Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-01-21

Sammanträde 2015-01-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Förtydligande av nämndplan

Dnr 2014/BUN 0156 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämndplan för barn- och utbildningsförvaltningen antogs den 22 oktober 2014 (2014/BUN 0138). I samband med beslutet lämnade Socialdemokraterna in en skriftlig reservation vilken Ann-Christin Svensson (M) bemöter.

Bilagor
Reservation (S).pdf

2 Lokalutredning, förskole- och skollokaler

Dnr 2014/BUN 0069 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja en förstudie och projektering av en grundskola och förskola i kommundelen Trollbäcken, som ger underlag för investeringar i kommunplanen 2016. 2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med lokalförsörjningen, med lokalutredningen som utgångspunkt, i en förstudie och föra en kontinuerlig dialog med nämnden. 3. Förvaltningen får i uppdrag att föra en medborgardialog angående lokalförsörjning inom förskola och skola

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören har konsultföretaget Sweco under 2014 genomfört en utredning av lokalförsörjningen inom förskola och grundskola fram till 2025. Rapporten Utredning av lokaler - Förskolor och grundskolor i Tyresö kommun presenterades den 9 december för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Rapporten baserar sig bland annat på uppgifter som inhämtats i workshops som hållits med skolledare och representanter från förvaltningen, befolkningsutveckling, elevprognoser och översiktsplan när det gäller planerat bostadsbyggande i kommunen. Även lokalernas ändamålsenlighet ur ett tillgänglighets- men även pedagogiskt perspektiv, samt deras tekniska status ligger till grund för utredningen.

Ordförandeutlåtande
Efter presentationen av Swecos lokalutredning, för kommunstyrelse och barn- och utbildningsnämnd, beslutade kommunstyrelsen att överlämna den till barn- och utbildningsnämnden för vidare handläggning.

Tyresö växer och behovet av platser i förskola och skola ökar. Det är därför ytterst angeläget att snarast påbörja arbetet med den långsiktiga lokalplaneringen. Idag råder det brist på platser i förskola och skola på vissa håll i kommunen, medan andra skolor inte till fullo kan utnyttja den kapacitet de har. Vi ser att behoven är mest angelägna i Trollbäcken och ger därför förvaltningen i uppdrag att påbörja en projektering av förskola och grundskola i Trollbäcken.

Ann-Christine Svensson (M)

Bilagor
Swecos rapport.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Motion (MP) för hållbart jämställdhetsarbete Remiss

Dnr 2012/BUN 0160 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har i maj 2012 lämnat in en motion om hållbart jämställdhetsarbete. Förslaget är att motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Svar på motionen för hållbart jämställdhetsarbete Miljöpartiet (MP) har lämnat in en motion om hållbart jämställdhetsarbete till Kommunfullmäktige. En av att satserna är att ta fram förslag på hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument och/eller verktyg för verksamhets och kvalitetsutveckling. Moderaterna och Alliansens politik tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde och alla människors rätt till respekt för sin person och sin integritet. Det är därför viktigt att arbeta för ett öppet och inkluderande samhälle där människor kan känna trygghet och tillit, kan förverkliga sina ambitioner och där alla, oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning har samma möjligheter att växa och utvecklas. Arbetet med jämställdhet pågår varje dag i våra verksamheter. Det finns tydliga riktlinjer i både Skollag och läroplan om hur jämställdhetsarbetet ska integreras i de olika ämnena. Eleverna ska göras delaktiga i arbetet för att främja jämställdhet och likabehandling, och detta ska succesivt öka med elevernas ålder. Alla enheter har också planer för likabehandling vilka ska följas upp som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Med detta anses motionen besvarad.

Anki Svensson (M)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Bilagor
DOC140612-14062012143314.pdf
Tjänsteskrivelse motion.pdf

4 PU KF 2014-12-16 Dnr 2014/KS 0415, reviderat reglemente för BUN. Fritidsgårdar lyfts till kultur- och fritidsnämnden.

Dnr 2015/BUN 0002 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 16 december 2014 beslutat om revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Förändringen innebär att verksamhetsområdet fritidsgårdar flyttas över till kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Protokollsutdrag.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Uppföljningsrapport tillsyn kommunala förskolor

Dnr 2014/BUN 0151 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten gällande kommunala förskolor noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i kommunen gjorde under perioden september oktober en uppföljning av tillsynsrapporten från 2013.

Bilagor
Uppföljningsrapport kommunala förskolor.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Uppföljningsrapporter tillsyn fristående förskolor

Dnr 2014/BUN 0109 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Uppföljningsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i kommunen gjorde under tiden september oktober 2014 en uppföljning av granskning från 2013.

