Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-12-21

Sammanträde 2016-12-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Lokalresursbehov på barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2016/BUN 0160 84

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av lokalresursbehov noteras och sänds till kommunstyrelsen för åtgärder.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i kommunplanen 2015-2018 en uppgift att genomlysa behovet av förskole- och grundskoleplatser i alla kommundelar. Syftet är att få en nulägesbild inför fortsatt strategiskt arbete med lokalfrågor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
B E H O V S P R O G N O S - fsk grsk 2016-2030 (rapport2016-12-13).docx

2 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Den ekonomiska redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för barn- och utbildningsförvaltningen till och med november månad redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Uppföljning november 2016 .xlsx

3 Tillsynsrapport förskolan Karlavagnen

Dnr 2016/BUN 0156 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten gällande förskolan Karlavagnen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden september till december 2016 genomfört en tillsyn på förskolan Karlavagnen.

Bilagor
Förskolan Karlavagnen.pdf
Tillsynsrapport förskolan Karlavagnen 2016.pdf

4 Tillsynsrapport förskolan Kattfoten

Dnr 2016/BUN 0157 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten gällande förskolan Kattfoten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden september till december 2016 genomfört en tillsyn på förskolan Kattfoten.

Bilagor
Förskolan Kattfoten.pdf
Tillsynsrapport förskolan Kattfoten 2016.pdf

5 Tillsynsrapport förskolan Stjärnan

Dnr 2016/BUN 0158

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten gällande förskolan Kattfoten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden september till december 2016 genomfört en tillsyn på förskolan Stjärnan.

Bilagor
Förskolan Stjärnan.pdf
Tillsynsrapport förskolan Stjärnan 2016.pdf

6 Förskola med flexibla öppettider

Dnr 2016/BUN 0161 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Riktlinjer kring flexibel förskola skjuts upp och tas upp i januarinämnden.
2. Start av förskola ned flexibla öppettider sker under våren 2017.
3. Barn - och utbildningsförvaltningen följer upp kostnadsutvecklingen och utvärderar i december 2017.

Beskrivning av ärendet
Barn och utbildningsförvaltningen fick i nämndplanen för 2016 ett uppdrag att möjliggöra flexibla öppettider på minst en kommunal förskola. Förvaltningen har prioriterat arbetet med att skaffa fram förskoleplatser och har på grund av tidsbrist inte haft möjlighet att genomföra uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

7 IKT-strategiplan

Dnr 2016/BUN 0154 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningens IKT-strategiplan noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt uppdrag i nämndplan för 2016 har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram en IKT-strategiplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
IKT- Strategi.docx

8 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Dnr 2016/BUN 0150 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning kompletteras med delegation för förvaltningschefen att utse beslutsattestanter och ersättare för respektive verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
För att attesthanteringen ska vara rationell föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att förvaltningschefen får delegation på att utse attestanter och ersättare.

Bilagor
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner (2).pdf
Tjänsteskrivelse.docx

9 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

10 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar regelbundet för barn- och utbildningsnämnden vila beslut som fattats på delegation. Till dagens sammanträde finns inte några beslut att rapportera.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

11 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer månatligen pågående ärenden hos Barn- och elevombudet och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016 - att koppla.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

12 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

13 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-11-24 §186.pdf

§99 Lokalresursbehov på barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2016/BUN 0160 84

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Behovsprognosen för förskole- och skolplatser 2016-2030 noteras och sänds till kommunstyrelsen som underlag för lokalförsörjningen.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i kommunplanen 2015-2018 en uppgift att genomlysa behovet av förskole- och grundskoleplatser i alla kommundelar. Syftet är att få en nulägesbild inför fortsatt strategiskt arbete med lokalfrågor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
B E H O V S P R O G N O S - fsk  grsk 2016-2030 (rapport2016-12-13).docx

§100 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Den ekonomiska redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för barn- och utbildningsförvaltningen till och med november månad redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Uppföljning november 2016 .xlsx

§101 Tillsynsrapport förskolan Karlavagnen

Dnr 2016/BUN 0156 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Tillsynsrapporten gällande förskolan Karlavagnen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden september till december 2016 genomfört en tillsyn på förskolan Karlavagnen.

Bilagor
Förskolan Karlavagnen.pdf
Tillsynsrapport förskolan Karlavagnen 2016.pdf

§102 Tillsynsrapport förskolan Kattfoten

Dnr 2016/BUN 0157 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Tillsynsrapporten gällande förskolan Kattfoten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden september till december 2016 genomfört en tillsyn på förskolan Kattfoten.

Bilagor
Tillsynsrapport förskolan Kattfoten 2016.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§103 Tillsynsrapport förskolan Stjärnan

Dnr 2016/BUN 0158

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Tillsynsrapporten gällande förskolan Stjärnan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden september till december 2016 genomfört en tillsyn på förskolan Stjärnan.

Bilagor
Tillsynsrapport förskolan Stjärnan 2016.pdf
TJänsteskrivelse.pdf

§104 Förskola med flexibla öppettider

Dnr 2016/BUN 0161 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Riktlinjer kring flexibel förskola skjuts upp och tas upp i januarinämnden.
2. Start av förskola ned flexibla öppettider sker under våren 2017.
3. Barn - och utbildningsförvaltningen följer upp kostnadsutvecklingen och utvärderar i december 2017.

Beskrivning av ärendet
Barn och utbildningsförvaltningen fick i nämndplanen för 2016 ett uppdrag att möjliggöra flexibla öppettider på minst en kommunal förskola. Förvaltningen har prioriterat arbetet med att skaffa fram förskoleplatser och har på grund av tidsbrist inte haft möjlighet att genomföra uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§105 IKT-strategiplan

Dnr 2016/BUN 0154 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Barn- och utbildningsförvaltningens IKT-strategiplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt uppdrag i nämndplan för 2016 har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram en IKT-strategiplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
IKT- Strategi till nämnd dec 2017.docx

§106 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Dnr 2016/BUN 0150 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning kompletteras med delegation för förvaltningschefen att utse beslutsattestanter och ersättare för respektive verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
För att attesthanteringen ska vara rationell föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att förvaltningschefen får delegation på att utse attestanter och ersättare.

Bilagor
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner (2).pdf
Tjänsteskrivelse.docx

§107 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§108 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar regelbundet för barn- och utbildningsnämnden vila beslut som fattats på delegation. Till dagens sammanträde finns inte några beslut att rapportera.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§109 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer månatligen pågående ärenden hos Barn- och elevombudet och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016 - att koppla.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§110 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under mellandagarna flyttar barn- och utbildningsförvaltningen till plan 7 i kommunhuset.

Paviljongerna vid Stimmet beräknas kunna tas i bruk i mars. En förskolechef ska rekryteras till enheten.

Gällande förskolekö är alla barn till och med januari placerade.

Aktuella rekryteringar är rektor till Krusboda och Nyboda, chef för barn- och elevhälsa och resurssamordnare till barn- och elevhälsa.

Beslut/Protokollsutdrag
§110_prot_20161221.pdf (107 kb)

§111 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-11-24 § 186.pdf
Val till nämnder 2017 - uppdaterad 24 november.pdf