kränkningar får inte förekomma och alla barn och elever ska känna sig trygga. Miljön ska präglas av arbetsro och bidra till lust att lära och utvecklas. Inom förskolan strävar vi efter barngrupper som är tillräckligt små för att barnen ska kunna utvecklas och utforska sin omvärld under lugna och ordnade former, samt en personaltäthet som gör att alla blir sedda. För att skapa ännu bättre förutsättningar för livslångt lärande fortsätter vi nu att utveckla det pedagogiska inslaget i verksamheten, stärka samarbetet mellan hem och skola samt att möta behovet av fler förskollärare och barnskötare. En viktig utgångspunkt är att det ska vara möjligt för båda föräldrarna att förena arbetsliv med ansvar för barn och familj. För att möjliggöra arbete på obekväm arbetstid och även på detta område verka i enlighet med arbetslinjen, så finns pedagogisk omsorg även på kvällar, nätter och tidig morgon. I Tyresö arbetar vi med "En skola för var och en". Det innebär att varje elevs utbildning sätts i fokus, med eller utan stödformer, och erbjuds utmaningar som leder till utveckling och lärande utan gränser. Skolresultaten i Tyresö är goda, såväl i en regional som i nationell jämförelse och andelen elever som når minst godkänt i alla ämnen har aldrig varit högre än det är i dag. Men det finns fortfarande elever som inte når målen och här har flera viktiga åtgärder vidtagits. Till exempel har återvändarskolan för skoltrötta permanentats, ett offensivt forskningsbaserat program för att motverka skolk inletts och nyanlända elever har fått utökad undervisning i svenska som andraspråk. Därtill erbjuds sommarskola varje år och i utökad omfattning. I Barn- och utbildningsnämndens budget har Moderaterna och Alliansen lagt ut resurserna i barnomsorgspeng och skolpeng, minst 2,5 % på alla nivåer, den största ökningen har dock gjorts på elever i de yngre åldrarna. Detta för att det ska finnas förutsättningar för att ge barn och elever rätt stöd i rätt tid. Öronmärkta resurser har också avsatts för utökat modersmål och studiehandledning samt studie- och yrkesvägledning. I den tidigare Alliansregeringens vårproposition fanns skolsatsningar som uppgick till 5-8 miljarder, vilket skulle ha gett Tyresö 15-18 miljoner kronor under 2015 och därefter 20-25 miljoner kronor fram till 2018. Satsningen var riktad mot förskola och grundskola och handlade bland annat om ett läs- samt lågstadielyft, liksom en riktad satsning för att minska barngrupperna och klasstorlekarna.
Den nuvarande regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har förklarat att man med stöd av Vänsterpartiet vill sätta särskilt fokus på fler och mer kvalificerade lärare i skolor med dåliga resultat samt skolor i utanförskapsområden. Totalt vill regeringen satsa 3,4 miljarder under 2015 och utvidga det till 5,6 miljarder 2016, 2017 och 2018. Exakt vilken fördelning det blir mellan kommuner och skolor är ännu inte klart men Tyresö väntas inte gynnas då här finns få, om ens några, lågpresterande skolor. I skrivande stund finns det ännu fler osäkra faktorer som kan komma att påverka Tyresös budget under 2015. Regeringen har annonserat att vårdnadsbidraget kommer att avskaffas, oklart om det kommer att ske redan under 2015. Den halverade arbetsgivaravgiften för anställda under 26 år kommer att höjas vilket också påverkar vår budget negativt. I Tyresö har vi 57 förstelärare inom grundskolan och en liknande reform för förskollärare var på väg att genomföras. Regeringen har aviserat att det inte blir någon utbyggnad av reformen men vi har en förhoppning om att de förstelärare vi har får fortsätta. Att gå tillbaka till en anställning som inte ger läraren möjlighet till horisontell karriär och uppmuntrar till vidareutbildning liksom att dela med sig av sina kunskaper skulle kunna få mycket negativ effekt på undervisningen. Vår ambition har hela tiden varit att göra läraryrket attraktivare samtidigt som lönen mer knyts till prestation och skolresultat. Nu riskerar det att gå i motsatt riktning. Som en konsekvens av stort ansvarstagande har Tyresö i dag en mycket stark och uthållig ekonomi. Under inget av de senaste 16 åren då Alliansen styrt har kommunen gjort underskott. Det är viktigt för att värna stabilitet i verksamheterna och för att möjliggöra satsningar, på kort och lång sikt. Men särskilt viktigt i ett läge då det som nu råder osäkerhet kring statens utgifter och fördelning jämte storlek på de olika statsstöd som varje år betalas ut till kommunerna. Detta innebär dock inte att vi är fria från påverkan. Mycket av det positiva vi har i Tyresö kan äventyras i och med den nya regeringen. Inte minst gäller det hotet mot fristående alternativ och det fria skolvalet. Enskilda aktörer berikar genom pedagogisk mångfald och ökad konkurrens, vilket i sin tur bidrar till att höja den totala kvaliteten på både utbildning och barnomsorg. I Tyresö är det 2 399 barn i förskola och 1 217 barn i grundskola som går i en sådan verksamhet. En majoritet av alla föräldrar säger att de vill behålla rätten att välja skola till sina barn. Det är en rättighet som vi kommer att slå vakt om. Vår ambition är att satsa drygt 120 miljoner i förskola och skola de kommande fyra åren. Det är en rekordstor satsning som vi kommer göra allt för att genomföra, med eller utan den nya regeringens stöd. Vi satsar på utökad undervisningstid, mindre barngrupper och klasstorlekar och mer lärartid för varje elev. I år nådde vi de högsta skolresultaten någonsin, men nu går kunskapsresan vidare. Vi ger oss inte förrän alla elever når målen. I vårt Tyresö ska ingen lämnas efter. Anki Svensson (M) Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Yrkande
S och MP yrkar återremiss av nämndplanen. Inger Gemicioglu (V) framför att hon hade instämt i yrkandet om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner att detsamma avslås och att nämnden antar nämndplanen för 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan 2015.pdf
Bilaga 3. Riskhanteringsplan.pdf
Bilaga 4. Planer och policys.pdf
Bilaga 5. Förvaltningsorganisation.pdf
Bilaga 6. Enheternas organisation.pdf
Bilaga 2, nyckeltal.pdf
Bilaga 1, kommunikationsplan.pdf
Nämndplan med korrigeringar.pdf