Bilagor
Uppföljningsrapport.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Ansökan om att bedriva fristående verksamhet med rätt till barnomsorgspeng

Dnr 2014/BUN 0154 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förskolan Växa godkänns som enskild huvudman med rätt att bedriva fristående förskoleverksamhet i Tyresö och har därmed rätt till bidrag enligt skollagen 8 kap 22-23§§.

Beskrivning av ärendet
Förskolan Växa i Tyresö har till förvaltningen inkommit med en ansökan om godkännande av enskild huvudman med rätt att bedriva fristående förskoleverksamhet i kommunen. Förvaltningen bedömer att Förskolan Växa har förutsättningar att kunna bedriva förskoleverksamhet enligt de krav som Skollagen (SFS 2010:800), Läroplanen för förskolan Lfpö98 (revidera 2019) och andra förordningar ställer på enskilda huvudmän. Förvaltningens bedömning grundar sig på inkomna ansökningshandlingar och de Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun som Barn-och utbildningsnämnden antog den 1 juni 2014, se bilaga.

Bilagor
Ansökan.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Arbetsplan.pdf
Bilaga.pdf
Protokoll brandtillsyn.pdf
Intyg om hyreskontrakt.pdf
Tjänsteskrivelse förskolan Växa.pdf

8 Godkännande av enskild huvudman- Förskolan Stjärnan (Inspira förskolor och skolor)

Dnr 2014/BUN 0163 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förskolan Stjärnan godkänns som enskild huvudman med rätt att bedriva fristående förskoleverksamhet.

Beskrivning av ärendet
Förskolan Stjärnan får efter genomförd tillsyn förnyat godkännande att bedriva förskoleverksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Föreläggande Montessoriskolan

Dnr 2012/BUN-ind 0197 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Beslut om föreläggande gällande den fristående Montessoriförskolan Vintergatan.

Beskrivning av ärendet
Den fristående Montessoriförskolan har fått tillfälle att yttra sig före beslut om föreläggande. Yttrandet ändrar inte förvaltningens bedömning. Förskolan ska senast den 28 februari 2015 inkomma med en redogörelse för hur bristerna ska avhjälpas.

Bilagor
Föreläggande.pdf
Beslut om föreläggande.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut

12 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska vid varje sammanträde få en redogörelse för anmälningar om kränkande behandling.

13 Framställan om deltagande i barn- och utbildningsnämndens sammanträden

Dnr 2014/BUN 0158 001

Bilagor
Framställan.pdf
Rättsutredning.pdf

14 Årsärende 2015, förvaltningschefen information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

§1 Dnr 2014/BUN 0156 003

Dnr 2014/BUN 0156 003

Beskrivning av ärendet
Nämndplan för barn- och utbildningsförvaltningen antogs den 22 oktober 2014 (2014/BUN 0138). I samband med beslutet lämnade Socialdemokraterna in en skriftlig reservation vilken Ann-Christin Svensson (M) bemöter.

Bilagor
Reservation (S).pdf
Förtydligande nämndplan.pdf
Särskilt yttrande (S)

§2 Dnr 2014/BUN 0151 003

Dnr 2014/BUN 0151 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten gällande kommunala förskolor noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i kommunen gjorde under perioden september oktober en uppföljning av tillsynsrapporten från 2013.

Bilagor
Uppföljningsrapport kommunala förskolor.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§3 Dnr 2014/BUN 0109 40

Dnr 2014/BUN 0109 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppföljningsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i kommunen gjorde under tiden september oktober 2014 en uppföljning av granskning från 2013.

Yttrande
Jannice Rockstroh (S) lämnar särskilt yttrande.

Bilagor
Uppföljningsrapport.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§4 Dnr 2014/BUN 0069 002

Dnr 2014/BUN 0069 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja en förstudie och projektering av en grundskola och förskola i kommundelen Trollbäcken, som ger underlag för investeringar i kommunplanen 2016.
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med lokalförsörjningen, med lokalutredningen som utgångspunkt, i en förstudie och föra en kontinuerlig dialog med nämnden.
3. Förvaltningen får i uppdrag att föra en medborgardialog angående lokalförsörjning inom förskola och skola
4. En politisk referensgrupp tillsätts. Gruppen ska få fortlöpande information under arbetets gång.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören har konsultföretaget Sweco under 2014 genomfört en utredning av lokalförsörjningen inom förskola och grundskola fram till 2025. Rapporten Utredning av lokaler - Förskolor och grundskolor i Tyresö kommun presenterades den 9 december för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Rapporten baserar sig bland annat på uppgifter som inhämtats i workshops som hållits med skolledare och representanter från förvaltningen, befolkningsutveckling, elevprognoser och översiktsplan när det gäller planerat bostadsbyggande i kommunen. Även lokalernas ändamålsenlighet ur ett tillgänglighets- men även pedagogiskt perspektiv, samt deras tekniska status ligger till grund för utredningen.

Ordförandeutlåtande
Efter presentationen av Swecos lokalutredning, för kommunstyrelse och barn- och utbildningsnämnd, beslutade kommunstyrelsen att överlämna den till barn- och utbildningsnämnden för vidare handläggning.

Tyresö växer och behovet av platser i förskola och skola ökar. Det är därför ytterst angeläget att snarast påbörja arbetet med den långsiktiga lokalplaneringen. Idag råder det brist på platser i förskola och skola på vissa håll i kommunen, medan andra skolor inte till fullo kan utnyttja den kapacitet de har. Vi ser att behoven är mest angelägna i Trollbäcken och ger därför förvaltningen i uppdrag att påbörja en projektering av förskola och grundskola i Trollbäcken.

Ann-Christine Svensson (M)

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar på andra beslutsmeningar avseende de två första förslagen.

1. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja en förstudie och projektering av grundskola och förskola i kommundelen Trollbäcken, som ger underlag för investeringar i kommunplanen 2016. Förutsättningen ska vara utformad så att Sofiebergsskolan förblir en F-6 skola enligt tidigare fattat politiskt beslut samt ta hänsyn till Trollbäckens hela behov av förskoleplatser, ej enbart 62 % (vilket Sweco diskuterar). Vidare ska förundersökningen, utöver Swecos

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med lokalförsörjningen och innan ytterligare åtgärder och beslut ska tas en djupare och tydligare konsekvensanalys presenteras utifrån förstudiens förslag avseende följande område;

a. Valfriheten för Tyresö barn och unga med närhetsprincipen som utgångspunkt
b. Mindre klasser/grupper för Tyresös barn
c. Barnkonsekvensanalys
d. Miljö och trygghet
e. Kostnadsberäkningar och jämförelser mellan befintliga och nya förslag
f. Tillse att grupprum och lokaler återfinns på varje enhet vilka möjliggör inkludering

Beslutsgång
Ordföranden ställer det alternativa förslaget på beslutspunkt 1 under proposition och finner att det avslås. Ordföranden finner att det beslutats enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer det alternativa förslaget på beslutspunkt 2 under proposition och finner att det avslås. Ordföranden finner att det beslutats enligt förvaltningens förlag.

Bilagor
Swecos rapport.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Reservation (S)
Särskilt yttrande (MP)
Ersättaryttrande (V)

§5 Motion (MP) för hållbart jämställdhetsarbete Remiss

Dnr 2012/BUN 0160 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Motionen anses besvarad.

Reservation
Lilian Nylinder (MP) meddelar blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har i maj 2012 lämnat in en motion om hållbart jämställdhetsarbete. Förslaget är att motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Svar på motionen för hållbart jämställdhetsarbete Miljöpartiet (MP) har lämnat in en motion om hållbart jämställdhetsarbete till Kommunfullmäktige. En av att satserna är att ta fram förslag på hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument och/eller verktyg för verksamhets och kvalitetsutveckling. Moderaterna och Alliansens politik tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde och alla människors rätt till respekt för sin person och sin integritet. Det är därför viktigt att arbeta för ett öppet och inkluderande samhälle där människor kan känna trygghet och tillit, kan förverkliga sina ambitioner och där alla, oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning har samma möjligheter att växa och utvecklas. Arbetet med jämställdhet pågår varje dag i våra verksamheter. Det finns tydliga riktlinjer i både Skollag och läroplan om hur jämställdhetsarbetet ska integreras i de olika ämnena. Eleverna ska göras delaktiga i arbetet för att främja jämställdhet och likabehandling, och detta ska succesivt öka med elevernas ålder. Alla enheter har också planer för likabehandling vilka ska följas upp som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Med detta anses motionen besvarad.

Anki Svensson (M)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Yrkande
Lilian Nylinder (MP) och Jannice Rockstroh (S) yrkar bifall till motionen. Inger Gemicioglu (V) skulle ha yrkat bifall om hon haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att desamma avslås.

Bilagor
DOC140612-14062012143314.pdf
Tjänsteskrivelse motion.pdf

§6 Fritidsgårdar lyfts till kultur- och fritidsnämnden.

Dnr 2015/BUN 0002 003
PU KF 2014-12-16 Dnr 2014/KS 0415, reviderat reglemente för BUN. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till den reservation hon lämnade till fullmäktige sammanträdet den 16 december (2014/KS 0415 213 §). Jannice Rockstroh hänvisar till den reservation som Socialdemokraterna lämnade till fullmäktigesammanträdet (2014/KS 0415 213 och 214 §§).