§81 Uppföljning av budget

Dnr 2014/BUN 0070
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram ekonomisk uppföljning till och med september månad.

Yttrande
MP inkommer med särskilt yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
Förskola.pdf
Uppföljning grundskola.pdf
Uppföljning fritidsgårdar.pdf

§82 Uppföljningsrapport tillsyn pedagogisk omsorg juni 2014

Dnr 2014/BUN 0110 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppföljningsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Under senare delen av våren 2014 gjorde kvalitetetsenheten inom Medborgarfokus uppföljningar av tidigare genomförda granskningar hos samtliga aktiva verksamheter inom den pedagogiska omsorgen.

Bilagor
Rapport pedagogisk omsorg.pdf
Tjänsteskrivelse pedagogisk omsorg.pdf

§83 Sammanställning föräldraenkät grundsärskolan 2014

Dnr 2014/BUN 0107 43

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Sammanställning av årets föräldraenkät- grundsärskolan. Under sammanträdet informerar Anita Brynje om att en mening i tjänsteskrivelsen (sid 2, sista stycket) ska raderas: "Kring detta påstående verkar det som om några föräldrar som svarade ja nu svarade vet inte". Den slutsatsen kan inte dras.

Bilagor
Sammanställning föräldraenkät grundsärskola.pdf
Tjänsteskrivelse föräldraenkät.pdf

§84 Sammanställning efter SMOHF:s inspektioner

Dnr 2014/BUN 0133 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Södertörns Miljö- och hälsoförbund har inspekterat skolor och förskolor i Tyresö kommun. Resultatet presenteras i en sammanfattning som upprättats av fastighetschef Jan Nilsson.

Bilagor
Sammanställning från Fastighet.pdf
Sammanställning 2012-2014.pdf

§85 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö (MP)

Dnr 2013/BUN 0013 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Motionen anses besvarad.

Reservation
MP inkommer med skriftlig reservation och S lämnar blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 11 september 2012 lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbing i Tyresö kommun. Ann-Christine Svensson (M) svarar på motionen.

Yrkande
MP och S yrkar bifall till motionen och Inger Gemicioglu (V) hade gjort detsamma om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att det avslås och att motionen anses besvarad.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion från MP.pdf

§86 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om anmälningar av kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde en redovisning av anmälda ärenden om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kränkande behandling.pdf

§87 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 1 beslut i september 2014, och 6 beslut i oktober 2014.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 8 beslut i september 2014 och 7 beslut i oktober 2014.

Anita Brynje
A8 Yttrande till Skolinspektionen/BEO: 2 yttranden i augusti 2014 och 1 yttrande i september 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§87_prot_20141022.pdf (111 kb)

§88 Skolinspektionsärenden 2014

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.
I sammanställningen framgår vilken skolenhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Skannad med en Xerox flerfunktionsskrivare.pdf
Pågående ärenden.pdf

§89 Förvaltningschefens muntliga information

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anita Brynje informerar om den fackliga samverkan på förvaltningen, bland annat har nämndplanen hanterats inom ramen för samverkan. De fackligas synpunkter var att träffpunkt Strand och Kringlan inte nämndes i avsnittet om fritidsgårdar, vilket nu är åtgärdat. Arbetstagarorganisationerna framförde också att det är viktigt att Resurscenter och "Klivet" även tas upp socialnämnden.

Vidare informerade Anite Brynje om att rektorn på Kumla skola, Björn Åkerblom, tecknat avtal med arbetsgivaren angående avslutning av sin tjänst.

Beslut/Protokollsutdrag
§89_prot_20141022.pdf (113 kb)

§90 Sammanträdesplan 2015

Dnr 2014/BUN 0139 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Sammanträdesplanen antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan 2015 för barn- och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanträdesplan.pdf