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 16 december 2014 beslutat om revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Förändringen innebär att verksamhetsområdet fritidsgårdar flyttas över till kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Protokollsutdrag.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§7 Ansökan om att bedriva fristående verksamhet med rätt till barnomsorgspeng

Dnr 2014/BUN 0154 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förskolan Växa godkänns som enskild huvudman med rätt att bedriva fristående förskoleverksamhet i Tyresö och har därmed rätt till bidrag enligt skollagen 8 kap 22-23§§.

Beskrivning av ärendet
Förskolan Växa i Tyresö har till förvaltningen inkommit med en ansökan om godkännande av enskild huvudman med rätt att bedriva fristående förskoleverksamhet i kommunen. Förvaltningen bedömer att Förskolan Växa har förutsättningar att kunna bedriva förskoleverksamhet enligt de krav som Skollagen (SFS 2010:800), Läroplanen för förskolan Lfpö98 (revidera 2019) och andra förordningar ställer på enskilda huvudmän. Förvaltningens bedömning grundar sig på inkomna ansökningshandlingar och de Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun som Barn-och utbildningsnämnden antog den 1 juni 2014, se bilaga.

Bilagor
Ansökan.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Arbetsplan.pdf
Bilaga.pdf
Protokoll brandtillsyn.pdf
Intyg om hyreskontrakt.pdf
Tjänsteskrivelse förskolan Växa.pdf

§8 Godkännande av enskild huvudman- Förskolan Stjärnan (Inspira förskolor och skolor)

Dnr 2014/BUN 0163 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förskolan Stjärnan godkänns som enskild huvudman med rätt att bedriva fristående förskoleverksamhet.

Beskrivning av ärendet
Förskolan Stjärnan får efter genomförd tillsyn förnyat godkännande att bedriva förskoleverksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Tillsynsrapport.pdf

 

§9 Föreläggande Montessoriskolan

Dnr 2012/BUN-ind 0197 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Beslut om föreläggande gällande den fristående Montessoriförskolan Vintergatan.

Jäv
Michaela Stener (M) lämnar lokalen under beslutspunkten på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Den fristående Montessoriförskolan har fått tillfälle att yttra sig före beslut om föreläggande. Yttrandet ändrar inte förvaltningens bedömning. Förskolan ska senast den 28 februari 2015 inkomma med en redogörelse för hur bristerna ska avhjälpas.

Bilagor
Föreläggande.pdf
Beslut om föreläggande.pdf

§10 Skolinspektionsärenden 2015

Dnr 2015/BUN-ind 0013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får på varje sammanträde en redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen

Bilagor
Ärendeförteckning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§11 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om delegationsbesluten noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Monika Larsson
A8 Yttrande till Skolinspektionen, 1 yttrande i december 2014.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 2 beslut i november 2014, 7 beslut i december 2014 och 2 beslut i januari 2015.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet:5 beslut i december 2014 och 4 beslut i januari 2015.
C 71 a Delegationsbeslut om omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, 5 beslut i december 2014 och 1 beslut i januari 2015.

Michael Martinsson
C46 Tilläggsbelopp i förskola: 1 beslut i januari 2015.
C60 Tilläggsbelopp i grundskola: 5 beslut i januari 2015.
C32 Mottagande i särskola: 3 beslut i december 2014.

Anita Brynje
A1 Avslagsbeslut om att lämna ut allmän handling, 2 beslut i november 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20150121.pdf (113 kb)

§12 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska vid varje sammanträde få en redogörelse för anmälningar om kränkande behandling.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20150121.pdf (112 kb)

§13 Framställan om deltagande i barn- och utbildningsnämndens sammanträden

Dnr 2014/BUN 0158 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lärarförbundet har närvarorätt för en representant vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden.

Beskrivning av ärendet
Lärarförbundet har lämnat en framställan om att delta i barn- och utbildningsnämndens sammanträden, vilket de har rätt till enligt kommunallagen. Bestämmelserna finns i 7 kap.

Bilagor
Framställan.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§14 Årsärende 2015, förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1.Information om "Öppna jämförelser", elevernas syn på skolan (Erik Sanner presenterar).
2.Information om PRIO (Planering, resultat, Iniatiativ och Organisation). (Se bilaga)
3.Kumla skola får en ny rektor, Johan Ahlkvist, den 3 mars.
4.Intervjuer pågår angående anställning av en kommunikatör till barn- och utbildningsförvaltningen.
5.Marika Lyman och Viktoria Hallén ska på uppdrag av Monika Larsson göra en genomlysning av förvaltningens yttre och inre organisation.
6.Njupkärrs nya förskola har varit igång i två veckor nu ch allt verkar fungera.
7.Förskolan Speldosan är första förskola ut att vara certifierade med "grön flagg".
8.Helen Wallerstedt, rektor på Krusboda skola och Dalskolan, har gett ut en bok; "Att arbeta som personlig assistent"

Bilagor
Informationsblad PRIO.pdf